POSTED IN Klima, Virkelighetsforståelse

Klimapropaganda og triksing med tall:

Hvordan få 0,54% til å bli 97%?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Menneskeskapte klimaendringer

Hvor enige er forskerne egentlig?

Medier og myndigheter forteller oss stadig vekk at 97% av klimaforskerne er enige om at klimaendringene er menneskeskapte. Men når man etterprøver denne påstanden, får man et helt annet inntrykk.

Av Thomas Röper, Anti-Spiegel

Denne artikkelen ble publisert for første gang på Anti-Spiegel i januar 2020. Men da hysteriet i politikken og mediene om de påstått menneskeskapte klimaendringene faktisk har økt siden da, har jeg oppdatert den og publiserer den nå på nytt.

Enigheten på 97 prosent

Den tallfestede enigheten på 97% stammer fra en metastudie fra 2013 og har siden da blitt presentert for oss som en ubestridelig sannhet. I denne metastudien undersøkte en viss John Cook knapt 12 000 vitenskapelige arbeider om klima og miljø for å se om de gav menneskene skylden for klimaendringene eller ikke. Og det resultatet Cook kom fram til, var at 97% av studiene og arbeidene var enige om at menneskene har hele ansvaret.

Jeg håper at du sitter bekvemt, for nå kommer det: Det var en løgn.

Og det er nesten en mye grovere løgn enn man kunne tro var mulig: Hele 0,54% av arbeidene var av den mening at mennesket har minst 50 prosent av skylden for klimaendringene. Det er ikke en spøk, og jeg vil nå demonstrere hvordan man med matematiske triks kan få 0,54% til å bli 97%.

Markus Fiedler har sett nærmere på metastudien, hvis grunnlagsdata og resultater alle er offentlig tilgjengelige, og evaluert den. I denne artikkelen presenterer jeg et kort sammendrag av resultatene.

Her er en lenke til Markus Fiedlers artikkel for dem som vil nærmere på hans vitenskapelige arbeid. Fiedlers arbeid har blitt gjennomgått av professor Hans-Jürgen Bandelt, og Bandelts forslag og kommentarer har blitt inkludert i teksten.

Tro bare på de studiene som du selv har forfalsket…

John Cook

Jeg pleier stadig vekk å understreke at det er viktig å være kritisk når det rapporteres om studier, og at man også selv må se nærmere på de aktuelle studiene. Det kan se ut til at knapt noen i Tyskland har tatt seg bryet med å se nærmere på Cook-studien, for ellers er det vanskelig å forklare hvordan man kan spre sludderet om en enighet på 97%.

Selv den klassifiseringen som Cook foretok, var manipulerende. Han definerte syv kategorier som han delte de knapt 12 000 arbeidene inn i.

Kategori 1 gir mennesket over 50% av ansvaret for klimaendringene.

Kategori 2 anser riktignok menneskene som en årsak, men la det stå åpent hvor sterk den menneskelige påvirkningen av klimaet er.

Kategori 3 gir i det minste menneskene noe av ansvaret.

Kategori 4 uttalte seg ikke om den menneskelige påvirkningen av klimaet.

Kategori 5 tenderte heller mot den oppfatning at mennesket ikke har noen innvirkning på klimaet.

Kategori 6 gav noe tydeligere uttrykk for at mennesket ikke har noen innvirkning på klimaet.

Kategori 7 uttalte seg mot en menneskelig påvirkning, og sa at den menneskelige innvirkningen utgjør mindre enn 50%.

Vi ser altså at det egentlig bare burde være tre kategorier:

Kategori 1: Mennesket har over 50% av ansvaret.

Kategori 2: Studien tar ikke stilling til den menneskelige innvirkningen på klimaet.

Kategori 3: Mennesket har mindre enn 50% av ansvaret.

Når det ikke kan utledes av en studie om den menneskelige innvirkningen er større enn eller lik 50 prosent, da kommer ikke studien med noen klar uttalelse, og den hører da inn under kategorien «tar ikke stilling». Eller så kan man lage flere kategorier med klare prosentangivelser.

De fire andre kategoriene uten klare prosentangivelser må nødvendigvis overlappe hverandre, og dermed ligger alt til rette for manipulasjon, da man her kan tilordne arbeidet til den kategorien man vil, og slik styre resultatet i den retningen man måtte ønske. Det er altså her på ingen måte tale om en objektiv og vitenskapelig studie, men medier og myndigheter forteller oss likevel at saken er klar, og at 97% av alle forskere er enige.

Vitenskapen er for øvrig ikke demokratisk. Om forskere er enige eller ikke, er ikke et argument. Vitenskap handler om påviselige fakta og saklige argumenter, ikke om spørsmålet om hvor mange forskere som støtter den og den teorien. Fysikkens lover er ikke blitt til gjennom avstemninger. Det som har ledet til nye erkjennelser, har alltid vært at noen har våget å utfordre etablerte sannheter og å stille spørsmål ved det bestående. Om enighet var et argument, ville vi fremdeles ha trodd at en forkjølelse er Guds straff og ikke hatt noen kunnskap om hverken bakterier eller virus. Det var de som våget å gå på tvers av de etablerte sannhetene, som sørget for at det skjedde en utvikling, ikke konformistene som var opptatt av «vitenskapelig konsensus».

Det matematiske tryllegrepet

La oss nå se nærmere på resultatene og på de matematiske triksene som fikk 0,54% til å bli 97%.

Markus Fiedler lastet ned rådataene og overførte dem til et Excel-regneark. Enhver som har interesse av det, kan selv gjøre dette og etterprøve Cook-studien. Ifølge Cook fikk han følgende resultat etter å ha undersøkt 11 944 vitenskapelige arbeider:

Kategori 1: 64 arbeider, altså 0,54%

Kategori 2: 922 arbeider, altså 7,72%

Kategori 3: 2910 arbeider, altså 24,36%

Kategori 4: 7970 arbeider, altså 66,73%

Kategori 5: 54 arbeider, altså 0,45%

Kategori 6: 15 arbeider, altså 0,13%

Kategori 7: 9 arbeider, altså 0,08%

Som allerede nevnt, er inndelingen i kategoriene 2, 3, 5 og 6 uansett tvilsom, da de overlapper hverandre, og man nærmest vilkårlig kan tilordne arbeidene til hvilken som helst av disse kategoriene. Det er bare en tilordning til kategoriene 1, 4 og 7 som er entydig: 0,54% av arbeidene gir menneskene over 50 prosent av ansvaret for klimaendringene, 0,08% mener det er under 50 prosent, og 66,73% tar overhodet ikke stilling til den menneskelige påvirkningen av klimaet.

Og vi må da ha lov til å spørre stille spørsmålet: Hvordan i huleste kan man bruke dette som grunnlag for å hevde at det er en enighet på 97% om at klimaendringene er menneskeskapte? 

Vel, det er ganske enkelt: Først fjerner man de 7790 vitenskapelige arbeidene i kategori 4, De har jo ikke tatt stilling til spørsmålet. Det er som ved forbundsdagsvalgene: De som ikke stemmer, blir jo heller ikke regnet med.

Men fremdeles er det jo bare 64 av de 3974 undersøkelsene som er igjen, som er av den mening at menneskene har over 50 prosent av ansvaret for klimaendringene. Altså blir man da nødt til å slå fast at kategoriene 1 til 3 alle på en eller annen måte gir menneskene skylden, selv om de fleste av disse arbeidene i beste fall bare gir menneskene litt av skylden for klimaendringene.

Og arbeidene som man har tilordnet til kategoriene 5 til 7, bestrider en slik sammenheng. Og se der: 3896 av totalt 3974 vitenskapelige arbeider blir over 97 prosent. Lenge leve matematikken!

Og, som sagt, inndelingen i kategorier kan diskuteres, for bare 73 arbeider ble entydig tilordnet til kategoriene 1 og 7. De øvrige 3901 arbeidene som ble igjen etter fjerningen av «dem som ikke stemte», tilordnet man etter eget forgodtbefinnende til kategoriene 2, 3, 5 og 6.

Og det ble fusket enda mer

Derfor foretok Fiedler en stikkprøvekontroll av de arbeidene som hadde blitt tilordnet til kategori 2, og han måtte da slå fast at ca. hvert fjerde arbeid ikke hørte hjemme der. Det korrekte ville ha vært å plassere dem i kategori 4, 6 eller 7. Han siterte dessuten mange forskere som var veldig forundret over at deres arbeider hadde havnet i en av de første tre kategoriene.

Det er ikke noe nytt at det fuskes i forskning.

Det måtte altså også ved inndelingen av arbeidene i kategorier en betydelig triksing til for å komme fram til disse resultatene, som man bare ved hjelp av matematiske tryllegrep kunne blåse opp til 97%.

Her er noen eksempler på hva forskere har skrevet om klassifiseringen av deres arbeider:

«Dr.Idso: Det ville være galt å hevde vårt forskningspapir støtter teorien om en CO2-indusert global oppvarming.»

og:

«Scafetta: Mine vitenskapelige arbeider viser at IPCCs oppfatning er gal, da ca. 40-70% av den globale oppvarmingen som har blitt observert fra 1900 til 2000, har vært forårsaket av solen.(…) Det er svært viktig å være klar over at IPCC (FNs klimapanel) alltid har hevdet at 90-100% av den oppvarmingen som vi har observert siden 1900, skyldes antropogene (altså menneskeskapte) utslipp.»

Man må jo da stille seg spørsmålet om hvorfor medier og myndigheter lager et slikt oppstyr om menneskeskapte klimaendringer når vitenskapen ikke har kommet fram til en klar konklusjon. Når man ser nærmere på tallene, oppdager man at det ikke er grunnlag for å hevde at det her råder en enighet innen vitenskapen. Egentlig burde det i alle overskrifter stå:

«99,46% av forskerne tviler på at menneskene har hovedansvaret for klimaendringene.»

Det ville være den korrekte måten å gjengi resultatene fra Cook-studien på.

Det handler om veldig mye penger

Dette var bare to eksempler som viser at Cook har manipulert resultatene i sin studie, for man må jo anta at forfatterne vet hvilke resultater de har kommet fram til i sine egne vitenskapelige arbeider. Man kan derfor få en mistanke om at Cook hadde et ønske om å komme fram til en bestemt konklusjon i sin studie og justerte resultatene slik at de «passet». Det bekrefter også Cook selv når han skriver dette om studien:

«En nøyaktig evaluering av graden av vitenskapelig konsensus er et vesentlig element for den offentlige oppslutningen om klimapolitikken.» 

Oversatt til «normal norsk» sier Cook: Om folk tror at forskerne er enige, fører det til en økt oppslutning om klimapolitikken.

Og det ser vi jo nå når tyskerne selv krever høyere avgifter og skatter for å bekjempe klimaendringene, og må forholde seg til stadig stigende strømpriser uten at de protesterer mot dette. EU kan annonsere sin Green Deal og pøse 1000 milliarder euro inn i den påståtte kampen mot de angivelig menneskeskapte klimaendringene. For ikke å snakke om de meningsløse tiltakene som den tyske regjeringen har iverksatt, som for eksempel den aktuelle «oppvarmingsloven» og annet tøv.

Det dreier seg om penger.

Tyskerne (og de fleste mennesker i Vesten) godtar innskrenkninger, skatter og prisøkninger fordi det jo tjener kampen mot klimaendringene.

Men da er det også på sin plass å stille spørsmålet om hvem det egentlig er som får alle de pengene som blir brukt i denne kampen. Vel, du vil neppe tro det, men det er fremfor alt Bill Gates, for hans investeringsfond har blitt EU-kommisjonens offisielle partner i «European Green Deal» til den nette pris av 1000 milliarder euro.

Så du tror ikke på det? Da kan du lese om det her.

Jeg bor i utlandet, og når jeg følger med på diskusjoner om klimaet, som ikke gjennomføres på tysk, har jeg aldri kunnet se denne enigheten blant forskerne som det stadig henvises til i Tyskland, heller tvert imot. Det har vært mitt subjektive inntrykk så langt, og det har nå blitt ytterligere bekreftet.

Klimadebatten er definitivt den mest vellykkede mediekampanjen i menneskehetens historie.

Oversatt av Rune G.

Forsidebilde: iStock

https://www.anti-spiegel.ru/2023/wie-einig-ist-sich-die-wissenschaft-wirklich/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • ‘For folk flest er det nok utenkelig at mange tusen klimaforskerne skal ha vært på et feil spor i over 30 år, men erfaringen viser at slikt skjer.
  I over 50 år var til eksempel hjerteforskerne sikre på at vi fikk hjerteinfarkt fordi blodårene inn mot hjertet ble blokkert av kolesterol som vi fikk i oss via maten – så som egg og dyrefett. Sammenhengen fremstod først som opplagt. Så viste det seg at den var mer sammensatt (J. Le Fanu, The Rise & Fall of Modern Medicine, 2011). Nå er egg sunt, og dyrefett ikke så usunt som man trodde.
  Hvis vi godtar klimaforskernes diagnose på hvorfor klimaet endrer seg, og går med på den foreskrevne kuren, dreier det seg ikke lenger om et egg fra eller til.  Det ligger an til et gigantisk og forsert teknologisk-økonomisk eksperiment (vi har til nå ikke vært i stand til å bestille fremtiden) som lett kan komme ut av politisk kontroll. Vi bør derfor være rimelig sikre på det vi bestemmer oss for å gjøre er noe vi faktisk må gjøre. Men det kan vi bare finne ut av hvis vi også får vite noe om svakhetene knyttet til klimaforskningen. Klimaforskerne er imidlertid lite villige til å snakke om disse svakhetene.
  Menneskeheten er nemlig blitt påført mye lidelse og død fordi vi trodde vi visste. En viktig del av vårt oppdrag som forskere er derfor å sørge for å eliminere feil (i våre teorier) før de eliminerer oss – direkte eller indirekte. Av den grunn må vi, og det er et kollektivt ansvar, forsikre oss om at rådende teori om klimaet ikke utgjør en større trussel for oss enn klimaet.’
  geo365.no/geoforskning/bor-vi-stole-blindt-pa-klimavitenskapen/

  Svar
 • Northern Light.
  30 juni 2023 16:57

  10 grunner til at «klimaendringene» er en svindel drevet frem av globalister.

  Av S.D. Wells.
  Alle husker den første Al Gore-verdensturneen som promoterte falsk global oppvarming, og om hvordan kystlinjene i Amerika ville bli borte ettersom verdens store isbreer smelter og havene stiger. Vi hørte om ozonlaget og innestengte klimagasser. Til og med statistikk over de varmeste årene siden 1935 fikk det til å virke som om alle mennesker snart kan gå opp i flammer hvis vi ikke stopper alle utslipp fra kyr.

  Når alle forsto at solen ikke blir varmere, og at verdens is-kalotter ikke smelter, endret Al Gore og hans tilhengere navnet til «klimaendringer», slik at skylden for enhver orkan, tornado og vær-«begivenhet» kunne bli lagt på de plagsomme hamburger- slukende og bensin-brukende menneskene, skattebetalere globalistene ønsker å rane.

  10 hovedgrunner til at «klimaendringer» er en svindel for å stjele alles penger, menneskerettigheter og konstitusjonelle friheter:

  #1. Klimaendringer ble kalt «global oppvarming» i flere tiår, inntil alle diagrammene med «stigende temperatur» ble bevist som falske, havene steg ikke ved kysten, og isbreene gikk ikke tilbake ved polene.

  #2. Elbiler bruker faktisk mer fossilt brensel og energi til å drive ladestasjonene, produsere dem og elbilene uansett.

  #3. Hele landbruks- og transportindustrien ville kollapse fordi det ikke er noen måte å erstatte alle maskiner, traktorer og trailere med elektriske eller solcelledrevne maskiner i det neste århundre.

  #4. Det er ikke flere naturlige stormer enn det har vært før, som tornadoer, orkaner, tsunamier, tyfoner, jordskjelv osv.

  #5. Globalistene, elitistene og kjendisene som presser hardest på for at alle skal bøye seg og støtte «klimaendringer», reiser utrettelig verden rundt i fossildrevne fly, jetfly, yachter og SUV-er for å tale på deres Ponzi-seminarer.

  #6. Verdens «poster-girl» for «klimaendringer», Greta Thunberg, er en dogmatisk, dramatiserende sensasjonist som fortsetter å forutsi verdens ende om og om igjen, og datoen for det må flyttes fremetter hvert som hver enkelt går.

  #7. Klimaendringer er bare enda et verktøy for globalistregime- tyranniet for å stjele penger fra befolkningen, styre deres innkjøp og bevegelser og installere masseovervåking for en enda verre tyrannisk kontroll.

  #8. Karbondioksid er ikke forurensning som klimaalarmistene hevder, men det er snarere selve livets eliksir.

  #9. Big Tech, media-gigantene, MSM, globalistene og kulten for klimaendringer (CCDC) sensurerer all debatt om «klimaendringer» fordi det bokstavelig talt ikke finnes vitenskap som støtter påstandene deres, og tvert imot viser vitenskapen at vi er i en langsom avkjølingsfase uansett.

  #10. George Soros står bak. Muligens den mest ondsinnende mannen på planeten jorden. Alt som George Soros finansierer og støtter er pengeinnbringende for ham og ødeleggende for menneskeheten, og klima-svindelen er intet unntak fra den regelen.

  Desinformasjonskampanjen «Carbon Footprint».
  De som er interessert i å behandle livseliksiren, karbondioksid (CO2) som en miljøgift, kan betraktes som en terrorist, for uten CO2 vil alt planteliv bli utryddet, noe som betyr at alle mennesker og dyr dør. Klimaendrings-ekstremister som ønsker å tvinge alle til å ha «null karbonavtrykk» uansett i hvilket år de bestemmer seg for, er en del av en klimakult som krever at vi skal gjøre jorden ubeboelig. Kriminelt.

  «Church of Global Warming» rettsforfølger nå alle meningsmotstandere som ikke er enige i at CO2 er den største trusselen på jorden. Hvis du faktisk tror på ekte vitenskap, så er du «antivitenskaplig», fordi ekte vitenskap motbeviser global oppvarming og at CO2 er fienden til menneskets overlevelse. Faktisk viser vitenskapelige studier at CO2 har spilt en betydelig rolle i tilveksten av vegetasjonen av jorden, etter at unormalt lave CO2-nivåer begrenset planetens vegetasjon.

  Fra Natural News, publisert 27.06.2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker og kilder i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Top 10 reasons “climate change” is a complete HOAX and Ponzi scheme run by the globalists and DC Democrats.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I USA diskuterer de levering av klasebomber til Ukraina.

Det betyr at krigen går dårlig for Nato.

Forrige innlegg

Ingen grunn til bekymring, sier Lavrov.

Wagnergruppen vil fortsette sin afrikanske virksomhet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.