POSTED IN Klima

Når vi får kostnader så er det noen som tjener på det.

Klimamålene er politiske påfunn!

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

Enorme kostnader, ingen klimaeffekt
I øyeblikket er det et stort press på norsk økonomi. Dette skyldes det grønne skiftet. Det er basert at på utslipp av fossilt CO2 fører til menneskeskapte klimaendringer. For å bøte på dette, skal det satses på ny fornybar energi, olje- og gassproduksjonen skal reduseres og etter hvert fases ut. I denne sammenhengen er de enorme kostnadene særlig knyttet til det at vi skal elektrifisere sokkelen, slik at vi fremstår som leverandør av noe av de reneste petro-produktene som leveres. Og dette falskneriet lever norske myndigheter godt med. Falskneri, fordi den gassen vi ikke brenner på sokkelen her hjemme, blir solgt til naboen, som må bokføre utslippet. Dette er ikke noe klimatiltak, kun utsmykning og kunstig oppskrytt kvalitet,

Meningsløse klimatiltak

 • det grønne skiftet generelt
 • elektrifisering av sokkelen
 • elektrifisering av all samferdsel
 • produksjon av grønt hydrogen
 • produksjon av blått hydrogen
 • produksjon av grønn ammoniakk
 • produksjon av grønn kunstgjødsel
 • produksjon av batterier
 • etablering av hav- og landvind
 • CCS

Ukontrollerbare kostnader
Kostnadene for gjennomføringen av det grønne skiftet er det ingen i dag som har kontroll på. Hva skyldes så alt dette, at vi må satse på ny fornybar energi? Og hva bestemmer omfanget av dette? Hva styrer og bestemmer at vi har oppnådd det vi såkalt må?

Påtvungne utslippsreduksjoner
For å redusere eller unngå katastrofale resultater av klimaendringene må utslippene av fossilt CO2 reduseres. På denne måten forutsetter IPCC at den globale oppvarmingen skal holdes under kontroll. Og den globale oppvarmingen må minst overholde +2˚C i 2100, og helst være under +1.5˚C.

2-gradersmålet
I mange år var det 2-gradersmålet som var målsettingen, et mål som skulle overhokdes innen 2100. En hel verden arbeidet intenst for å overholde dette kravet, bl.a. ved å fastsette krav til reduserte utslipp av fossilt CO2. Men, dette målet er rett og slett et politisk påfunn, en verdi tatt rett ut av lufta uten vitenskapelig forankring, og presset gjennom av politikere under COP15-møtet i København i 2009:

https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/Klimanytt75.pdf

Dette høres jo helt absurd ut, politiske påfunn, tenk på et tall. Men dette ble erkjent av professor (em) Eystein Jansen, tidligere direktør ved Bjerknessenteret (UiB), i et intervju med NRK:

https://www.nrk.no/viten/_-gamblar-om-framtida-1.11541817

Dette målet skapte mye uro, ikke minst fordi det ikke forelå noe dokumentasjon som kunne begrunne og rettferdiggjøre dette klimamålet.Det skapte så mye mas at klimaforskere kalte det Togradersgnålet:

Togradersgnålet
https://forskning.no/partner-klima-universitetet-i-oslo/togradersgnalet/528288

På direkte spørsmål svarte forskerne at det uansett var bedre med et slikt ufaglig mål, enn ikke noe mål i det hele tatt. Dem om det!

1.5-gradersmålet
Dette klimamålet ble godkjent i hele FN-familien i Paris-møtet i 2015, samtidig med at det ble fremsatt et ønske om å klare å overholde et ytterligere lavere verdi, +1.5˚C ved samme tidspunkt, i 2100. Det hele skulle være identisk med tidligere, det hele gikk ut på å gjennomføre utslippsreduksjoner.

De som kunne øke utslippene
Dette møtet ble i ettertid sett på som det rene halleluja-møte, med stor glede over det nye klimamålet og betydelig glede over de krav til reduksjonsmål som de ulike nasjonene skulle innrapportere til FN. Det det ikke ble mye snakk om var alle de store utslippslandene som fikk tillatelse til å fortsette å øke utslippene frem til 2030. Kina hørte med til de heldige og utslippsmengdene i denne «tillatelsen» kan nok bli en hodepine etter hvert. Her er en omtale av behandlingen av arbeidet med utslippskrav og klimamålet:

https://forskning.no/miljopolitikk-naturvern-klima/fns-klimarapport-om-15-gradersmalet–det-er-viktig-a-ha-et-mal-selv-om-svaert-fa-tror-at-det-er-mulig-a-na-det/1247278

Her en liste over hvor mye disse landene kan øke med:

https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-er-klima-og-co2-tallene-som-sjelden-blir-snakket-om/s/12-95-3423903610

Utslippsmål og ikke temperaturmål
Etter Paris-møtet (2016) og frem til COP28-møtet i xxx ble det klart at klimamålene endret seg fra 1.5-gradersmålet og over til de utslippsreduksjoner FN-landene satte seg som mål. Nå er det ikke lenger snakk om 1.5-gradersmålet, kun reduksjonene i CO2-utslippet. Og her har altså Norge meldt om 55% reduksjon innen 2030, til nå har vi klart 4.7% siden 1990. Her går det virkelig unna.

Hvordan er utsiktene til å håndtere dette målet her hjemme og generelt for de øvrige FN-landene? De nær 200 medlemslandene kjemper alle for å overholde disse målene. Og klimaforskere er ute og advarer mot at dette kan bli vanskelig. Og det det dreier seg om er hvor mye reduksjon av utslippene de får til:

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/merker-vaeromslagene-lettere-na/15453209/

Forskere tror ikke vi når målene:

https://forskning.no/klima-miljoovervakning-miljopolitikk/klimatoppmotet-forskere-tror-ikke-vi-klarer-a-na-malene-i-parisavtalen/2110085

https://forskning.no/klima-ntb-vaer-og-vind/norsk-klimaforsker-er-ikke-overrasket-over-varmerekorder-i-januar/2134520

Arendalsuka 2023
Et interessant intermesso fra Arendalsuka i 2023. Under partilederdebatten ble det spurt om hvem som trodde vi ville nå målene våre, nå 55% reduksjon av CO2-utslippet innen 2030? Kun Gahr Støre rakk opp, en først litt nølende hånd. Selv ikke regjeringskollegaen Slagsvod Vedum (Sp) trodde på noen måloppnåelse.

Fønvind fra Afrika, Bjørn Samset snakker om ekstremklima. Norge merker ikke så mye, det er nok regionsfenomenet som redder oss fra den globale faren:

Her er det flere måter å vurdere mulighetene på. Dr. Roy Spencer (UAH) opererer med en trend på 0.13˚C/pr. tiår. I følge IPCC har vi pr. 2019 en global temperatur som er 1.07˚C høyere enn før-industriell tid. Basert på Spencers trend ender vi på 2˚C i 2100. Vi treffer det første målet, men havner 0.5˚C over det mest ønskede målet. Den globale temperaturen har flatet ut flere omganger etter år 2000. Første gang var i perioden 2000-2018, den såkalte The hiatus. (pausen) Den er omtalt i AR6, sikkert til irritasjon hos klimaforskere som lenge nektet for at den globale temperaturen steg, som følge av naturlig avkjøling. Blant disse var Bjørn Samset, CICERO. Han mente det var mest sannsynlig at varmen forsvant ned i dyphavet, gjennom kjøligere vannlag! Dette ble foreslått i fullt alvor, uten observasjoner som støtte, eller rimelige mekanismer til forklaring. Han ga seg da IPCC selv omtalte det The hiatus. (pausen)

CO2-økningen og Arrhenius
I øyeblikket øker CO2-nivået i atmosfæren, uten at temperaturen endrer seg. CO2-økningen følger en 2. gradslikning:

Y = 0.0136 • X (exp 2) – 0.049 • X + 306.6

Denne likningen er observert og modellert av en studiekamerat, med data fra NOAA og Excel. (Omtales blant venner som Gunnars likning). Dersom denne nivåøkningen fortsetter som nå, vil vi nå 690 ppm i 2100. Her kan vi benytte klimafølsomheten til å beregne hva dette CO2-nivået vil tilsvare. Klimafølsomheten sier hvor mye temperaturen vil stige ved en dobling av CO2-nivået. Nå har vi 420 ppm, en dobling tilsvarer 840 ppm. Dersom vi forutsetter at parametrene endrer seg lineært, vil en klimafølsomhet på 2˚C føre til +2.35˚C i 2100. Dette er den klimafølsomheten som IPCC oppgir i AR6. Her er det imidlertid stor uenighet om verdien på denne variabelen.

Klimafølsomheten
Arrhenius er falsifisert (2007) så med det forsvant CO2-hypotesen, dvs. den burde forsvinne. Alarmistene tviholder på den, uansett! Et betydelig arbeid er lagt ned for å bestemme klimafølsomheten. Den verdien skulle bestemme hvor mye den globale temperaturen steg, når CO2 ble doblet. Denne verdien er ikke bestemt. Forskerne har redusert estimater fra 2-3˚C og ned mot 0.2˚C. Men det viser seg at klimafølsomheten er fiktiv atmosfærisk størrelse, og arbeidet til dr. Roy Clark i 2015 viser at verdien kan estimeres til 0˚C: https://climatecite.com/wp-content/uploads/nullco2.pdf

Temperaturtrenden siden 1979
Det foreligger beregninger med alt fra 0.1 til 2˚C for klimafølsomheten. Dersom vi tar et lite forbehold og vurderer en følsomhet på 0.25˚C som et forsvarlig estimat, ender vi på +1.22˚C, med god margin til det ønskede klimamålet på +1.5˚C. I øyeblikket er det store spørsmålet hvordan temperaturen vil utvikle seg. I følge satelittmålingene hos UAH MSU har det vært en avkjølende La Nina (avkjøling) over en lengre periode. I følge grafen for desember er allerede en nærmest mikroskopisk El Ninjo (oppvarming) allerede ferdig og en ny La Nina er under utvikling. Dette kan innebære at en uendret temperatur vil fortsette. Værstat. har nylig meldt at temperaturen ikke har endret seg de siste åtte årene. Dette innebærer at det er sannsynlig å minst nå 2-gradersmålet, med muligheter for en noe mindre økning. Som vanlig er det kun skremsler når klimaforskere og andre «klimaeksperter» skremmer med en økning på 3-5˚C.

https://cicero.oslo.no/no/artikler/hva-skjer-etter-1-5

Det finnes det ingen vitenskapelige begrunnelser for eksistensielle naturskader og uhåndterlige klimaendringer dersom temperaturen stiger noen grader. Klimamålene er kun politiske påfunn, og naturlige endringer må vi eventuelt tilpasse oss, være forberedt på.

Nå kommer kampen til å stå om misbruk av de enorme summene som vi nå aner konturene av. Dersom temperaturen flertvutvellervsynker, og klimafølsomheten ender på 0˚C, da er kampen og saken over. Naturen kan melde: «Mission done», svært mange blir fornøyd, men ikke alle.

Klimamålet kan nås lett
Paradokset er at i motsetning til reduksjonsmålet er temperaturmålet lett å nå. Det vil bli nådd i 2030 uten videre, vi behøver ikke fjerne et eneste CO2-molekyl fra atmosfæren. Hvordan? Rett og slett fordi temperaturen øker mindre enn det som blir spådd og skremt med. Det er et enkelt regnestykke, som klimaforskere og ansvarlige politikere ikke vil gjøre, pga. angst eller annen vegring.

I 2019 meldte IPCC at temperaturen hadde steget 1.07˚C siden før-industriell tid. I følge dr. Roy Spencer (UAH) er tempersturtrenden 0.15˚C/pr. tiår, noe den har vært siden 1979. Det er ingen tegn til st den skal endre seg. Fra 2019 til 2030 vil da temperaturen stige 0.15˚C og vi ender på 1.22˚C i 2030. Simsalabim. Ikke bare det, vi vil ende på 1.52˚C i 2050, så vi vil også nå det målet. Hvordan kan vi være sikre på det?

For det første så er det ingen tegn til endring i den lineære økningen. CO2-nivået endrer seg dessuten etter temperaturen, så CO2-gassen er ingen driver for temperaturen. CO2-nivået vil ikke innvirke på temperaturen, uansett om det skulle øke mer enn den kvadratiske økningen vi har hatt siden 1950. Dessuten så er varmeteorien til Arrhenius grundig falsifisert (2007), og CO2-hypotesen burde blitt avvist, høyt og tydelig.

Så, klimamålene er politiske påfunn uten noen vitenskapelig begrunnelse. Risikoen for katastrofale virkninger på kloden pga. 1.5-2 graders oppvarming finnes det ingen vitenskapelig dekning for. Så, i prinsippet er det grønne skiftet helt unødvendig for å redde kloden, klimamålene er politiske påfunn og klimahysteriet burde avblåses øyeblikkelig. Men, det er det ingen som har kraft, vilje eller ønske om å gjøre. Så, sånn går nu dagan.

To gode leveregler:
En lærer av sine feil, i dag har jeg lært en masse.

og
En lærer så lenge en har elever, var det en professor som sa en gang.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Takk Erik Bye for nok en interessant artikkel om tidens store løgn

  Denne videoen (Climate the Movie – The Cold Truth) https://www.youtube.com/watch?v=XYrTvjCYqQ8 går inn i samme tema, og oppsummerer avslutningsvis hvorfor det er så vanskelig å stoppe galskapen. Det handler rett og slett om at det er for mange som er ansatt i denne løgnindustrien.

  Svar
 • Takk for hyggelig kommentar.

  Den filmen du linker til: «CLIMATE The Movie», håper jeg mange vil se på! Filmen levner ingen tvil: IPCCs budskap er et falskt narrativ.

  Og stille spørsmålene:

  Kan jeg ta feil? Svaret er ja!
  Kan så mange nordmenn ta feil? Svaret er ja!
  Kan flere millioner nordmenn ta feil? Svaret er ja!
  Kan en halv verden ta feil? Svaret er ja!
  Kan så mange norske politikere ta feil? Svaret er ja!
  Kan så mange norske klimaforskere ta feil? Svaret er ja!
  Kan selv Kongen ta feil? Svaret er ja!

  Hvem er den store elefanten i rommet? Jeg har foreslått DUALISMEN, det å påstå to ulike vitenskapelige teorier for klimasystemet vårt:

  «Den omfattende dualismen», her på DERIMOT.

  Geologen Muller uttalte til DAG OG TID, (desember 2022) at klimaforskerne ble mobbet av kollegaer, dersom de snakket om vår geologiske historie. Det ville ødelegge klimastoryen.

  Er det samme effekt når det gjelder CO2, og for så vidt også CH4. Begge gassene er livsnødvendige. CH4 for bakterier og CO2 for alt liv på jorda. Ingen må tro at klimaforskerne ikke kjenner til CO2 og rollen i fotosyntesen. Men, dette snakker de aldri om, det vil ødelegge grunnmuren i CO2-hypotesen og det falske narrativet til FN og IPCC! I så fall er dette også en stor elefant: at ingen klimaforskere snakker om de livsnødvendige gassene CO2 og CH4.

  Bønder, gartnere, brusfabrikanter, vinprodusenter, ølbryggere og brannslukkere burde alliere seg og kjempe for levebrødet sitt.

  Ikke stjæl CO2’n vår!

  CO2 inngår i respirasjonene vår, hemoglobin frakter O2 til cellene og CO2 fra cellene. Hvorfor tror Jonas Gahr Støre da at CO2 er en skadelig gass, eller Tina Bru at den er noe søppel?

  Kunnskapsunderskuddet er en trussel for demokratiet!

  Svar
 • Northern Light.
  29 mars 2024 12:47

  Climate: The Movie (The Cold Truth), se filmen på YouTube.

  Filmen Climate: The Movie (The Cold Truth) avslører klima-alarmismen som oppdiktet skremselspropaganda uten vitenskapelig grunnlag.

  Av Vaken.
  Filmen viser at studier og offisielle data ikke støtter påstanden om at vi er vitne til en økning i ekstreme værhendelser – orkaner, tørke, hetebølger, skogbranner og resten. Den er sterkt imot påstanden om at dagens temperaturer og nivåer av atmosfærisk CO2, er uvanlig og alarmerende høye. Tvert imot, sammenlignet med de siste fem hundre millioner årene av jordens historie, er både nåværende temperaturer og CO2-nivåer ekstremt og uvanlig lave. Vi er for tiden inne i en begynnende istid. Den viser også at det ikke er bevis for at endrede nivåer av CO2 (det har endret seg mange ganger), noen gang har forårsaket klimaendringer i fortiden.

  Hvorfor blir vi da gang på gang fortalt at «katastrofale menneskeskapte klimaendringer» er et udiskutabelt faktum? Hvorfor sies det at det ikke er bevis som motsier det? Hvorfor sies det at den som stiller spørsmål ved ‘klimakaos’ tror på «en flat Jord teorien» og er «vitenskapsfornekter»?

  Filmen utforsker arten av konsensus bak klimaendringer. Den beskriver opprinnelsen til klima-finansieringsbølgen og fremveksten av en trillioner dollar-klimaindustri. Den beskriver de hundretusenvis av arbeidsplasser som er avhengig at vi tror på klimakrisen. Det forklarer det enorme presset på forskere og andre for ikke å stille spørsmål ved klimadortellingen: med tilbaketrekking av midler, avslag fra vitenskapelige tidsskrifter og sosial utstøting som straff.

  Filmen utforsker politikken bak klimanarrativet. Fra begynnelsen var klimaskremselen politisk. Syndebukken var frimarked-industrikapitalismen. Løsningen ble høyere skatter og mer regulering. Fra begynnelsen appellerte klima-alarmismen til, og har blitt adoptert og fremmet av, gruppene som favoriserer mer styring fra myndigheter (styrt av storkapitalen) ovs.anm.

  Klimaskremselen appellerer spesielt til alle de innenfor det enorme offentlig finansierte etablissementet. Dette er stort sett den offentlig finansierte vestlige intelligentsiaen, som klimaet har blitt et moralsk spørsmål for. I disse kretsene har det blitt et brudd på sosial etikette, å kritisere eller stille spørsmål ved klimafortellingen.

  Filmen har intervjuer med en rekke svært fremtredende forskere, inkludert professor Steven Koonin (forfatter av ‘Unsettled’, tidligere rektor og ved Caltech), professor Dick Lindzen (tidligere professor i meteorologi ved Harvard og MIT), professor Will Happer (professor i fysikk ved Princeton), Dr. John Clauser (vinner av Nobelprisen i fysikk 2022), professor Nir Shaviv (Racah Institute of Physics), professor Ross McKitrick (University of Guelph), Willie Soon og flere andre.

  Filmen Climate: The Movie (The Cold Truth) ble skrevet og regissert av den britiske filmskaperen Martin Durkin og er oppfølgeren til hans utmerkede dokumentar The Great Global Warming Swindle fra 2007. Tom Nelson, en podcaster som har undersøkt klimadebattspørsmål i mer enn to tiår, var filmens produsent.

  Fra Vaken, publisert 27 mars 2024.
  Oversatt fra svensk. Linker og link til filmen (1 time og 20 minutter) i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Climate: The Movie (The Cold Truth).

  Svar
 • Det vi mennesker kan gjøre, er som best å tilpasse oss det varierende vær/klima som denne kloden måtte gå gjennom på sin ferd. Og som vi vet, dette er en høyst ustabil og varierende ferd, som vi i hovedsak ikke kan påvirke særlig mye. Dette vet alle som VIL vite, og som søker sannhet og fakta.

  De som vil være herskere mener nå de har funnet den geniale «kontrollknappen» og botemiddelet (CO2/Temperatur).
  Det er bare det at denne «kontrollknappen» ikke er ment å kontrollere klimaet, men å kontrollere menneskene.

  Hadde flertallet av menneskene vært våkne og sjekket ut fakta om hele denne historien, ville det ikke latt seg gjøre å gjennomføre et slikt bedrag. Men dessverre, man sluker dette narrativet som barn som tillitsfullt suger på en tåteflaske.

  Og her ligger det største problemet og utfordringen. En splittet befolkning som står steilt mot hverandre. Hva gjør man når det meste av verden ligger badet i løgn og bedrag, og når majoriteten av folket faktisk tror på det?

  En oppvåkning vil alltid komme, før eller senere. Løgn har som regel begrenset levetid.
  Men det kan ta tid, og hvor stor skade det har resultert i er også et åpent spørsmål.

  Men takk til strålende bidrag, slik som denne filmen, «Climate-The Movie».
  Disse menneskene har sin integritet i behold, og har vært på barrikadene fra begynnelsen av dette bedraget.

  Svar
 • wasan Totland
  29 mars 2024 19:40

  «Dette er den klimafølsomheten som IPCC oppgir i AR6. Her er det imidlertid stor uenighet om verdien på denne variabelen.»
  Det å være uenig i et enkelt forsøk med adsorpsjon på en lab er å fornekte vitenskapen. Lysgjennomtrengning av CO» i et lukket kammer.
  Det var en artikkel i et norsk tidssrift for over tjue år siden der regnestykket for å finne stigningstallet ved derivasjon gir en omvendt parabel. Den er/var nå så og si parallell med x aksen og dermed er yttneligere temperaturøkning neglisjertbart.
  Ellers er det jo lett å se for seg at temperaturøkning er det som gir mere CO» og dermed O». Den såkalte fotosyntesen.

  Svar
 • «Men, dette målet er rett og slett et politisk påfunn, en verdi tatt rett ut av lufta uten vitenskapelig forankring, »

  Og når biolog Hessen blir intervjuet, og i artikkelen sier at det ikke er mulig å nå dette (konstruerte) målet. – Blir den store overskriften på artikkelen : ‘ LØPET ER KJØRT’ .
  forskning.no/dekodet-klima-miljo/lopet-er-kjort/2344568

  Som i andre religioner: Fortsett å være redde. 😉

  ‘ Når pengene i kista klinger, sjelen ut av skjærsilden springer.’

  Svar
  • Det begynner å bli vanskelig å finne hel ved, blant de norske forskere som uttaler seg seg frilynt om klimaet: Rasmus Benestad, Dag Hessen, Hans O Hygen eller Bjørn Samset sitter i samme båt!

   De skremmer med: 1) El Ninjo, men den påvirker hverken temperaturen eller klimaet permanent; 2) Temperaturrekorder, som er helt naturlige og følger den trenden som gjelder. Spencers trend (UAH) på 0.15˚C/10 år har vedvart siden 1979; 3) Høye temperaturer i et El Ninjo-år. Men, dette vil jevne seg ut med påfølgende kjølende La Nina;

   Å bruke «-Løpet er kjørt» på slike forutsetninger er ren vranglære:

   https://www.forskning.no/dekodet-klima-miljo/lopet-er-kjort/2344568

   Hvor er fagstoltheten?

   Svar
 • Det som er «genistreken» her, hvis man kan si det slik, er at man tar noe som er fullstendig normalt, og så begynner å kalle det «unormalt, ekstremt, unntakstilstand, aldri sett dette før» osv.
  Da har man en oppskrift som gir kriser resten av jordens levetid.
  (til tross for at alt er fullstendig normalt)

  En må nesten trekke litt på smilebåndet da det får en til å tenke på Leif Justers sketsj «Mot normalt».

  https://www.youtube.com/watch?v=GE-f3dy4zkM&t=160s

  Og disse «krisene» skal så menneskeheten belastes og straffes for i form av nedsatte muligheter i livet, pluss ekstra skatter og avgifter, som liksom skal bøte på dette problemet, og kanskje til og med løse det på sikt. GENIALT!
  Ihvertfall finansieres en helt ny næring som tusenvis nå stormer til for å få en del i.
  Økologi er det ikke lenger så nøye med, så lenge det kan presses ut noen ekstra kilowatt.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Andrei Martyanov:

Vi skal prise herren for at Putin vant presidentvalget!

Forrige innlegg

Terrorangrepet i Moskva.

Det har i mange år vært nære bånd mellom nasjonalistene i Ukraina og islamske fundamentalister.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.