POSTED IN Klima

Klimakrise?

Klimaåret 2021: Politikernes klimakrise er kun retorikk.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Klimaåret 2021

Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

Klimaåret 2021 markerer et skifte. Det var blant de varme, men ikke rekordpregede år. Oppvarmingen siste 6 år skyldes mindre skyer og derved økt solinnstråling som balanseres av økt utstråling slik satellittålinger viser for de siste 20 år. En klode i energibalanse uten økte tendenser til ekstremeffekter ifølge offentlige statistikker. Politikernes klimakrise er kun retorikk.

Været 2021

Året hadde globalt lavere temperaturer enn 2020 og endte opp 0.21 C over gjennomsnittet de siste 42 år slik satellittmålingene fra UAH viser (se figuren). I en kald marsmåned var temperaturen og dermed atmosfærens energiinnhold litt under normalen. Varmekapasiteten i atmosfæren er så liten at det bare tar et par måneder med kjente naturlige variasjoner for å bringe temperaturen fra det politikerne kaller krise til normaltilstand.

_____________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
_____________________________________________________

Figuren viser tydelig varmepausen 1997-2015 (beskrevet i IPCC-rapporten AR5 i 2013/14) til tross for CO2-økning. Oppvarmingen fra 2015 skyldes økt solinnstråling ved redusert skydekke. Satellittmålingene (CERES) siden år 2000 viser i tillegg utstråling i god energibalanse med innstrålingen. Også observatorier på bakken bekrefter økt solinnstråling (KN 311).

Sibir (permafrost) og Russland var vesentlig kaldere enn normalen siste 10 år, mens Canada var litt varmere. Tropisk sone hadde også lik eller lavere temperaturer enn i 2020 i likhet med sydlige hemisfære og Antarktis som har hatt liknende tilstand de siste 10 år. (Climate4you_year2021).

Med Argobøyer måles de øverste 1900 m av havet til 0.03 C varmere (mindre enn usikkerheten) de siste 20 år, primært i ekvatorial sone grunnet solinnstråling. Havnivået følger samme trender som fra tidlig 1800 tallet med ca. 1.9 mm per år (tidevannsmålere, KN 119) modulert av variasjoner i havstrømmene og værfenomener (lufttrykk, solinnstråling, jordrotasjon) uten CO2s ‘fingeravtrykk’.

Global snømengde var over normalen vinter og høst, men litt lavere vår og sommer. Snømengden økte på Kilimanjaro (som skulle bli snøfritt ifølge Al Gore), og uvanlige snømengder preget deler av Middelhavsområdet på tampen av året. Mediene omtaler bare varme og ekstremvær.

Global sjøismengde vokser, med bidrag i Antarktis nær normalen etter markant fall i år 2017.

I Arktis er Barentshavet blitt kaldere, isgrensen flyttet litt sørover og skipstrafikken har vesentlig større hindringer enn for 10-15 år siden. Mye tyder på at den velkjente varme fasen av den naturlige 60-års syklusen er på retur i Arktis. Se KN 298 og KN 121.

I Norge ble været som vanlig bestemt av den Nord-Atlantiske Oscillasjon som dirigerer luftmassene fra kalde eller varme strøk inn over Europa. Norge var litt kaldere med mindre nedbør enn normalt i Sør-Norge.

Meteorologisk institutt (MI) har lagt om sine hjemmesider på flere måter, fjernet pedagogiske kurver som gir leseren god oversikt over utviklingen siden 1900 og feilaktige artikler om drivhuseffekten som også i 2021 er imøtegått av mer nøyaktige beregninger. Det anbefales å følge med på Værstats hjemmeside.

MIs begrunnelse er behov for en ny ‘lay out’. Den åpenbare fordekte grunn er at MI må være klar over at de naturlige variasjonene går mot kaldere perioder, som etter de varme 1930-årene, men vil dekke over dette for allmenheten.

Ikke økte ekstremeffekter

IPCC og medier ‘plukker ut’ ekstremvær rundt om på kloden og fremstiller det som klimaendringer, ofte ved å manipulere starttidspunkt i periodiske variasjoner. Men offentlige statistikker viser ingen økte tendenser (KN 312). Et spesielt grovt tilfelle var møtet på toppnivå i Arktisk råd (KN 301). Meteorologisk institutt fremla data om reduksjon av havis basert på manipulert starttidspunkt (KN 216KN 217, og KN 121).

En artikkel i The Lancet sommeren 2021 konkluderer at 5 mill. mennesker dør hvert år av ikke-optimalt klima, hvorav 4.5 millioner grunnet kulde og kun 0.5 millioner fra hete. I medienes og IPCCs fortellinger er det bare hetetilfellene som fremheves.

long-coated brown dog on snow
Det er først og fremst kulden som dreper.

Ulykker skjer når ekstremeffekter møter sårbare deler av samfunnet. Tiltak knyttet til planlegging og forberedelser så vel som etter en naturkatastrofe har bidratt til at antall døde er redusert med langt over 90 % siden år 1900 (Lomborg). I Norge var tendensen til ekstremvær synkende (KN 314), langt fra noen klimakrise. Statsminister Erna Solberg forsøkte å relatere leirraset i Gjerdrum til klimaendringene, men ingen eksperter bekreftet dette.

Klimakrise uten forankring i vitenskapen

Fysikkprofessor Steven Koonin utga boken «Unsettled. What climate science tells us, what it does’nt and why it matters». To sitater: «It’s easy to be seduced by the notion that we can just feed the present state of the atmosphere and oceans into a computer, make some assumptions about future human and natural influences, and so accurately predict the climate decades into the future. Unfortunately, that’s just a fantasy, as you might infer from weather forecasts, which can be accurate out to two weeks or so» (Koonin, 2021, Unsettled, side 79).

«Anyone who says that climate models are ‘just physics’ either doesn’t understand them or is being deliberately misleading» (Koonin, 2021, Unsettled, side 81).

Også Dag Hessen og Bjørn H. Samset har skrevet bøker der de lovpriser IPCCs konklusjoner uten de velkjente motforestillinger til modellene. Deres uttalelser bør sees i lys av Koonins ovenstående sitater. Hessen er biolog og Samset er kjernefysiker. Hessen skremmer med at vi er ved vippepunktet, der effekten er så stor at kloden løper løpsk. Det er helt feil.

Koonin er tidligere vitenskapelig rådgiver for Obamaadminsitrasjonen og har vært leder av JASON, et organ som bistår myndighetene i USA i vitenskapelige spørsmål og har således en sterk anerkjennelse. Det har også William Happer, professor i strålingsfysikk ved Princeton.

Beregninger fra strålingsfysikerene William van Wijngaarden og William Happer demonstrerer det ekspertene har visst lenge – at økt CO2 ikke gir noe vippepunkt, at økningen av de øvrige drivhusgasser ikke gir nevneverdig effekt, og at IPCCs påståtte markante forsterkning av vanndamp ikke observeres. For tilvekst av ett nytt molekyl CO2 eller H2O på dagens nivå har bare 1/100 til 1/1000 effekt av de første molekylene (KN 300). W&Ws beregninger følger noen av de samme prinsippene som hos Manabe, Nobelprisvinner i fysikk for 2021, men med oppdaterte data og mer nøyaktige beregninger som stemmer meget godt med satellittobservasjoner. Det er verd å merke seg at de dominerende representanter for IPCCs modeller og alarmisme ikke fikk noen Nobelpris (KN 308).

Reduserte CO2-utslipp (ca. 10 %) under Covid-pandemien 2020-21 førte ikke til lavere atmosfæriske konsentrasjoner og synes å ha liten effekt.

Konklusjon

IPCCs siste rapport er basert på feilaktige modellberegninger som ikke beskriver den virkelige verden, har et betydelig pseudovitenskapelig preg som i presentasjonen eskaleres videre til alarmerende klimakrise for å skremme folk. Men observasjoner og offentlige dataregistre viser en fordelaktig klode i energibalanse uten økte tendenser til ekstremvær, langt færre dødsfall fra værhendelser og med rekordpregede avlinger. Bekymringen er motsatt – at solen går mot lavere aktivitet de neste 20-30 år noe som betyr kaldere klode og større utfordringer for å brødfø en befolkning på vei mot 10 milliarder mennesker.

Åpenbart vil neste års omtale av klimaåret 2022 handle om hvordan politikere forstokket i sin urealistiske klimapolitikk, er villige til å utsette europeiske land for tiltak uten nevneverdig klimaeffekt med enorme kostnader og energikrise i en tid da situasjonen i Ukraina krever en voldsom ressursinnsats for å forsvare de langt viktigere demokratiske verdier. Et gigantisk feilgrep som vil være sentralt i fremtidens historiebøker.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «5 mill. mennesker dør hvert år av ikke-optimalt klima, hvorav 4.5 millioner grunnet kulde og kun 0.5 millioner fra hete. I medienes og IPCCs fortellinger er det bare hetetilfellene som fremheves.»

  Men å postulere KRISE, KRISE, og ‘Tipping Point’ ( for første gang i jordens historie ! ?) blir aldri feil.
  – Når hensikten er å gjøre folk redde, frustrerte og lettstyrte.

  Svar
 • Dette handler like lite om vær/klima som C19 handler om helse. Det er penger, personlige posisjoner og makt som er målet. Les boken av, Kent Andersen: Klima Antiklimaks og boken av, Gregory Wrightstone: Fakta om klima, så er det i grunn dokumentasjon nok på at dette også er en del av svindelen fra de som på død og liv vil kontrollere oss. Skremselspropaganda. Grunnen til at folk stoler på/tror på dette, er at media er med på hele denne karusellen og ikke gjør jobben sin med å informere folk om fakta. Takket være MSM så har vi blitt en homogen masse, fratatt evnen til å stille kritiske spørsmål ved det vi blir fortalt. Lener oss tilbake og sluker rått det makta forteller oss. Med agn, sluk, søkke og snøre. Kan bli dårlig av mindre …

  Svar
 • Northern Light.
  17 mars 2022 16:40

  «Åpenbart vil neste års omtale av klimaåret 2022 handle om hvordan politikere forstokket i sin urealistiske klimapolitikk, er villige til å utsette europeiske land for tiltak uten nevneverdig klimaeffekt med enorme kostnader og energikrise i en tid da situasjonen i Ukraina krever en voldsom ressursinnsats for å forsvare de langt viktigere demokratiske verdier. Et gigantisk feilgrep som vil være sentralt i fremtidens historiebøker».

  NEDERLAND SKAL MINSKE STORFE MED 30 PROSENT FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV NITROGEN OG CO2.
  I Nederländerna kan bönder nu tvingas att sälja sin mark för att minska på sina boskap. Regeringen har beslutat att boskapen ska minska med 30 procent inom de närmsta åren, som man motiverar med att försöka dra ner på kväveföroreningar. Bönder oroas nu för vad åtgärden ska göra med landets matproduktion.
  Nederländerna är känt för att vara ”det lilla landet som föder hela världen” med sina bördiga jordar och producerar mest kött i hela EU. Den nederländska regeringen menar dock att utsläppen köttproduktionen skapar tillsammans med ammoniakföroreningar inte längre kan tolereras och planen är nu att minska landets boskap med 30 procent under de kommande sju åren.
  Landet har mer än fyra gånger så mycket boskap än exempelvis Storbritannien och Frankrike. Detta menar styrande politiker orsakar för mycket koldioxidutsläpp och att det dessutom skadar land och vatten i landet. Det förklarar man med att djuren skapar gödsel som i sin tur släpper ut ammoniak vilket i sin tur innehåller kväve som kan rinna ut i vattendrag.

  Under 2019 fann förvaltningsdomstolen i landet att man bröt mot EU:s lagstiftning genom att inte göra tillräckligt för att bli av med överskottet av kväve (nitrogen). För att minska på boskapen i landet kommer man nu att försöka köpa ut bönderna från sina marker, rapporterar Dutch News. Den nederländska regeringen har satt undan 30 miljarder euro för åtgärden.
  Flera bönder är dock tveksamma till förslaget och oroar sig för att åtgärden kommer skapa permanent skada för matproduktionen i landet. – Vi vill inte att systemet ska kollapsa, säger mjölkbonden Marije Klever, enligt Irish Examiner.
  Klever menar också att en viktig fråga är huruvida regeringen kommer att tvinga bönder att sälja sin mark eller om det enbart kommer ske frivilligt. – Jag är markägare, så en kritisk fråga är om regeringen får köpa ut bönder mot deras vilja från marken. Det kan inte vara regeringen som säger till bönderna att de måste sälja, man behöver ett avtal, konstaterar hon.
  Regeringen har sagt att man inte utesluter att tvinga bönder att sälja sin mark om man inte skulle hitta tillräckligt många som frivilligt vill göra det. Något nederländska bondepartiet BoerBurgerBeweging inte kommer att acceptera. Ledamoten för partiet Caroline van der Plas menar att det vore bättre att satsa på nya hållbara alternativ. – Bilar var exempelvis mycket förorenande, men de lyckades göra de mindre förorenande med innovation. Det är vad vi vill göra, säger van der Plas.
  Ledamot Tjeerd de Groot från det socialliberala partiet Democraten 66 menar att man kommer börja med det som ett volontärprogram, men om bönder inte vill sälja kan tvång bli aktuellt. – I slutändan kan det bli nödvändigt att sluta förhandla som en sista utväg, men grunden är frivillig, menar han.
  Nedeländerna har tidigare haft problem med klimatlagar och boskap. 2017 var bönder tvungna att gallra ut sina boskap eftersom man överskred EU-gränserna för kväve. Det resulterade i att bönder var tvungna att sälja sina boskap utanför landet eller, som de flesta valde, att skicka “överflödet” av boskapen till slakt.
  Fra Nya Dagbladet 10.03.2022.
  Orginal artikkel: Holland skal minske boskap – med 30 prosent. Med lenker til Dutch News og Irish Examiner.
  Skrevet av Sofie Persson.

  Kommentar:
  For en prioritering i en verden med minkende matproduksjon på grunn av nedstengningspolitikk og krig, men bra for agrobusiness-gigantene og Gates med sine oppkjøp av flere hundre tusen dekar matjord for sin vegetarmat og kunstig kjøtt. Med CO2 som skremsel skal små gårdsbruk legges ned for at storkapitalen skal få full kontroll på jordens matproduksjon.

  Svar
 • Vil det gjelde hele verden, du legger det ut slik opplever jeg. Kan du nyansere det noe? Uten, kan slike utspill virke mot sin hensikt, ref. MSM sin retorikk, som tar farge av propaganda, det om noe opplever iallfall jeg som useriøst og virker mot sin hensikt overfor de mange som trenger å våkne.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Senator Rubio: «Russland er ikke Irak!» Oberst Douglas MacGregor: For en innsikt!

Oberst Macgregor i et stort og befriende intervju om Ukrainasituasjonen.

Forrige innlegg

En form for kollektivt selvmord?

Mobilisere en utrent befolkning mot en moderne hær.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.