POSTED IN Klima

Klimaendringer er det hele tiden.

Hvorfor så redd sola som den viktigste varmekilde?

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Sola styrer klimaendringene

Av Jan-Erik Solheim

Forfattet av Jan-Erik Solheim, Prof. Emeritus og medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

I en artikkel på Faktisk.no kan vi lese at «sola har holdt lavere aktivitet enn vanlig de siste årene og kan ikke stå bak klimaendringene. Det kan heller ikke ha med jordas bane å gjøre, til det går klimaendringene for fort.» Mange forskere er uenige i denne konklusjonen. Vi mener at sola har en hovedrolle med hensyn til å styre klimaet i våre dager, mens CO2 spiller en ubetydelig rolle.

Jordas bane

I artikkelen på faktisk.no forklares Milankovitch-periodene som gir endringer i jordas bane, og jordas bane i forhold til årstidene, samt jordaksens vinkel. Dette er beskrevet i vårt hefte Naturen styrer klima (heretter Naturen), figur 4.2 og 4.3.

En av figurene (4.4 gjengitt) viser hvordan innstrålingen har endret seg på 65 grader nord de siste 10 000 år, og hvordan temperaturen i havet utenfor Nordland følger denne strålingskurven. For 6-8 000 år siden og i det såkalte Holocene maksimum for 4-6 000 år siden var det ikke isbreer i Norge, og Hardangervidda var skogvokst.

Denne figuren viser at vi er på vei mot et minimum i innstråling. Ved å sammenligne med tidligere mellomistider, så er vi nå på vei mot en ny istid som vil starte om ca. 500 år (Parmentola 2023).

Temperatur og CO2

Faktisk.no viser også kurver som viser at temperatur og CO2 følger hverandre nesten likt, i iskjerner fra Antarktismen de unnlater å fortelle at CO2 alltid endrer seg etter at temperaturen har endret seg. Det gjelder både på lang sikt (Naturen: fig. 23.2) og på kort sikt (Naturen: fig. 23.3). De siste årene har CO2 innholdet i atmosfæren steget jevnt, mens den globale temperaturen har gått ned eller forandret seg lite. Kun i en kort periode (1979-1998) steg både temperatur og CO2-innholdet i atmosfæren (Naturen: fig 23.4).

Faktisk.no forteller også at klimagasser er viktig for at jordoverflaten skal ha en varme som gir grunnlag for liv, men de unnlater å fortelle at CO2 gass absorberer varmestråling, som umiddelbart sendes videre i alle retninger, mens den viktigste klimagassen H2O (vanndamp) holder på varmen og kan transportere den videre over store avstander (havstrømmer, skyer, nedbør, snø).

Sola eller mennesker som varmekilde

Faktisk.no forteller at solstyrken er blitt svakere. De referer til variasjoner i total solinnstråling (TSI), og viser i et diagram at solinnstrålingen har gått nedover fra et maksimum omkring 1960. Solinnstrålingen kan måles på bakken, eller med større nøyaktighet fra satellitter fra 1978. Det lages også estimater for solinnstrålingen basert på observerte egenskaper på sola. Det kan være solflekker, magnetfelt, nordlys, solvind, kosmisk stråling etc. Det er minst 20 forskjellige estimater for solinnstrålingen tilbake i tid. Noen har store variasjoner, mens andre har små variasjoner. Noen har topp omkring 1960 som Satire-T2 rekonstruksjonen brukt av faktisk.no. Andre rekonstruksjoner har økende solinnstråling helt fram til år 2000. Hva som er riktig rekonstruksjon debatteres heftig blant forskerne.

Før solinnstrålingen sammenlignes med bakketemperatur, er det viktig å bruke en temperaturkurve som viser jordoverflatens temperatur utenfor store byer som fungerer som varmeøyer. En slik temperaturkurve er vist ovenfor. Rødt og blått viser perioder som var varmere eller kaldere enn middeltemperaturen på Nordlig halvkule. Vi ser at denne rekonstruksjonen stemmer ganske bra med solinnstrålingen. Denne TSI-kurven stemmer også bra med temperatur målt utenfor byer både i Kina, USA, Irland og i polare strøk. (se fig. 21.3 i Naturen). I fig 21.4 ser vi at klimamodeller ikke er i stand til å forklare varmetoppen omkring 1940, som finnes både i observasjonene og i TSI-rekonstruksjonen vist ovenfor.

Konklusjon

Min konklusjon er at det meste av den oppvarmingen som er skjedd de siste 100 årene skyldes økt solaktivitet. Økt oppvarming har også ført til utgassing av COfra havet og fra landjorda i de varme, fuktige områdene rundt ekvator. Vi har også menneskeskapt oppvarming, idet mennesker varmer opp byer, mens sola varmer opp hele kloden, inklusive havet. Stråling fra CO2 stoppes etter noen få mikrometer i vann, mens solstrålingen varmer ned til 100-150 meter, så vi kan trygt se bort fra CO2 som varmekilde.

Innlegget er hentet fra Klimarealistene

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Er det enklere å spå klimaet enn å spå været?

  Svar
 • See also the Sun’ movements, Hallstatt cycles and SIM-effect, that causes extra solar radiation around spring equinox according to this research.

  We know about the Milankovitch-cycles, but what about the important and recent discovered SIM – movements:

  «These joint motions of the Sun and Earth about the barycentre cause periodic variations of the Earth-Sun distance associated with the medium-period, Hallstatt cycles (Steinhilber et al, 2009, 2012) with a period of 2100-2200 y.

  https://www.intechopen.com/chapters/75534

  The current phase of Hallstatt’s cycle reveals it started from 1600 and will last until 2600. In this millennium the Sun is getting closer to the Earth (and other planets) orbit at the spring equinox leading to a significant (up to 20-25 W/m^2) extra-deposition of solar radiation to the Earth.

  This extra-deposition of solar radiation can account for the most terrestrial heating of the Earth in the past few decades showing current increase of temperature by 1.4C and expected further increase by another 2.0-2.6C by 2500. This type of periodic variations of solar irradiance and the terrestrial temperature caused by SIM has significant amplitudes of the additional solar forcing and, therefore, should be accounted for in the medium-term climate variation predictions. » Link for download:

  https://solargsm.com/wp-content/uploads/2021/10/vz2_c_Solar-radiation-input-to-the-Earth-and-the-Earth-Sun-distance.docx

  Svar
 • Og så har vi Bill Gates med sine chem trails som skal svekke solinngangen til jordskorpen, for at den skal bli kaldere og mindre beboelig. Den er det ingen forskingsmodeller som tar hensyn til.

  Svar
 • folke forfang
  3 juni 2023 23:58

  I artikkelen til Jan Erik Solheim var det mykje tull.

  Han konkluderer med: «Min konklusjon er at det meste av den oppvarmingen som er skjedd de siste 100 årene skyldes økt solaktivitet. » Korleis kan det være tilfelle når solaktiviteten har gått ned mens temperaturen har auka? Sjå denne framstillinga frå NASA: https://climate.nasa.gov/climate_resources/189/graphic-temperature-vs-solar-activity/

  Så skriv han at forskning.no «unnlater å fortelle at CO2 gass absorberer varmestråling, som umiddelbart sendes videre i alle retninger, mens den viktigste klimagassen H2O (vanndamp) holder på varmen og kan transportere den videre over store avstander (havstrømmer, skyer, nedbør, snø).» Men realiteten er jo at CO2 og vassdamp opptrer på samme måten i forhold til varmestråling: Dei absorberer varmestråling som så emitteres i alle retninger. Dette er jo grunnlaget for drivhuseffekten, der vassdamp står for 50% av effekten, skyer 25 % og CO2 20 %. Dokumentasjon finn ein her: https://pubs.giss.nasa.gov/abs/sc05400j.html

  Så skriv han at forskning.no «unnlater å fortelle at CO2 alltid endrer seg etter at temperaturen har endret seg». Men dagens situasjon er jo at auken av CO2 i atmosfæren kjem av menneskelige utslepp, og korleis vil Solheim forklare at dei menneskelige utsleppa kjem av auka temperatur?

  For 55 mill. år sida slapp store mengder av klimagasser ut i atmosfæren fordi store vulkanutbrudd utafor norskekysten medførte at sediment med store mengder CO2 og metan vart varma opp. Dette førte til at gjennomsnittstemperaturen på jorda auka med minst fem grader. Også her kom CO2 først og temperaturauken etterpå. Sjå artikkel om dette her: https://forskning.no/vulkaner/vulkankatastrofe-utenfor-norge-kan-trolig-forklare-dramatisk-global-oppvarming-for-55-millioner-ar-siden/2070108

  Så skriv Solheim: «De siste årene har CO2 innholdet i atmosfæren steget jevnt, mens den globale temperaturen har gått ned eller forandret seg lite.» Faktum er at både CO2 i atmosfæren og global temperatur auker. F.eks. gir dei vitenskapelige UAH målingane som klimaskeptikeren Roy Spencer ei global oppvarming på 0,13 grader celsius per 10-år: https://www.drroyspencer.com/2023/06/uah-global-temperature-update-for-may-2023-0-37-deg-c/#comments

  Og ikkje nok med det: Klimamodellene viser godt samsvar med temperaturendringene. Dette blir vist langt nede i denne artikkelen:
  https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-how-the-world-warmed-in-2022/

  Svar
  • Geir Aaslid
   9 juni 2023 15:52

   Ja, Forfang her kommer du med svært mye tull. Jan-Erik Solheim er professor i Astrofysikk, og kan sitt fag også på solfysikken og atmosfærefysikken. Hvor er ditt professorat?

   Det er vitenskapelig enighet om at vanndampen er den viktiste drivhusgassen, dvs med en atmosfærisk varmeeffekt, og at vanndamp i motsetning til CO2 kan holde på varme og transportere den over lange avstander med vanndampens konveksjon som utgjør nær 100 prosent av energitransporten i den nederste kilometeren av atmosfæen. Det eksisterer ingen tilsvarende CO2-konveksjon.

   Vanndamp med skyer utgjør minst 90 prosent, muligens 95 % av drivhuseffekten, mens CO2 blir en ubetydelighet med 2/3 av det resterende.
   Jan kommenterer dine øvrige kannestøperier i en annen kommentar, og han har helt rett i det han skriver.

   Blir du aldri lei av å spre egen uviten?

   Svar
 • I kommentaren til Folke Forfang er det mye tull.

  Han skrev dette: «Korleis kan det være tilfelle når solaktiviteten har gått ned mens temperaturen har auka?» – Svaret på dette burde være kjent. Nemlig den solflekk-aktiviteten som er kjent som Maunder Minimum, opphørte – og da økte solaktiviteten seg, og dette tok jorden ut av den lille istiden.

  Så skrev Forfang dette: «Men realiteten er jo at CO2 og vassdamp opptrer på samme måten i forhold til varmestråling».
  Tilsvar: Ikke HELT på samme måten. For CO2 kan KUN absorbere (og utsende) langbølgede infrarøde stråler i 2 smale bånd, i LWIR-spektret. Mens vanndamp absorberer (og utsender) stråling i langt større spekter av bølgelengder (eller frekvenser om man vil)

  Så skrev Forfang dette her: «Dette er jo grunnlaget for drivhuseffekten, der vassdamp står for 50% av effekten, skyer 25 % og CO2 20 %.»
  Jorden har ingen «drivhus-effekt». Den har en atmosfære-effekt.
  Og CO2 sin rolle er ennå ikke klarlagt siden den korrekte verdien for CO2 sin klimasensivitet er fortsatt ikke på plass.

  Så skrev Forfang dette: «Men dagens situasjon er jo at auken av CO2 i atmosfæren kjem av menneskelige utslepp, og korleis vil Solheim forklare at dei menneskelige utsleppa kjem av auka temperatur?»
  Tilsvar: Det passer bra her å starte med å minne ham og alle andre på at korrelasjon er ikke kausalitet. Dernest: CO2-økningen i atmosfæren kommer for det aller meste fra naturen selv. Kun maksimalt 4 prosent av alle årlige CO2-utslipp er fra mennesker. Naturen økte sine utslipp av CO2 til atmosfæren etter at jorden ble varmere, da var ferdig med den lille istiden.

  Så skrev Forfang dette her: «For 55 mill. år sida slapp store mengder av klimagasser ut i atmosfæren fordi store vulkanutbrudd utafor norskekysten medførte at sediment med store mengder CO2 og metan vart varma opp. Dette førte til at gjennomsnittstemperaturen på jorda auka med minst fem grader. Også her kom CO2 først og temperaturauken etterpå.»
  Tilsvar: Forfang later som at teksten i artikkelen gir ham støtte for hans påstand, men det er kun i hans fantasi. Artikkelen bruker ordet «kan» og ordet «hypotese» – de sier ikke at det var garantert slik som de antar. Og også her er det viktig å huske på at korrelasjon er ikke kausalitet.

  Så skrev Forfang dette: «Faktum er at både CO2 i atmosfæren og global temperatur auker.»
  Tilsvar: Dette er en tom påstand når han ikke skriver hva slags tidspunkt han velger seg som starttidspunkt.
  Det blir det samme som om jeg skriver dette: Faktum er at CO2-nivået synker» (som er sant) – uten å spesifisere mitt valgte starttidspunkt for sammenligningen.

  Så skrev Forfang dette til slutt: «Og ikkje nok med det: Klimamodellene viser godt samsvar med temperaturendringene. Dette blir vist langt nede i denne artikkelen:»
  Tilsvar: Nei, dette er fri fantasi. Klimamodellene bommer. De har konstant overdrevet jordens temperatur-utvikling. Noe vi ser illustrert i bildet som er i artikkelen jeg linker til, bildet som er kalt «Realtiomter» https://www.newscats.org/we-are-being-governed-by-people-who-are-clueless-about-the-physics-of-climate-but-are-willing-to-spend-50t-on-a-problem-that-does-not-exist-the-war-on-carbon-emissions-is-predicated-on-a-false-cli/

  Svar
  • folke forfang
   4 juni 2023 17:49

   Jan har kommentert svaret mitt til Solheims artikkel. Men har han prøvd å forstå det eg skreiv?

   Punkt 1. Artikkelen og kurva eg lenka til viste at solaktiviteten går ned mens temperaturen går opp etter 1960. Dersom Jan hadde tatt seg tid til å sjå på lenka så ville han sett dette. I svaret viser han til utviklinga etter Meaunder Minimum rundt år 1700, 250 år før den perioden eg viste til. Forklaringa hans er så urimelig at det er vanskeleg å ta han seriøst. Lesarane kan kontrollere det eg skriv ved å følge denne lenka: https://climate.nasa.gov/climate_resources/189/graphic-temperature-vs-solar-activity/

   Punkt 2. Solheim beskreiv forskjellen mellom CO2 og H2O som at CO2 absorberer langbølga stråling, og raskt emitterer strålinga i alle retningar, mens H2O held på varmen og transportererhan over store avstandar. Realiteten er at begge klimagassane opptrer på samme måte i forhold til langbølga stråling. Jan ser ut til å være enig med meg i dette, men prøver å framstille det som ei uenighet fordi H2O absorberer over eit større strålingsspekter. Realiteten er at her er eg og Jan enige. Begge er uenige med Solheim som avskriv H2O som ein klimagass.

   Punkt 3. Eg skreiv: «Dette er jo grunnlaget for drivhuseffekten, der vassdamp står for 50% av effekten, skyer 25 % og CO2 20 %.», og viste til den einaste forskningsartikkelen om dette :https://pubs.giss.nasa.gov/abs/sc05400j.html
   Drivhuseffekten er eit innarbeidd begrep som alle kjenner. Jan står fritt til å mislike namnet, men om han velger å bruke eit anna namn, atmosfæreeffekten, så endrer det ingenting på fysikken. Argumentet om namnet er heilt tomt. Han har heller ikkje noko anna fagleg å vise til.

   Punkt 4. Kor kjem auken av CO2 i atmosfæren frå? Jan skriv: «Kun maksimalt 4 prosent av alle årlige CO2-utslipp er fra mennesker.» Dette har han jo heilt retti. Men det interessante spørsmålet er jo ikkje kor mykje dei ulike kjeldene slepp ut i atmosfæren. Det interessante er dei ulike kjeldenes netto utslepp til atmosfæren.
   Menneskelige utslepp går ein veg. Enten blir alt liggande i atmosfæren, eller så blir noko sendt tilbake til andre kjelder.
   Havet er den eine store kjelda til utslepp av CO2 til atmosfæren, men gjennom eit år så tar havet opp meire CO2 frå atmosfæren enn dei slepp ut. Differensen er noko av det menneskelige utsleppet til atmosfæren.
   Grønne planter er den andre store kjelda til utslepp av CO2 til atmosfæren. Men akkurat som for havet tar dei grønne plantane opp meire CO2 frå atmosfæren enn dei slepp ut.
   Vi ser altså at både havet og dei grønne plantane tar opp meire CO2 frå atmosfæren i løpet av eit år enn dei slepp ut, mens auken av CO2 i atmosfæren gjennom eit år tilsvarer halvparten av det menneskelige utsleppet.

   Punkt 5. Må temperaturen komme før auke av CO2 i atmosfæren? Dagens situasjon er jo at det er menneskelige utslepp som er årsaka til dagens auke i atmosfærens CO2-innhold, slik eg viste over. Årsaka er sjølsagt ikkje auka temperatur. Dette momentet velger sjølsagt ikkje Jan å kommentere. Kommentaren hans om situasjonen for 55 mill. år sidan er eg jo for så vidt enig i, utan at det endrer sannsynligheta for at forskaranes hypotese er korrekt. Nemleg at utsleppa av klimagassar sannsynlegvis kom før temperaturauken.

   Punkt 6. Jan skriv: «Så skrev Forfang dette: «Faktum er at både CO2 i atmosfæren og global temperatur auker.» Tilsvar: Dette er en tom påstand når han ikke skriver hva slags tidspunkt han velger seg som starttidspunkt.»
   Her hadde eg lenka opp til UAH-målingane som Roy Spencer presenterer: Roy Spencer, https://www.drroyspencer.com/. Det sier seg da sjøl at det er tidspunkta for denne tidsserien eg refererer til: 1978-2023. Har du så stor mangel på argument at du ikkje ønsker å oppfatte dette, Jan?

   Punkt 7. Eg lenka opp til ein artikkel som viste at klimamodellane stemmer godt med temperaturutviklinga. Jan er jo ute av stand til å argumentere her. Eg velger å vise til ein annan artikkel som viser akkurat det samme: https://www.carbonbrief.org/analysis-how-well-have-climate-models-projected-global-warming/

   Oppsummereing: Jan sitt svar på mitt innlegg er utruleg mykje skrik men samtidig utruleg lite ull. Bedre lykke neste gang

   Svar
  • Folke Forfang skrev dette: «Men har han prøvd å forstå det eg skreiv?» Her er det viktig å ha in mente at ‘det å forstå’ er ikke det samme som å være enig. Så jeg forstår så absolutt hva Forfang skrev tidligere, men er selvfølgelig ikke enig i vissvasset han kom med.

   Punkt 1: Solaktivitet – det er ikke det samme som ‘solinnstråling’. Og det er og blir et faktum at økt solaktivitet fikk jorden ut av den lille istiden, med påfølgende økning av temperaturen.

   Punkt 2: Forfang skjønner ikke norsk når han påstår dette: «Jan ser ut til å være enig med meg i dette». Her er fasiten: Nei. jeg er ikke enig. Grunnen er at vanndamp absorberer ståling i et langt større spektrum enn CO2 og derfor er ikke CO2 og vanndamp like i dette henseende.

   Punkt 3. Jorden er ikke inn i et drivhus. Ordet er valgt fordi det fungerer som et argument i seg selv. Og det vil forlede mennesker til å tro at jorden er et lukket/isolert system, som er feil. Jorden er et åpent system, og da er ordvalget viktig i seg selv. Men også får å gjøre det klart at man må forholde seg til riktig termodynamisk lov (som er den Andre Hovedsetningen).

   Punkt 4: Forfang skrev dette her: «Det interessante er dei ulike kjeldenes netto utslepp til atmosfæren.» Nei, det interessante er å vite at naturen absorberer CO2 fra både naturen og fra mennesker. Naturen diskriminer ikke CO2 basert på utslippskilde.

   Punkt 5: Forfang skrev dette: «Årsaka er sjølsagt ikkje auka temperatur. Dette momentet velger sjølsagt ikkje Jan å kommentere» – Her kommer han med en ny feil. Årsaken til at naturen har økt sine CO2-utslipp de siste 200 årene er selvsagt fordi jorden kom ut av istiden og temperaturen økte.
   Forfang tar feil når han hevder at jeg ikke kommenterte dette. – Jo, det gjorde jeg, med disse ordene (siterer meg selv fra min forrige kommentar): «Dernest: CO2-økningen i atmosfæren kommer for det aller meste fra naturen selv.»

   Så skrev Forfang dette: «utan at det endrer sannsynligheta for at forskaranes hypotese er korrekt. Nemleg at utsleppa av klimagassar sannsynlegvis kom før temperaturauken.» – Hvilke forskere? – De som fikk sin artikkel trukket tilbake fra et fagtidsskrift? (Marcott og Shakun) (De hevdet det som Forfang hevder) – Sannheten er at klimaforskere sier at først kommer temperaturforandringen, så med forsinkelse så kommer endringen i CO2-nivået.

   Punkt 6: Forfang skrev dette: «Det sier seg da sjøl at det er tidspunkta for denne tidsserien eg refererer til: 1978-2023. Har du så stor mangel på argument at du ikkje ønsker å oppfatte dette, Jan?»
   Mitt tilsvar er at det ikke sa seg sjøl. Det er typisk at klima-alarmister bevisst er vage. Og når deres egen vaghet blir brukt mot dem, så blir de plutselig spesifikke. Hvorfor ikke være spesifikk og entydig med en gang?
   Når det er sagt, så er det et faktum at CO2-nivået i atmosfæren har blitt dramatisk redusert fra hva det var tidligere. Det er ikke bra i det hele tatt, fordi for lite CO2 i atmosfæren påvirker naturen negativt.

   Punkt 7: Forfang fantaserer når han hevder dette: «Jan er jo ute av stand til å argumentere her.» – Tull. Det jeg linket til er et bevis for at hans påstand om at klimamodellene stemmer godt med temperaturutviklingen er kun fiksjon. Ikke sant i det hele tatt. Sannheten er det jeg linket til, og det er mitt argument mot hans gale påstand om klimamodellene.

   Jeg synes linken jeg kom med tidligere i dag er lik bra nå, flere timer senere, så jeg viser til denne. (scroll oppover)

   Oppsummering: Folke Forfang sitt svar på min kommentar er utrolig mye skrik men samtidig utrolig lite ull. Bedre lykke neste gang, ønskes ham.

   Svar
   • folke forfang
    4 juni 2023 21:42

    Jan prøver med eit nytt svar. Her er mine kommentarer.
    Punkt 1. Eg viser at i tida etter 1960 har solaktiviteten gått ned mens temperaturen har gått opp. Jan svarer med å skrive om forhold 250 år tidligere. Da blir svaret: Goddag mann – økseskaft. Han gjør ikkje noko forsøk på å være konkret for perioden etter 1960.

    Punkt 2. Jan skriv: «Her er fasiten: Nei. jeg er ikke enig. Grunnen er at vanndamp absorberer ståling i et langt større spektrum enn CO2 og derfor er ikke CO2 og vanndamp like i dette henseende.»
    Men eg meiner det samme: Vassdamp absorberer stråling i eit langt større spektrum enn CO2, og der er sjølsagt CO2 og vassdamp ulike. Det skulle da også bare mangle.
    Det eg skriv, og som Solheim hoppa bukk over, er at både CO2 og vassdamp er klimagasser som absorberer langbølga stråler for straks å emittere i alle retningar.
    Kvifor er det så vanskelig å innrømme at vi kan være enige om noko, Jan?

    Punkt 3. «Jorden er ikke inn i et drivhus», skriv Jan. Også der er vi heilt enige.
    At han misliker ordet drivhuseffekten får være hans problem. Men det er dette begrepet som er innarbeidd, og innholdet i begrepet er heilt klart. Bare fortsett med å sloss mot vindmøller, Jan, men det er bortkasta.

    Punkt 4. Jan skriv: «Naturen diskriminer ikke CO2 basert på utslippskilde.» Også der er vi heilt enige.
    Mitt poeng er at gjennom eit år absorberer både havet og dei grønne plantane meire CO2 frå atmosfæren enn det dei sender ut. Utan menneskelige utslipp ville da konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren ha gått ned i staden for å gå opp. Den årlege auken av CO2 i atmosfæren er omtrent halvparten av det menneskelige utsleppet.
    I dette ligg det ikkje at hav og grønne planter prioriterer å absorbere CO2 frå menneskelige utslepp. Slik er det sjølsagt ikkje. Men utan andre argument forstår eg jo godt at Jan kjem med ein slik insinuasjon.

    Punkt 5. Jan skriv: «Forfang tar feil når han hevder at jeg ikke kommenterte dette. – Jo, det gjorde jeg, med disse ordene (siterer meg selv fra min forrige kommentar): «Dernest: CO2-økningen i atmosfæren kommer for det aller meste fra naturen selv.»»
    Sitatet av deg sjøl er korrekt, Jan. Men kvifor tar du ikkje med neste setning? Der skriv du som ei forklaring på forrige påstand: «Kun maksimalt 4 prosent av alle årlige CO2-utslipp er fra mennesker.»
    Her ser du heilt bort fra det viktigste, Jan: Naturlege kjelder står for 96 % av utsleppa, men dei samme naturlege kjeldene står for 100 % av CO2-strømmen ut fra atmosfæren.
    Kvifor er det så vanskeleg å skrive om heilheta, Jan? Det at naturlege utslepp står for 96 % av utslappa er jo bare halve sannheten.

    Det andre eksempelet mitt var forholda for 55 mill. år sidan. Dette koplar du opp mot to forskarar, Marcott og Shakun, som vel aldri har skrevet om dette? Kom i det minste med ei lenke som viser det. Forkninga som eg viser til finn du her: https://www.nature.com/articles/s41467-021-25536-0#Abs1
    Her er ingen av dei to forskarane som du nemner. Utspellet ditt minner mest om skitne triks.

    Punkt 6. I dette punktet konstaterer eg at i perioden 1978-2023 så har både temperatur og CO2-innhold i atmosfæren auka. Til dette har Jan ingen kommentarer. Han meiner eg har vore upresis i tidsangivelsa i første innlegg, men er sjøl desto meire upresis i tidsangivelsa når han skriv: «Når det er sagt, så er det et faktum at CO2-nivået i atmosfæren har blitt dramatisk redusert fra hva det var tidligere.» Gud hjelpe meg for ein hjelpelaus argumentasjon!
    Er det verkeleg så vanskeleg å innrømme at både temperatur og CO2-innhold i atmosfæren har auka i perioden 1978 til 2023? Så enkle fakta må det da være mulig å bli enige om, utan at vi treng å være enige om årsakene.

    Punkt 7. Eg har no vist til to dokument som viser at klimamodellene treffer godt med temperaturutviklinga. Han er visst ikkje i stand til å gå inn på konkret kritikk av desse dokumenta.
    Det einaste han er i stand til er å vise til ein figur i eit klimaskeptisk dokument, og kalle dette bevis. Men er det noko denne figuren ikkje er, så er det bevis på noko som helst.

    Nei, dette var ei tynn suppe, jan.

   • Folke Forfang prøver med ett nytt svar, men får det ikke til.

    Punkt 1: Nei, solaktiviteten har ikke gått ned. Solaktiviteten varierer syklisk. Noe som alle som vil debattere klima og solaktivitet burde vite. Og temperaturen har gått opp og ned, også dette syklisk. Kan jo nevne at nå er temperatur-trenden slik at vi har en svakt nedkjølende trend. Og ser vi på året 1998, så var det et varmt år, men etter dette året er det kun 2 år som har vært varmere. Resten har vært kjøligere. Så det å vagt hevde » mens temperaturen har gått opp» er såpass vagt at det grenser til uredelighet.

    Punkt 2: Vi er ikke enige fordi du «glemmer» det som gjør at vi ikke er enige, se min forrige kommentar.

    Punkt 3: Bare fordi et ord er innarbeidet hos noen, så er ikke dette noen grunn til å bruke det, når ordet er misvisende. Grunnen til at ordet brukes er at dere klima-alarmister har ikke det beviset dere trenger. Derfor bruker dere villedende ord.

    Punkt 4: Forfang bare postulerer, eller gjetter om man vil. Han tar selvsagt feil, og det som gjør at han tar feil er jordens klimahistorie. Den viser vekst i CO2-nivået etter at jorden kom ut av istider, og den gang var det kun naturen (inkludert dyr) som slapp ut CO2.

    Punkt 5: Så valgte Forfang å emulere Erasmus Montanus med ordsalat. Han tar feil, som her: «Kvifor er det så vanskeleg å skrive om heilheta, Jan? Det at naturlege utslepp står for 96 % av utslappa er jo bare halve sannheten.» – Nei, dette er ikke halve sannheten. Det ER sannheten – sammen med det jeg skrev tidligere i dag; Naturen absorberer CO2 uten å diskriminere kildene. Sagt med andre ord: De som tror at naturen IKKE absorberer utslipp fra oss mennesker i samme grad som utslipp fra naturen, har funnet på et «argument» som de ikke har dekning for.

    Så skrev Forfang dette her: «Det andre eksempelet mitt var forholda for 55 mill. år sidan. Dette koplar du opp mot to forskarar, Marcott og Shakun, som vel aldri har skrevet om dette? » Her er Forfang vag, igjen. Hva er «dette» som han tenker på? Han selv burde ha googlet Marcott og Shakun istedenfor å vise at han ikke engang vet hva de er kjent for å skrive. (Andre som vil debattere klimasaken skjønner at her er hintet «iskjerneboringer»)

    Punkt 6: Her kommer Forfang med en usannhet: «I dette punktet konstaterer eg at i perioden 1978-2023 så har både temperatur og CO2-innhold i atmosfæren auka. Til dette har Jan ingen kommentarer.» Den siste setningen er usann.
    Jeg skrev beviselig dette i min forrige kommentar under punkt 6: «Når det er sagt, så er det et faktum at CO2-nivået i atmosfæren har blitt dramatisk redusert fra hva det var tidligere.»

    Videre: Det er verdt å minne alle på, også Forfang, at korrelasjon er ikke kausalitet. Så Forfang, du kan trygt regne dette som tilsvar til det du skrev.

    Så skrev Forfang dette: «Er det verkeleg så vanskeleg å innrømme at både temperatur og CO2-innhold i atmosfæren har auka i perioden 1978 til 2023?» – Dette premisset er tvilsomt om det er sant. Se lengre oppe i denne kommentaren her (kjølende trend + 1998 og kun 2 år har vært varmere etter dette)

    Punkt 7: Forfang skrev dette: «Han er visst ikkje i stand til å gå inn på konkret kritikk av desse dokumenta.» Dette er usann påstand. Det jeg linket til lengre oppe i tråden er tilsvaret. Og nå viser jeg atter en gang til det jeg linket til. Det vi ser i bildet ER argumentet som er gyldig, mot den ukorrekte påstanden om at klima-alarmistens modeller har truffet bra. Det har de ikke!

    Nei, dette var en tynn suppe, Forfang.

   • folke forfang
    5 juni 2023 3:20

    Dette var underholdende.

    Du demonstrerer gang på gang at du ikkje er interessert i konkrete avklaringer, bare laust snakk for å tåkelegge realitetane.

    Her kan eg trygt overlate til kritiske og sannhetssøkande lesarar å dømme.

   • Folke Forfang har en rar oppfatning av hva som er underholdning. Han kan umulig ha fått md seg mye underholdning i sitt liv.
    Det er selvsagt ikke noe som er «underholdene» med at han og andre klima-alarmister lyver til oss på daglig basis, for å hjelpe verdens rikeste mennesker til å få enda mer rikdom og makt. – Makt til å dytte oss vanlige mennesker inn i «15-minutters byer» og gjøre oss fattigere. Dette skjer nå! Med hjelp av medløpere som Folke Forfang,

    Forfang later som hans «argumenter» er «avklaringer». Den fantasien der er nettopp det – en fantasi. Han har ikke «avklart» noe som helst. Han har derimot etter hans beste evne forsøkt å TILDEKKE det som er sant i klimasaken.

    Så, jeg sier som ham: Her kan jeg trygt overlate til kritiske og sannhetssøkende lesere å gjøre seg opp sin mening selv.

   • folke forfang
    5 juni 2023 21:02

    Så du lurer på kva som er underholdende, Jan?

    Eit eksempel fra ordvekslinga over: Havet sender ut CO2 til atmosfæren , men i løpet av eit år så tar havet opp meire CO2 fra atmosfæren enn det som blir sendt ut. Netto strøm av CO2 i løpet av eit år går da fra atmosfæren til havet.

    Da er det både komisk og underholdande å sjå at du påstår at utsleppa til atmosfæren frå havet er heile sannheta når det gjeld årleg netto strøm av CO2 mellom havet og atmosfæren.

    Det er sanneleg ikkje rart at klimarealister som Jan ikkje blir tatt høgtideleg.

    Når du ikkje skjønner detnne enkle sammenhengen så er det ikkje rart at du ikkje ser komikken og underholdningsverdien av det du skriv. Men alle som har evner til logisk tenking vl jo forstå at for å finne netto strøm mellom to reservoar så må du ta med utvekslinga i begge retningar.

    Når eg finn dette komisk og underholdande så er det fordi det er så sjeldan å sjå personer dumme seg ut med overlegg på denne måten. Det blir jo heilt umulig å ta deg seriøst. Og dermed heilt uinteressant å bruke tid på ei ordveksling med ein person som ikkje skjønner dei enkleste sammenhengane.

    Da skjønner eg også kvifor du ikkje våger å skrive under fullt namn.

   • Folke Forfang finner på ting!

    Han skrev dette: «Så du lurer på kva som er underholdende, Jan?» Nei, er svaret. Og han hadde ingen grunn til å spørre. Han leser tydeligvis det som er skrevet på en helt særegen måte.

    Så kom han med noe som kan virke riktig – på overflaten – men som ikke er det.
    For havet absorberer CO2 når temperaturen faller, og utsender CO2 når temperaturen øker. Dette både i langsiktig tidsperspektiv – og i korte tidsperspektiv, som vi kan se fra CO2-målestasjonen på Mauna Loa.

    Så skrev Forfang om en fantasi han har i hodet sitt: «Da er det både komisk og underholdande å sjå at du påstår at utsleppa til atmosfæren frå havet er heile sannheta når det gjeld årleg netto strøm av CO2 mellom havet og atmosfæren.»

    – Som alle kan se, så har ikke Forfang noe å sitere meg på, vedrørende det han later som jeg har skrevet her i denne kommentar-tråden. Jeg har faktisk ikke skrevet om havet i det hele tatt. Så, dette er et lavmål fra Forfang!

    Så skrev Forfang dette her: «Det er sanneleg ikkje rart at klimarealister som Jan ikkje blir tatt høgtideleg.»
    Her snakker han mot seg selv. Det ser vi i hans egen aktivitet her i denne kommentar-tråden. – Vil tillegge dette: Her følger han klima-aktivisters håndbok i «debattering»: ‘Når du går tom for argumenter, start med personfokus’.

    Så skrev Forfang dette: «Men alle som har evner til logisk tenking vl jo forstå at for å finne netto strøm mellom to reservoar så må du ta med utvekslinga i begge retningar.»
    – Igjen, jeg har ikke skrevet om havet – som Forfang helt feilaktig hevdet, og dermed så kom han med en stråmann her.

    Så fortsetter Folke Forfang med sporet sitt med personfokus istedenfor saklig debatt: «Når eg finn dette komisk og underholdande så er det fordi det er så sjeldan å sjå personer dumme seg ut med overlegg på denne måten.»
    Tilsvar: Forfang er ikke den rette til å snakke om å dumme seg ut. – Han kan ikke ha på seg to hatter samtidig; Både å være en klima-alarmistisk debattant OG være dommer for «debatten».

    Så fulgt Forfang opp med dette her: «Og dermed heilt uinteressant å bruke tid på ei ordveksling med ein person som ikkje skjønner dei enkleste sammenhengane.»
    – Igjen så snakker han mot seg selv. Hans egen kommentar som han kom med i kveld (ni på mandagskvelden) viser faktisk at han ikke gjør det han selv sier.

    Og han avsluttet med dette: «Da skjønner eg også kvifor du ikkje våger å skrive under fullt namn.»
    – Som om vi andre lesere skal tro at «folke forfang» (skrevet kun med små bokstaver) er garantert å være et ekte navn, i første omgang. Og deretter at personen som skrev alle kommentarene faktisk heter «folke forfang».

    Hadde Forfang registrert hva som er det vanlige på kommentarfeltet her i Derimot.no, så er det at de aller fleste som skriver her, IKKE bruker sine egne navn, men en eller annen form for «nick». Det skjønner jeg godt når man ser hvor personfokuserte visse «debattanter» er.
    Og; Mener Forfang kanskje det samme om alle de andre menneskene som skriver kommentarer her, med ett eller annet «nick»?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Folkeretten:

Selger du våpen har du ansvar for bruken av dem.

Forrige innlegg

Scott Ritter tilbake etter Russland-reise:

Mange russere opplever nå en økonomisk boom: «Takk, Joe Biden!»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.