POSTED IN Klima

Klima og skremsler:

Havet blir ikke surere pga CO2.

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

Havet er ikke surt og blir ikke surere! Havet er basisk med en pH = 8.1, så det er et stykke ned til den nøytrale tilstanden med pH = 7.0. pH-verdien har gått ned fra 8.2 til 8.1, men dette er godt innenfor normalområdet, som er pH = 7.9 – 8.5. Pga. definisjonen av pH, se under, er denne endringen 30% og derfor ropes det alarm, alarm! Men vi er altså i normalområdet! Det var en som sa at han foretrakk å betegne endringen som 30%, fordi det hørtes mye verre ut enn pH ned 0.1 enhet. Dessuten lød det langt verre at havet ble surere. Men, når pH-verdien synker blir havet mindre basisk, ikke surere!

Litt om H+ – ioner, konsentrasjon og pH

pH er definert som den negative logaritmen til H+ – ioner, dvs:

pH = – log [H+].

Grunntallet i logaritmen er 10. Konsentrasjonen av ioner skrives som: [H+] eller [OH-] for hydroksylionet. pH er definert i området fra: 1 ([H+] = 10 (exp 0) til 14 ([H+] =

10 (exp)-14). Nøytral situasjon er pH = 7, dvs [H+] = [OH-] = 10 (exp -7).

Pr. definisjon er alltid: [H+] • [OH-] = 10 (exp -14). Når pH f. eks. endrer seg fra 9 til 7, er [H+] endret fra 10 (exp -9) til 10 (exp -7), samtidig som [OH-] er endret fra 10 (exp -5) til [OH] (exp -7). Så når pH endrer seg ved at [H+] synker, stiger [OH-], slik at produktet alltid er 10 (exp -14). Verre er det ikke.

Tenkte det var nyttig med en liten gjennomgang av denne kjemien!

Aktivistene skremmer

For å illustrere hvordan de mest ekstreme aktivistene skremmer med forsuring av havet, har jeg link til et utspill fra Norsk Klimastiftelse, fra ENERGI & KLIMA, som har ikonet <2˚C som merkevare. Mulig litt uheldig at rollemodellen er et politisk påfunn, og er totalt uvitenskapelig: Slik gjør CO2 havet surere

Dette er en fortelling fra noen år tilbake, om økt «surhet», uten å referere ett eneste tall! Dette er et skrekkens eksempel. Det er faglige feil, med overdrivelser, og så mye ekstremisme at det er underlig at slikt materiale slippes ut. Det er mulig å kunne mer om CO2 i havet!

I Aftenposten var det et debattinnlegg, 25. desember 2022, fra havforsker Knut Yngve Børsheim:

«Hva betyr global oppvarming for våre nære havområder?»

Dette er en alarmerende artikkel, nokså typisk for utspill fra Havforskningsinstituttet. Helt i tråd med andre forskningsinstitutter i Norge finnes det ingen tvil, utslippet av fossilt CO2 er syndebukken, og de følger bjellesauene, IPCC og CICERO. Det merkverdige her, er at han synes å være i villrede når det gjelder endring av pH. Knut Yngve Børsheim skriver: «I norske farvann har pH sunket med ca. 3 tusendels pH-enheter pr. år siden 1980.» Meg: Det blir 0.12 pH-enheter.

«Det globale gjennomsnittet har sunket med 2 tusendeler i samme periode.» (Børsheim) Meg: Det blir 0.008 pH-enheter. I praksis 0.1 pH enhet for begge, godt innenfor normalområdet.

«Selv om vi klarer å begrense temperaturstigningen globalt til 2˚C, vil pH fortsette å synke til en verdi rundt 8.1 i 2100.» (Børsheim) Meg: Her burde han ha nevnt startverdien, nå virker det uklart. Og gjetninger for 2100 er jo ren underholdning, for noen.

«Om vi derimot fortsetter å slippe ut klimagasser i samme tempo som nå, vil pH synke til omkring 7.7 i 2100.» (Børsheim) Meg: Med 0.002 pr år i 120 år blir det 0.24 pH-enheter. Jeg får en pH på 7.96, dette virker som rene skremsler.

I 2010 sank pH 0.1 pH-enhet

Allerede i 2010 ble det omtalt at en endring hadde skjedd, fra 8.2 til 8.1, bl.a. gjennom et oppslag i Dagbladet, av Frida Bengtsson, Havforskningsrådgiver i Greenpeace, 18.8.2010: «Velkommen til en surere verden», den ligger dessverre ikke på nett nå. Man må selvfølgelig ta slike oppslag med kildekritisk sans, men utsagnet var i tråd med meldinger fra Havforskningsinstituttet i Norge. Finner ikke denne rapporten fra det tidspunktet. Men, endringene til nå er godt innenfor normalområdet.

Badesesongen øker oppmerksomheten

Badesesongen er forlengst ferdig her hos oss i det kalde nor, det er muligens grunnen til at det er helt taust om havet og klimaendringer. Det kan se ut som om skrekkscenariene er sesongbetont. På forsommeren er det havet som er mest utsatt pga. fossilt CO2 . På sommeren er det kloden som koker, og flommer som rår. I høst har vi hatt oppstyr rundt det homøopatiske problemet med metanutslipp, samt skadefondet for naturlige skader, der vestens penger frister over evne.

Det kan ha mye for seg å se på dette fenomenet når det ikke raser som verst. Skremslene rundt redusert pH er knyttet til opptak av CO2 i havet. Og her er det absolutt ingen uenighet, blir det mye CO2 i atmosfæren, øker opptaket av CO2 i havet. Men det betyr ikke uten videre at det oppstår problemer med skader som konsekvens.

Mengden CO2 i havet

Naturen er så viselig innrettet at mengde oppløst CO2 i havet er sterkt avhengig av temperaturen. Når temperaturen stiger klarer ikke havet å holde på så mye oppløst CO2 og gassen stikker av. Det er forholdet 1:50 av mengden CO2 i atmosfære i forhold til hav, og det er god plass til CO2 i atmosfæren, som totalt inneholder ca. 3000 GT CO2 . Det er altså 50 ganger mer CO2 i havet enn i atmosfæren.

Dersom temperaturen synker løses mer CO2 opp i havet, og dette ordner naturen opp i. Og naturen har hjelp til dette, Henrys lov passer på likevekten mellom hav og land. Hvis vi tenker oss at temperaturen er konstant, sørger loven for at for mye CO2 i atmosfæren fører til at mer løses opp i havet, og vice versa. Men hvorfor truer aktivistene og klimaforskerne, og særlig havforskerne med denne «forsuringen»? Det er fordi CO2 løser seg opp i havet og «lager» karbonsyre: H2CO3, som spaltes til: 2 H+ og CO3 – -, og fører til økt konsentrasjon av H+, redusert pH og mindre basiskt hav. Og dette hadde gitt problemer over tid, hvis ikke naturen hadde flere verktøy i verktøykassa. Ett av disse verktøyene er utfelling av kalsitt eller «kritt», dvs. CaCO3 . Det er et arsenal av frie Ca 2+ -ioner i havet, frigitt fra koraller og berggrunnen. CO3 2- -ioner frigis fra karbonsyre og bikarbonat-ionet HCO3 2-, slik at kalsitt kan felles ut. Hele dette reaksjonsskjemaet ser slik ut

Reaksjonslikninger for CO2 i havet:

1) CO2 (g) = CO2 (aq) oppløsning
2) CO2 (aq) + H2O = H2CO3 (aq) hydrolyse
3) H2CO3 (aq) = HCO3– (aq) + H+ 1. protolyse
4) HCO3– (aq) = CO3– – (aq) + H+ 2. protolyse
5) Ca 2+ (aq) + 2 CO3– – (aq) = CaCO3 (s) utfelling
6) 2 H+ + 2 OH – =. 2 H2O. hydrolyse

Henrys lov passer på balansen mellom CO2 i atmosfæren og havet, og tilgangen på Ca – ioner sørger for å fjerne CO2 fra havet, og lagre det!

På denne måten har vi et naturlig kretsløp, med to kontrollører, Henrys lov og massevirkningsloven, der sistnevnte feller ut kalsitt ved for mye på venstre side i likning 4.

Men, det er jo ikke grenser for menneskelig kreativitet, selv når det er frykt og redsel som er drivkraften. Alarmistene, godt drevet av IPCC og klimaforskerne er på jakt etter metoder for å redusere utslipp av CO2. I øyeblikket er det strid om det er det fossile eller det totale, inkludert det naturlige utslippet, som skal fanges opp, men det lar jeg ligge akkurat nå.

Kampen om klimamålene

Mange er engstelige for ikke å nå de klimamålene som er funnet på av politikerne, og mange kreative løsninger er foreslått for å overholde 1.5-gradersgnålet. Ett er å suge CO2 direkte ut av atmosfæren. Så, hvordan gjør man det? CICERO hadde omtale i det nest siste nummeret av klima-magasinet KLIMA. Men som sedvanlig, den informasjonsenheten har sluttet å svare på henvendelser av faglig karakter. I min runde med henvendelser til miljøvern-organisasjoner, kom jeg over en rapport hos zero.

Her var heller ikke beskrivelsen tilstrekkelig, men ingen svar å få derfra heller. Hvordan gjøres dette? Hvem og hvor skal det suges? Hvor langt ned i CO2-nivå skal de?

Ingen av de stedene jeg har saumfart har hatt noe om nivåmål på CO2 for suget. Dessuten er det ingen som har nevnt Henrys lov. Den vil passe på likevekten, og kanskje ødelegge sugingen? Tas det CO2 i store mengder ut av atmosfæren, står jo Henrys lov der, klar til å likevekt med CO2 fra havet. Hvor raskt likevekten innstiller seg er det kanskje ingen som vet? Men, det som er påfallende er at ingen av sugerne snakker om denne portvakten. Er det slik at ingen uten fysikalsk kjemi har hørt om denne loven?

Tiden vil vise oss, kanskje suging ikke blir aktuelt?

Hentet fra Fakta360, publisert 1. mars 2024
Originalartikkel: Havet blir ikke surere

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvem bestemmer egentlig?

Makta bak makta.

Forrige innlegg

Biologiprofessor i en senatshøring:

«Uvaksinerte barn er mye sunnere enn vaksinerte barn»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.