POSTED IN Endring av politikken, Virkelighetsforståelse

Kinzhal smadrer Patriot.

Plutselig forstod noen i vest at maktbalansen var endret.

24 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi bringer denne artikkelen fordi det er nødvendig å gjenta noe vi har visst om i flere år og som vi har skrevet om ved en rekke anledninger. Men naturligvis vil en ikke i Nato eller i Nato-land tro noe slikt. Det er utenkelig for nesten alle å forestille seg at Russland ligger foran Nato militærteknologisk. Det vi skape en usikkerhet og utrygghet som vi aldri før har kjent på kroppen. Hva kan en slik virkelighet føre til?

Russland (tidligere Sovjet) er fremstilt i alle våre medier som en teknisk tilbakestående stat til tross for at landet har vært ledende innen romfart helt tilbake til 1957 da Sovjet skjøt opp verdens første kunstige satellitt.

Helt fra Sputnik 1 har Sovjet/Russland vært ledende innen romfart og missil-teknologi.

Nå har Russlands nyeste missil, Kinzhal, som ikke er det mest avanserte, i praksis på en slagmark vist hva det er i stand til. Det som fant sted for noen dager siden viser at hele styrkeforholdet mellom Russland og Nato er endret. Hollywood-versjonen av Nato vs. Russland er falsk. Det er Russland som militær-teknologisk er ledende. Det er USA/Nato som er bakpå når det gjelder utstyr både kvalitativ og kvantitativt.

Naturligvis er dette en skremmende virkelighet for alle i vesten – også befolkningen. Våre politikere aner ingenting om dette, men det var nettopp det som nylig ble demonstrert i Kiev. Det er viktig for noen at våre politikere ikke får vite om det. For en slik erkjennelse reiser spørsmål om en ny politisk virkelighet, f.eks. at det er kanskje bedre å ha Russland som venn enn som fiende?

En formastelig tanke, men den vil melde seg gradvis når det går opp for folk hva situasjonen vi egentlig befinner oss i. Kanskje det ikke er slik vi har forestilt oss. USA kan ikke forsvare oss og Russland kan ødelegge oss. For i en storkonflikt blir Norge helt sikkert ødelagt med en gang på grunn av USA-basene her i landet.

For oss er det vårt land det dreier seg om – alltid. Ikke USA. Hva som tjener vår befolkning, ikke politikerne i Washington. Kinzhal sender oss et signal.

Knut Lindtner
Redaktør

NATO i panikk etter at Russlands hypersoniske Kinzhal-missil smadra Kievs Patriot-system –

Andrew Korybko

Russland har nett bevist at dei hypersoniske missila deira lett kan gjennombore forsvaret til NATO, og såleis representerer ein militær faktor som endrar heile spelet, og kanskje også ein diplomatisk ein, dersom Vesten innser at det er betre å gå med på ei våpenkvile etter slutten på Kievs komande motoffensiv enn å eskalere proksykrigen sin mot Russland til ein konvensjonell ein i eit forsøk på å «balkanisere» stormakta.

Dei falske nyheitene som sirkulerte tidlegare denne månaden, som hevda at Kiev sine Patriot-missil har skote ned eit av Russlands hypersoniske Kinzhal-missil, har etterpå blitt endå meir latterlege, sidan dei no påstår at  seks til skal ha blitt skotne ned under eit angrep nyleg. Mainstream-media (MSM) si reinvasking av desse løgnene skjer ikkje berre fordi dei trur det er sant, alt som desse ukrainske proksyane seier, men dei inkluderer til og med sine eigne militærekspertar, som aktivt bidrar til desinformasjonskampanjen.

USAs Patriot manglar teknisk kapasitet til å spore og avskjere hypersoniske prosjektil, men det er ikkje noko dei treng skjemmast over, sidan det i dag ikkje finst noko luftvernsystem i heile verda som greier det. Problemet til Vesten handlar derfor om persepsjon, ettersom MSM har hypa opp engasjementet sitt i Ukraina til eit punkt der folket forventar at den tidlegare Sovjet-republikken skal vere immun mot russiske angrep.

Kinzhal (eller «dolken») er en enorm flygende kule (inntil 12 ganger lydens hastighet) med eksplosiver. På grunn av bevegelsesenergien har den en enorm gjennomslagskraft. På grunn av hastigheten er den med dagens teknologi umulig å stanse.

Kreml var klar over Vestens «soft power»-interesser ved overføringa av dette utstyret dit, derfor bestemde dei seg kløktig for å inkludere fleire hypersoniske missil i sine siste angrep mot militære mål, vel vitande at dei ikkje kunne avskjerast, og slik diskreditere opponentane. Og ikkje nok med dét; dei greidde til og med å  øydelegge fem utskytingssystem og ein multifunksjonsradar den 16. mai, ifølge det russiske forsvarsdepartementet sin rapport, som dei delte dagen etter.

Filmopptak av den nattas angrep dukka etterpå opp på sosiale medium, og dei som delte slikt vart arresterte av Ukrainas hemmelege politi grunngitt med at det kunne hjelpe Russlands militæretterretningstenester. I realiteten var Kiev i sjokk etter at desse videoane hadde vist korleis luftvernmissil for mange millionar dollar vart kasta bort på å prøve å skyte ned Kinzhal-missila. USA stadfesta og at Patriot’ane verkeleg var skadde, men dei nekta for at nokon av dei var øydelagde.

Se Patriots-systemet desperate utskyting for å stanse Kinzhal før det sjøl blir ødelagt. Forklaring på det som skjer finnes her.

Men folk kunne sjølve sjå kor desperate forsøk Kiev gjorde på å avskjere dei hypersoniske prosjektila, og mange tolka USA si stadfesting av skadar som ein førebels tilhaldsstad for å avleie mistankane deira om at dei faktisk var øydelagde. 16. mai vil derfor i ettertid bli sett på som eit sentralt vendepunkt for folkeoppfatninga, sidan Russlands påstandar om at Kinzhal’ane deira smadra Patriot’ane, blir trudd av stadig fleire etter at dei har sett videoopptaka.

Dette reiser eit svært omdømeproblem for Vesten, som påstår at dei er i stand til å forsvare sine folk om nødvendig, særleg om i verste fall den NATO/russiske proksy krigen i Ukraina skulle gå over i ein direkte, konvensjonell konflikt mellom dei to. Ingen som har sett tysdag natts videoar og høyrd om bragda til Russland dagen etter kan seie med sjølvtillit at dei framleis har trua på si sides luftvern, no når Kinzhal-missila har avslørt det som verdilaust.

USAs Patriot-System viste seg verdiløst.

Kreml handsamar no eit monopol på denne spel-endrande militærteknologien, etter at dei vart første land i verda som produserer desse missila og brukar dei i kamp, noko som betyr at dei enkelt kan gjennombore NATOs Patriot-sentrerte luftforsvar i eit worst-case-scenario som skildra over. Observasjonane av USA sin kamp for å konkurrere med Russland på dette området, er ikkje såkalla «propaganda», slik mange skeptikarar påstår, men vart stadfesta av The Hill for to månadar sidan.

I artikkelen sin den 14. mars, “Why the US is going full throttle on hypersonic missiles”, skreiv dei at «USA set på choken i prosjektet for å utvikle og skaffe til vege hypersoniske missil etter å ha sakka akterut bak dei utlandske nøkkelmotstandarane Kina og Russland i kappløpet om å få på bana eit potensielt spel-endrande forsvarssystem,» og legg til at «Forsvarsdepartementet har ikkje lansert våpena enno, og det er framleis utfordringar i den industrielle produksjonsbasen og med infrastruktur for testing.»

Aller mest skadeleg: The Hill informerte og publikummet sitt om at «Ikkje ein gong USA har no eit adekva forsvarssystem som kan ta ned hypersoniske missil. Luftvernsystem som Patriots og Terminal High-Altitude Area Defense, har kapasitet til å ta ned ballistiske missil som når hypersonisk fart, men berre innan små område.» Dette «politisk ubehagelege» faktum diskrediterer denne månadens desinformasjonskampanje, men i tillegg stadfester det igjen Russlands militære dominans på det hypersoniske området.

Enkelt sagt har Kreml full tillit til at Kinzhal’ane deira med suksess vil nå alle sine mål i eit worst-case-scenario med ein konvensjonell NATO/Russland-krig. Dei meiner Moskva i teorien kan øydelegge Vestens kjernefysiske andre-angreps-kapasitet viss dei hadde starta eit første-angrep for å kome fienden i forkjøpet. Bragda deira denne veka i Kiev, der dei øydela fem Patriot-system og ein multifunksjonsradar, sende frysningar ned ryggrada på krigshissarane i NATO og gav dei eit meir edrueleg syn på kva dei står overfor.

Alle tankar dei må ha hatt om å prøve å «balkanisere» Russland med konvensjonelle militære middel, som siste utveg om dei skulle feile med sin Ukraina-fronta hybrid-krig til å gjere det , forsvann som dogg i sola då dei innsåg at det kunne provosere Kreml til å øydelegge Vesten i sjølvforsvar. Noko av andre-slags kapasiteten deira ville truleg ha vore intakt og blitt brukt mot Russland, men poenget er at Moskva først kunne ha påført dei uakseptabel skade, om dei vart pressa til det.

Trass i at mange Alternative mediesamfunn sine topp-influensarar påstår det, er ikkje NATO «sinnssjuke» i den forstand at organisasjonens leiarar er villige til å ofre seg sjølve, berre døden deira ville resultere i ei lemleisting av Russland. Som alle elitar, har dei ønske om å leve så lenge som mogleg, så dei vil tenke seg om to gongar før dei gir seg inn på den neokonservative fantasien om å ty til konvensjonelle middel for å balkanisere den utsette stormakta når proksykrigen i Ukraina feilar.

I praksis tyder dette på at dei kan bli meir medgjerlege med tanke på våpenkvile så snart  Kievs NATO-støtta motoffensiv endar i vinter. Då reiser utsiktene seg til at den komande afrikansk-leidde fredsmisjonen til Russland og Ukraina kan få deira godkjenning og føre til at Kiev går med på vilkåra. Den førande angelsaksiske aksen i NATO vil aldri kunne gi si tilslutning til det parallelle kinesisk-leidde initiativet, så derfor kan det afrikansk-leidde gi dei ein «ansikts-reddande» måte å støtte ei våpenkvile på.

Det er for tidleg å spå om kor vellykka eit slikt initiativ blir, men relevansen til denne utviklinga er at den kan hjelpe til med å gi NATO ein «utgangsstrategi» ut av denne proksykrigen, etter at leiarane deira innser kor suicidalt det ville vere å eskalere til ein kovensjonell krig. Russland sine Kinzhal-missil smadra deira Patriot-system i Kiev. Det beviste at Kreml enkelt kan trenge gjennom Vestens forsvar, og representerer såleis ein militær spel-endrar og kanskje også ein diplomatisk ein, snart.

Omsett av Monica Sortland

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst og video

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

24 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  23 mai 2023 8:58

  Angrepsminister Gram treng oppdatering. Han har framleis ei forstokka tiltru til at USA-overmakt gjer livet trygt for nordmenn:

  – Dette er et veldig konkret tegn på sikkerhetsgarantien Norge har gjennom Nato, seier Gram når hangarskipet USS Gerald Ford siglar inn i Oslo-fjorden.

  Å bruka ordet «sikkerhetsgaranti» om dette miljøuhyret og siglande drapsmonsteret, fortel om eit usunt sinn.

  På den andre sida: Om Noreg nokon gong vil byggja atomkraftverk, må det vera greitt å plassera det i Oslo. Det er tydeleg at det norske aristokratiet stolar på atom-teknologien. Lokaliserings-debatten er med dette avblåst.

  Svar
 • wasan Totland
  23 mai 2023 9:43

  mildmaktsinteresser?
  Språkvaske blir verre og verre her og hos Steigan

  Svar
  • Ja, du har naturligvis helt rett. Jeg vet det noen som irriterer seg over slike «skrive-leifer». Men vi har måtte foreta en prioritering mellom tid på å få til en helt renset tekst og antallet innlegg. Da er det ikke til å unngå at slike meningsløsheter som du påpeker forekommer når vi ikke lenger bruker like mye tid på språkvask. Men arbeidskapasiteten vår er dessverre begrenset.

   Svar
   • Torfinn Slettebø
    24 mai 2023 9:00

    De må ikkje ta kritikken so tungt. De gjer ein fantastisk jobb, og alle forstår at de ikkje rår over uavgrensa mengder med arbeidskraft og kapital.

    Derimot.no er viktigare og betre enn mange velståande redaksjonar.

   • Tvert imot. Det er viktig med kritikk. Men det er også viktig at folk forstår hva som skjer og hvorfor.

   • wasan Totland
    4 desember 2023 14:04

    Jeg takker for svar. Beklager. Dere er uansett ikke de eneste.

 • Günther Braun
  23 mai 2023 10:21

  > Det er Russland som militær-teknologisk er ledende.

  Tenker det er ganske misvisende kommentar av Lindtner. Han sammenligner epler og pærer når han sammenligner missiler med anti-missiler. De Kinzal missilene er nok en generasjon nyere og bedre enn gamle cruisermissiler som Tomahawk, men ifølge artikkelen så har heller ikke Russland anti-missiler som kan skyte ned hypersoniske missiler. Mitt inntrykk er at både NATO og Russland har moderne våpenteknologi og at alt bare er et skuespill som ender i atomkrig hvis ingen avbryter ondskapen snart. Folk dør i proxylandet Ukraina mens stormaktene kriger på sparebluss.

  Svar
  • Tror du må være litt mer presis. Nei, Russland har heller ikke missiler som kan skyte ned hypersoniske missiler. Men USA har ingen hypersoniske missiler så Russland trenger ikke slike nå. Russland har imidlertid denne typen missiler (hypersoniske) og det gir dem en kolossal fordel, ikke minst overfor ryggraden i USA globale militære maktapparat, hangarskips-gruppene. Siden Kinzhal har en rekkevidde på 2000 km er faktisk Gerald Ford som nå besøker Oslo i faresonen. Hangarskipene kan ikke operere nær land lenger overfor stater som har slike missiler. De er «Sitting Ducks».

   Jeg vet dette er vanskelig å ta inn over seg fordi konsekvensene er så store. Men nå tvinges vi til å forholde oss til det enten vi vil eller ikke.

   Svar
 • » Kanskje det ikke er slik vi har forestilt oss. USA kan ikke forsvare oss og Russland kan ødelegge oss. »

  Viktigere: Hvorfor skulle Russland ødelegge oss?
  Hva slags interesse skulle Russland ha av å angripe oss? – Hvis vi ikke lar oss bruke av de som allerede har okkupert oss ( med ‘omforente områder’ i Norge, der det bygges militære angrepsstasjoner. )
  Er det noen som tror at en slik okkupasjon ville være mer ødeleggende, på både kort og lang sikt, enn en krig USA/Russland på norsk jord?

  Hva hadde kunne eventuelt dette ha ført til ?
  Ville Russland selge energien vår til andre land før Norges innbygeres behov var dekket?
  Ville de sette opp rentene slik at boligbyggingen stoppet oss og folk måtte flytte fra boliger grunnet økonomisk/rente- galematias?
  Ville de etablere en statskanal der vi kun fikk propaganda og såpeoperaer?
  Ville de nekte Norge å handle med andre/alle nasjoner?
  Ville de forlange at vi ble med på militære og økonomiske angrep på andre nasjoner?
  Ville vi få politikere som ikke lyttet til folket?

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   23 mai 2023 15:32

   Du har mange gode spørsmål. Noreg gjer ufattelege ting so lenge styresmaktene greier å innbilla folk at Russland er det einaste me skal vera redde for.

   Den amerikanske okkupasjonen av Noreg er ikkje noko som kan henda i framtida. USA har allereie okkupert oss. Sjå kva Lars Birkelund skriv på Steigan.no i dag om retten amerikanarane har fått av stortinget til å skyta på norske borgarar i Noreg.

   At USA/EU legg seg opp i kven me handlar med, er utoleleg. Den kjende geopolitiske filosofen Guri Melby greidde nyleg å innleia ei setning slik:

   «Vi som er for frihandel …» Jau, sa eg smør. Kviterussland og Russland beit seg nok merke i den.

   Svar
 • Northern Light.
  23 mai 2023 17:40

  Slaget om Bakhmut: Nederlag for Ukrainas styrker etterfulgt av en oppdiktet invasjon av Russland.

  Av Andrew Korybko.
  Dette er en provokasjon dømt til å mislykkes, bare i propagandahensikt for å lindre det knusende slaget mot kampmoralen til Ukrainske styrker ved å miste Artyomovsk.

  Kreml-talsmann Dmitrij Peskov bekreftet mandag dette: «Forsvarsdepartementet, FSB og grensetjenesten har rapportert til den russiske presidenten – den øverste øverstkommanderende – om en ukrainsk sabotasjegruppes forsøk på å gå inn i Belgorod-regionen». Han la til at «Vi forstår godt at målet med slike undergravende aktiviteter, er å avlede oppmerksomheten fra Bakhmut-området og redusere de politiske konsekvensene for Kiev-regimet med Ukrainas tap av Artyomovsk».

  Rapporter tyder på at den såkalte «Freedom of Russian Legion» og «Russian Volunteer Corps», som begge anses av Russland som ukrainsk militær etterretnings-terrorgrupper, står bak dette angrepet. Det var forutsigbart at slike aksjoner snart ville komme, for å avlede oppmerksomheten fra Russlands seier denne helgen, i det lengste slaget i den spesielle militær-operasjonen så langt.

  Hva kommer etter Russlands seier i slaget ved Artyomovsk?.
  Zelensky må snarest reparere sine styrkers kampmoral, og vise vestlige land som har gitt Kiev-regimet lån, at deres 165 milliarder dollar i militærhjelp fra skattebetalerne i vestlige land blir brukt til noe».

  Med tanke på Kremls offisielle konklusjon om at USA var involvert i denne månedens mislykkede attentat mot president Putin, følger det derfor naturlig at terrorgruppene også hadde en finger med i dette angrepet.

  Det er høyst usannsynlig at mandagens forsøk på en proxy-invasjon av Russland vil føre til noen varige gevinster, derfor bør den ses på som intet annet enn propaganda, eller en provokasjon som var dømt til a mislykkes, utelukkende utført for propagandaformål med den hensikt å lindre det knusende slaget til kampmoralen ved å miste Artyomovsk. Faktisk kan det til og med slå tilbake hvis Kreml endelig ser på denne siste kryssingen av sine «røde linjer», som verdig et overveldende gjengjeldelsesangrep, som patrioter har bedt om helt siden bombingen av broen til Krim.

  Fra Global Research, publisert 23. mai 2023. Skrevet av Andrew Korybko, en Moskva basert politisk analytiker, spesielt på USAs strategi i Afro-Eurasia, Kinas nye Silkevei og hybrid-krig.
  Oversatt fra engelsk. Linker, og linker til analyser i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: The Battle of Bakhmut: The Defeat of Ukraine Forces followed by Fake “Proxy Invasion of Russia”.

  Svar
  • «..eller en provokasjon som var dømt til a mislykkes, utelukkende utført for propagandaformål »

   Akkurat som ‘Krystallnatt» -operasjonen i mellomkrigstidens Tyskland.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  23 mai 2023 18:28

  Endå ein godbit frå Steigan.no i dag: Noreg er eit pådrivar-land for å trappa opp krigen mot Russland og senda F-16 til Kiev-styret:

  https://militarywatchmagazine.com/article/us-reluctant-f16s-ukraine-euro-pressure

  Me er meir krigsgalne enn USA!

  Svar
  • Fra lenken din T.S.:

   «Andre europeiske land, spesielt Nederland og Norge, har også vært ledende talsmenn for å levere F-16, mens Frankrike har gått med på å gi opplæring til ukrainske piloter. »

   Og nå vet vi at Norge også driver opplæring av F-16 piloter.

   Men det er ikke ‘Norge’, men Norges krigsgærne politikere ( Ap spesielt) som er med på angrep og krig. Libya og Afghanistan militært. Og mot Syria og Iran økonomisk.

   – Har oppfostret Stoltenberg ( Og ABB i samme divisjon, men ikke fullt så nådeløs & psykopatisk som Stoltenberg. )
   – OG deler ut Nobels Fredspris. 😉
   – OG er opptatt av CO2- utslipp fra flyfart, – og landbruket. 😉
   Hu hei hvor det går.

   Svar
 • «For i en storkonflikt blir Norge helt sikkert ødelagt med en gang på grunn av USA-basene her i landet.»

  Takk, Knut! Endelig ser jeg på trykk fra andre det jeg i årevis, tilsynelatende for døve ører og blinde øyne, har forsøkt å formidle.

  Svar
  • wasan Totland
   24 mai 2023 8:44

   Støtter den så til de grader. Kudos til Knut Lindtner
   Han er klarsynt som veldig, veldig få og klarer dermed å se den utviklingen andre ikke er i nærheten av å øyne. I artikkel etter artikkel har han advart over tiår. Ingen av de andre frie mediene unntatt Pål Steigan har skjønt det og hjulpet til med å formidle. Hva er de andre til når det gjelder geopolitiske spørsmål? Jeg har mine mistanker. Alle er for angrepsalliansen NATO.
   Hvis jeg prøver å snakke til menneskene rundt meg om krigen som kommer blir det like stille som da jeg advarte om døds-sprøytene.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  24 mai 2023 9:51

  Krigsprofessor Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen sleppte katten ut av sekken på NRK 23.05. I vill begeistring over å få hangarskipet USS Gerald R. Ford inn i Oslo-fjorden reklamerte han for korleis hangarskipet med fylgje kunne «flate ut» russiske styrkar og utstyr på Kola.

  For ein gongs skuld var det ikkje tale om «forsvar». Når USA prøver seg på slikt, vert det sjølvsgt lite att av Noreg og Oslo.

  Kva om Russland får panikk og sender nokre av sine kvikke rakettar for å slå ut hangarskipet før det er for seint?

  PS Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) meiner at atomreaktorar og atomvåpen i Oslo sentrum er «trygt».

  Svar
  • Presis. Kinzhal har gjort disse svære hangarskipene overflødige. Men en fortsetter naturligvis å male om deres betydning i den norske opinionen for en uopplyst norsk befolkning. Det skal muligens bare en Kinzhal for å senke kjempen. Så lenge den beveger seg i nærheten av russisk farvann (fly + 2000 km.) er den ekstremt sårbar. Kinzhal har i virkeligheten satt USAs 9 hangarskips-grupper sjakk matt og gjort dem til mål for russiske hypersoniske missiler.

   Svar
 • Ein, to eller tre rakettar rett ned gjennom dekket, tvers gjennom skroget og ‘hangarpresidenten’ blir i Oslo i evig tid. Og atomradioaktiviteten vil kome frå skipet, ikkje frå rakettane. Eit minne om norsk tragisk overmot og hjelpeløse.

  Svar
  • «Eit minne om norsk tragisk overmot og hjelpeløse.»

   Og Nrk. er over seg i begeistring over dette Disney-showet i norske farvann.
   Det overgår nesten begeistringen over at Stoltenberg er norsk og går turer rundt Sognsvann.

   Tenk, lille Norge. 😉

   Vi får jo også lov til å være med å bombe andre nasjoner!
   – OG dele ut Nobels Fredspris.

   Svar
 • Amerikanerne fikk seg en real oppvåkning allerede 10. april 201, da destroyeren «USS Donald Cook» seilte inn i Svartehavet. Et russisk jagerfly av typen SU 24-taktisk bombefly, fløy over destroyeren. Absolutt alle elektroniske systemer ombord fikk black out. Skipets radarsystemer alt gikk i svart. Uss Donald Cook lå fullstendig hjelpeløst i vannet! Flyet foretok 12 simulerte missil angrep mot Destroyeren før det forlot skipet som lå hjelpeløst i vannet, uten mulighet til å avfyre noen av NATO’s mest avanserte våpen! Thomahawk etc. Skipet var og utstyrt med NATO’s ypperste elektroniske utstyr! Skipet returnerte sjokkskadet i Romania. Der ba 27 stk. av mannskapet om å bli fritatt fra aktiv tjeneste. Fikk vi vite dette i media? At usa’ mest avanserte fartøy med det hypermoderne Aegis systemet ble lagt «død i vannet» av ett- 1 stk. russisk jetfly ! Nei, media har dekket over og ikke ett amerikansk krigsskip har penetrert russisk farvann etter denne hendelsen. Vi har i russland og Putin en statsleder med ryggrad og moral som sårt er etterlengtet her i det depraverte vest!

  Svar
  • Sorry 10.april 2014….skriveleif

   Svar
  • Ja, hugsar den historia. Men Putin sin maktbase er skjør, korrupt og splitta. Krigen går dårleg for Russland.
   Tviler no på mange vestlege russervenlege kommentatorar som eg tidlegare stolte på, og som ofte er publisert her og på steigan. Ref. Rolo Slavskiy
   Wagnersjefen har mykje rett i sin kritikk av det russiske forsvarsdepartementet, korrupsjon og udyktige. Dessverre kan Russland tape, heilt eller delvis, og det blir eit satans helvete. Fascismen rår i vesten, demokratiet er ein bløff.

   Svar
 • Vi som vokste opp etter krigen i nord opplevet stor takknemmelighet overfor Russerne som med store tap nedkjempet Naziztene og kjeppjaget dem ut av Finnmark og Troms. For så å trekke seg tilbake. De kunne okkupert oss der og da. Nei, det skjedde ikke. De «nøytrale» Svenskene derimot kalte vi svikere, som lot Nazistene få fritt leide opp til Narvik. De hadde vi ikke mye til overs for. Men den jevne svenske var våre venner.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Lekkete dokumenter fra New Zeeland:

Overdødeligheten skyldes vaksinene.

Forrige innlegg

Blir neppe å se på NRK.

Dokumentarfilm om storselskapenes grådighet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.