POSTED IN Coronavaksiner

Killer booster?

En oppdatering om sammenhengen mellom Covid-19 vaksinasjon og dødelighet.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Covid-vaksinasjon øker selvsagt ikke dødeligheten. Eller hva?

Av Jarle Aarstad

Europeiske data viser at covid-19 fullvaksinasjon medførte redusert totaldødelighet mellom januar og mars 2022, men de 14 følgende måneder medførte boostervaksinasjon økt totaldødelighet.

Sammendrag av prepint som inneholder referanser og detaljert informasjon om data og analyser. Denne studien oppdaterer tidligere forskning som viste at totaldødeligheten gjennom 2022 i 31 europeiske land økte over tid dess høyre COVID-19 vaksinasjonsgrad i 2021. Den oppdaterte versjonen viser at ett prosentpoengs økning i fullvaksinasjonsgrad i 2021 initialt reduserte totaldødeligheten fra januar til mars 2022 med –0,423 prosent (95% konfidensintervall –0,577; –0,270), men de 14 påfølgende måneder medførte ett prosentpoengs økning i booster-vaksinasjonsgrad økt dødelighet med 0,366 prosent (95% konfidensintervall 0,250; 0,482). Funnene indikerer at fullvaksinasjon initialt beskyttet mot dødelighet, men deretter medførte særlig booster-vaksinasjon konsistent høyere dødelighet. Funnene var robuste også etter å kontrollere for alternative forklaringer. Andre studier har argumentert for at hetebølger medførte økt dødelighet sommeren 2022 og at energipriser medførte økt dødelighet vinteren 2022-2023. Imidlertid viser denne oppdaterte versjonen at booster-vaksinasjon medførte konsistent høyere dødelighet også i måneder hvor verken hetebølger eller energipriser var sannsynlige forklaringer.

Introduksjon

Denne artikkelen oppdaterer tidligere forskning av Aarstad og Kvitastein som viste at totaldødeligheten gjennom 2022 i 31 europeiske land økte over tid dess høyre COVID-19 vaksinasjonsgrad i 2021. Oppdateringens bidrag er som følger:

For det første inkluderer den åtte flere månedlige observasjoner om totaldødelighet på nasjonalnivå, fra januar 2022 til mai 2023. Dvs., den utvider observasjonstiden fra ni til 17 måneder.

For det andre inkluderer oppdateringen booster-vaksinasjonsgrad ved utgangen av 2021 som en ekstra forklaringsvariabel på dødelighet de følgende måneder. Booster-vaksinasjon i denne studien innebærer at tre doser har blitt administrert mens fullvaksinasjon innebærer at to doser har blitt administrert. Vi analyserer totalbefolkningens prosentuelle opptak av hhv. fullvaksinasjon og boostervaksinasjon på nasjonalt nivå ved utgangen av 2021.

For det tredje studerer oppdateringen i mer detalj enn Aarstad og Kvitasteins artikkel hvordan sammenhengen mellom vaksinasjonsgrad ved utgangen av 2021 og senere dødelighet har endret seg over tid. De viste at sammenhengen økte fra januar 2022 til september 2022, og som ikke utelukker at den var negativ initialt, dvs. vaksinasjon kan ha hatt en midlertidig preventiv effekt. Deretter kan sammenhengen ha snudd og blitt positiv som innebærer at vaksinasjon i et lengre perspektiv har hatt en motsatt skadelig effekt på dødelighet. For å belyse dette i detalj, analyserer oppdateringen sammenhengen mellom vaksinasjonsgrad ved utgangen av 2021 og dødelighet for hver av de 17 påfølgende måneder.

For det fjerde vektlegger oppdateringen spesielt sammenhengen mellom COVID-19 vaksinasjon og dødelighet i april og mai, 2022 og 2023, samt september og oktober, 2022. Motivet for å spesielt vektlegge disse månedene er en studie som hevder at hetebølger økte dødelighet mellom juni og august, sommeren 2022, og en annen studie som hevder at økte energipriser medførte økt dødelighet påfølgende vinter mellom november 2022 og mars 2023. Ved å analysere april og mai, 2022 og 2023, pluss september og oktober, 2023 – vår- og høstmåneder som verken var spesielt eksponert for hetebølger eller negative effekter av høye energipriser – bidrar oppdateringen til å ekskludere alternative forklaringer på dødelighet som de to nevnte studiene argumenterer for.

Empiriske funn

De 31 landene i studien inkluderer EU-medlemsstater pluss Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Analyser er vektet for de ulike lands befolkningsstørrelse ved begynnelsen av 2021.

Den blå linjen i Figur 1 viser overdødelighet i nesten hele perioden vi studerer, unntatt februar 2023 hvor det var en svak underdødelighet (jeg diskuterer senere den røde og grønne linjen). Graf A i Figur 2 viser at fullvaksinasjonsgrad på nasjonalt nivå mellom januar og mars 2022 reduserte totaldødeligheten på nasjonalt nivå. Spesifikt viste de statistiske analysene at ett prosentpoengs økning i fullvaksinasjonsgrad reduserte totaldødeligheten mellom januar og mars 2022 med –0,423 prosent (95% konfidensintervall –0,577; –0,270). Motsvarende viser Graf B at booster-vaksinasjonsgrad mellom april 2022 og mai 2023 økte totaldødeligheten. Spesifikt viste de statistiske analysene at ett prosentpoengs økning booster-vaksinasjonsgrad økte totaldødeligheten med 0,366 prosent (95% konfidensintervall 0,250; 0,482). Funnene indikerer at fullvaksinasjon initialt beskyttet mot dødelighet, men deretter medførte særlig booster-vaksinasjon konsistent høyere dødelighet. Funnene var robuste også etter å ha kontrollert for alternative forklaringer. Graf C og D viser i detalj hvordan dødeligheten varierte for hver måned som følge av vaksinasjon.

Figur 1.

Den blå linjen viser månedlig overdødelighet (excess mortality) mellom januar 2022 og mai 2023. Den røde linjen viser den månedlige sammenhengen mellom fullvaksinasjon (full vaccination) og overdødelighet (excess mortality) for samme perioden, og den grønne linjen viser den månedlige sammenhengen mellom booster-vaksinasjon (booster vaccination) og overdødelighet.

Figur 2.

Graf A viser variasjon i overdødelighet (excess mortality) i prosent på nasjonalt nivå mellom januar 2022 og mars 2022 som en funksjon av fullvaksinasjonsgrad på nasjonalt nivå ved utgangen av 2021. Graf B viser variasjon i overdødelighet i prosent på nasjonalt nivå mellom april 2022 og mai 2023 som en funksjon av booster-vaksinasjonsgrad på nasjonalt nivå ved utgangen av 2021. Graf C og D viser månedlige variasjon i overdødelighet på nasjonalt nivå. Minimum-, vektet gjennomsnitt og maksimumsverdier er rapportert med 95% konfidensintervaller.

Den røde linjen i Figur 1 viser sammenhengen mellom fullvaksinasjon og dødelighet for hver av de 17 månedene, og den grønne linja viser tilsvarende sammenhengen mellom boostervaksinasjon og dødelighet. Linjene viser negative sammenhenger fra januar til mars, 2022, som sammenfaller med resultater jeg har rapportert over. Fra april 2022 observerer vi motsvarende positive sammenhenger som videre samsvarer med resultater jeg har rapportert over. I tillegg viser den røde og grønne linjen at sammenhengene hadde en økende trend, i det minste gjennom første halvdelen av 2022. Dette sammenfaller med Aarstad og Kvitastein som også viste at sammenhengen mellom vaksinasjonsgrad og overdødelighet økte over tid. Omtrent mellom mai og juli 2022 var den positive sammenhengen mellom fullvaksinasjon og dødelighet sterkere enn mellom booster-vaksinasjon og dødelighet, men fra september 2022 var den positive sammenhengen mellom booster-vaksinasjon og dødelighet sterkere enn mellom fullvaksinasjon og dødelighet, med unntak av februar, 2023. Resultatene indikerer at booster-vaksinasjon over tid synes å ha en sterkere effekt på dødelighet enn fullvaksinasjon, og samsvarer med andre statistiske analyser i fullversjonen. Til sist finner jeg det relevant å påpeke at særlig fra april 2022 er det et sterkt samsvar mellom endring i sammenhengen mellom booster vaksinasjon og dødelighet (grønn linje) og endring i dødelighet (blå linje) (korrelasjonskoeffisienten er 0,851). Dette indikerer at måneder med økende dødelighet i høyeste grad forekommer i land med høy booster-vaksinasjonsgrad.

Figur 2 viser også at sammenhengen mellom booster-vaksinasjon og dødelighet var positiv i april og mai, 2022 og 2023, samt i september og oktober, 2022. Analyser i fullversjonen viser i tillegg at sammenhengene var signifikant positive alle disse månedene, unntatt september 2022 hvor den var grensesignifikant. I tillegg viser en regresjonsanalyse i fullversjonen som inkluderer alle disse seks månedene at booster-vaksinasjon har en sterk positive sammenheng med dødelighet. Fra disse funnene konkluderer jeg at booster-vaksinasjon konsistent førte til økt dødelighet også i måneder hvor verken hete eller høye energipriser, i tråd med hva andre studier har foreslått, var sannsynlige forklaringer.

Oppsummering

Oppsummert viser studien at fullvaksinasjon i utgangspunktet beskyttet mot dødelighet, men deretter medførte boostervaksinasjon høyere dødelighet. Andre studier har argumentert for at hetebølger medførte økt dødelighet sommeren 2022 og at energipriser medførte økt dødelighet vinteren 2022-2023. Imidlertid viser denne studien at boostervaksinasjon medførte høyere dødelighet også i måneder hvor verken hetebølger eller energipriser var sannsynlige forklaringer.


Jarle Aarstad er dr.oecon. og professor ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen.
Artikkelen er hentet fra Aarstad’s Substack-side og er lettere omarbeidet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • NRKs Jan-Erik Wilthil opplyser:
  Booster i høst gir beskyttelse mot long-covid; det er det 68% av NRKs lesere på quiz som faktisk tror.
  Hvis spørreundersøkelsen er legitim; det håper jeg den ikke er, ellers er folk for dumme til sitt eget beste.
  En forskerspire ved UiO har selv tatt oppfrisker, påstår han, med et smil;
  han er leder av koronastudien som følger 150 000 nordmenn gjennom pandemien,
  på skattebetalernes regning, selvfølgelig.
  Og later ikke til å ha skjønt noe av sine studier, tydeligvis.
  Ass. Dir. Nakstad er bekymret; som vanlig.
  Norsk helsevesen står på.
  Skal de slippe unna med dette, hadde de tenkt?
  En sint far som har mistet et barn kunne finne på å lynsje sånne.

  Svar
  • Jeg traff en forsker i går på en tur til felles reisemål. Det kom tydelig fram under samtalen hvor han innrømmet at han tilpasset forskningen for å få finansiering!? Likeså måtte han innrømme at dataprognoser var avhengig av hva du matet maskinen med. Forskere «som er med på leken» får finansiering. De som utfordrer regien blir «fattig»! Vitenskapen blir den største overtro. Når samtalen nermet seg «ubekvemt terreng», kom hans venn ham til unnsetting, med setningen: « Det der er bare konspirasjonsteorier!» Han pustet lettet ut og «turen var over. «Motbakken» ble for tung. Motet sviktet.
   Karl E. Wang (en av norges helseministere for lenge siden)uttalte under en diskusjon ang. naturmedisin. At det temaet ville han ikke risikere å «se» på engang, fordi han fryktet det kunne «rive beina» under hele hans «byggverk»!?

   Svar
 • «Denne artikkelen oppdaterer tidligere forskning av Aarstad og Kvitastein som viste at totaldødeligheten gjennom 2022 i 31 europeiske land økte over tid dess høyre COVID-19 vaksinasjonsgrad i 2021.»

  Men de gir seg ikke med yrkesforbud:

  ‘ » Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus. Kandidatene er ikke pliktig til å besvare arbeidsgivers spørsmål. Kandidater som ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus vil bli ansett som uvaksinerte.»
  Teksten er hentet fra en stillingsannonse Oslo kommune har lagt ut hvor de søker etter deltidsansatte til å jobbe helgevakter på et helsehus.
  – Vi er tydelige på at negative holdninger til vaksine vil være et av flere momenter det vil bli lagt vekt på under vurderingen av personlig egnethet, sier etatsoverlege i Sykehjemsetaten Siri Schøyen Seterelv. ‘
  tv2.no/nyheter/innenriks/svarer-du-nei-pa-dette-sporsmalet-kan-det-koste-deg-jobben/16164808/

  Svar
 • Er det noen som vet hva influensa vaksinen inneholder? Kjenner jeg den grådige legemiddelindustrien rett, er det samme suppa i nye glass.

  Svar
 • Resultatene er neppe noe som den ellers rampelys-glade Espen Rostrup Nakstad ønsker oppmerksomhet rundt, utover å bryskt avfeie. Håper at sannheten innhenter ham og andre medansvarlige før de får sjansen til å innføre et totalitært samfunn. Det er på trappene med avståelse av suverenitet til WHO.

  Svar
 • Kunne vært interessant å vite hvordan det står til med dødeligheten hos yngre/unge voksne vaksinerte etter feks en eller to doser, sammenlignet med uvaksinerte…Jeg går ut i fra at Aarstad har samlet alle aldersgrupper i sin studie. Det blir noe forstyrrende at man trekker inn svært gamle og syke i dette. Mange av de kan kanskje hatt en fordel av mrna-vaksine, på kort sikt, mens det for mange andre aldersgrupper kan være motsatt.

  Svar
  • presisering…man kan vel uansett konkludere med at det er ingen som ser ut til å hatt fordel av tre doser eller mer. Men kanskje er det veldig store forskjeller på hvem som har hatt nytte av en/to doser. Hvis man er 90 år, og normalt skal ta kvelden snart…beklager, …så er det vel kanskje ikke så farlig om man får et svekket immunforsvar på sikt. Bedre å slippe unna en kraftig infeksjon.
   Uansett trist at norske myndigheter har fratatt oss muligheten for å bruke kjente, virksomme og trygge virusmedisiner.

   Men slik blir det når systemet og godkjenningsordninger er rigget for å tjene bigpharma.

   Svar
  • wasan Totland
   1 november 2023 12:05

   Det jeg har sett av slikt materiale, uten at jeg har det tilgjengelig her, er at vi her snakker om tusenvis av prosenter.
   Jeg vil også advare mot influesavaksinen og HPV vaksinen. Disse menneskene eier ikke skrupler og det kan være blandet med mRNA kvaksiner.

   Svar
 • ‘ Et ny og stort nordisk studie viser at kvinner som hadde korona under svangerskapet, hadde en økt risiko for dødfødsel.
  I en pressemelding skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at studien har sett på 389.949 fødsler på tvers av Norge Sverige og Danmark. Av dem var 1013 dødfødsler og av dem igjen var 31 dødfødsler blant kvinner som hadde hatt korona-infeksjon.
  Dette utgjorde en 2,4 ganger høyere risiko for dødfødsel blant kvinner som hadde hatt korona under svangerskapet.Vi ønsker videre å påpeke at dødfødsel er veldig sjeldent. ‘
  nettavisen.no/nyheter/fhi-okt-risiko-for-dodfodsel-etter-koronainfeksjon/s/5-95-1424439

  Og den eksperimentelle injeksjonen, som har forårsaket død og blodpropper har selvfølgelig IKKE noe med dødfødslene å gjøre. ;-)

  ‘I fjor opplevde Hilma Dunfjeld Mølnvik (18) spontanabort.
  Det er sommer. Kalenderen viser 2022, og Hilma er 17 år gammel. Hun har hatt mensen lenger enn hun pleier, og blødningene er større enn vanlig. I tillegg er mensen misfarget, brun, og Hilma har ofte veldig vondt i magen. ‘
  p3.no/hilma-visste-ingenting-om-spontanabort-for-hun-gikk-gjennom-en-selv/

  Svar
  • wasan Totland
   1 november 2023 12:09

   På Finn.no er det det siden 2021 en eksplosiv økning av gis bort artikler med nytt utstyr til små barn, ammeartikler og leker. Det, sammen med at den vanligste bilen du møter er stor og gul tilsier at vi lever i lugubre tider.

   Svar
 • Northern Light.
  2 november 2023 17:23

  Canadas helsemyndigheter bekrefter at Pfizer covid-injeksjoner inneholder kreftfremkallende stoffer.

  Health Canada (Kanadas helsedepartement) bekrefter at Pfizer covid-injeksjoner inneholder SV40 DNA-sekvens som kan forårsake kreft.

  Av Laura Harris,
  Kanadas helsedepartement har bekreftet at den kreftfremkallende Polyomavirus Simian Virus 40 (SV40)-sekvensen, faktisk er tilstede i Pfizers covid mRNA-vaksiner. Helsedepartementet sa i en e-post til Epoch Times at vaksine forskningslaboratorier forventes å identifisere alle biologisk funksjonelle DNA-sekvenser i et plasmid, inkludert SV40, når de sendes inn for vurdering til tilsynene.

  Pfizer identifiserte imidlertid ikke spesifikt SV40-sekvensen på tidspunktet for innsending. Dr. Janci Lindsay fra Toxicology Support Services (TSS) anklaget den New York-baserte vaksineprodusenten for å skjule SV40-sekvensen, ikke bare for kanadiske myndigheter, men også fra U.S. Food and Drug Administration og European Medicines Agency.

  «Det er ikke bare det faktum at de er der, det er det faktum at de målrettet ble skjult for tilsynene», sa Linsday, som fungerer som direktør for toksikologi og molekylærbiologi for TSS. Hun forklarte at selv om Pfizers covid-injeksjon ikke inneholder hele SV40-viruset, inneholder den en nukleær lokaliseringssekvens. Når det integreres i det menneskelige genomet gjennom insersjons-mutagenese, kan SV40.sekvenser føre til genmutasjoner som potensielt kan forårsake kreft.

  SV40 ble først oppdaget i nyrecellene til rhesus-aper, og senere brukt til å lage både den inaktiverte poliovaksinen, injisert ved hjelp av en sprøyte og den orale poliovaksinen. Imidlertid ble SV40 funnet å forårsake kreft hos dyr – noe som førte til vedtakelse av en lov i 1961 som forbød inkludering i vaksiner. Relatert: Den sanne historien om SV40, det kreftfremkallende viruset skjult i poliovaksiner.

  Helsemyndighetene i Canada godkjenner fortsatt Moderna-vaksiner til tross for oppdagelsen av SV40.
  To forskere – mikrobiolog Kevin McKernan og kreftgenomikkprofessor Dr. Phillip Buckhaults – hadde allerede avslørt at det er SV40-sekvenser i Pfizers mRNA covid-vaksine i mai.

  Akkurat som Lindsay, anklaget McKernan Pfizer for å dekke over at det er SV40 i covid-injeksjonene. gitt dens sammenheng med kreft når den ble brukt i poliovaksiner for flere tiår siden. Han advarte publikum om at SV40-sekvenser utgjør en potensiell bekymring på grunn av risikoen for integrering i menneskelige genomer nær onkogener*.

  I juni kom også Dr. Joseph Mercola inn på problemet i LifeSiteNews. Han diskuterte samtalen mellom McKernan og Drs. Steven Greer og Sucharit Bhakdi, om SV40 blandet med covid-vaksinene. I følge Mercola oppdaget McKernan og teamet hans SV40 i både Pfizer- og Moderna-vaksinene. (Relatert: DNA-kontaminering og kreftfremkallende middel SV40 funnet i mRNA-vaksiner).

  I følge Greer kan vaksinene endre det menneskelige genomet, og forårsake permanent produksjon av et skadelig piggprotein – noe som får immunsystemet til å angripe friske celler. Han la til at myndigheter og legemiddelfirmaer kan ha villedet verden i større grad enn tidligere kjent.

  Mercola antok på sin side at tilstedeværelsen av SV40 i vaksinene kan skyldes kvalitetskontroll-problemer i produksjonsprosessen. Slike feil, bemerket han, kan også forklare det høye antallet anafylaktiske reaksjoner** forbundet med vaksinene. Til tross for stadig økende bevis for de negative effektene av covid-19-vaksiner, godkjente Health Canada fortsatt reviderte Moderna mRNA-baserte covid-injeksjoner.

  *Et onkogen er et gen som potensielt kan forårsake kreft. I kreftceller i disse ofte muterte eller uttrykt unormalt høyt. De fleste normale celler vil foreta en programmert form for celledød når kritiske cellefunksjoner blir forandret. Wikipedia.

  **Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) eren potensielt livstruende overfølsomhetsreaksjon som krever akutt behandling. Allergisk (anafylaktisk) sjokk er den kraftigste formen for allergisk reaksjon. Ved mistanke om anafylaksi, ring 113 øyeblikkelig. Helsenorge.

  Fra Natural News, publisert 1 november 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Health Canada confirms that Pfizer COVID-19 injections contain SV40 DNA sequence that can cause CANCER.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Rakner det for de som vil underkaste Norge til EUs krav?

Stort flertall på Fellesforbundets landsmøte mot Acer.

Forrige innlegg

Har USA og EU penger til begge to?

Nå konkurrerer Ukraina og Israel om vestlig støtte.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.