POSTED IN Historie, Russland

Israel Shamir:

Tallene på drepte under Stalin er vilt overdrevne.

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen prøver å slå hull på en del meget sterke myter som har oppstått og levet sitt liv i vesten under store deler av Sovjetunionens eksistens frem til 1991, men også etter at landet var gått i oppløsning. Disse mytene har funksjonen å skremme folk til å tenke at et sosialistisk system kan være et alternativ til det nåværende kapitalistiske. Og disse mytene lever i beste velgående den dag i dag til tross for at kapitalismen nå knaker i sammenføyningene, selv i Norge.

Folk må for enhver pris ikke få noen forestillinger at et annet samfunnssystem er mulig!

Når vi republiserer innlegget i dag er det fordi det bidrar til av-demoniseringen av Russland og tidligere Sovjetunionen. Uten et nøkternt forhold til vår store nabo i øst mister vi en stor mulighet til å redusere omfanget av den økonomiske krisen som nå vil ramme oss. SCO og BRICS er organisasjoner som er på fremmarsj. Norge vil kunne ha stor nytte av å samarbeide med disse og da vil forholdet til Russland spille en helt sentral rolle.

Knut Lindtner
Redaktør

Jøder hverken ledet eller finansierte den Russiske revolusjonen. Tallene på drepte under Stalin er vilt overdrevne.

Eit forsvar av bolsjevikane og sovjetisk kommunisme

Israel Shamir 2. oktober, 2018
Israel Shamir er en forfatter og journalist.  Han er russisk-israelsk kristen med jødisk bakgrunn.Bøkene hans er oversatt til mange språk.  

Dette er ein diskusjon kring nokre saker som vart tatt opp i ein tidlegare artikkel av Ron Unz:

Tilbake i Den kalde krigens siste dagar blei tala på daude sivile under den bolsjevikiske revolusjonen og dei første to tiåra av det sovjetiske regimet vanlegvis sagt å ligge på mange titals millionar… Eg har høyrt at desse tala har blitt reviderte kraftig nedover, til kanskje så lite som tjue millionar eller deromkring, men det er ikkje noko problem. Sjølv om standhaftige sovjetiske apologetar tar til motmæle mot så høge tal, så har dei alltid vore ein del av standardforteljinga i vestleg historieundervisning.

Like fullt veit alle historikarar heilt utmerkt godt at overveldande mange av bolsjevikleiarane var jødiske. For nokre år sidan sa Vladimir Putin at jødar utgjorde kanskje 80-85 % av den tidlege sovjetiske regjeringa, eit estimat som stemmer heilt overeins med dei samtidige påstandane til Winston Churchill, Times of London-korrespondent Robert Wilton, og diverse offiserar … Begge desse enkle fakta har blitt breitt aksepterte i USA så lenge eg har levd.

Gulag

«Eg vart gitt full tilgang til alle arkiv, eg lærte alt som finst om Stalins offer, og eg lagde ein komplett rapport. Men eg avgjorde at eg ville spare den til framtidig bruk. Om eg skulle ha publisert den [eg ville sannsynlegvis ha mista jobben] ville venene mine ha droppa meg som ei varm potet, eg ville ha blitt aleine og ingen ville ha trudd meg uansett.»

dr. Arseny Roginsky

Denne oppriktige innrømminga vart gjort i 2012 av den høge autoriteten på undertrykking i kommunist-æraen, grunnleggar av og styreformann for Memorial, ein russisk antikommunistisk frivillig organisasjon, dr. Arseny Roginsky. (Han døydde nyleg, og har blitt saliggjort av sine amerikanske støttespelarar.) Memorial er ein dedikert utanlandsk agent som mottar generøse tilskott frå utanriksdepartementet og George Soros Foundation, og styreformann dr. Roginsky var heile livet ein fiende av sovjetarane, ein person som lite sannsynleg skulle feile i favør av Dei raude.

Kva var så denne forferdelege sanninga som dr. Roginsky bestemte seg for å skjule? «Ifølge mine kalkulasjonar,» skreiv han, «har det vist seg at det i heile Sovjet-tida frå 1918 til 1987, ifølge dokument som har overlevd, vart 7,1 millionar menneske arresterte av statlege tryggingsbyrå (Russlands svar på FBI) over heile landet. Og det inkluderer dei som vart arresterte for bandittverksemd, smugling, falskneri, og for mange andre kriminelle gjerningar.»

Før du seier at sju millionar også er eit ganske høgt tal, vit at berre i året som gjekk (2017), i fredstids-USA, vart fleire enn 10 millionar personar arresterte, rett nok ikkje berre av FBI, sidan eg ikkje kunne finne statistikkane deira. Dei russiske tala gjeld for sytti år med oppstandar, borgarkrigar, verdskrigen, kald krig og over eit gigantisk territorium som femner om Ukraina, Sentral-Asia, Transkaukasus, dei baltiske statane og Russland sjølv.

Stepan Bandera samarbeidet med de nazistiske okkupantene av Sovjetunionen under andre verdenskrig. Hans bevegelse var ansvarlig for massakrer i områder som i dag er polske. Han feires åpent i dagens Ukraina.

Blant dei som vart arresterte av statens tryggingstenester var det titusentals Bandera-kjemparar, ukrainske nasjonalistar langt ute på høgrefløyen, som hadde kjempa på Nazi-Tyskland si side under verdskrigen og halde fram med kampane sine langt inn på 1950-talet. Over eitthundretusen av dei vart arresterte, og over 150 tusen blei drepne i strid. Statstryggingstenestene kjempa mot, og arresterte ei mengd islamske opprørarar i Sentral-Asia og fjella i Kaukasus, forgjengarane til al-Qaida og ISIS. USA sine hemmelege tenester forsynte og væpna dei baltiske og ukrainske opprørarane, medan britane forsynte dei islamske.

Trass desse enorme vanskane har det russiske FBI arrestert berre sju millionar personar på sytti år; majoriteten av dei arresterte var vanlege kriminelle eller rebellar, sa dr. Roginsky, og heldt fram:

«Her er det endelege talet på 7 millionar for heile Sovjet-perioden. Kva bør eg gjere med dette forskingsarbeidet? Folkeopinionen seier det vart arrestert 12 millionar berre i tida 1937-1939. Eg høyrer heime i dette samfunnet, eg lever blant desse folka, eg er ein del av dei. Eg visste at dei for det første ikkje kom til å tru meg, og for det andre ville det bety at alt vi hittil var blitt fortalt om tala var usant. Og eg sette alle mine kalkulasjonar tilside i lang tid. Og der fanst enno ikkje noko rett tidspunkt.»

Roj Aleksandrovič Medvedev

Det russiske (så vel som det vestlege) folket hadde fått lære svært ulike tal. 40 millionar vart drepne av Stalin, sa Roy Medvedev, ein bekjent dissident; 80 millionar, sa Antonov-Ovseenko; 100 millionar, sa den grå Perestroika-kardinalen, ein nær kjenning av Gorbatsjov, A. Yakovlev. Meiningar hans var særleg viktige, for dei vart introduserte som ‘den fulle sanninga og ingenting anna’ i dei kritiske åra 1987-1991. Dette talet inkluderte «born som ikkje var fødde, men kunne vore fødde», la han til med låg røyst. Dette hadde han sannsynlegvis har lært frå abortmotstandarar sine kalkulasjonar om millionar drepne på abortklinikkar. Han blei likevel overgått av den avretta opposisjonsleiaren Boris Nemtsov, som i 2003 telde opp 150 millionar av Stalins offer, ganske mykje for eit land med 200 millionar innbyggarar!

Etter alt dette høyrest 7 millionar ut som eit ganske uinteressant tal. Dei verkelege tala er endå lågare. Dei to beste og mest pålitelege dokumenta som omhandlar talet på fengsla og drepne på Stalins tid, er

1: Statsadvokaten et.al. sin rapport til Nikita Krustsjov i 1954, som seier at 2,5 millionar vart fengsla under heile Sovjet-tida, og 600 tusen dømde til døden, og

2: dr. Victor Zemskov sitt samvitsfulle forskingsarbeid, velkjend for si grundigheit. Zemskov hadde studert aktivitetane til statlege tryggingsgrupper frå 1921 til 1954, og han oppdaga at det i denne perioden hadde vore 650 tusen dødsdommar (ikkje alle av desse vart eksekverte) og 2,3 millionar vart dømde til fengsel. Det er tala for 33 vanskelege år med Stalin ved makta. Det er alt, folkens.

Nikita Krustsjov

Zemskov la også fram tala for kvart år. I det forferdelege 1937 var det 1,2 millionar fangar i GULAG. Samanlikn det med USA: i 2013 var 2,2 millionar vaksne innesperra i USAs føderale og delstatlege fengsel, og fylkesfengsel. Kring 1% av USAs vaksne, 0,8% i Sovjetsamveldets tilfelle. I tillegg var det i USA 4,75 millionar som var lauslatne på prøve eller hadde betinga dom, seier Wikipedia. Det var færre fangar i Gulag enn i det US-amerikanske straffesystemet. For ei grundigare samanlikning, sjå her: http://www.northstarcompass.org/nsc0901/gulag.htm

Så mykje var det verdt, alt snakket om den grufulle blodigheita til russisk historie og bolsjevikstyret! I Sovjetdagane vaks den russiske populasjonen med eit stødig gjennomsnitt på 0,60% per år, dobbelt så raskt som i Storbritannia og Frankrike, og mykje meir enn i Russland etter Sovjettida. Det russiske imperiet entra Første verdskrig med ein populasjon på 160 millionar; Sovjetsamveldet hadde 210 millionar i 1959, umoglege tal dersom ein godtar multimilliontala ved Stalins undertrykking.

Viss det er slik, så kvifor brukar «standardhistoria som blir undervist i Vesten» desse kolossale tala? Hovudgrunnen er frykt for kommunismen, ei veldig rimeleg og forsvarleg (for rikingar) frykt for å miste sine millionar og milliardar. For dei er det fornuftig å bruke noko av kapitalen sin på å overbevise deg om at kommunismen er dårleg for deg, medan den i røynda berre er dårleg for dei. Dei laug så mykje og så effektivt at dei overbeviste alle. Sjølv ein fattig amerikanar eller engelskmann er redd for kommunismen, for kommunistane vil ta alt han eig, inkludert kona og ungane, og dei vil sende han direkte til GULAG.

For nokre dagar sidan sa president Trump i ein tale i FN: «Nesten alle plassar har sosialisme eller kommunisme vore prøvd. Det har skapt liding, korrupsjon og forfall. Sosialismen sin appetitt på makt fører til ekspansjon, streiftog og undertrykking. Alle nasjonane i verda bør stå imot sosialisme og det elendet den bringar alle.» Nasjonane i verda lo. Trump sin aversjon mot sosialisme er ein god anbefaling for den. I same talen lovprisa han to eksemplariske land, Israel og Saudi-Arabia. Dei er bra for han og dårlege for oss. ‘Sosialisme eller kommunisme’ er skrekkelege – for milliardærar som Trump. Dei er vidunderlege for vanlege folk.

Problemet er at Trump og andre rikingar ikkje vil la deg ha sosialisme. Det er grunnen til at Trump, etter sin tirade, heldt fram: «I dag kunngjer vi ytterlegare sanksjonar mot [Venezuelas] undertrykkande regime, som skal råke Maduro sine inste sirklar og hans nære rådgjevarar.» Om du vil ha sosialisme, får du US-amerikanske sanksjonar, intervensjonar, blokkade, krig. Dei vil prøve å gjere deg miserabel, så du skal angre at du valde sosialisme.

USAs krig i Vietnam kostet flere millioner vietnamesere livet.

Folket i Korea og Vietnam valde sosialisme, og USA angreip desse landa og øydela og drap millionar; så sjølv om dei vinn, vil dei arve ei brent jord og ein øydelagt økonomi. Russland var den første på vegen mot sosialisme; på mirakuløst vis klarte dei det, og dei ofra også seg sjølve for å la andre land også ha sosialisme. Sjølv ikkje-sosialistiske statar som USA vart tvungne til å la sine arbeidarar få nokre gode som arbeidarane i sosialistiske statar hadde.

Arbeidarane i USA hadde miserable liv før Russland brøytte vegen for sosialisme i 1917; dei hadde det relativt godt medan Russland var sosialistisk; og dei reverserte til elende i 1991, då sosialismen vart lagt i grus i Russland. Alle storverka til russisk sosialisme – 8 timars arbeidsdag, pensjon, helsestell, verna leige, løna feriar, årleg permisjon, ingen uvilkårlege oppseiingar – vart adopterte i Europa, og er no på veg ut fordi rikingane vann.

Naturlegvis lyg dei om sosialismen, for dei vil ikkje ha den, eller i det heile tatt drøyme om den. Dette er noko du bør legge i minnet, og hente fram att kvar gong du høyrer ei ny (eller gammal) grufull historie om bolsjevikane.

Artikkelen er omsatt av Monica Sortland

Bilder m/tekst: Knut Lindtner

Artikkelen har tidligere vært offentliggjort på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Ola Henriksen
  19 oktober 2018 10:19

  Godt.

  Alle opplysninger og tall som kan revidere falsk historie bør være velkomment.
  Da kan vi velge og bygge på fundament, mer enn vinnernes popaganda.
  La det bli omfattende samtaler om dette.

  Svar
 • Ja her tar Knut side. Det er ikke ledelsen som står i veien for en ny sosialistisk suksess, det er ett dårlig rykte. Og dette rykte har kommet fordi noen har løyet om jødene.

  Når en russisk jøde ved navn Israel setter igang sin historierevisjon på dette tema, så blir det som forsvarsadvokat for gulag skaperne. Har Knut fått med seg at det finnes noe slikt som ADL, the Anti Defense League ? Jeg skjelden ser på Nrk, men jeg får med meg at dem hamrer fortsatt løs med de gamle Nazi klippene. En renvasking av Oppenheimer så jeg også.

  Så mye penger som det finnes i media satt av for forsvar av jødene er det merkelig at typer som Israel ikke har blitt satt inn tidligere.
  En forklaring er da at Sovjetunionen skapte sine jernmurer sentraliserte de også all kommunikasjon og forbød alle media som ikke var Sovjet vennlige. Dvs det var knapt noen som kunne skrive om forbrytelsene. Solzhenitsyn var ett enkelttilfelle som også via egen erfaring fikk dokumentere mye av dette. Men hans frihet og publisering var kortvarig, Det var spesiellt Krustchev som ga ham frihet, etter hans død så lukket frheten seg og etterhvert ble han tvunget til å hoppe av.
  Dvs, det er ikke satt av store organisasjoner for ivareta historien om holodomor og gulag og som også finansierer dem. Det er mao få som opprettholder disse historiene, fordi vi i ulikhet med jødene ikke har en krigsreligion som minnes tap, som oppildner folket til hat og dyst. Derfor har de ikke brukt mye ressurser på å benekte Sovjet historiene, de var få som ble publisert.

  Og nå burde vi se at historien er en kamp med megafoner. MSM vil vinne.

  Svar
  • Ola Henriksen
   19 oktober 2018 21:02

   Uansett er revisjonisme, dvs. å gå igjennom historie-fortellinger ( alt bør ikke kalles Historie), viktig.
   HVIS vi skal lære av Historien, for å forberede oss på framtiden.
   På ALLE områder.

   Svar
 • Per E Nordmo
  20 oktober 2018 1:14

  Mellom 2 og 3 millioner døde i GULAG under Stalins regjeringsperiode. Nærmere 1 million ble henrettet under Den store terroren og andre aksjoner. 5 millioner døde av sult under tvangskollektiviseringen. 6 millioner deporterte, en betydelig andel av dem døde i prosessen.

  Svar
  • Ola Henriksen
   20 oktober 2018 8:31

   P.E. N :

   Og Stalin og Sovjetunionen ( og den politiske venstresiden! ) ble en verdig ALLIERT mot Nasjonalosialistene i Tyskland, som hadde …. ?
   …satt i gang en velstandsbygging for vanlige folk i Tyskland, og innført offentlige trygghetsordninger, som aldri før i historien, i noe land.

   OG:
   Arbeidet seg bort fra gjeldpengesystemet og rentestyringen fra de som styrte verdensvalutaen og handelen w.w.

   Verdt å ta opp til samtale, ja.

   Svar
  • Halvor Raknes
   20 oktober 2018 20:40

   Per E Nordmo skriver «Mellom 2 og 3 millioner døde i GULAG under Stalins regjeringsperiode. Nærmere 1 million ble henrettet under Den store terroren og andre aksjoner. 5 millioner døde av sult under tvangskollektiviseringen. 6 millioner deporterte, en betydelig andel av dem døde i prosessen.»

   Shamir oppgir sin kilde (og refererer mer ubestemt, men ikke uten pekepinn, til flere). Hva er ditt kildegrunnlag?

   Svar
 • Hvorfor skal vi tro på «de gode intensjonene» til denne forfatteren Israel Shamir? En salig blanding av sant, og hvorfor ikke usant dette som nå serveres oss. En kapasitet som Edvard G. Griffin advarer mot en «NY» – kollektivisme (oligark-fremdrevet) som skal vederfares oss alle. Den er tilpasset først og fremst dem selv; oligarkveldet. Ingenting av deres fremstøt tyder på noe annet enn at vi går mot en «slavetilværelse» verden knapt har sett.

  Se hva som skjer i Nord-Kalifornia:
  *Brent jordtaktikk, hvor villmark skal komme til. Befolkningen ledes inn i Smartbyer med begrenset mulighet til mobilitet, og blir ofre for microbølge-stråling (opprinnelig ment som krigs-våpen), nå «foretdlet2 til overvåking av mennsker. Full kontroll av féet. Allerede med dette er vi offer for oligarkveldets industri med forslaving som mål. En forverret «kommunistisk» utgave. Verre enn verst, da disse ikke går av veien for eksperimentering på mennesker, det er IN. I tillegg er vi homo sapiens for mye til bry..

  *Notere oss EU sitt byråkratiske helvete;

  ødeleggelsene av fredelige, folk-tilpassede nasjonalstater.

  FN´s plan (les; Rothschild og Rockefellers i utgangspunktet) med fri ferdsel for millioner av migranter, spesielt til Europa, da avtalen som går ut på handel rundt Middelhavslandene spesielt med land i Nord-Afrika og Midtøsten, pluss, pluss forutsetter fritt leide for deres innbyggere. Denne planen hører til serien hvor oligarkstempelet er fullt synlig. Der står; «på vegne av oss, vestlig elite på 1% og vårt behov for verdenshegemoni på alt vi måtte begjære».

  Er det noen her inne som ønsker seg kommunistisk samfunn og slik går for oligarkenes nye kollektivistiske NWO-tilværelse – under mottoet: «Målet helliger midlet»; betimelig spørsmål iflg. meg. Forfatterens oppvartning tyder på det samme. Hvorfor skulle han finnes troverdig.

  Bøker som denne omtalte; overbeviser ikke meg. Betimelig å komme med den i innspurten for kapitalistenes NWO – hvor vi folket skal forslaves/kollektiviseres.

  Kommunister: Se opp, jeg er selv sosialist. På det viset at ja, samfunnet skal først og fremst ta vare på alle, og best for dem som trenger det mest. Sleng oss ikke inn i oligarkenes ideologiske verden; da denne gangen blir det vårt endelikt som frie selvstendige mennesker. En skjebne homo sapiens IKKE er skapt for.

  Rothschild og Rockefeller: les gjerne om dem på wikipedia.

  Rockefeller skaffet seg monopol på jernbaneutbyggingen i USA, var den førende i oljeindustriens utvikling.
  Rothschild eier/kontrollerer de fleste av verdens sentralbanker bl.a. den norske! Vi har m.a.o. ikke en selvstendig sentralbank. De begge avskaffet seg.

  Lars Bern på anthropocene.live – har skrevet utførende om dem i sine 10 artikler – tror det var 2015, kanske -14. /merk: februar/mars mnd. et av årene. De er frontfigurer for kommende helvete NWO. Våre myndigheter er bare noe så uskyldig som «medløpere» ;)

  Svar
  • » De begge avskaffet seg» – legg til «konkurrenter» – metodene var ymse, avhengig av konkurrentenes forståelse av hva som ville skje om de ikke gikk med på betingelsene. En Rockefeller uttalte; «Konkurranse er en styggedom», underforstått monopol er og blir målet for oss.

   Svar
  • Halvor Raknes
   20 oktober 2018 20:18

   Ragnhild skriver «Hvorfor skal vi tro på «de gode intensjonene» til denne forfatteren Israel Shamir? En salig blanding av sant, og hvorfor ikke usant dette som nå serveres oss.»

   Israel Shamir skal vi eventuelt tro på basert på vår kjennskap til hans tidligere arbeid og respekt for den kvalitet han har vist der og den integritet han hele tiden utviser. Dersom du ikke kjenner noe særlig til Israel Shamir så skal du naturligvis ikke ha noen spesiell «tro» på ham og det han skriver. Vi andre, som kjenner Shamir mer eller mindre godt, vil ikke ha vansker med å tilkjenne ham generell respekt og stor troverdighet.

   De (du?) som ikke kjenner ham bør forholde seg til det som refereres i artikkelen av kilder som lar seg etterprøve. Gjør du det?

   Å komme med helt vilkårlige insinuasjoner om at Shamir ljuger burde du holde deg for god til.

   Svar
 • Halvor Raknes
  20 oktober 2018 20:44

  til Knut Lindtnet. Det står i din innledning bl.a. «Disse mytene har funksjonen å skremme folk til å tenke at et sosialistisk system kan være et alternativ til det nåværende kapitalistiske.» Det skal vel være «fra å tenke»…

  Svar
  • Helt riktig. Jeg skjønner ikke at Lindtner ikke retter opp denne graverende feilen. Vær så snill og gjør det snarest, Lindtner! På forhånd takk.

   Svar
 • Som Shamir skriver, så er denne artikkelen et tilsvar på to artikler som Ron Unz har skrevet på sin blog. Ron Unz har også skrevet flere anddre artikle som er svært kritiske til jøder. Man finner disse artiklene på denne adressen: http://www.unz.com/runz/american-pravda-the-adl-in-american-society/

  Svar
 • Zemskov la også fram tala for kvart år. I det forferdelege 1937 var det 1,2 millionar fangar i GULAG. Samanlikn det med USA: i 2013 var 2,2 millionar vaksne innesperra i USAs føderale og delstatlege fengsel, og fylkesfengsel. Kring 1% av USAs vaksne, 0,8% i Sovjetsamveldets tilfelle. I tillegg var det i USA 4,75 millionar som var lauslatne på prøve eller hadde betinga dom, seier Wikipedia. Det var færre fangar i Gulag enn i det US-amerikanske straffesystemet.

  GULAG var politiske omskoleringsleire hvor det riktignok også fantes vanlige kriminelle. Men å sammenligne dette med antall fanger i USA, hvor et forsvinnende lite antall på noen måte kan sies å være politiske fanger, det blir ganske enkelt feil og viser jo da også at forfatteren ikke er istand til å vurdere situasjonen hverken i Sovjetunionen eller USA objektivt. Man kan jo også sammenligne de 650.000 henrettede i Sovjetunionen med tilsvarende i USA gjennom den samme perioden på trettitre år. Hvor mange ble henrettet i USA ? Og hvor mange av dem ble dømt pga politiske forbrytelser ? Noen ytterst få kan kanskje sies å ha vært politiske. Time Magazine oppga i 2017 et totalt antall henrettede siden ca 1700 på i alt 15.760. Hadde amerikanske myndigheter valgt å forfølge kommunister på 30-, 40- og 50-tallet ved å henrette flere hundre tusen så ville også systemet der i en helt annen grad ha blitt diskreditert. Selv ikke ifm eller etter borgerkrigen på begynnelsen av 1860-tallet gikk man frem på en så brutal måte. Men la oss si at forfølgelsen av kommunistene i USA hadde ført til at hundretusener var blitt henrettet, ville det da vært på grunn av kapitalismen ? Neppe. Årsaken ville vært langt mer sammensatt. Tilsvarende selvsagt årsakene til at det gikk som det gikk i Sovjetunionen.

  Og regnes forøvrig de ca 22.000 polakkene som ble henrettet i Katyn-skogen med i de 650.000 ? Eller regnes de som «klassefiender» og dermed som «ikke-mennesker» ? Nei, det gjør de vel neppe.

  Når antall «drepte som følge av kommunismen» har kommet opp i titalls millioner så skyldes det jo dessuten også at disse som står bak slike tall alltid inkluderer dødsfall som skyldes politiske valg. Når Stephane Courtois kommer opp i ca 20 millioner så skyldes det at alt det følgende her nedenfor inkluderes:

  Titusener av gisler og fanger
  Hundretusener opprørske arbeidere og bønder fra 1918 til 1922
  Hungersnød i 1921 – ca 5 millioner
  Systematisk undertrykkelse av Don-kosakkene mellom 1917 og 1933
  Titusener i konsentrasjonsleirer i perioden mellom 1918 og 1930
  «Utrenskningen» i 1937/38 – nesten 690 000
  Utvisning av 2 millioner såkalte «kulaker» fra 1930 til 1932
  4 millioner ukrainere (Holodomor) og 2 millioner andre i hungersnød 1932 og 1933
  Deportasjon av polakker, ukrainere, moldovere og baltere fra 1939-41 og 1944-45
  Deportasjon av Volga-tyskerne i 1941
  Deportasjon av Krim-tatarene i 1943
  Deportasjon av ingusjetere og tsjetsjenere i 1944 med ca 144.000 døde sivile.

  Svar
 • Israel Shamir er en forfatter og journalist.  Han er russisk-israelsk kristen med jødisk bakgrunn. Som kristen med jødisk bakgrunn så burde han ha stor forståelse for Brother Nathanael.

  https://www.youtube.com/watch?v=N-N8T8TPOv8

  Svar
 • Helge Jakobsen
  14 februar 2019 10:40

  Mafia-jøder fra Lower East Side ble sendt av Jacob Schiff fra sommeren 1917 til St. Petersburg for å opprette stammens mafia i Russland også, opprette vedcheka, senere kalt cheka, for likvidering av det ikke-jødiske borgerskapet i Russland og sende gull, malerier og andre verdigjenstander med skip til stammen i New York via Stockholm.

  https://www.nycjewishtours.org/history/

  Purple Gang:
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Purple_Gang

  Ved ankomst til Stockholm 17. april 1917 fikk Vladimir Uljanov (Lenin) med seg 50 millioner dollar i gullmynter fra Obadiah Asch (1877-1960), svensk chutzpah-lurenavn Olof Aschberg, en viktig edderkopp fra stammen i nøytrale Sverige.

  Jødene har klassesamarbeid seg i mellom, narrativet klassekamp er for goyms for å ødelegge deres samfunn. Lenin bodde hos den rikeste sionisten i Sveits, Alexander Helphand, og togtransporten gjennom Tyskland var klarert med tysk etteretningssjef, Max Warburg, tilfeldigvis Tyskland hovedbankier.

  Jøden Max Warburg var senere Adolf Hitlers nærmeste finansielle samarbeidspartner som styreleder i Tysklands største bedrift og konsern, IG Farben, verdens fjerde største selskap.

  Max Warburg fikk Adolf Hitler til å lage en arbeidsleir i Polen med slavearbeidere til stammens bedrift, i Auswitch.

  I 1921 etablerte Obadiah Asch (1877-1960) for Sovjet en russisk handelsbank. Han var antatt sentral i organisering av utseiling av russisk gull fra St. Petersburg til New York via Stockholm. I 1922 ble Asch sjef for Ruskombank, Sovjets første internasjonale bank. Hans barnebarn er Robert Aschberg i Expo.

  Sovjetiske pengesedler fra 1918 – hakekors:

  http://proswastika.org/news.php?extend.150.6

  Hakekors og rød fem-stjerne som symbol kommer fra USA, da narrativet Den russiske revolusjon, et jødisk statskupp, ble organisert fra stammens senter i New York.

  Speiderbevegelsen USA (boy scout) 1910 – hakekors:

  https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMA_enNO800NO800&biw=1814&bih=959&tbm=isch&sa=1&ei=OC5lXLD0NangmwWyna_gAg&q=boy+scout+usa+1910&oq=boy+scout+usa+1910&gs_l=img.3…5627.7070..7634…0.0..0.65.288.5……1….1..gws-wiz-img…….0i8i30j0i30.IyB35ZdnwLY#imgrc=8JVtUT6WYEnCGM:

  Speiderbevegelsen USA (boy scout) – rød fem-stjerne:

  https://www.google.com/search?q=boy+scout+usa+1910&tbm=isch&tbs=rimg:CQPNC2HjNty8IjiL8rp5CiBJpB0t40PiLi7XBf2GgLaS5kQ2DCPf9WJBllx_1sHLXd1GGF9fLTsIMOv5YPt5419hwxCoSCYvyunkKIEmkEXYHBbJaAyV5KhIJHS3jQ-IuLtcROIpmP5SO2UYqEgkF_1YaAtpLmRBHGdt0EiXtv6ioSCTYMI9_11YkGWEQv_1Y-5dYyPvKhIJXH-wctd3UYYRjkRp8A-uBb4qEgkX18tOwgw6_1hEflVZ8o_1V-USoSCVg-3njX2HDEETRC7n6mnHnQ&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwi1rubw7rrgAhWqqIsKHQ52BpcQ9C96BAgBEBs&biw=1814&bih=959&dpr=1#imgrc=A80LYeM23Lw2JM:

  Svar
 • Helge Jakobsen
  14 februar 2019 10:44

  Sovjetiske pengesedler fra 1918 – hakekors:

  http://proswastika.org/news.php?extend.150.6

  Hakekorset er to S-er i kryss, SS – Soviet Socialism

  Når Adolf Hitler begynner å bruke det samme i 1919, erstatter de russiske immigrant-jødene til hammer og sigd på skrå.

  Hakekors og rød fem-stjerne som symbol kommer fra USA, da narrativet Den russiske revolusjon, et jødisk statskupp, ble organisert fra stammens senter i New York.

  Speiderbevegelsen USA (boy scout) 1910 – hakekors:

  https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMA_enNO800NO800&biw=1814&bih=959&tbm=isch&sa=1&ei=OC5lXLD0NangmwWyna_gAg&q=boy+scout+usa+1910&oq=boy+scout+usa+1910&gs_l=img.3…5627.7070..7634…0.0..0.65.288.5……1….1..gws-wiz-img…….0i8i30j0i30.IyB35ZdnwLY#imgrc=8JVtUT6WYEnCGM:

  Speiderbevegelsen USA (boy scout) – rød fem-stjerne:

  https://www.google.com/search?q=boy+scout+usa+1910&tbm=isch&tbs=rimg:CQPNC2HjNty8IjiL8rp5CiBJpB0t40PiLi7XBf2GgLaS5kQ2DCPf9WJBllx_1sHLXd1GGF9fLTsIMOv5YPt5419hwxCoSCYvyunkKIEmkEXYHBbJaAyV5KhIJHS3jQ-IuLtcROIpmP5SO2UYqEgkF_1YaAtpLmRBHGdt0EiXtv6ioSCTYMI9_11YkGWEQv_1Y-5dYyPvKhIJXH-wctd3UYYRjkRp8A-uBb4qEgkX18tOwgw6_1hEflVZ8o_1V-USoSCVg-3njX2HDEETRC7n6mnHnQ&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwi1rubw7rrgAhWqqIsKHQ52BpcQ9C96BAgBE

  Svar
 • Sitat:

  «Du må forstå dette: De ledende bolsjevikene som tok over Russland, var ikke russere. De hatet russerne. De hatet de kristne. De var jøder. Drevet av etnisk hat, torturerte de og slaktet millioner av russere uten det minste snev av menneskelig anger. Flere av mine landsmenn led under forferdelige forbrytelser ved deres blodige hender enn noen mennesker eller nasjoner noen gang har lidd i løpet av hele menneskeheten historie. Det kan ikke overvurderes. Jødiske bolsjeviker var ansvarlige for den mest omfattende menneskelige slaktingen noensinne. Det faktum at det meste av verden er uvitende og ukjent med denne enorme forbrytelsen, er et bevis på at de globale media er i hendene på de ansvarlige for forbrytelsen.»

  Sitat slutt.

  -Aleksandr Solzhenitsyn, Nobelprisvinnende forfatter som skev om de jødiske bolsjevikene og deres drap på 66 millioner kristne i boken «200 år sammen».

  Svar
 • Venner som vokste opp i DDR, den såkalte tyske DEMOKRATISKE republikk, hvorav en klarte å rømme til BRD, ser ikke kommunismen så rosenrødt, hun er dypt traumatisert og aggressiv hvis hun snakker om den tiden. Angiveri hvor borgere gikk i statens tjeneste i overvåking av hverandre ble bokført, og etter murens fall frigitt, så alle kunne se hvem de var blitt meldt til myndighetene som statsfiendtlig av, noen ganger i samme husstand. Øst-Tyskland gikk rett fra nazi-diktatur til sovjet-diktatur, stort sett det samme. Troskap til partiet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kjent USA-økonom:

Vi kan ikke fortsette å pumpe inn penger og våpen i Ukraina. Vi trenger en politisk løsning.

Forrige innlegg

Det skjer noe nå hele tiden.

Forbereder Kina et utspill i Sørkinahavet for å svekke Nato/USA i Ukraina?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.