POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Influensaen forsvant i 2020.

Var Covid-historien en gigantisk bløff for å få folk til å vaksinere seg?

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dr. Mike Yeadon: «Kvifor eg ikkje trur at der nokosinne var eit covid-virus»

Av dr. Mike Yeadon, henta frå Kolozeg.org, men opphavleg publisert på Conservative Woman. Omsett av og henta frå saksyndig.

Dr. Mike Yeadon har ei grad i biokjemi og toksikologi og ei forskingsbasert doktorgrad i luftvegsfarmakologi. Han har brukt over 30 år som leiar innan forsking på nye legemiddel i somme av verdas største farmasøytiske selskap, og forlét Pfizer i 2011 som visepresident og hovudvitskapsmann for allergi og luftvegar. Dette var den mest høgtståande stillinga han hadde innan dette feltet i Pfizer. Sidan han forlét Pfizer, har dr. Yeadon grunnlagt sitt eige biotech-selskap, Ziarco, som vart selt til verdas største legemiddelselskap Novartis i 2017.

Eg har blitt stadig meir frustrert over måten debatt blir kontrollert rundt temaet opphav til det påstått nye viruset, SARS-CoV-2, og eg har byrja å tvile på om det nokosinne har vore i omløp og forårsaka sjukdom og død på ein massiv skala. Bekymringsverdig nok vil ingen spekulere på denne moglegheita, trass det faktum at molekylærbiologi er den enklaste disiplinen å jukse i. Grunnen til det er at du verkeleg ikkje kan gjere det utan datamaskiner, og sekvensering krev komplekse algoritmar og, viktig å merkje seg, antakelsar. Ved å manipulere algoritmar og antakelsar kan du enkelt endre på konklusjonane.

Dette reiser spørsmålet om kvifor ein legg slik ei vekt på mediestormen rundt Fauci, Wuhan og ei mogleg lab-unnslepping. Trass alt har «gjerningspersonane» betydeleg kontroll over media. For tida er der ingen uavhengig journalistikk. Det er ikkje som om dei treng å audmjuke etablissementet. Eg seier til lesarar at dei har valt å gjere slik.

So kven meiner eg med «dei» og «gjerningspersonane»? Der er ei rekkje kandidatar som konkurrerer om denne stillinga, med sine medskuldige i legemiddelselskap, der fleire blir namngjevne i Paula Jardine sin utmerka serie på fem delar for TCW, Anatomy of the sinister Covid project. Høgt på lista er det «mogleggjerande» World Economic Forum og deira mange politiske tilhengjarar, inkludert Justin Trudeau og Jacinda Ardern.

Men det svarer ikkje på spørsmålet om kvifor dei fokuserer på opphavet til viruset. Etter mitt syn gjer dei sitt fordømt beste for å sikre seg at de ser på denne hendinga nøyaktig slik dei vil de skal gjere det. Spesifikt, at der var eit nytt virus.

Eg er ikkje åleine i å tru på det sjølv på byrjinga av «pandemien», men over tid har eg sett tilstrekkjeleg evidens som kastar sterk tvil over den ideen. I tillegg, når ein ser på det som del av eit globalt statskupp, har eg stilt meg sjølv i posisjonen til dei mest høgtståande, skjulte gjerningspersonane. I ein spørsmål og svar-seanse, ville dei finne ut at effekten av eit utsleppt, nytt patogen ikkje kunne bli føresagt nøyaktig. Det kunne ha brent ut raskt. Eller det kunne ha vist seg å vere langt meir dødeleg enn dei hadde forventa, og øydelagt avanserte sivilisasjonar. Desse som tok avgjerder på toppen, føreslår eg, konkluderer at denne naturlege risikoen er utolererbar for dei. Dei begjærer total kontroll, og det enorme talet moglege utfall frå eit bevisst utslepp går mot denne handlingsplanen: «Nei, vi kjem ikkje til å gjere dette. Kom tilbake med ein plan med vesentleg mindre uvisse knytt til utfall.»

Alternativet eg trur dei har brukt, er å leggje nok ei løgn til den høge stabelen av løgner som har vedhefta seg heile denne affæren. Denne løgna er at der aldri har vore i omløp eit nytt luftvegsvirus som, viktigast av alt, forårsaka sjukdom og død på massiv skala. Faktisk har det ikkje det.

I staden har vi blitt fortalt at der var dette skremmande, nye patogenet og auka den stress-skapande fryktpornoen til høgste nivå, og halde det der. Dette passar inn i jukset med genetiske sekvensar, PCR-test-protokollar (sonderingar, primerar, forsterking, varmebehandlingstilstandar, syklusar), ignorering av krysskontaminering av genetisk materiale ikkje berre frå menneske og påståtte viruskjelder, men òg bakterie- og soppkjelder. Til dømes, kvifor måtte dei stikke prøvepinnane langt opp i naseborene på oss? Vart dette gjort for å maksimere førekomsten av ikkje-menneskelege genetiske sekvensar?

Legg merke til det mjuke beviset på at våre politiske og kulturelle leiarar, inkludert den avdøde dronninga, med glede møtte og helste på kvarandre utan testing, maskering eller sosial avstand. Dei eigde ikkje frykt. I scenarioet ovanfor ville eit fåtal menneske ha visst at der ikkje fanst nokon ny trugsel i miljøet deira. Dersom der verkeleg var eit dødeleg patogen som herja rundt om land og strand, trur eg ikkje dei hadde hatt motet til eller behovet for å oppføre seg nonchalant og risikere å bli eksponert for viruset.

Det som er mest overtydande for meg, er den amerikanske dødelegheita av alle årsakar [all-cause mortality; ACM]-dataa delt opp etter delstat, kjønn, alder og dato for når det fann stad, som Denis Rancourt og kollegaer har analysert. Mønsteret av auka ACM er inkonsekvent med tilstadeveringa av eit nytt luftvegsvirus som hovudårsaka.

Dersom eg har rett i at der ikkje var noko nytt virus, var det eit genialt trekk å låst som om der var eit! No vil dei berre at du tenkjer over korleis dette «drapsviruset» kom seg inn i befolkninga. Oppstod det naturleg (du veit, at ei vill-flaggermus beit ein pangolin, som so vart selt på ein marknad i Wuhan), eller vart det med guddomleg overmot skapt av ein kinesisk forskar, som vart hjelpt langt på veg av Universitetet i Nord-Carolina finansiert av Fauci, som saman hasta i veg mot målet midt under eit presidentbestemt moratorium på slikt arbeid? So har vi spørsmålet om ankomsten til viruset blant den generelle befolkninga kom av aktløyse og ein lab-lekkasje, eller om nokon forsettleg spreidde det?

Eg må òg peike på at gjerningspersonane har hermetisk kontroll over massemedia via Big Tech og statleg kvelartak, som er dokument delvis herher og her. Det er grunnen til at dei har hatt so lett for å sensurere folk som meg. Dersom ei historie dukkar opp på fleire TV-nettverk, er det anten fordi dei synest det er greitt, eller at den har blitt aktivt planta. Den vil ikkje vere genuin. Dei fortel aldri sanninga. Eg trur ikkje dei har fortalt sanninga sidan dette kuppet byrja, og truleg mykje tidlegare. Dei fleste sokalla journalistar har mist synet på kva sanning nokosinne var.

Eg trur at gjerningspersonane (som kan vere alle eller kven som helst av Gates, Fauci, Farrar, Vallance, CEPI, EcoHealth Alliance, DARPA og talrike andre) planta kontroversen knytt til opphavet til SARS-CoV-2 fordi lite grann audmjuking av etablissementet var ein liten pris å betale for å overbevise dei fleste av oss om at der visseleg måtte vere eit nytt virus når der ikkje var det. (Og dei har sleppt unna med det per dags dato.)

Er det mulig å konstruere et virus?

Eg har kollegaer som ikkje trur at det vi har flitt fortalt (altso at eit virus har blitt eksperimentelt konstruert) i det heile teke er teknologisk mogleg. Eg har ikkje bakgrunnen til å vurdere den ideen. Men resten heng saman for meg på ein måte som inga anna forklaring gjer.

Til dette punktet har ein tidlegare leiar innan den farmasøytiske industrien, Sasha Latypova, i samtale med Robert F. Kennedy Jr. på hans podcast sist torsdag, 16.mars, skildra den omfattande evidensen av kontraktane og forholda som vart etablerte før covid-æraen. Kontraktar vart underskrivne for milliardar av dollar i februar 2020. Ikkje berre ville den påkravde produksjonen aldri skje (berre det å skrive under på slik ei diger forpliktig er latterleg), men det kan ikkje gjerast. Ho estimerte at om lag eitt kilo med DNA trongst. Der finst ikkje so mykje DNA til medisinsk bruk på heile planeten til ei kvar tid. Det er fordi det er vanskeleg å gjere, særs dyrt, må fullstendig spesialbestillast og er vanskeleg å lagre i lengre periodar. I tillegg er mengda av kvar ein spesifikk DNA-sekvens som trengst og som blir lagra av kommersielle forsyningskjelder utgjere nokre milligram eller kanskje eit gram i beste fall. So det var alltid fullstendig umogleg å gjennomføre, same kor mykje pengar ein kasta på problemet, det dei påstår å ha gjort på sopass kort tid.

Som ein konsekvens er ingen annan konklusjon støtta av fakta enn at det er eit formidabelt brotsverk og omfattande planlagt. I seg sjølv utelukkar det naturleg opphav til eit patogen, med mindre det fann stad guddommeleg framsyn. Logisk tala blir vi overlatne til ein lekkasje eller, som eg argumenterer, ei løgn pluss ein PsyOp [psykologisk operasjon; oms.an.]. Fyrstnemnde kan vere mogleg eller ikkje mogleg, men det som ikkje kan argumenterast er at noko som dette kan bli gjort, og gjerast på ein god måte, med eit ekte patogen. Nesten alle utfall enn det dei visstnok ønskte er sannsynleg om eit patogen blir sleppt laus. Eg kan ikkje kome til nokon annan konklusjon enn at det er falskt.

Foto: iStock

Avslutningsvis seier eg ikkje at folk ikkje vart sjuke eller at dei ikkje døydde i hopetal. Eg argumenterer berre for årsakene til sjukdom og død. Folk vart gjort sjuke og somme vart drepne av alle dei underliggjande tilstandane, forsterka av frykt, som resulterte i undertrykking av immunforsvaret og deretter ei rekkje fråstøytande handlingar. Legg merke til den offisielle overlappinga av teikn og symptom på «Covid-19» og eksisterande sjukdommar. Mest merkverdig kutta dei ned reseptar på antibiotika i USA med 50% i løpet av 2020. Dei sikra seg at store tal skrøpelege eldre hamna i respirator, ein prosedyre som hjå slike målgrupper er so godt som å gjere dei ei bjørneteneste. Somme fekk administrert remdesivir, som er ei gift for nyrene. På sjukeheimar fekk dei midazolam og morfin, legemiddel som undertrykkjer andedrettssystemet som i kombinasjon fører til alvorlege motreaksjonar hjå pasientar med pustevanskar. Dersom dei blir brukte, krevst det nøye overvaking, vanlegvis gjennom automatiserte alarmsystem festa til apparat for overvaking av vitale teikn, inkludert apparat festa til fingertuppane for måling av O2-metning i blodet. Det skjedde ikkje på sjukeheimane.

Eg trur at hovudgrunnane for løgnene om det nye viruset, er eit ønske om totalt framsyn og kontroll, med det tydeleg uttala føremålet å forvandle samfunnet; fyrst ved å plukke frå kvarandre finanssystemet gjennom nedstengingar og permitteringar, der det umiddelbare praktiske målet med nedstenging var å kome med grunnen til å injisere so mange som mogleg med materiale designa ikkje for å gje immunitet, men å krevje gjenteken injisering, å forårsake skade og død, og å kontrollere rørslefridom. Eg er sikker på at dei er temmeleg fornøgde med å få minst éi nål inn i seks milliardar menneske.

Legg merke til at sjølv om estimerte 10-15 millionar har blitt drepne med giftige «vaksinar», er desse berre dei fyrste av mange mRNA-injeksjonar i vente. Indikasjonane er at måtar å tvinge dykk til å akseptere ti fleire har blitt forventa, fordi det er talet dosar regjeringa dykkar har gått med på å kjøpe. Kjøpe kva? Vel, det har allereie blitt kviskra og tiska om at alle eksisterande vaksinar skal gjerast om til mRNA-typar. Dersom dette skjer, trur eg ikkje nokon som blir injisert ti fleire gonger vil sleppe unna død eller alvorleg, livshemmande sjukdommar. Å få kroppen din til å produsere framande protein vil sjølvinnlysande provosere fram eit autoimmunt åtak av din eigen kropp. Sjukdommen din vil bli relatert til staden den injiserte dosen går, og naturlegvis konsistensen til det injiserte produktet. Dei har vore skrekkeleg ubereknelege fram til no. Det er ikkje sikkert at dei nokosinne kunne ha blitt laga og lansert om dei hadde blitt gjenstand for dei vanlege kvalitetskrava og ikkje gjevne «naud»-godkjenning. Naturlegvis, som vi no veit, spelte regulatorane ei viktig rolle utover det å lyge for det amerikanske militæret, organisasjonen som laga dei opphavlege ordrane om «vaksinar», og kom med alle dei kontraktmessige vilkåra for selskap slik som Moderna og Pfizer.

Kyllingane kjem heim for å sove akkurat no i banksystemet.

Som eg alltid seier, er det ikkje mykje eg kan vete sikkert. Eg har ikkje ein kopi av manuset til dette, det største brotsverket i historia. Men, kva enn Covid faktisk er, trur eg ikkje at det som vart kalla influensa på beleileg vis forsvann tidleg i 2020. Det er nok ei løgn. Det er det dei driv med. Det er alt dei driv med.

Til dei som har ei kjensle av at alt ikkje er vel, men er uviljuge til å føreta det psykologiske spranget til den djevelske verda eg trur vi lever i no, peiker eg på risikoens asymmetri. Dersom du følgjer den offisielle forteljinga og eg har rett, vil du og barna dine misse alle fridommane dykkar og truleg liva dykkar. Dersom du trur på det eg seier og eg tek feil, vil du bli ledd ut. Desse vala er ikkje so balanserte. Ein rasjonell aktør burde stoppe å tru på det vi blir fortalt. Det er ikkje ein trygg posisjon å leggje til side vitet og hovudet. Det er det farlegaste du kan gjere.

Artikkelen vart opphavleg publisert på Conservative Woman.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • wasan Totland
  30 mars 2023 9:01

  «-Kjøpe kva? Vel, det har allereie blitt kviskra og tiska om at alle eksisterande vaksinar skal gjerast om til mRNA-typar. Dersom dette skjer, trur eg ikkje nokon som blir injisert ti fleire gonger vil sleppe unna død eller alvorleg, livshemmande sjukdommar.»
  Det løpet der er nok helt sikkert allerede i gang.

  Svar
 • «Trass alt har «gjerningspersonane» betydeleg kontroll over media. For tida er der ingen uavhengig journalistikk. »

  Og dette bør vi VITE nå.
  Tegnene er mer en tydelige.
  Enten det gjelder tallmanipulasjoner om virus , klima eller penge-økonomi.

  Svar
 • Northern Light.
  30 mars 2023 14:45

  Sentralt og avgjørende for at denne største forbrytelsen mot menneskeheten har latt seg gjennomføre, er hovedstrømpressen og media. Det er ikke bare aviser og nyhetssendinger på tv, Internett og radio, som formidler det folk forstår med nyheter, det er sekundært også aktualitets-programmer, blader og magasiner som også er en stor del av mediebildet.

  Det blir veldig overbevisende for folk, som tror at det er mange tusen forskjellige journalister og redaksjoner som hver for seg har undersøkt saken. Fortellingen blir gjentatt så mange ganger av så mange autoritative nyhetsmedia-personligheter, at folk ikke stiller kritiske spørsmål eller undersøker selv.

  Mange har en barnetro om at journalister har sverget «journalist-eden», og vil drive uavhengig og undersøkende journalistikk uansett hvem som eier avisen eller tv-stasjonen. Ingenting er mer feil. Det er eierne og de finansielle eierne som bestemmer nyhetsbildet, og det er den globale storkapitalen. BlackRock, Statestreet, Vanguard og de andre mektige kapitalforvaltnings-selskapene eier over 90 prosent av vestlig presse og media, og er også finansielle eiere av selskapene som fremstiller mRNA-injeksjonene kalt vaksiner av journalistene fra dag en.

  De bestemmer hvem som skal ansettes som redaktør, alltid en av deres slag, som igjen ansetter journalistene. De er ikke journalister lenge hvis de ikke skriver som redaktøren vil. Og det meste de skriver, kommer fra noen få nyhetsbyråer, eiet og eller drevet av finansfolket. Hovedstrømpresse- journalistenes viktigste oppgave er å omskrive stoffet uten å endre innholdet, så leseren ikke skal få mistanke om at det kommer fra samme kilde.

  «Det er et av de viktigste aspektene ved vårt mediesystem – og likevel er det nesten ukjent for offentligheten: De fleste internasjonale nyheter i alle våre medier stammer fra bare fire globale nyhetsbyråer – fra New York, London, Paris og Berlin.

  Disse byråenes nøkkelrolle har konsekvensen at våre medier stort sett rapporterer om de samme problemene, og dermed til og med ofte bruker de samme ordene. I tillegg bruker regjeringer, militæret og etterretningsorganisasjoner disse globale byråene som en multiplikator for en verdensomspennende distribusjon av sine budskap. Det transatlantiske nettverket av etablerte medier sørger dermed for at det knapt blir stilt spørsmål med den ønskete vinklingen.

  En medieforsker påpeker derfor: «Nyhetsbyråene er «de som lager nyheter», de viktigste stoffleverandørene til massemedia. Ingen daglig oppdaterte nyhetsmedier kan greie seg uten dem. Dermed påvirker nyhetsbyråer vårt syn på verden; vi får vite først og fremst hva de har valgt.

  Så hvem er disse organisasjonene som er alltid er kilden til nyheten? Det finnes imidlertid bare tre globale byråer:
  Den amerikanske Associated Press (AP) med over 4000 ansatte over hele verden. AP-nyheter brukes av omtrent 12.000 medier, og slik når de daglig mer enn halvparten av verdens befolkning.
  Den kvasi-statlige franske Agence France-Presse (AFP), med hovedkontor i Paris, og også med rundt 4000 ansatte. AFP sender hver dag ut mer enn 3000 rapporter og 2500 bilder til media over hele verden.
  Det britiske Reuters i London, som er en privat organisasjon og sysselsetter mer enn 3000 ansatte. Reuters ble kjøpt i 2008 av den kanadiske mediagründeren Thomson – en av de 25 rikeste menneskene i verden – og fusjonert inn i Thomson Reuters, med hovedkvarter i New York».
  Kilde: Steigan, utdrag fra artikkelen: Propaganda-multiplikatoren: Hvordan vestlige medier forteller om geopolitikk. Må leses.

  Nyhetsankerne har blitt kjente og kjære for mange, og har formidlet skremselspropagandaen om covid på så en autorativ og overbevisende måte, så over fire millioner nordmenn har tatt, fått og ønsket seg den, og at mange ble til og med redde for at de ikke skulle få den. Pressen meldte taktisk tidlig i fra, om at det kunne være «leveranseproblemer» for covid-vaksiner.

  Redaktørene og nyhetsankerne i hovedstrømpressen er alle journalister, og har hatt tilgang på samme informasjon som alternativpressen, og må vite om kritikerne som har advart mot injeksjonene fra tidlig av. Men de har aldri latt Mike Yeadon, Luc Montagniner og vår Astrid Stuckelberger, bare for å nevne noen få av de mest fremstående forskerne på fagfeltet, slippe til i nyhetsbildet.
  .
  I stedet fortalte en av Dagsrevyens nyhetsankere at covid-vaksinene er godkjent for barn, og fått tusener av småbarnsforeldre til å injisere barna sine med noe som heller burde vært kalt et biovåpen. Finansfolket har for lengst tatt over statskanalene som folk har stor tillit til. De får inn en av sine i ledende stillinger med ansettelsesmyndighet, som så ansetter sitt egen slag til de har alle sine i alle redaksjoner. De som formidler fortellingen med mest autoritet til flest mennesker over lengst tid, vinner dessverre.

  Svar
 • Mike Yeadon har kommet til samme konklusjon som så mange andre har kommet til for lenge siden:
  Stefan Lanka, Andrew Kaufman, Tom Cowan, mark og Sam Bailey mfl.
  Virologi er bevist å være faslk vitenskap. Virus som forklart er aldri bevist å eksistere. Alle som Har hevdet dette har effektivt blitt sensurert under hele pcr pandemien.

  Svar
 • « I staden har vi blitt fortalt at der var dette skremmande, nye patogenet og auka den stress-skapande fryktpornoen til høgste nivå, og halde det der. Dette passar inn i jukset med genetiske sekvensar, PCR-test-protokollar «

  Vi VET at det gjennom historien har kommet bølger av ‘lidelser’ , som har spredt seg til de som har vært mottakelige for hysteriet.
  F.eks. kvinner og deres hysteri/besvimelser på 18/1900 -tallet. Spesielt for fruer fra høyere sosiale lag i deres ’tilværelsens uutholdelige letthet.’ Som visstnok kunne være grunnet for streng sosial kontroll og eventuell seksuell frustrasjon. (?) ( Hjelpemiddelet som ble brukt var ‘leger’ og et nyoppfunnet ‘ elektrisk massasjeapparat’.)
  Uansett; besvimelsesbølgen gikk over. Nå er det vel få kvinner som ‘besvimer’; -man skiller seg heller. 😉
  Menn og ‘krigslyst & ‘manndom ‘ er vel en annen sak som lett kunne piskes opp, når det har vært behov for dette for maktapparatet. Selv om det maktapparatet man kjemper for å ‘forsvare’ er mer undertrykkende enn en eventuell fiende sitt vil være.

  Og vi vet vel også at det er mange som er slitne og lei i dette uforutsigbare stress-tilværelsen som samfunnet vårt er gjort om til. Og gjerne vil få satt en diagnose på seg selv slik at de kunne få en hvilepause, og/eller få noe å henge frustrasjonene på. – Eller for å få en etterlengtet felles-opplevelse i dette fragmenterte konkurransesamfunnet.

  De som satte igang dette hysteriet denne gangen kan psykologi. Og visste nok hva de gjorde.
  Og våre (?) politikere, og media, sin oppgave burde jo være å dempe slikt hysteri. Og heller henvise til, riktige, tall. Istedet gikk de foran og pisket opp, og bedrev tall-manipulasjon.

  Vi har ikke råd til slikt . Vi skal bygge landet. Skape et samfunn med fellesskap. Med fri tanke og samtale. Der innbyggerne er viktigere enn politikernes ukyndige spill. Og deres lek med pengene/byttemidlene våre.
  Disse må fratas sin makt.
  Og befolkningen har vel fått så mange bevis for at disse arbeider for egen vinning nå; ikke befolkningen sin.
  Vi bør slutte å tro på og å følge disses splittende og nedbrytende spill.
  – Som de latterlig/frekt nok kaller ‘fellesskap og dugnad’ for å spille på det sunne i oss.

  Også:

  ‘Jeg snakker om det som noen ganger kalles psykogene epidemier. «Sosial smitte» på folkemunne.’
  Ordet «mem» hadde ikke sin opprinnelse på sosiale medier.
  Det ble først brukt av evolusjonsbiologen Richard Dawkins i hans bok «The Selfish Gene» fra 1976.
  Da mente han at ideer, konsepter og oppførsler sprer seg sosialt, gjennomgår evolusjon og sprenger seg vei inn i kulturen vår. Akkurat som gener kan gjøre det i biologien. Det kommer fra det greske ordet mimerne, som betyr «noe som kan imiteres».
  Norske helsemyndigheter er klar over dette. De skriver om at selvskading og spiseforstyrrelser dukker opp i bølger, og sprer seg gjennom vennekretser og på skoler. Alle som jobber med selvmord ber medier om å være forsiktige med å skrive om det, ettersom det også har en tendens til å spre seg. ‘

  nettavisen.no/norsk-debatt/vi-har-et-nytt-problem-for-var-tid-sosial-smitte/o/5-95-1382684

  Svar
  • ‘ Rekordmange sjukmelde: – Vi er bekymra.
   Aldri før har så mange vorte sjukmelde på grunn av utmatting etter koronasjukdom. – Det kan sjå ut som om risikoen aukar viss ein blir smitta fleire gonger, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad.’
   nrk.no/osloogviken/rekordmange-sjukmelde_-_-vi-er-bekymra-1.16580414

   Altså selv om mange av de som nå er syke av …? hadde milde eller ingen reaksjoner på denne influensaen 2021. Ikke syk da, men altså syk nå.
   Men ikke ett ord/spørsmål om det kanskje kan være de eksperimentelle injeksjonene?

   Eller reaksjoner etter/på 2 års , unødvendig, sosial nedstenging?
   Eller uforutsigbarhet om strømpriser, eller mulighet for å beholde arbeid og/eller bolig framover?

   Ingen spørsmål om dette, fra myndighetene som skapte hysteriet.
   DET burde bekymre oss.

   Svar
 • Menneskeheten er fortapt, fordi det viste seg at folk flest kan ikke tenke. Det skal bare tre minutter med logisk tenkning til for å forstå at disse vaksinene er folkemord, men nei. Nå går ruten inn i det verste slaveri noen kan forestille seg, hvor overnasjonale selskaper har full kontroll på språkbruk, til og med tanker, hvem som lever og dør.

  Svar
 • Jeg sier bare: »hvorfor hemmeligholdelse i 60 år»?

  Bare det forteller meg at det er »noe» kriminelt de skjuler. Ikke minst når de ga seg selv amnesti for event. kommende rettsforfølgelse i fremtiden.
  V. Quislings handlinger blir småtterier i denne sammenheng. Vi har et Storting som tjener fremmede makter og d fleste av oss underkaster seg dette.

  Rystende!!!

  https://www.nrk.no/norge/koronakommisjonen-holder-forklaringene-hemmelig-1.15376755

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det kunne nesten ikke ende med noe annet.

Israel er en rasistisk stat.

Forrige innlegg

Våpen på avveie.

Hamas bruker våpen gitt til Ukraina.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.