POSTED IN Helse

Ikke bare stor overdødelighet:

Tallet på fødte i land med høy vaksinering faller.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Fødselsratene faller i sterkt vaksinerte land

I mange land faller antall fødsler kraftig ni måneder etter de største covid-vaksinasjonstoppene. La oss se hvordan dette skjer. Og vil disse gruppene komme seg?

Av Dr. Colleen Huber

Global Research, 22. februar 2023

Livsviktig statistikk – skjulte data

Siden begynnelsen av COVID er viktige statistikkrapporter fra myndighetene rundt om i verden vanskelig å få tak i. Uregelmessig tilgjengelighet er til hinder for analyse og forståelse.

For eksempel – selv i dag, i USA – er Massachusetts og New York, Illinois og Washington er fire av delstatene som i skrivende stund ikke har oppdatert sine fødselsdata siden 2019 [1] og 2020. [2] [3] [4 ]

Nitten europeiske land

I august 2022 hadde Raimond Hagemann, Ulf Lorré og Dr. Hans-Joachim Kremer samlet data om fødselsratendringer i 19 europeiske land og laget en ekstremt viktig artikkel. [5] I land etter land ligger vendepunktet for reduserte fødselstall konsekvent på slutten av året 2021. Dette var ni måneder etter den vårens tidsånd, at alle måtte ta covid-vaksinen. Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Belgia, Nederland, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Sverige, Portugal, Spania, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Romania og Slovenia, samt Island, Nord-Irland, Montenegro, Serbia , alle viser dette samme mønsteret. Ni måneder etter toppvaksineopptak går antallet fødsler ned.

Fra Hagemann, et al. Danske data:

Markant fødselsnedgang i Danmark 9 måneder etter vaksinering. Grønn søyle: prosentandel førstegangsvaksinerte i aldersgruppen 18-49 år, oppdelt etter måned. Grå søyle: månedlig prosentvis forandring i antall fødsler, i forhold til gjennomsnittet for årene 2019-2021. (Hagemann, et al, 2022)

Det tilsvarende diagrammet for hvert av de 19 landene har et lignende mønster: toppopptak av covid-vaksiner våren 2021, etterfulgt av en bratt nedgang i fødselsraten som begynner 9 måneder senere.

Alle de nitten landene som ble studert så akselererende nedgang i fødsler i 2022, som startet ni måneder etter toppopptak av en COVID-vaksine. Legg merke til de små p-verdiene i følgende tabell, som indikerer en tidsmessig forbindelse mellom de to hendelsene. [p-verdien, eller signifikanssannsynligheten p, blir brukt i statistisk hypotesetesting til å finne ut om resultatene man får er signifikante eller ikke. Sannsynligheten for å få et resultat som er likt eller mer ekstremt enn den observerte verdien dersom hypotesen gjelder, mrk.] Ifølge Bradford Hills temporalkriterium tyder dette på en årsakssammenheng mellom vaksinen og infertiliteten, snarere enn en svært tilfeldig sammenheng mellom vaksinasjonstoppene våren 2021 og de kraftig fallende fødselstallene ni måneder senere.

Tabell over fødselsrate og vaksinasjonsrate i 19 europeiske land. Kolonnene viser, i rekkefølge, antall fødte i 2022; gjennomsnittet Ø av antall fødte for årene 2019-21; prosentvis endring av antall fødsler i forhold til dette gjennomsnittet; Spearmans korrelasjonskoeffisient rho (ρ), som måler styrken på forholdet mellom to variabler, der +1 viser perfekt positiv korrelasjon, -1 viser perfekt negativ korrelasjon (omvendt proporsjonale variabler) og 0 viser ingen korrelasjonp-verdien; antall vaksinerte 9 mnd føri aldersgruppen 18-49 år, befolkning i aldersgruppen 18-49 år; prosentandel vaksinerte i aldersgruppen 18-49 år. Siste rad viser summen for utvalget av land.

Sverige

Dataanalytiker Gato Malo har bemerket, i likhet med andre, at mange land låser sine viktige statistikkdata borte fra offentlig visning, noe som hindrer enhver gyldig analyse. Sporadiske glimt er tilgjengelig.

Når han så på Sverige, fant han ut at hvis han overlapper endringene i fødsler fra måned til måned, fant han ut at den sterke nedgangen i fødsler som startet i november – desember 2021, stemmer veldig godt overens med prosentandelen av personer som var uvaksinerte 9 måneder tidligere. [6] Dette stemte overens med funnene fra Hagemann et al. Og fødselsraten i Sverige har ennå ikke vist tegn til bedring etter denne nedgangen.

Sverige. Fødsler per million per måned (endring fra året før, blå kurve) versus prosentandel uvaksinerte 9 måneder før (brun kurve). 

Storbritannia

På samme tidspunkt som i de ovennevnte landene ser vi at antallet fødsler går ned i Storbritannia. Etter desember 2021 er antallet fødende kvinner ikke lenger på førti tusen, men går nå ned til tretti tusen, og blir der. [7] Se kolonnen «Kvinner som føder».

Fra Gov.UK:

Vaksinedekningen for gravide, etter måneden de fødte i (ekskludert 2778 kvinner som ikke kunne matches med NIMS-registeret, og dermed har ukjent vaksinestatus). Kolonnene viser: måned og år; antall kvinner som føder; antall som har fått en eller flere doser på tidspunktet for fødselen; antall uvaksinerte på tidspunktet for fødselen; uvaksinerte som tok doser etter graviditeten, frem til 26. august 2022.

Sammenligner vi nedgangen fra år til år, kan vi skrive denne gjennomsnittlige nedgangen fra de to første kvartalene i 2021 til de to første kvartalene i 2022, der b er antall fødsler per måned, som (Σ b1, 2021…b6, 2021) – (Σ b1, 2022…b6, 2022) = 256 785 – 227 302 = 29 483 (summen av fødsler første halvår av 2021 minus summen av fødsler første halvår 2022). Dette er et underskudd på 4 913 fødsler per måned i Storbritannia. På samme måte som i Sverige, ligger vendepunktet for nedgangen rundt 9-11 måneder etter månedene med høyest vaksineopptak i Storbritannia. [8]

Ifølge Johns Hopkins University, Our World In Data, var topp-vaksineopptaket i Storbritannia i første kvartal 2021:

Storbritannia: daglig antall mennesker som får sin første covid-19-vaksinedose, 7-dagers rullende gjennomsnitt, fra 11. januar 2021 til 11. september 2022 [England var først i verden (utenom testperioden) da de satte første stikk med covid-vaksinen til Pfizer-BioNTechs på Margaret Keenan den 8. desember 2020, mrk.]

Sveits

Sveits så sitt største fall i fødselstall på 150 år, mer enn under hver av de to verdenskrigene, den store depresjonen (på 1930-tallet) og til og med introduksjonen av mye brukte p-piller. [9]

Hvorfor skjer dette?

Naomi Wolf utforsket menstruasjonsuregelmessigheter rapportert etter covid-vaksinasjon, og til og med etter kontakt med covid-vaksinerte personer. Som den første til å diskutere disse problemene åpent, og til å samle data på nettet fra kvinner som opplevde disse menstruasjonsforandringene, ble hun kritisert og sensurert på sosiale medier. Hennes Daily Clout-organisasjon ledet et team på over 300 forskere, inkludert Pierre Kory MD, som skulle dissekere dokumentene som Pfizer/FDA etter en rettskjennelse måtte offentliggjøre, angående kliniske utfall under den 44 000-personers kliniske studien av Pfizer COVID-vaksinene. Daily Clout-teamet oppsummerte funnene sine i sin bok på Kindle: Pfizer Documents Analysis Reports . [10]

De rapporterer Pfizers funn av overveldende skader i eksperiment-gruppen. Av de 22 000 personene som hadde mottatt Pfizer-vaksinen, «kunne ikke Pfizer avgjøre utfallet hos over 20 000 personer som hadde rapportert inn vaksineskader.» [11]

Daily Clout-teamet utforsker i sin bok emner relatert til COVID-vaksinenes innvirkning på mannlig og kvinnelig fertilitet (fruktbarhet). Da teamet deres sporet dataene rapportert av Pfizer, ble det funnet at 270 av de gravide kvinnene i Pfizer-studien rapporterte om en vaksineskade. «. . . men Pfizer fulgte bare opp 32 av dem, og 28 av babyene deres døde. Dette er en sjokkerende 87,5 % fosterdødsrate.» [12]

Pfizer loggførte over 158 000 separate bivirkninger i løpet av den kliniske studien [som pågikk under 3-månedersperioden 1. desember 2020 til og med 28. februar 2021, mrk.], under 1290 forskjellige typer bivirkninger; et enormt kompendium av menneskelig lidelse, som delvis avbildet nedenfor fra første del av bokstaven A. [13]

Fra Pfizer Worldwide Safety:

Side 1 av 9 tettpakkede sider med sykdommer alfabetisk listet opp i «Appendix 1. Liste over bivirkninger av spesiell interesse» – fra Pfizer-rapportens kapittel 5.3.6 «Kumulativ analyse av post-autoriserings bivirkningsrapporter for PF-07302048 (BNT162-b2) mottatt til og med 28. februar 2021»

Wolfs team bemerker at «Hvis Pfizer hadde hatt en TV-reklame for sin COVID-vaksine som listet opp de 158 893 bivirkningene innrapportert i løpet av de første 12 ukene, ville kunngjøreren ha måttet lese dem opp i mer enn 80 sammenhengende timer.» [14]

Selv denne omfattende listen kunne ikke være komplett, ettersom Pfizer ikke kunne redegjøre for totalt til 22 % av deltakerne. Pfizer lister opp 11 361 av pasientene som «ikke restituert» på tidspunktet for rapporten. [15] Det vil si at 51,6 % av deres eksperimentelle gruppe ikke hadde blitt friske etter bivirkningene.

Ingen væske vil «bare forbli i skulderen / armen.»

Vi har kjent til, og Pfizer har innrømmet, overføring av piggproteiner fra en person til en annen ved hudkontakt og utånding. Jeg siterer og diskuterer det i kontekst av en voksen til en annen under sosialt samvær. [16]

Bivirkninger på vaksinerte ammende mødre og deres babyer inkluderte en rekke bivirkninger: oppkast, feber, utslett, delvis lammelse, blågrønn misfarget morsmelk og andre.

Ikke overraskende går den injiserte vaksinevæsken fra mor til ammende spedbarn også, i samsvar med lenge etablerte fysikkprinsipper for spredning og diffusjon av væske introdusert i en halvfast (55-60 % vann) kropp, samt århundrer med grunnleggende, ubestridt fysiologi og sirkulasjon av blod og lymfe: Væsker som føres inn i kroppen, diffunderer alltid gjennom hele kroppen. Dette har også vært kjent for lipid nanopartikkel (LNP)-levering av medisiner [fettstoffblandingen som mRNA’et blir innkapslet i gjør at partiklene trenger lett gjennom celleveggene i kroppen, mrk.] siden den første utviklingen, at den selvfølgelig kommer inn i sirkulasjonen. De som påsto – og de som trodde – at en væskeinjeksjon ville «forbli i armen» hadde ikke engang en ungdomsskoleelevs forståelse av grunnleggende biologi eller fysikk.

Men Pfizer visste det. De rådet mannlige deltakere i forsøket til å unngå seksuell kontakt med kvinner i fertil alder eller bruke kondom.

Her er en oversikt over virkningen av lipid nanopartikkel (LNP)-leverte stoffer på menneskelige mannlige og kvinnelige kjønnsorganer. [17]

fra R Wang, B Song, et al. Potensielle bivirkninger av nanopartikler på forplantningssystemet …mRNA-vaksinenesfettstoff-innpakkede nanopartikler (NP, partikler på størrelse med noen milliarddeler av en meter) er i stand til å passere blod/testikkel-barrieren, morkake-barrieren og den epiteliale barrieren og forårsake skade på kjønnsorganer og andre deler av forplantningssystemet: hormoner og molekyler (endring av kjønnshormoner, DNA-skade, endringer i gen-reguleringen m.m.), celler (celleapoptose, redusert antall modne eggceller og fruktbarhet for mannlige kjønnsceller, påvirker sperma m.m.), organer (påvirker eggleggingskapasiteten, redusert eggstokk-vekt, testikkelskade m.m).

Les mer: Pfizer-forbrytelser mot våre barn: hjertestans av to måneder gammel baby en time etter eksperimentell vaksine

Mannlig infertilitet og covid-vaksinene

mRNA-vaksineingredienser er observert å spre seg gjennom kroppen, og samles i testiklene, blant andre organer. [18] En bivirkning på Pfizers liste over 1290 slike hendelser etter vaksinasjon er «anti-sperm-antistoffer.»

Fra Pfizer Worldwide Safety:

Utdrag fra Pfizer-rapporten

En israelsk studie bekreftet senere skade på sæd, både på totalt antall og motilitet (bevegelighet), fra Pfizer-vaksinen. [19]

En studie fra 2022 bekrefter at Pfizer-vaksinen temporært har midlertidig negativ innvirkning på sæd-konsentrasjonen og på antallet sædceller som beveger seg (TMC) hos sæddonorer

Ordet «midlertidig» i tittelen er misvisende, fordi forskerne antok at sædcellene ville ta seg opp igjen etter den tre måneder lange studieperioden, selv om de avsluttet sine observasjoner på det tidspunktet. Og de viste ingen bevis for at sædcellene faktisk kom seg. Så deres ord «midlertidig» er så langt ubekreftet.

Pfizer testet ikke for mannlig reproduksjonstoksisitet, [20] og heller ikke for de negative effektene som kan overføres av vaksinert mannssæd på barnas utvikling.

Man skulle kanskje tro at mannlige reproduktive effekter ville ha blitt testet for i Pfizers forsøk på rotter. Det var imidlertid bare hunnrottene som ble vaksinert; de mannlige var det ikke. [21] Da Pfizer erklærte hanrottenes reproduksjonsorganer frie for toksisitet, unnlot de å nevne det de tidligere hadde skrevet med små bokstaver: hannrotter var ikke vaksinert i det hele tatt.

Men Pfizer instruerte menneskelige mannlige studiedeltakere om å unngå samleie eller å bruke kondom.

Skader forårsaket av lipid-nanopartikler (LNP) på mannlige reproduktive organer og evner var allerede et etablert faktum flere år tidligere. Som sett i denne 2018-studien, var slike organer kjent for å være sårbare for toksiske påvirkninger fra LNP. [22] Foruten redusert antall sædceller og motilitet, har forskere funnet «foldede amorfe sædceller, celler som mangler eller viser en liten krok, og celler med bølgende eller langstrakte hoder var de hyppigste avvikene som ble funnet.» [23]

Dessuten var giftige kjemikalier, som ftalater og andre hormonforstyrrende stoffer, [24] rikelig til stede i miljøet allerede før COVID-vaksinene. Disse kan ha bidratt til synkende spermatall og -kvalitet i et halvt århundre, [25] der spermtallet har sunket med omtrent 1 % per år siden 1972. [26]

Imidlertid gjør COVID-vaksinene spermatogenesen enda mer sjelden. Problemet er at de fleste mannlige reproduktive celler, inkludert spermatogonia og spermatozoer, uttrykker ACE-2, som er den ’porten’ piggproteinene bruker for å komme inn i menneskelige celler. Akkurat slik det skjer i blodårene i hele kroppen, ble det funnet at piggprotein-ankomsten til ACE-2-reseptorene skader ikke bare sædceller, men også blod-testikkel-barrieren, og bidrar til orkitt (testikkelinflammasjon). På dag 150 var sædkonsentrasjonen 15,9 % under baseline (grunnlinjen), til og med under perioden mellom 75 og 120 dager, og den hadde ikke begynt å komme seg ved slutten av studien. [27]

Kvinnelig infertilitet og covid-vaksinene

Verdens helseorganisasjon (WHO) hadde lenge interessert seg for «anti-fertilitetsvaksiner» og «feritetsregulerende vaksiner», som de skrev i 1992. «Chorionic gonadotropin det ene antigenet som oppfyller kriteriene for en ideell prevensjonsvaksine.» [Min uthevelse] [ 28 ]

Fosterdøden var så utbredt blant COVID-vaksinerte gravide kvinner observert av CDC (Centers for Disease Control and prevention, USAs nasjonale folkehelsebyrå, noenlunde tilsvarende Folkehelseinstituttet i Norge) i deres V-Safe Surveillance System [29] at jeg sammenlignet aborteffekten for denne spontanabortraten med «dagen-etter-pillen» i de svangerskapene som hadde rapporterte utfall. . [30] Det vil si mellom 80 og 90 % aborteffekt. Dette er sammenlignbart med det Naomi Wolf / Daily Clout-teamet fant, 87,5 %, som referert ovenfor. Imidlertid var disse V-Safe-dataene frigitt for tidlig for en nøyaktig opptelling av alle graviditetsutfall, ganske enkelt fordi de inkluderte kvinner som fortsatt var i de første trimesterne.

Denne studien undersøkte en kohort av gravide kvinner i andre halvdel (20 uker og fremover) av svangerskapet. [31] Den ser imidlertid ut til å være farget av feil på grunn av manglende data. [32]

Abortene viser også en doseavhengig respons. Pfizer-vaksinen er en dose på 30 mikrogram (30 milliondels gram) og Moderna-vaksinen er en dose på 100 mikrogram. På et CDC-ekspertutvalgsmøte i oktober 2022 (ACIP) ble følgende data presentert:

12 751 kvinner tok Pfizer-vaksinen, og 8 365 kvinner tok Moderna-vaksinen. 422 Pfizer-vaksinerte kvinner, det vil si 3 % av Pfizer-totalen, aborterte (mistet svangerskapet ved 20 ukers svangerskap), og 395 av de Moderna-vaksinerte kvinnene, det vil si 4,7 % av Moderna-totalen, aborterte. [33]

CDC . COVID-19 hos gravide og spedbarn i alderen 0-5 måneder. 

Så dette betyr at 42 % flere av Moderna-gruppen aborterte enn Pfizer-gruppen. Denne store prosentvise forskjellen i slike store kohorter (i tusenvis av deltakere) støtter et dose-respons-forhold mellom COVID-mRNA-vaksinen og spontanabort, forverret med den mer potente doseringen. Denne dose-responsen er et annet av Bradford Hill-kriteriene for å angi årsak og virkning.

Dokumentene som Pfizer søkte å holde skjult i 75 år, men i stedet ble tvunget til å frigi ved rettskjennelse, avslører de 1290 typene bivirkninger, og de mer enn totalt 158 000 innrapporterte bivirkningene, nevnt ovenfor.

Pfizer ville holde sine helsedokumenter skjult i 75 år. Hva var de redd for?

Også avslørt i de samme dokumentene var at Pfizer ekskluderte 21 grupper av mennesker fra forsøkene sine, inkludert «kvinner som er gravide eller ammer.» [34] Selv om gravide kvinner ble ekskludert fra disse kliniske studiene, oppfordret American College of Obstetrics & Gynecology (ACOG) gravide kvinner til å bli vaksinert, selv mens de erkjente at «ingen av COVID-19-vaksinene godkjent under EUA (Emergency Use Authorization, nødbruksgodkjenning) har blitt testet pågravide enkeltpersoner.» [35] Vaksinene hadde blitt testet på 44 gravide rotter i løpet av 6 uker, noesom kreves av protokoller for studier på utviklings- og reproduksjonstoksisitet (DART, Developmental and Reproductive Toxicity), men de hadde ikke blitt testet på gravide kvinner. Sykelige effekter ble ikke rapportert fra rottestudien.[36] Imidlertid var ni av de ti studieforfatterne ansatt av og eide aksjer i Pfizer- eller BioNTech-selskaper, slik dte også ble oppgitt med liten skrift på slutten av artikkelen. Derfor var en svært kontroversiell studie av kun 44 rotter, studert over seks uker, det eneste forskningsgrunnlaget som obstetrikk-yrkesutøvernehadde da de oppfordret gravide kvinner til å vaksinere seg.

Pfizers rapporter av kvinner i studiene som ble gravide etter vaksinasjon fant 413 gravide kvinner, hvorav 270 tilfeller ble ansett som alvorlige og 146 som ikke-alvorlige. De alvorlige tilfellene inkluderte «spontan abort (23), utfall avventende (5), for tidlig fødsel med neonatal død, spontan abort med intrauterin død (2 hver), spontan abort med neonatal død og normalt utfall (1 hver). Det ble ikke gitt noe utfall for 238 graviditeter.» [37] Et problem med den korte 12-ukers studien er at nesten alle disse nye svangerskapene tilsynelatende var tidlig i svangerskapet, første trimester, ved slutten av forsøket.

Daily Clout-forskerteamet konkluderte etter å ha undersøkt og sammenlignet spontanaborter etter forskjellige vaksiner over tid: » Hvis du er gravid, er det mer sannsynlig at du mister babyen din i en spontanabort hvis du mottar en COVID-19-vaksine enn hvis du mottar en vaksine mot meslinger , kusma, influensa, stivkrampe eller annet.” [38] De fant fra den amerikanske regjeringens Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) at i VAERS’ 30-årige historie, til og med mars 2022, hadde totalt 4693 opplevd spontanabort i alle disse årene. 4505 av disse hadde fått en enkelt vaksine. 3430 av disse spontanabortene var hos kvinner hvis vaksinasjoner inkluderte en COVID-vaksine. Seksten av disse 3430 hadde også mottatt en annen vaksine nær den tiden. Så 3.430 – 16 = 3.414 spontanaborter var etter covid-vaksinen alene. Sammenlign dette tallet med 4505 for alle enkeltvaksiner i løpet av den 30-årige historien til VAERS.Derfor skjedde 3 414 / 4 505 = 76 % av alle spontanaborter som noen gang er rapportert til VAERS etter COVID-vaksinene, i løpet av den korte tiden de har vært i bruk, fra desember 2020 frem til mars 2022.

Siden minst 2010 har det vært kjent at nanopartikler var farlige for eggstokkene og for fertilitet generelt, og bioakkumulering har vært kjent. [39] [40]

Når det gjelder piggproteiner, er det ingen overraskelse at ACE-2-reseptoren er inngangsporten for piggproteiner for å få tilgang til eggstokkceller, både granulosa- og cumulusceller. [41] Dette er eggstokkcellene som støtter utviklingen av oocytter (eggceller).

Medfødte misdannelser

US Defence Medical Epidemiology Database System (DMED) [42] er den største databasen med helsestatistikk for den generelle unge, sunne og spreke militærbefolkningen. Det vil si inntil medlemmer av militærtjenesten ble tvunget til å enten ta covid-vaksinene eller å bli utskrevet i vanære, med tap av ytelser. Få om noen religiøse unntak ble tillatt.

DMED-databasen rapporterte at det i 2021, sammenlignet med 2020, var en 419 % økning i kvinnelige infertilitetsrapporter, en 320 % økning i mannlige infertilitetsrapporter og en 87 % økning i medfødte misdannelser. Rapporten viser en gjennomsnittlig baselinerate på 10 906 tilfeller per år, 2016 til 2020. Deretter viste deler av 2021, ikke engang hele året, 18 951 tilfeller. [43] Dette er en økning på 74 % i forhold til gjennomsnittet for 2016 til 2020.

Forebygging er enormt mye enklere enn kur. Å unngå toksiner som LNP-er, spesielt de som genererer piggprotein, slik som mRNA-vaksinene, er et nødvendig første skritt. La oss håpe at de kommende årene viser at fruktbarhetskrisen for både menn og kvinner er reversibel, ettersom vi lærer hvordan det kan oppnås.

* * * *

Notater

[1] Årlige fødselsrapporter fra Massachusetts. Skjermbilde tatt 27. januar 2023. Mass.govhttps://www.mass.gov/lists/annual-massachusetts-birth-reports

[2] New York State Dept of Health. Vital statistikk for New York State. Skjermbilde tatt 27. januar 2023. NY.govhttps://www.health.ny.gov/statistics/vital_statistics/vs_reports_tables_list.htm

[3] Fødselsstatistikk. Skjermbilde tatt 27. januar 2023. Illinois.govhttps://dph.illinois.gov/data-statistics/vital-statistics/birth-statistics.html

[4] Washington State Dept of Health. Dashboard for alle fødsler – ACH. Skjermbilde tatt 27. januar 2023.WA.gov.  https://doh.wa.gov/data-statistical-reports/washington-tracking-network-wtn/birth-outcomes/ach-all-births-dashboard-0

[5] R Hagemann, U Lorré, et al. [Nedgang i fødselstall i Europa; på tysk]. 25. august 2022. Aletheia Scimed. https://www.aletheia-scimed.ch/wp-content/uploads/2022/08/Geburtenrueckgang-Europe-DE_25082022_2.pdf

[6] El gato malo. Svenske fødselsrater: Novemberoppdatering. 25. januar 2023. Substack. 

[7] UK Health Security Agency. Covid-19-vaksineovervåkingsrapport. Uke 5. 2. februar 2023. S. 18. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1134076/vaccine-surveillance-report-week-5- 2023 .pdf

[8] Johns Hopkins University. Vår verden i data. Daglig antall personer som mottar en første COVID-19-vaksine, Storbritannia. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

[9] K Beck. Analyse av en mulig sammenheng mellom COVID =19-vaksinasjonen og fallet i fødselsraten i Sveits i 2022. 22. sep 2022. Univ of Lucerne. Sitert i R Chandler, rapport 52: Ni måneder etter utrulling av mRNA-vaksine mot COVID, har betydelig fødselsrater fall i 13 europeiske land, England/Wales, Australia og Taiwan. 16. januar 2023. Daglig innflytelse. https://dailyclout.io/report-52-nine-months-post-covid-mrna-vaccine-rollout-substantial-birth-rate-drops/

[10] A. Kelly, War Room / Daily Clout. E-bok for Pfizer Dokumenter Analyse Frivillige Rapporter. https://www.amazon.com/DailyClout-Documents-Analysis-Volunteers-Reports-ebook/dp/B0BSK6LV5D/

[11] Ibid, s 10.

[12] Ibid, s 10.

[13] Pfizer Worldwide Safety. 5.3.6 Kumulativ analyse av bivirkningsrapporter etter godkjenning av PF-07302048 (BNT162B2) mottatt til og med 28. februar 2021. Vedlegg 1: Liste over uønskede hendelser av spesiell interesse. S. 30-38. https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

[14] A. Kelly, War Room / Daily Clout s 14. https://www.amazon.com/DailyClout-Documents-Analysis-Volunteers-Reports-ebook/dp/B0BSK6LV5D/

[15] Pfizer Worldwide Safety, Tabell 1, s. 7. https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

[16] C Huber. Sekundære vaksineeffekter. 9. februar 2022. The Defeat Of COVID Substack.

[17] R Wang, B Song, et al. Potensielle negative effekter av nanopartikler på reproduksjonssystemet. 11. desember 2018. Int J Nanomedisin.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6294055/

[18] Acuitas Therapeutics, Inc. En vevsfordelingsstudie av en [3-H]-merket lipid nanopartikkel-mRNA-formulering som inneholder ALC-0315 og ALC-0159 etter intramuskulær administrering i Wistar Han-rotter. 9. november 2021. s. 24.  https://www.phmpt.org/wp-content/uploads/2022/03/125742_S1_M4_4223_185350.pdf

[19] I Gat, A Kedem, et al. COVID-19-vaksinasjon GNT162b2 øker midlertidig sædkonsentrasjon og totalt antall bevegelige sædgivere. 17. juni 2022. Andrologi.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/andr.13209

[20] Gov.UK. Sammendrag av den offentlige vurderingsrapporten for COVID-19-vaksine Pfizer/BioNTech. Oppdatering 6. januar 2023.  https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/summary-public-assessment-report-for-pfizerbiontech- covid-19-vaksine

[21] Acuitas Therapeutics, Inc. En vevsfordelingsstudie av en [3-H]-merket lipid nanopartikkel-mRNA-formulering som inneholder ALC-0315 og ALC-0159 etter intramuskulær administrering i Wistar Han-rotter. 9. november 2021. s. 29.  https://www.phmpt.org/wp-content/uploads/2022/03/125742_S1_M4_4223_185350.pdf

[22] R Wang, B Song, et al. Potensielle negative effekter av nanopartikler på reproduksjonssystemet. 11. desember 2018. Int J Nanomedisin.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6294055/

[23] Ibid. Wang.

[24] R Sumner, M Tomlinson, et al. Uavhengige og kombinerte effekter av dietylheksylftalat og polyklorert bifenyl 153 på sædkvaliteten hos mennesker og hundre. 4. mars 2019.  https://www.nature.com/articles/s41598-019-39913-9

[25] E Carlsen, A Givercman, et al. Bevis for redusert sædkvalitet de siste 50 årene. 12. september 1992. BMJ.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1393072/

[26] H Levine, N Jorgensen, et al. Temporelle trender i spermantall: en systematisk gjennomgang og meta-regresjonsanalyse av prøver samlet globalt i det 20. og 21. århundre . 15. november 2022. Oxford: Oppdatering av menneskelig reproduksjon.  https://academic.oup.com/humupd/advance-article/doi/10.1093/humupd/dmac035/6824414?login=false

[27] I Gat, A Kedem, et al. COVID-19-vaksinasjon GNT162b2 øker midlertidig konsentrasjon og totalt antall bevegelige sædgivere. 17. juni 2022. Andrologi. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/andr.13209

[28] Verdens helseorganisasjon.Fertilitetsregulerende vaksiner. 17.-18. august 1992. Genève.  https://drive.google.com/file/d/1FKMhagpd6bRZJ8la96bgH7UwQ8CmFNnI/view

[29] T Shimabukuro, S Kim, et al. Foreløpige funn av mRNA COVID-19-vaksiners sikkerhet hos gravide. 17. juni 2021. NEJM.  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983

[30] C Huber. COVID-vaksiner kan konkurrere med eller overgå «morgen-etter-pillen» når det gjelder aborteffekt. august 2021. Nederlaget til COVID Substack. 

[31] L Zauche, B Wallace, et al. Mottak av mRNA COVID-19-vaksine og risiko for spontanabort. Se 8 2021. NEJM.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8451181/

[32] Arkmedic. Det merkelige tilfellet med de feilberegnet spontanaborter. 14. sep 2021. Substack. 

[33] CDC. COVID-19 hos gravide og spedbarn i alderen 0-5 måneder. Lysbilde 32. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-10-19-20/02-03-04-COVID-Ellington-Kharbanda-Olson-Fleming-Dutra-508 .pdf

[34] Pfizer Worldwide Safety. Kommentert bok for studiedesign. Ekskluderingsnummer 2.h, 11. s 33.  https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/125742_S1_M5_5351_c4591001-fa-interim-sample-crf.pdf

[35] American College of Obstetrics and Gynecology. COVID-19-vaksinasjonshensyn for obstetrisk-gynekologisk omsorg. desember 2020. https://www.acog.org/cllnical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/covid-19-vaccinations-considerations-for-obstetric-gynecologic-care

[36] C Bowman, M Bouressam, et al. Mangel på effekter på kvinnelig fertilitet og utvikling av prenatal og postnatal avkom hos rotter med BNT162b2, en mRNA-basert COVID-19-vaksine. aug 2021. Reprod Toxicol. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34058573/

[37] Pfizer Worldwide Safety, Tabell 6, s 12. https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

[38] A. Kelly, War Room / Daily Clout. https://www.amazon.com/DailyClout-Documents-Analysis-Volunteers-Reports-ebook/dp/B0BSK6LV5D/

[39] A Schadlich, S Hoffman, et al. Akkumulering av nanobærere i eggstokken: En neglisjert toksisitetsrisiko? 30. mai 2012. J Contr Release. 160 (1), PP 105-112.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168365912000892?

[40] M Ajdary, F Keyhanfar, et al. Potensiell toksisitet av nanopartikler på dyremodeller for reproduksjonssystem: En gjennomgang. Nov 2021. J Reprod Immun. 148. 103384. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165037821001145

[41] F Luongo, F Dragoni, et al. SARS-CoV-2-infeksjon av human eggstokceller: En potensiell negativ virkning på kvinnelig fertilitet. 23. april 2022. Cell.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9105548/pdf/cells-11-01431.pdf

[42] Helse.mil. Defense Medical Epidemiology Database (DMED).  https://health.mil/Military-Health-Topics/Health-Readiness/AFHSD/Data-Management-and-Technical-Support/Defense-Medical-Epidemiology-Database

[43] A. Kelly, War Room / Daily Clout s 91.. https://www.amazon.com/DailyClout-Documents-Analysis-Volunteers-Reports-ebook/dp/B0BSK6LV5D/

Utvalgt bilde er fra NaturalNews.com

Bearbeidet av Monica Sortland

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Det er jo skremmende at så mange er lurt/skremt/truet til å ta injeksjoner som ikke var fundert på vitenskap, – men hysteri. Både når det gjelder antall syke/døde og smittefare.
  Mer skremmende synes jeg det er at disse ‘politikerne’ fortsatt sitter med makten i Norge.
  Hva er innbyggerne da, leilendinger eller herrer?
  Tenkende mennesker eller sauer?

  Vi bør fortsatt samle data, både over antall døde og antall fødte. ( Sauer eller mennesker ?)
  Så kanskje vi får til et oppgjør med overgriperne en dag.

  Men det vil fortsatt være godt å pule og ha nærhet. En like viktig del av ‘forplantningsakten’ som å lage barn.
  Og ikke få panikk hverken i frykt for å dø ut eller bli for mange.

  Om ‘ overbefolkning på jorda. En god video med Rosling. ‘Ikke få panikk’:

  https://www.youtube.com/watch?v=FACK2knC08E

  Svar
 • […] Ikke bare stor overdødelighet: Tallet på fødte i land med høy vaksinering faller. (Derimot) […]

  Svar
 • .Jan Zörlie
  31 august 2023 11:30

  Fruktbarheten har da jevnt og trutt gått nedover i den vestlige verden siden lenge för Corona,har vi glemt det.Denne skrekkspredningen som er tatt over etter blantannet Nakstad og FHI teamet er i gode hender,nå drives den videre av ALTmedia.
  Hvorfor har fruktbarheten sunket jevnt og trutt ?.Og når startet nedgangen ?.Og hva ble hevdet den gangen ?.Kan vi begynne der ?.

  Svar
 • wasan Totland
  2 september 2023 14:45

  Jeg tenker at man må se en faktor til her vedrørende studier som viser at 10% av Pfizer skuddene gir 74% av skadene. Den faktoren er at den enorme nedkjølingen av lipidene som er omgitt av frostvæske kan ha sviktet?

  Når det gjelder artikkelen så er det svært bra at slike studier kan komme frem i lyset. For den som er observant er det er bare å gå på finn.no for å se at det gis bort babyutstyr hele tiden nå. Slik var det ikke før.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sanksjonene gjelder ikke når de fører til problemer i USA.

Russisk anriket uran må USA ha.

Forrige innlegg

Nordområdene rustes nå opp.

Finnmark skal bli oppmarsjområde mot Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.