POSTED IN Ideologi

Ideologi: Marxistisk virkelighetsforståelse.

Del 3: Imperialismen.

23 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen i 3 deler er for spesielt interesserte. Den tar for noen sider av marxistisk teori og virkelighetsforståelse. Vi har valgt å publisere den fordi det i dag praktisk talt ikke foregår noen diskusjoner om ideologi, altså om verdensanskuelser, hvordan vi oppfatter historien, de sosiale prosessene som driver den eller hvilken retning den beveger seg i.

Vi trenger sårt å komme i gang med å løfte blikket over dag til dag-politikken og snakke mer om hensikten med tilværelsen og hvor vi er på vei. Dette er 3. del.

Knut Lindtner
Redaktør

Del 3 av 3: Kampen mot imperialismen.

Hva er imperialisme?

Av Kjell Jan Hammer

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-2022-07-09-kl.-10.28.56.png

Enkelt sagt er imperialismen et redskap for de dominerende kapitalistiske landene i å kunne erobre andre lands ressurser. Ved hjelp av militær overlegenhet og solid politisk erfaring, trekkes nasjonen som skal utplyndres, inn i økonomiske og politiske avtaler som i all hovedsak er til fordel for utplyndrer-nasjonen. Over litt tid, blir også den utplyndrede nasjonen utsatt for kulturell utarming, ved at den imperialistiske nasjonens kultur, gradvis blir den dominerende. Dette har skjedd og skjer også i vårt land (Norge) hvor den angloamerikanske kulturen daglig undergraver vårt språk, underholdning og politisk oppfatning.

Hvordan kjempe mot imperialismen?

Er Lenins «oppskrift» på hvordan arbeiderklassen og dens partier skal/kan kjempe mot imperialismen like gyldig i dag, som under Lenins tid? Nei på ingen måte! På den tiden Lenin og hans kameraterskrev:  Imperialismen, kapitalismens siste stadie, hadde Arbeiderklassen ingen egen stat. I dag finnes det flere kommunistiske/sosialistiske stater. Og ikke nok med det: Nå har vi en kommunistisk stat som for første gang er i stand til å utfordre Imperialismen/USA gjennom å utvikle sine produktivkrefter hurtigere og bedre enn USA. Dette fører til at Lenins «oppskrift» om hvordan føre kamp mot imperialismen ikke er gyldig lengre på alle punkter, men må oppdateres for å kunne være aktuell i dagens verden. Verdens nasjoner er nå inne i en kamp for å danne flere maktpoler. Lykkes dette, så vil det bety at den dominerende imperialistiske makten USA ikke kan sette dagsorden for verdens utvikling alene, men må inngå kompromisser. Dette vil gi muligheten for at flere land vil kunne velge å gå i kommunistisk/sosialistisk retning. 

Muligheten til å føre klassekamp når Arbeiderklassen har konstituert seg som herskende klasse, er så enormt mye større enn om klassen slås for frigjøring under borgerskapet/kapitalismen uten støtte fra en slik stat.  

La oss se på en del muligheter Arbeiderklassen i verden i dag har for å nedkjempe imperialismen:

Ikke prioritert rekkefølge!

– Internasjonal solidaritet

– Opprør i og frigjøring av egen nasjon 

– Arbeiderrevolusjoner

– Støtte fra kommunistiske stater

– Nedkjemping av igangsatte imperialistiske kriger

– Kreve slutt på imperialistiske kriger, fredsarbeidet rettet mot imperialismen

– Husk: Liebknecht: For oss i Norge så står Hovedfienden i eget land: NATO og USA!

– Oppbygging av allianser/samarbeid og organisasjoner som hemmer og stopper imperialistiske fremstøt

– Samarbeidene nasjoner som gjør seg mer og mer uavhengig av imperialismen

– Avsløringer, bruk av alle typer media

– Et omfattende- og aktivt internasjonalt diplomati for å svekke imperialismen

– Utvikling av de kommunistiske statenes produktivkrefter

– Eksempler på moderne vellykkede kommunistiske/sosialistiske velferdsstater

Interesser (motsetninger) som strider mot hverandre og som skaper endringer.

Etter min oppfatning stiller den politiske utviklingen i verden seg slik: 1 er den viktigste og så kommer 2 og 3. 

1. Den åpne, bevisste og ubevisste motstanden mellom verdens folk og USA- imperialismen og dens finanskapital. Her er USA-imperialismen den viktigste bremsen/hinderet for at verdens folk (nasjoner) kan ta fatt i å løse alle de alvorlige utfordringene som folket står ovenfor: Fattigdom, helse, tap av artsmangfold, plyndring- av ikkefornybare og fornybare ressurser, klima, slutt på krig, overbefolkning osv. Verdens folk er her den viktigste driveren som skaper endringer. 

Migrantkrisen: En følge av imperialismen og nykolonialismen. - Derimot
Tidligere var den britiske imperialismen fremst i verden. Nå er det USA-imperialismen.

2. De åpne og bevisste motsetningene (kampene) mellom USA-imperialismen og det kommunistiske/sosialistiske Kina. Kinas raske og målbevisste utvikling mot et moderne-, velstående-, demokratisk- og harmonisk samfunn, er en enorm trussel mot USA-imperialismen. Kinas utvikling vil tjene interessene til verdens folk og nasjoner. Kina er her den viktigste driveren som skaper endringer. 

3. Konflikten mellom USA og Russland. Det nasjonalistiske Russland har historisk et stekt behov for å beskytte seg mot Vesten. To ganger er Russland/Sovjetunionen blitt ødelagt av vestens kriger (1812 og 1941). USA har bevisst brukt Ukraina som redskap for å svekke Russland og Russlands samarbeide med Kina. Taper Russland krigen mot Ukraina så står USA sterkere i å endre Russland til egen fordel og dermed sterkere til å kjempe mot sin hovedfiende Kina. Kommer Russland seg ut av krigen mot Ukraina slik at USA/NATO ikke kan bruke Ukraina som et oppmarsjområde mot Russland og at Russland har trygget sine nasjonale interesser, så vil dette føre til at USA/NATO er blitt svekket (spesielt i verdens-sammenheng). Samarbeidet mellom Russland og Kina og deres samarbeide med andre sympatiserende nasjoner, vil da ha styrket seg mot USA. Russland er her den viktigste driveren som skaper endring.  

Merknader: Det er usannsynlig at Kina vil la sitt omfattende samarbeid med Russland gå til grunne.

Når det gjelder Ukraina så er det også en mulighet at krigen vil resulterte i en oppstykking av landet. Her har Russland, Polen, Ungarn, Hvite Russland, Slovakia, Romania nasjonale interesser. I så fall vil Ukraina opphøre som nasjon. 

Jeg er fullstendig klar over de omfattende og svært skadelige ødeleggelsene og de enorme menneskelige lidelsene krigen fører med seg. Her prøver jeg å forholde meg bare til de faktiske maktforholdene i verden.  

Kina i sentrum.

Jeg har med stor interesse fulgt Kinas utvikling i over 50 år og jeg er fortsatt overbevist om at Kina er en nasjon som er inne i Kommunismens første fase også kalt Sosialismen. Det betyr at Kinas Kommunistisk Parti (KKP) er et velfungerende kommunistisk parti. Ikke et feilfritt parti (slike finnes ikke), men et parti som arbeider målbevisst for å utvikle kommunismens første fase. Første- og andre fase av kommunismen, hva er det? Her bør oppegående kommunister lese og studere Karl Marxs merknader til Gotha Programmet. Da vil en forstå at denne samfunnsprosessen må gå gjennom to faser. Som når en mengde H2O (vann) som tilsettes varme, går fra is til vann, to faser. Faseovergangen mellom is og vann er så å si usynlig. Akkurat som faseovergangen mellom kommunismens 1 og 2 fase. Kommunismens andre fase starter når samfunnet er så velutviklet av vi kan oppleve i praksis Karl Marx ord: Fra enhver etter evner til enhver etter behov. 

Noen få opplysninger om Kina: 

people on Great Wall of China during daytime
Kina er i dag verdens fremste økonomiske makt.

Kina en nasjon med over 1.4 milliarder innbyggere.

Den kommunistiske organisasjonen (partiet og ungdomsorganisasjonen) har i dag ca. 180 millioner medlemmer. Tar vi med kvinneorganisasjonen, familier, venner og sympatisører så er antallet et sted mellom 350 – 400 millioner mennesker. Ca. 80 ganger større enn Norges befolkning. 

Kina har sørget for å bli Verdens mest effektive «produksjonsbedrift»

Kina har et moderne, effektivt og omfattende statsapparat med store ressurser.

Det er et nært og tett samarbeide mellom myndigheten og partiet. Partiet driver løpende kontroll og etterser at myndigheten utføre det som er vedtatt i Folkekongressen. Å tjene folkets daglige og langsiktige interesser er rettesnoren for arbeidet. 

Kina (som nasjon) er i realiteten verdens største økonomi. 

Kina har et moderne og slagkraftig militært forsvar. 

Kina har kastet hansken og tatt utfordringen:

Fra 2013 og utover har Kina vedtatt følgende utviklingsplan:

– I 2025 skal landet være ledende innen de aller fleste av vitenskapens områder.

– I 2035 skal landet ha oppnådd å bygge et moderat velstående sosialistisk samfunn.

– I 2049 skal landet ha oppnådd å bygge et moderne, velstående og harmonisk samfunn med et velutvikla folkelig demokrati.

Hvis Kina lykkes med sin oppgave, hva vil det bety for av utfordring for kapitalismen? Alle forstår at dette vil bli et svært farlig eksempel for de dominerende kapitalismen land og deres imperialistiske mulighet. Derfor er det nødvendig å føre krig, demonisere og å stoppe Kinas utvikling som kommunistisk samfunn.

Kina har tatt utfordringen: Oppgaven til Kina internasjonalt, er å bygge opp et samarbeid med verdens nasjoner for å sikre en fremtid for menneskeheten og resten av naturen. 

Hvis en tenker seg litt om og stille spørsmålet: Har imperialismen (kapitalismen) interesser og egennytte av en slik politisk utvikling i Kina og verden? Er ikke en slik politisk utvikling i direkte konflikt med nettopp imperialismen/kapitalismen?  

Kinas Kommunistiske parti

Er KKP et revisjonistisk/borgerlig parti? Et Kommunistisk parti som har råtnet på rot? Som SUKP? Hvis dette var riktig, så ville det vel ha være klokt av makttoppene i partiet å tone ned den kommunistiske prosessen i eget samfunn og også internasjonalt?

Helt åpent for sitt eget folk og for resten av verden gjør KKP følgende: 

– KKP legger overhodet ikke skjul på at de er et kommunistisk parti. De bruker tradisjonelle og offentlig innarbeide kommunistiske symboler i all sin virksomhet.

–  De reiste til Kal Marx fødeby Trier for offentlig og hylle hans arbeide. Oppfordret alle til å studere hans arbeider. 

– De oppfordrer og legger vekt på at Kinas ungdom studere arbeidene til Karl Marx og spesielt er de opptatt av dette innad i egen organisasjon. De utvikler sine kadere på treårige partiskoler før de settes inn i offentlig tjeneste.  

– De arbeider målbevisst for å utrydde all korrupsjon og dårlig arbeide innad i partiet og statsorganene. Ingen blir skånet, heller ikke de over 300 medlemmene av sentralkomiteen, partiets øverste organ.  

– Utvelgelsen av partikadere til viktige stillinger ta utgangspunkt i hva de har utført i praksis (meritter) og ikke hva de har talt eller skrevet.

– Partiets medlemmer innprentes at deres arbeide er å Tjene sitt eget folk og ikke sine personlige interesser. 

– Hvordan kan et oppråtnet parti ha så stor og omfattende tillit i sitt eget folk når de målbevisst som korrupte «kommunister», arbeider for egne interesser, innflytelse og rikdom? 

– Finnes det råtne og korrupte medlemmer i KKP? Ja selvfølgelig gjør det det. Det finnes mange, men de lever et farlig liv. Det er ført hopetall av rettsaker som har avslørt slike medlemmer. Er saken alvorlig nok, kan det ende med dødsstraff.  

– KKP forsøker ikke å dominere andre kommunistiske partiet. KKP vil ikke opptre i det internasjonale kommunistiske arbeidet, slik SUKP gjorde.  

– Noen forvirrede «kommunister» mener at Kina er den nye imperialisten! Når USA er den sterkeste Imperialisten og Kina ung og ennå sårbar. Hadde det da ikke vært taktisk og strategisk bedre for Kina og samarbeide med nettopp USA? De to har jo da samme mål og sammen er de uslåelige? En super2 Finanskapital, bestående av den Usanske (USA) og den Kinesiske, ville da ha tatt fullstendig kontroll over verdens ressurser. Hvorfor har ikke den råtne eliten av kommunister i KKP forstått dette? 

Hvorfor er Kina så konsekvent i å støtte nasjonens selvstendighet og uavhengighet? Ja de støtter også Ukrainas rett til å være en selvstendig nasjon. Denne polititikken tjener verdens nasjoner og undergraver imperialismen. I forbindelse med Ukraina, innrømmer Kina også Russlands rett til å beskytte seg mot vestens (USA/NATOs) aggresjon mot landet. En aggresjon som har lagt Russland/Sovjetunionen i ruiner to ganger, 1812 og 1941. USA og NATO kunne ha gitt Russland denne sikkerheten og Russlands krig mot Ukraina kunne ha vært unngått. Men faktum er at USA/NATO bruker Ukraina som et redskap for å tjene egne imperialistiske interesser, i en krig som kan ødelegge Ukraina og svekke Russland. I neste omgang, hvis USA lykkes med å svekke/utarme Russland, så er Kina neste bytte for den rovgriske imperialismen. Imidlertid, har de siste tiårs utvikling, vist at Kina styrt av det Kinesiske Kommunist Partiet, greid å håndtere den vestlige imperialismen på en utmerket måte gjennom avsløringer, praktisk samarbeid med svært mange nasjoner og et omfattende og dyktig diplomati som i økende grad svekker den livsfarlige vestlige imperialismen. Muligheten for en ny og bedre tid for menneskeheten og resten av naturen kan ligge foran oss.  

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

23 kommentarer. Leave new

 • Bjørnar Banng
  14 juli 2022 9:55

  Øverste illustrasjon, om oppdelingen av Kina, er eksempel på at politisk kunst er morsomt. Interessant å tenke på at 4 av disse imperialistmaktene den dag i dag sitter som faste medlemmer i FN’s sikkerhetsråd. Det femte, USA, var nok bare baby da denne tegningen ble laget. Kunstneren skulle bare visst…

  Svar
 • En fin, informativ artikkel.

  Svar
 • «Enkelt sagt er imperialismen et redskap for de dominerende kapitalistiske landene i å kunne erobre andre lands ressurser.»

  Ja, nasjonalisme er sagt å øke sjansen for krig. Men det er nok ( for store) land som angriper frie nasjonale stater for å øke sin makt som er en fare for krig.

  Svar
 • «Dette vil gi muligheten for at flere land vil kunne velge å gå i kommunistisk/sosialistisk retning. »

  Eller :
  Gi hver nasjon muligheten til å utvikle SIN måte å organisere arbeid, arbeidsprodukt-deling og frihet på. Forskjellig etter nasjonen/befolkningens lynne, geografi , og religion.

  Og mulighet for at frie nasjoner kan samhandle med andre frie nasjoner til begges nytte & glede.
  – Uten innblanding fra overnasjonale ( mafia-) organisasjoner, eller noen som ønsker å styre en verdensvaluta m. rentevåpen.
  Ingen nasjon er ‘fattig/fattigere’ enn de ønsker å være så lenge det er arbeidskrefter i nasjonen. Om noen blir penge-rikere eller materielt rikere enn andre i nasjonen under en velstandsoppbygging burde ikke bety noe; så lenge vi ikke lar penger eller penge- eiere få politisk makt. – Eller lar seg lure til å låne tall (penger) av de utenom-nasjonale kreftene som tror seg en rett til å styre tallene og rentene. I et penge-økonomisk system som er laget så komplisert at få ser at de blir lurt og/eller lurer seg sjøl.

  Men da må vi selvfølgelig skjønne at penger er uten egenverdi for en nasjon. – Kun et måleverktøy lik meterstokk og vekt , – og byttemiddel-verktøy i nasjonens arbeidsdeling. Da kan penger/valuta heller ikke brukes som våpen, hverken nasjonalt eller inter-nasjonalt.

  Svar
  • Takker Frikar for alle innleggene dine! Det er alltid greit å diskutere med folk som stiller med et åpent sinn!
   La meg kommentere noe av det du har skrevet!
   1. Jeg er selvfølgelig enig med deg om at det er minst like viktig i frigjøringsprosessen vekk fra imperialismen, at hver eneste nasjon gis mulighet å forme og utvikle seg selv. Det er jo mangfoldet av ulike nasjoner med sin egen kultur og politiske oppfatning som er det riktige. Enfold er naturstridig. Det jeg håper og ønsker for en fremtidig verden er at verdens nasjoner utvikler sine egen versjoner av Fellesskaps samfunnet/Kommunismen. Kommunisme betyr ikke noe annet en et menneskelig felleskap som fordeler verdiskapningen seg i mellom. At disse nasjonene beholder og utvikler sine egne særtrekk er bare å fryde seg over. Uansett, det må være slik at det er den aktuelle nasjonen og dets folks rett til selv å finne sin egen utviklingsvei. Men skal dette kunne skje, så må imperialismen fjernes.
   2. Likheter og ulikheter i forskjellige samfunnssystemer/-former: En finner mange likheter mellom det tidligere Føydalistiske samfunnene og moderne Kapitalistiske/borgerlige samfunn. Slik er det også mellom godt utvikla Kommunistiske samfunn som Kina/Vietnam og moderne Kapitalistiske samfunn. Overgangen mellom disse samfunnssystemene/formene er historisk preget av revolusjoner og omfattende overgrep og voldsbruk. Prøver man å fjerne en samfunnsklasse fra deres privilegier så må en regne med motstand, ja svært kraftig motstand. Det har skjedd mang og svært brutale overgrep mot uskyldig mennesker og menneskegrupper i slike samfunnsomveltninger. Noen kunne ha vært unngått andre ikke.
   Som samfunn og samfunnsmålsetning så er det milevis forskjell mellom Kommunismen og Nazismen. Borgerskapet eller som i dag: Borgerskapets Finanskapital har to alternative samfunnsformer å ty til: Den borgerlige-demokratiske modellen (og som alle politisk opplyste vet: Er egentlig et diktatur med glitter og glamour) og Fascisme (Styrt og kontrollert av topp-eliten i det borgerlige samfunnet: Øverste delen av dets Finanskapital). Den tyske fascismen: Nazismen var dypt sammensmeltet med den tyske finanskapitalen og tjente den interesse konsekvent.
   Kommunismens samfunnsmålsetning er: Oppheving av samfunnsklassene og oppheving av staten som en klasses voldsapparat for seg. En samfunnsproduksjon som gir alle muligheten på sikt å få oppleve Marx ord: Fra enhver etter evner til enhver etter behov. Det betyr kort og godt å: Frigjøre alle skaper kreftene til enkelt individet i et velfungerende felleskap hvor man respektere felles regler. I et slikt fellesskap velger man de som er mest egnet (etter langvarig praksis) til å led an i samfunnet og med den selvfølgelige muligheten og rett til å trekke de vekk hvis de viser seg udugelige mht. oppgaven.
   Kommunistiske partier arbeider for å skape Internasjonal arbeidersolidaritet. For samarbeid mellom alle av jordens nasjoner til menneskehetens og resten av naturens beste. Kommunismen bygger sin oppfatning av virkeligheten utelukkende på materialismen (alt er materie/natur og den er i stadig bevegelse/endring). Kommunismen bruker ikke overtro for å forklare hendinger og prosesser.
   Den kommunistiske samfunnsteorien er i dag uendelig mye rikere og større enn til det avgjørende og viktige arbeidet til de to grunnleggeren av den: Marx og Lenin. I dag omfatter denne samfunnsteorien dyktige og erfarende kommunister fra mange land og naturvitenskapen.
   Kommunisme og Nazisme/Fascisme er uforenelige motsetninger (antagonismer)!
   Til slutt: Jeg ser og leser at vi har mange oppfatninger og synspunkter som er felles og det gleder meg. At uenighet kommer frem er jo helt nødvendig for å kunne skape endring og ny forståelse av hvilken samfunnsvei det er riktig å gå i. Uten uenighet: Ingen utvikling av fornuften.

   Beste hilsen: Kjell H.

   Svar
   • 1. «Kommunisme betyr ikke noe annet en et menneskelig felleskap som fordeler verdiskapningen seg i mellom. At disse nasjonene beholder og utvikler sine egne særtrekk er bare å fryde seg over. Uansett, det må være slik at det er den aktuelle nasjonen og dets folks rett til selv å finne sin egen utviklingsvei. Men skal dette kunne skje, så må imperialismen fjernes. «

    Absolutt enig.

    Men som menneskets trang til tro/religion sies å være styrt av et senter i hjernen allerede fra Neandertaler-tiden så er antagelig trangen til å dele og ta vare på hverandre i en kommune/flokk ( f.eks. Kommunisme ) noe som ligger i oss. Sam-funn.
    Men når det ( begge deler) tvinges på oss og styres ovenifra av prester av forskjellige politisk/religiøse ismer blir det et åk de fleste vil kaste av seg.
    De fleste liker nok å ha noe å tro på. Men de fleste liker frihet også; heldigvis.

   • 2.
    «Som samfunn og samfunnsmålsetning så er det milevis forskjell mellom Kommunismen og Nazismen.»
    Tja. Det heter Nasjonal-sosialisme, men. (Akkurat som neger, ikke nigger.) 😉

    Begge ser ut til å være toppstyrt av et maktapparat.
    Men velferdsoppbyggingen for alle i Tyskland ( bortsett fra de, globalistene, som saboterte og som ble satt i interneringsleir da krig truet) under Nasjonal-sosialismen var vel større enn noen annen velferdsoppbygging for alle (arbeidere) i noen land på den tiden.
    I kommunistiske, globalistiske, Sovjetunionen var det fattigdom/sult og tvangs-industrialisering på samme tid.

    » Nazismen var dypt sammensmeltet med den tyske finanskapitalen og tjente den interesse konsekvent.»
    Nei, slik var det vel ikke. Nasjonalsosialistene fjernet de som satt med styringa over tyske banker og bad/gav de frihet til å reise fra landet, siden de var tilsluttet et økonomisk globalistisk nettverk og misbrukte denne makta til å lage økonomiske kriser i landet. Nasjonalsosialismen gav arbeidet/arbeiderne høyere verdi enn pengene. Det var ‘arbeidet som macht frei ‘.
    Penger var underordnet, men måtte til for internasjonal handel. Det var årsak til samarbeide med ( bla. den tyske) finanskapitalen.

    «Kommunismen bruker ikke overtro for å forklare hendinger og prosesser.»
    Men faner og massebevegelser i Sovjetunionen spilte vel på vår religiøse/tro trang, også?
    Selv om nasjonalsosialistene brukte dette behovet mer bevisst. Akkurat som de brukte propaganda mer bevisst; – men kalte det ikke informasjon, men nettopp propaganda.

   • Hei Frikar!
    Det er historisk en kjent sak at en motstander kan ikle seg i utfordrerens klær. Som fascistene i Tyskland (Nazistene) da de kalte seg Nasjonal Sosialister. De ble på ingen måte mer sosialister av den grunn. Like så lite at Frp i Norge er noe mer «sosialistisk» forde de bruker et rødt eple som symbol. Nazismen er en tysk form for fascisme hvor i tillegg til elitestyring også har germansk overlegenhet som kjennetegn (rasisme).
    Du har rett i at nazistene tok nakketak på den delen av finanskapitalen som ikke var loyal mht. den politiske målsettingen. Men nazismen hadde ikke noen målsetning om å oppheve den kapitalistiske og borgerlige samfunnsstrukturen. Krigshistorien forteller om et omfattende og loyalt samarbeid mellom den fascistiske eliten og tysk industri og bankvesen. Nazistene hadde ikke: Oppløsning av samfunnsklassene. Oppløsning av staten som voldsapparat for en bestemt klasse. En fri verden for alle nasjoner. Dyp respekt for alle folkeslag og oppfatning om at alle folkeslag er likeverdige (dvs. uten rasisme). En samfunnsproduksjon hvor verdiskapingen utføres og fordeles slik Marx anviste. Nazistenes målsetting er som hånd i hanske med den dominerende finanskapitalen i dagens USA: Black Rock, Vangard mm.
    Det er selvfølgelig likheter mellom begeistring/kraftig lykkefølelse og religion/overtro med det er på ingen måte det samme. Jeg har i mange år fulgt med på forskningen av Neandertal-mennesket. Men jeg har ikke til denne dag fått slått vitenskaplig fast at vi mennesker har et religiøst område i våre hjerner, i så fall må jeg og mange andre være født uten denne egenskapen.
    Jeg liker og setter stor pris på din skapsindighet! Utviklingen i krigen mellom USA og Kina kan resultere i at USA utvikler seg til et åpent, brutalt facistiskt diktatur med klare rasistiske trekk. En såret og desperat Imperialistisk nasjon er livsfarlig, men den kan overvinnes med langsiktige og kloke handlinger.
    Beste hilsen Kjell H.

 • Torfinn Slettebø
  14 juli 2022 18:46

  Norske stortingsfolk kunne ha god nytte av denne kommunistiske påminninga i artikkelen frå Hammer:

  «– Partiets medlemmer innprentes at deres arbeide er å Tjene sitt eget folk og ikke sine personlige interesser. «

  Svar
  • » deres arbeide er å Tjene sitt eget folk og ikke sine personlige interesser. «»

   Eller er dette et bedre alternativ. Ikke et parti-diktatur, men et folkestyre:

   //folketdirekte.com/folkeavstemming/

   Svar
   • Videopresentasjon – Norges Grunnlov av 17. mai 2019
    (5:53) «Vi ber om at ingen kopierer dette arbeidet, for å komme opp med sin egen grunnlov. Og med det fremheve sin egen politiske fortreffelighet og organisasjon. Det vil være direkte ødeleggende for vår felles fremtid. Og en eventuell slik handling må da betraktes som et splitt og hersk opplegg.»

    En sådan advarsel – før de har oppnådd noe – hinter om en udemokratisk herskesyke.

    Det er lettere, og mer realistisk, å erstatte subsidier med ei ubetinga grunninntekt, i Kongeriket.

   • » Det er lettere, og mer realistisk, å erstatte subsidier med ei ubetinga grunninntekt»

    Ja, kanskje det. Men vi bør vite hva som ligger i grunninntekt , eller ‘ borgerlønn’.
    De som får dette får jo en del av fellesskapet/arbeidernes ytelse uten å yte. De får det ikke fra en ikke-produserende statsadministrasjon.
    Nå er det jo slik at alle som bor i en nasjon må ha noe å leve av; vi vil jo ikke ha tiggere på gaten.
    Så får nasjonen finne ut hvordan dette kan gjøres med færrest mulig arbeidskrefter( byråkrati).
    Vi har jo minstefradrag i inntekt som en måte å gjøre dette på. Kanskje det enkleste vil være å utvide dette. Med en størrelse det gikk an å greie seg på før man betalte skatt.
    Men en bedre løsning synes jeg det er å lage gode langtids planer for velstandsbygging i Norge, og skille mellom arbeid som bygger og ‘ arbeid’ som forbruker. Med pliktarbeidstid som dermed kan settes så lavt at de fleste både kan og vil være med, i stolthet. Og når målene ( 5, 10, 50..-årsplaner?) så bør nasjonen feire seg sjøl. Og da også med et langsiktig ( overordnet/utopisk) mål om ‘arbeidsløshet’ for alle.
    – Og ikke oppkonstruere kriser og frustrasjoner, ‘konjunkturer’ og ‘økonomiske kriser’, som om arbeidet har vært uten mening.
    De aller fleste vil nok være med i slik stolt oppbygging i et samfunn/nasjon, som du skrev noe om tidligere.

   • Grunnrenta, og eventuelt merverdiavgift, er tilstrekkelig for å finansiere grunnstruktur og ei ubetinga grunninntekt. Det moralske er å både innføre ei grunninntekt OG å fjerne all inntektsskatt – som innebærer at noen kan eie og hemme andres positive atferd med rettsvesenet/politiet/hæren i ryggen. Uten inntektsskatt er det ikke snakk om å fordele andres ytelse.

    grunnrenta –> grunnstruktur + grunninntekt

    Hva ligger i ei ubetinga grunninntekt? Rett og slett å fordele statens inntekter likt mellom samtlige nordmenn. Om statens inntekter skal reelt tilhøre hver enkelt nordmann på lik linje, så må de også tilfalle hver enkelt nordmann på lik linje. Ideelt skulle stat & grunnstruktur vært automatisert, slik at alt av statens inntekter/overskudd ble fordelt mellom hver nordmann, men enn så lenge må en nøye seg med å fordele feks. halvparten.

    For å presisere, så kommer jeg altså ikke her med en subjektiv idé til hvordan staten skal bruke penger. Jeg sier at du og jeg og alle andre som likeverdige nordmenn bør fordele statens inntekter likt (og ellers kunne utfolde oss fritt så lenge vår atferd ikke har betydelige negative konsekvenser for andre).

    Poenget med at staten tilbyr grunnstruktur er at den tilbyr sjølve markedet hvor nordmenn kan trygt & effektivt bytte idéer, tjenester og varer, mens poenget med ei ubetinga grunninntekt er å overføre en lik størrelse av makt/innflytelse som på lik linje gir hver nordmann den økonomiske og moralske friheta til å reflektere sine behov.

    Ei nøktern grunninntekt på 10.000 NOK/mnd. kan du innføre allerede i morgen uten at det utgjør så mye på statsbudsjettet, siden de aller fleste enten 1) mottar mer enn dette i offentlig lønn/trygd (som kan reduseres tilsvarende), eller 2) må skatte 50% av denne inntekta i dagens system. Men ei nøktern grunninntekt vil over natta kunne erstatte ting som økonomisk sosialhjelp, barnetrygd og studielånsordninga, og den vil med en gang gi de over 200.000 voksne menneskene i Norge uten noe lønn/trygd noe å rutte med.

    –Tyranniske schoschialister som Steigan & Lindtner er derimot imot grunninntekt fordi de da ikke sjøl får sitte å bestemme hvem og hva som skal motta subsidier. Men muligheten for mellommenn til å bruke statens inntekter på subsidier (som alltid er en overføring av midler til diverse mindretall) er den systemiske årsaka til at staten korrumperer – de politisk-filosofiske tomsingene som driver sionist-Document, vulgær-Resett, marxist-Steigan og schoschialist-Derimot har ikke interesse for, eller hode til, å forstå dette sjøl når det uttrykkes i klartekst av en hjelpende ånd.

 • Hammer:
  Er Lenins «oppskrift» på hvordan arbeiderklassen og dens partier skal/kan kjempe mot imperialismen like gyldig i dag, som under Lenins tid? Nei på ingen måte! På den tiden Lenin og hans kameraterskrev: Imperialismen, kapitalismens siste stadie, hadde Arbeiderklassen ingen egen stat. I dag finnes det flere kommunistiske/sosialistiske stater. Og ikke nok med det: Nå har vi en kommunistisk stat som for første gang er i stand til å utfordre Imperialismen/USA gjennom å utvikle sine produktivkrefter hurtigere og bedre enn USA. Dette fører til at Lenins «oppskrift» om hvordan føre kamp mot imperialismen ikke er gyldig lengre på alle punkter, men må oppdateres for å kunne være aktuell i dagens verden. Verdens nasjoner er nå inne i en kamp for å danne flere maktpoler. Lykkes dette, så vil det bety at den dominerende imperialistiske makten USA ikke kan sette dagsorden for verdens utvikling alene, men må inngå kompromisser. Dette vil gi muligheten for at flere land vil kunne velge å gå i kommunistisk/sosialistisk retning.

  Igjen, så er forutsetningene feil.

  Ingen «Arbeiderklasse»
  Det finnes ingen internasjonal arbeideridentitet utenfor marxistens virkelighetsforståelse. Kina er et kinesisk, nasjonalsosialistisk diktatur som ikke representerer tibetanere, uighurer, eller norske tannleger og søppelkjørere.

  I Kina har det forresten vært voksende ulikhet, og inntektsfordelinga er slik:
  Topp 10% – 45% av all inntekt
  Middel 40% – 40% av all inntekt
  Bunn 50% – 15% av all inntekt

  Rette briller
  Jeg foreslår å bytte ut tittelen «arbeider» med «maktesløs». Og så kan du prøve om det er treffende å snakke om den maktesløse Xi Jinping eller det maktesløse kommunistpartiet i Kina.

  –Det grunnleggende, sosiale problemet i et samfunn er at enkelte ikke har nok makt/innflytelse til å reflektere sine grunnleggende behov. Videre er identiteter et sett interesser, og du vil ha særlig lite makt/innflytelse om din egen identitet ikke samsvarer med det identitetsmessige ved maktkonsentrasjonen (jamfør at en kinesisk maktkonsentrasjon i mindre grad reflekterer tibetanske og uighurske interesser enn kinesiske). Det handler altså ikke om at Lenin, Stalin og Mao kaller seg «arbeidere», men om at makt/innflytelse er tilstrekkelig fordelt slik at samtlige får dekket sine grunnleggende behov.

  Multipolar versus bipolar versus «pax romana»
  Marxistens ønske om at supermakta Kina skal utfordre USA er primitivt, og jeg skal forklare hvorfor.

  Livet på jorda er resultatet av 4 milliarder år evolusjon, og teknologiutviklinga gjør at vi står foran et eksistensielt veiskille – vi vil enten ødelegge menneskesamfunnet, eller vi vil spre menneskelig intelligens i verdensrommet og sikre vår overlevelse. Det er det som foregår her, FYI.

  Så jeg ønsket North Stream II, samarbeid mellom Tyskland/Frankrike og Russland, og en nordisk forsvarsallianse, for jeg tror at et EU løsrevet fra det Amerikansk-Sionistiske imperium, og et militært nøytralt nordisk område, ville skape en multipolar verden med mindre spenning mellom «Vesten» og Kina/Russland og slik større sjanse for at vi overlever vår eiga teknologiutvikling.

  Men Kina som supermakt, og en global interessekonflikt i en verden delt mellom to supermakter, det er derimot ingenting å heie fram. Om vi tar for gitt at Europa forblir et amerikansk vasall-kontinent (og ikke et sjølstyrt kontinent med interesse for handel og gode relasjoner til Russland/Kina) så er faktisk et svakt, underutvikla Kina å foretrekke. Og grunnen til det er at romerriket ikke atombomber seg sjøl.

  En enhetlig verdensorden, et «pax americana», med et oppslukt Russland og et underutviklet Kina, ville betydelig redusert sjansene for en global krig med atomvåpen, nanoteknologi, kunstig intelligens, eller annet.

  Større forutsetninger i artikkelen, inkludert at det skulle være positivt at Kina blir en enorm maktkonsentrasjon som utfordrer den amerikanske, er altså feil i det største, eksistensielle bildet.

  p.s. i et kortsiktig perspektiv er det vel heller ikke gitt at en kinesisk supermakt vil føre til et bonanza av velstående, afrikanske sosialiststater (t.d.); knivingen mellom USA og Sovjet var som kjent en ulykke for den muslimske verda.

  Svar
  • thormothr:

   «teknologiutviklinga gjør at vi står foran et eksistensielt veiskille – vi vil enten ødelegge menneskesamfunnet, eller vi vil spre menneskelig intelligens i verdensrommet og sikre vår overlevelse. »

   Eller:
   Teknologiutviklinga vil føre til at vi får nødvendige/ønskelige produkter og samtidig kan redusere pliktarbeidstiden, gjennom automatisering. – Og det statusdrevne overkjøpet antagelig. – Når produktene stadig blir billigere/mindre arbeidskrevende.
   Produsenter er avhengig av forbrukere så nødvendig kjøpekraft/lønn trenger ikke nødvendigvis være avhengig av ‘ klassekamp’.

   Overlevelse i verdensrommet?
   Vi har jo en fin blå/grønn jord som antagelig er et mye bedre tilholdssted enn noen annen planet vi kjenner til. Og mye av den kjemiske forurensende galskapen fra tidlig-industrialisering er det i ferd med å bli ryddet opp i.
   Og både befolkningsantall og fattigdomsredsel -styrt forbruk synker i takt med synkende staus for begge deler, grunnet større materiell trygghet og mindre slit.
   Dette går veien. Men da må vi lære oss å ikke FORVEKSLE . Ikke den døde staten med det levende samfunnet. Ikke penger/gull med virkelige verdier eller arbeidskraft/inovasjon.
   Og ikke frykte det menneskeheten har lengtet etter i alle århundrer; flere frie livstimer og ‘arbeidsløshet’.

   Svar
   • Men/og slikt tull må vi snart bli for voksne til. Ikke gjennom ‘ klassekamp’ og konstruerte motsetninger, men gjennom oppvåkning og forståelse av hva penger er/ skal bety for et samfunn :

    Høyt forbruk er negativt for miljøet. Lavt forbruk er visst negativt for,… ikke folks velstand, med lavere priser på det de trenger av materielle nødvendigheter. Så lages istedet penge-økonomenes velstand ,og materiell nød, fordi vi forveksler. Både innbyggere og våre ‘ledere’ løper etter tall/penger, og renter (tall av tall).
    Da er det bedre med høyere renter slik at folk må flytte fra hus & hjem ?

    ‘ Den lave inflasjonen gjør at man risikerer at husholdninger og bedrifter utsetter å kjøpe ting, fordi det vil være billigere for dem å kjøpe det i fremtiden. Og utsetter de å kjøpe ting gjør det at prisene faller enda mer, slik at vi havner i en deflatorisk syklus. ‘
    e24.no/makro-og-politikk/rentemoete-den-europeiske-sentralbank-ecb/krisetall-for-europa-mener-rentekutt-ikke-holder/24663883

   • Naturen er et mønster og teknologiutviklinga er eksponentiell. Tilgjengelig energi, og evnen til å omforme den – inkludert destruktiv evne – vokser eksponentielt.

    La oss si at i 2035 kan alle kjøpe en 3D-printer som kan lage nanobots som formerer seg og spiser alt av organisk materiale den kommer over. La oss si at 100 millioner mennesker i verda har evne til å slippe løs slike nanobots. Dette er bare et lite eksempel på hvordan teknologiutviklinga kommer til å tilspisse maktkamp og makthierarkier på jorda.

    At livet fra jorda fortsetter å kun eksistere på én planet er ikke overlevelsesdyktig. Da er en verdenskrig, eller en stor asteroide, i stand til å utslette vår menneskelige intelligens og eksistens. Det er essensielt at menneskeheten, eller vår etterkommer, sprer seg til mange planeter og satelitter.

    –Om du legger betydninga «tvang» i «pliktarbeidstid», så er det etter mitt syn allerede unødvendig:
    Det er ikke nødvendig å tvinge noen som helst til å gjøre noe som helst. Friske mennesker kjeder seg, er ergjerrige, og ønsker velstand & status. Derfor er det til enhver tid nok mennesker som ønsker å hente ressurser fra naturen, stå i tradisjonelle jobber mot lønn, og som naturlig skaper en høy nok grad av økonomisk aktivitet, til at du kan bruke grunnrenta, og evt. en lav avgift på forbruk (som merverdiavgift), til å finansiere grunnleggende infrastruktur og ei ubetinga grunninntekt. Jeg har sett nærmere på statsbudsjettet og hva naturressurser er verdt, så du kan tro meg på at inntektsskatt er en unødvendig hemming av atferden til folk. Økonomisk sett er det ikke nødvendig at en statsmakt hemmer folk i å reflektere sine interesser eller tvinger enkeltindivider til å gjøre noe.

   • «Det er essensielt at menneskeheten, eller vår etterkommer, sprer seg til mange planeter og satelitter.»

    Essensielt for hva/hvem? Dette høres ut som noe religiøst, at en ‘gud ‘ synes det blir for ensomt å være alene? 😉 – Men jeg regner med at det ikke er det du mener. (?)

    Men ellers er jeg mye enig med deg: » Det er ikke nødvendig å tvinge noen som helst til å gjøre noe som helst. Friske mennesker kjeder seg, er ergjerrige, og ønsker velstand & status.»

    Og videre god utvikling kan de/vi gjøre. Gjennom frihet i arbeid & samarbeid, (fortsatt) teknologiutvikling og eventuelt gode ledere. – Ihvertfall ikke kostbare dårlige; da er det bedre med ingen ledere.
    Og gjennom mental utvikling.
    Der vi ikke lar oss stoppe og forvirre av et indoktrinert penge-system, med ‘konjunkturer’, ‘ dårlige tider’ og ‘økonomiske kriser’ og rentedans.
    Eller å la oss styre av de, eller trojanske hester i vår midte, som holder kontrollen over dette pengesystemet og bruker det som våpen med jamne mellomrom.

    Da trengs ingen konstruerte ‘KRISER’, for å forvirre befolkningen og gjøre de frustrerte og styrbare. Heller ikke (parti) politikk for å konstruere motsetninger.

   • «Det er essensielt at menneskeheten, eller vår etterkommer, sprer seg til mange planeter og satelitter.»

    Essensielt for hva/hvem? Dette høres ut som noe religiøst, at en ‘gud ‘ synes det blir for ensomt å være alene? – Men jeg regner med at det ikke er det du mener. (?)

    For å oppnå noe må du i det hele tatt eksistere – derfor er overlevelse essensielt.

 • Imperialisme? Skal man forstå den er det historie som gjelder. For det har pågått lenge. Siden Sumer. Phoenikernes rolle er veldig underdrevet. Det var nok dem som i Grekernes navn var ute på silkeveien og tok kongeriker. Dem spredte og ødela Buddismen. Det er nok en Phoeniker som var Lao Tzu og ikke minst Sun Tzu, for krigsfilosofien om villedning og fordekt angrep har vært del av Imperialismen siden. Det er selve kjennetegnet på the Empire of Lies med sine dark ages.
  Slike skriv har dukket opp siden, Machiavelli, Oded Yinon og the project – (islamistisk dokument funnet i Sveits).

  Svar
 • Hammer:
  » Men nazismen hadde ikke noen målsetning om å oppheve den kapitalistiske og borgerlige samfunnsstrukturen»

  Nei, sikkert ikke. Men dette ser jeg på som politisk retorikk, konstruert av bestemte politiske ismer & teorier. Og interessant for en politisk » fortropp» muligens.
  Det viktigste ved å danne et samfunn/nasjon er å trygge seg/samfunnet mot angrep og gi innbyggerne bedre og tryggere velstand med mindre slit. Velstandsoppbyggingen i mellomkrigstiden i Tyskland viste jo dette. Og fattige innbyggere i f.eks. Norge ble fascinert av dette. – Men ble demonisert og bekjempet av ‘ arbeider’-bevegelsen. – Fordi velstanden ikke var bygget på riktig politisk ideologi?
  Staten/statsadministrasjonen i et veldrevet land bør i denne forbindelse være så liten som mulig. Folk ( i Norge) er ( var ihvertfall) interessert i å styre seg sjøl og arbeide for egen velstand, i stolthet. Og Administrasjonen skal være innbyggernes tjenere, ikke omvendt. Og ellers samordne arbeidskrefter og stoppe de som stjeler fra fellesskapet.
  Og , mener jeg er viktig , 😉
  – passe på at nasjonen ikke forveksler byttemidlene, måleenhetene, og det man vil måle/som gir velferd. .

  Svar
  • passe på at nasjonen ikke forveksler byttemidlene, måleenhetene, og det man vil måle/som gir velferd.

   Jeg grøsset en gang over uttalelsen til daværende finansminister Per Kristian Foss – at det ville være bra for norsk økonomi at vi brukte ekstra mye på julegaver i år.

   Hva er da egentlig poenget med økonomien? Julegaver representerer mye lavverdig konsum; forbruk som ikke dekker gavemottaker’s reelle behov. Å bruke ressurser på ting som ikke gir reell velstand gjør samfunnet fattigere, og man forsøpler/forrurenser unødvendig.

   –I et fritt marked, der statens inntekter fordeles gjennom grunnstruktur og ei ubetinga grunninntekt, så vil nordmenn bestemme verdien av varer, tjenester og idéer gjennom en mer naturlig etterspørsel. I dag går mye av statens inntekter til oversubsidierte byråkratgriser som kjøper amerikanske jagerfly, vindmølleparker, RNA-injeksjoner, PCR-tester, sydenturer og dildoer…eller kjøper hus med pipe mens ufaglærte arbeidere ikke har råd til eget husvære fordi sosialistisk skattlegging halvverer lønna og fordobler husprisen.

   Svar
   • » Hva er da egentlig poenget med økonomien? »
    Ja, et godt spørsmål.
    Jeg er ellers enig med hele innleggget ditt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

«Soldier of fortune» – ikke så lønnsomt

Flere hundre leiesoldater ble drept i Ukraina på tre uker

Forrige innlegg

USA-oberst MacGregor:

«Biden, du må gå! Du er en katastrofe!»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.