POSTED IN Krig-fred, Norsk politikk

I all stillhet endres norsk forsvarspolitikk dramatisk.

Nå skal vi ikke lenger forsvare landet. Vi skal avskrekke fienden.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen er enda mer aktuell enn da vi offenliggjorde den for et år siden – dessverre må vi tilføye. Som USAs forlengete arm er Norge nå i en meget utsatt posisjon. Vi kan bli dratt inn i en storkrig når som helst.

Redaksjonen

HVA POKKER SKAL NORSKE FREGATTER GJØRE SAMMEN MED US NAVY I ASIA?

Einar Ødegård, oberstløytnant ute av tjeneste.

Regjeringene Solberg har satt norsk forsvarspolitikk på glid

Kalenderåret 2017 var det siste med logisk og lettforståelig hensikt med et norsk forsvar: Bidra  til å utgjøre en krigsforebyggende terskel med basis i NATO-medlemskapet. (Uth. av forf.) 

I Prop. 1S for budsjettåret 2018 leverte regjeringen Solberg II en upåaktet endret hensikt med Forsvaret. Proposisjonens Del 1 siteres: 

 1. Mål og oppgaver for forsvarssektoren.

Forsvarssektorens hovedoppgave er å vedlikeholde og utvikle Forsvarets operative evne for å forsvare landet innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar. (Uth. av forf.)  

   Lenger ute i Prop. 1 finnes Forsvarets ni hovedoppgaver hvorav fire lyder: 

 • Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar.
 • Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar. (Uth. av forf.) 
 • Avverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, herunder legge til rette for alliert engasjement.
 • Delta i flernasjonal krisehåndtering, herunder fredsoperasjoner.

      De øvrige fem punkter omhandler nasjonale saker.

Etter dette følger i Proposisjonen tre avsnitt av politisk art. 

Det fjerde avsnittet begynner: Den kollektive forsvarsforpliktelsen er gjensidig. Forsvaret skal kunne yte relevante bidrag til forsvar av allierte……. (Uth. av forf.)  

Implications of U.S. Carrier Strike Group Deployment in South China Sea - Tian Shichen - CHINA US Focus
Dette er en del av en av USAs hangarskipsgrupper. Skal norske fregatter slutte seg til disse i Sør-Kina-havet? Det kan vanskelig kalles et forsvar av Norge og norske havområder.

Det mest bemerkelsesverdige i landets endrede forsvarspolitikk er, at det offensive avskrekking erstatter det beroligende ord forsvar. Begrensninger i tid og rom gis ikke.  

Konsekvensen er at det kollektive innen NATO til enhver tid går foran alle nasjonale interesser, som står i skarp motsetning til forsvarets hensikt til og med 2017.

Hvilke krefter har påvirket de norske styresmaktene til å iverksette nyordningen? Mistanken går mot NATO hvor USA er enebestemmende om hva organisasjonen skal foreta seg.

Den endrede norske forsvarspolitikk som er en djevelsk forførende tekst, skaffer NATO hva de mest har behov for: Kampklare styrker.

   Norske politiske og militære myndigheter lar tausheten hvile over de konsekvenser denne politikken medfører for å unngå kritikk. Nyordningen skal her forklares så langt det er mulig.

Jagerfly fra Luftforsvaret som driver avskjæringer og identifisering av fremme lands tokt i nærhet av norsk luftrom sto før under norsk kommando. Fra 2018 er det NATOs luftkommando Europa som gir innsatsordrene på grunnlag av å ha fått Operational Control av QRA-flyene.

What is the Most Advanced Fighter Jet? | Hill Aerospace Museum
Skal også disse underlegges Nato(USA) sin kontroll og ikke norsk?

 

Andre operative fly i Luftforsvaret, U-båter og fregatter i operativ tilstand, og Forsvarets Spesialkommando står også under NATOs Operational Control i samsvar med den nye forsvarspolitikk fordi begrensninger i tid ikke er angitt. Forsyningsansvaret tilligger vertslandet.  Øvingsvirksomhet for slike avdelinger må godkjennes av NATO-kommandoen. 

Dersom en ‘situasjon’ skulle oppstå må Forsvarssjefen be NATO-staben om å disponere norske stridsmidler som er avgitt til NATO under forholdet  Operational Control.

De norske hæravdelingene er små og oppstykket og bare av nasjonal interesse.

 NATOs øvrige medlemsland avgir ikke alle sine operative avdelinger alltid til felleskommandoen slik som Norge så råflott stiller, men tildeler operativ kontroll over enkelte stridsmidler som fly, fartøyer og hæravdelinger i en bestemt periode.  

Den norske forsvarspolitikks ubegrensede kollektivbegrep gjør hele Norges land og rike til grupperingsområde for NATO, som når som helst kan benytte norske flyplasser, havner og landområder til gruppering av militære styrker fra ethvert medlemsland. Foreløpig har de amerikanske U-båtene med kjernefysiske reaktorer til fremdrift og søkklastet med konvensjonelle og kjernefysiske våpen, bare funnet Tromsø tjenlig som havn noen dager ad gangen. 

De amerikanske bombeflyene som en tid med godvær over Nordkalotten i 2021 hadde midlertidig base på Ørland Flystasjon var i samsvar med norsk forsvarspolitikk.

Hvem er det nå som styrer norsk forsvarpolitikk?

Da USA klarte å presse Norge til å svekke nasjonale forsvarshensyn til fordel for NATO ved å innføre den nye forsvarspolitikken fra 2018, økte stormakten presset umiddelbart. Og de lyktes, ved å oppnå enighet med regjeringen Solberg II om forslag til at USA skal etablere permanente militære baser på Rygge, Ørland, Evenes og i Ramsund. Stortingets forsvarskomite har meddelt  at baseavtalen søkes lagt frem for Stortinget i 2021. 

Fra baser i Norge har USA kortere avstand til militære mål i Russland enn fra der de nå opererer fra. Baser i Norge gir USA en militær fordel, men Norges sikkerhet svekkes ved at det politiske forhold til nabolandet Russland skjerpes. Dersom en væpnet konflikt mellom USA og Russland skulle oppstå vil de nevnte amerikanske basene og viktig norsk infrastruktur bli skraphauger etter russiske preventivangrep. Slutningen er på grunn av at situasjonen er som tatt ut fra grunnleggende strategisk lærestoff ved militære stabsskoler.  

.     

Konstitusjonelt grunnlag for overføring av kommando

Grl.§25 lyder: Kongen har høyeste befaling over Rikets land- og sjømakt. Den må ikke overlates

                        i fremmede makters tjeneste.

   Denne grunnlovsparagraf er over tid blitt uthulet av Stortinget slik Grunnloven kan forandres.  

   Grl.§75 begynner: Det tilkommer Stortinget:        

   Punkt g. lyder:    å la seg meddele de forbund og traktater, Kongen på Statens vegne har

                                inngått med fremmede makter, med unntakelse av hemmelige artikler, som

                                dog ei må stride mot de offentlige.

Man kan registrere at ved innføring av Grl.§75g, har regjering og Storting tilrevet seg en 

rett til å skalte og valte med Forsvarets stridende enheter etter eget forgodtbefinnende. Jurister har funnet at Norges medlemskap i FN tilfredsstiller kravet som ‘forbund’ eller ‘traktat’, og på den bakgrunn har Norge deltatt i FNs ‘fredsbevarende’ operasjoner. 

Artikkel 5 i NATO-traktaten begynner: Deltakerne er enige om at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemslandene i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot alle…….(Uth. av forf.), er også funnet juridisk forsvarlig innen lys av Grl. 

Why the war in Libya is a test for Italy – and for a geopolitical European Commission – European Council on Foreign Relations
Krigen i Libya knuste Afrikas fremste velferds-stat? Hva hadde Norge der å gjøre?

En uthuling av forsvarsorganisasjonens artikkel 5 er blitt forårsaket av USAs krav til bistand fra andre NATO-land til sine felttog i Eurasia, hvorpå NATOs ministerråd alltid har besluttet å anvende traktatens artikkel 5. Regjering og Storting har på det grunnlag sendt militære styrker mot Serbia, Libya, Afghanistan, Irak og Syria for å nevne de største krigsscener hvor norske styrker har deltatt.

Norge har hatt en styrke basert i Jordan for å drive opplæring av en syrisk geriljagruppe som er blitt nedkjempet. Informasjon fra FD om virksomheten mangler.

Norsk deltakelse i de nevnte krigsoperasjoner ble basert på tvilsom tolking av NATO-traktatens artikkel 5, og USAs anmodninger om bistand i operasjonene.  Selv om NATOs ministerråd har åpnet for slik bruk, er det likevel opp til de enkelte medlemsland å vurdere om krigsdeltakelse er riktig. Etter egne vurderinger trakk Frankrike og Nederland seg ut fra Afghanistan i 2015. 

Resultatet av de amerikanske krigene med norsk deltakelse er et svekket Serbia, et ødelagt Libya, tjue år mislykket krigføring i Afghanistan, et svekket Irak der USAs ‘koalisjon’ jages ut, dannelsen av terrororganisasjonen ISIS for å styrte al-Assadregimet i Syria som like vel gjenvinner kontroll over eget land, og mangfoldige millioner mennesker som er flyktninger i Tyrkia og Europa. Hva virksomhetene har kostet av menneskeliv og penger dysses ned. 

USA, en trussel mot fred i Asia

President Biden uttalte i mars: Jeg vil fortsette amerikansk utenrikspolitikk slik den alltid har vært. Den har som hensikt å ta i vare USAs interesser om nødvendig ved bruk av makt. 

Presidenten har senere sagt at det er nødvendig å isolere Kina, og utenriksminister Blinken har brukt ordet tvang overfor Midtens Rike. Hvordan tvang skal anvendes er ikke blitt forklart.

The next Chinese gambit | ORF
Skal USA trekke Norge inn i en Krig mot Kina?

 

Når dette skrives går handelen mellom asiatiske land og med omverden uforstyrret. Dersom USA starter en krig i Asia vil resultatet bli katastrofalt for de land som er avhengig av å importere matvarer, energi og medisiner fra omverden. I sin vane tro er sivilbefolkningens tarv uten betydning når USA planlegger militære operasjoner. Nødsituasjoner vil fort oppstå.   

USA har prøvd å danne hva de kaller ‘forsvarsorganisasjonen’ QUAD med brodd mot Kina. Australia og Japan går lydig i spann med USA, mens India som det fjerde land virker avmålt til ideen. Sør-Korea har motsatt seg alliansedeltakelse.

Storbritannias hangarskipsgruppe Queen Elisabeth befinner seg ved en amerikansk marinebase ved Tokio, og to britiske patruljeskip bevæpnet med bare lette våpen har seilt fra England til ‘Indo-Pacific’ for angivelig å oppholde seg der i fem måneder. Den tyske fregatt Bayern har lagt ut på et lengre cruise, blant annet gjennom Asia. Annen europeisk marineaktivitet mot Asia er ikke oppfattet, som kan tyde på at europeiske NATO-land nøler med å bistå USA i den kommende krig som åpenbart planlegges mot Kina.
   

USA mangler marinefartøyer. Bevis er at en kystvaktkutter fra US Coust Guard siste uke i august fulgte en missildestroyer fra US Navy under en provokasjonsseilas gjennom Taiwanstredet. En annen kystvaktkutter drev 1. september ‘marineøvelser’ sammen med en gammel fregatt i den filippinske marine, for sikkerhets skyld ved Subic Bay på Stillehavskysten langt fra Sør-Kinahavet.  

USA har gjentatte ganger anklaget Kina for å true fri ferdsel i Sør-Kinahavet, som er blank løgn. Kina har bygd syv komplette flybaser med dypvannshavn i Spratly, noe USA misliker fordi USA ikke har militære styrker der hvor rikdommer på og under havbunnen er lokkende.

Trusler mot handelsskipene forekommer ikke, fordi sivil skipsfart unngår Spratly-området ved å seile i de åpne farledene lenger nord og syd for det graksete farvannet!   

USAs regjering understøtter de Taiwanesere som vil gjøre den kinesiske utbryterøya til et selvstendig land, og bryter slik amerikansk offisiell politikk som anerkjenner Taiwans tilhørighet til Folkerepublikken Kina. 

Augustmøter mellom visepresident Harris og statslederne i Singapore og Vietnam resulterte ikke i felles erklæringer. Singapores statsminister Lee uttalte etter møtet at bystaten ikke vil gå til krig mot Kina sammen med USA. Vietnams holdning er ukjent men sannsynligvis negativ til USA. Møtet i Hanoi mellom Harris vietnameserne varte bare en snau dag.    

Mange tegn i tiden viser at USA har til hensikt å starte militære operasjoner mot Kina. En handelsblokade med sjø- og luftstyrker omkring det store kinesiske fastland og i Malakkastredet vil stanse det meste av Kinas utenrikshandel. USAs andre ødeleggende mulighet er angrep på kinesiske militærbaser, fabrikker og infrastruktur ved å bruke avstandsleverte våpen.
   

Norske fregatter på ‘solskinnscruise’ med US Navy, og feilinformasjon fra FD 

Forsvarets Forum er et nettsted som drives av Forsvarsdepartementets Kommunikasjonsenhet . 

   I siste uke av august 2021 kunngjorde FF tre egenartede nyheter:

      –     KNM Roald Amundsen og KNM Frithjof Nansen er på et verft i Spania blitt ‘tropifisert’

 • KNM Roald Amundsen har lagt fra kai ved Haakonsvern for i et tidsrom på antatt fire måneder eller lenger, for å utføre eskortetjeneste for hangarskipet USS Carl Vinson som da befant seg i Middelhavet
 • KNM Frithjof Nansen har forlatt Haakonsvern med musikk og taler. Fregatten skal slutte seg til hangarskipsgruppen USS Harry S. Truman for et tidsrom på kanskje ti måneder og med planlagt utskifting av skipsbesetningen.       

Javel: Men ingen store nyhetsoppslag, bare en ferdiglaget reportasje er oppfattet i TV2. Hva kan grunnen være til at halvparten av den norske fregattflåten skal tjene US Navy i flere måneder uten at nyhetens interesse vekkes? 

En kort melding fra nettstedet ‘defbrief’, Pentagons nyhetstjeneste onsdag 8. september sier kort at KNM Frithjof Nansen skal eskortere hangarskipet USS Dwight D. Eisenhower. Samme dag la Sjøforsvaret ut på Facebook et oppslag om at fregatten befinner seg i Norfolk, VA, for samtrening med USS Harry S. Truman. Opptreningen skal vare til og med oktober og november, da hangarskipsgruppen kan få oppdrag hvor som helst i verden iflg. Sjøforsvarets nyhetsoppslag.(Uth. av forf.) Uten tvil er Asia adressen for begge de amerikanske hangarskip hvilke de enn er, som de to norske fregattene skal eskortere.

Fridtjof Nansen-klassen – Wikipedia
Er to av vår fregatter på vei mot Sør-Kina Havet for konfrontasjon mot Kina? Er det i Norges interesse?

 

8. september melder Global Times, Beijing, at hangarskipsgruppen Carl Vinson dagen før seilte inn i Sør-Kinahavet gjennom Luzon-stredet mellom Filipinene og Taiwan. Da det ikke kan ha vært mulig for KNM Roald Amundsen å forlate Haakonsvern sist i august og uten samøving utføre eskortetjeneste for USS Carl Vinson i Luzon-stredet 8. september, kan sluttes at FF feilinformerer.  

EN slutning kan trekkes: USA er i ferd med å etablere en krigssituasjon der to norske fregatter deltar, og hvor FD deltar aktivt med feilinformasjon. 

7. september stilte jeg i gruppen Norsk Militærpolitikk på Facebook spørsmål om de to norske fregattene som skal tjene US Navy. Overraskende svarte en viss Kenneth Danielsen, antakelig en ‘insider’ i FD. Svarene lød sitat:

 1. Det norske fartøyet er kun underlagt begrenset amerikansk kommando mens det seiler i gruppen.
 2. Norge kan reservere seg fra deltakelse i aktiviteter som ikke er i tråd med norske interesser, og har om nødvendig muligheten til å ta tilbake kommandoen over fartøyet.  

‘Begrenset’ utenlandsk kommando er et ikke eksisterende begrep, og ‘ta tilbake kommandoen’ over et eskortefartøy for et hangarskip i en krigssituasjon er det glade vanvidd.

Fridtjof Nansen-klassen – Wikipedia
Det er ganske naivt å tro at f.eks KNM Fr.Nansen kan beordres ut av en krigssituasjon når de er underlagt USAs kommando?

 

De to punktene er ren svada. Ikke bare en men to fregatter er iflg. FF ‘tropifisert’ og nå i USAs tjeneste. Teksten i de to reservasjonspunktene er ikke annet enn politikeres forsøk på å ha ryggen fri dersom problemer i den kommende krigen mot Kina skulle oppstå. Ved å velte alle krevende avgjørelser over på skipssjefenes rygg mener politikerne at de ikke vil bli stilt til ansvar hvis ettertiden skulle kreve det. 

Tid for sikkerhetspolitisk omprøving

En kikk på kartet forteller at for USA er Norge interessant bare for å drive etterretningstjeneste i fred og som utgangspunkt for angrep i et førsteslag mot Russland. I en krig på Kontinentet er Norge for NATO uten betydning, og kan derfor oppgis umiddelbart etter et krigsutbrudd. 

Danning av en ny norsk regjering etter valget 13. september er den perfekte mulighet for at norske politikere foretar en sikkerhetspolitisk omprøving.

NATOs lovnad om å sikre og forsvare Norge må avsløres som den løgn påstanden er. Gjennomføringen er en praktisk umulighet pga den lange beslutningsprosessen i NATO, store geografiske avstander til NATO-allierte, og russiske fordeler med naboskap til Norge.

Norsk politikk overfor USA og nabolandet Russland må revurderes, i betraktning av at nordmenns høyeste ønske med en forsvarspolitikk er å holde fred over folk og land.  

Den nye regjeringen må uten opphold avslutte norsk deltakelse i USAs marine. Det er ikke i Norges interesse å gå til krig mot Kina. Hvilke konsekvenser vil et mulig krigstap medføre?

Det fremforhandlede forslag om amerikanske baser på Rygge, Ørland, Evenes og i Ramsund må ikke legges fram til Stortingsbehandling.

Norsk forsvarspolitikk må igjen bli som i etterkrigsårene til og med 2017.

Russland og Norge har aldri ført krig mot hverandre. La det fortsatt bli slik.

                                           Filipinene 13. september 2021. 

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 084 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • At norske «forsvarskrefter» skal med i Sørkinahavet (!) er antagelig kun fordi hvis provokasjoner lykkes og Kina slår tilbake, er Norge som Nato medlem «angrepet».
  Da må vi være med å svare.

  Det er på tide med et opprør i Norge nå.
  Og av regjerings-«skiftet» med bombe-Ap og bombe-SV så får vi nok bare høre at krigen er nødvendig fordi pikene i Kina er undertrykt.
  Det er nødvendig med et opprør i Norge nå!

  Svar
 • La oss bare være litt konsekvente her:
  – Norge bør tilstrebe seg mer uavhengighet fra USA. Helt klart, og godt poengtert av artikkelforfatteren.
  – Taiwan bør kanskje gis det samme? Det smaker litt av nesegrus beundring av Kina her, selv om de er akkurat like store bøller på verdensarenaen når de får sjansen. Folkeavstemninger i Taiwan har ikke akkurat indikert at de ønsker å underkaste seg Beijing.
  Vi bør holde fred med Russland, men Russland vil aldri respektere oss hvis vi ikke står for vårt. VI gjør ikke det i dag ved å underkaste oss USA.
  Men så stå på egenhånd koster. Har ikke sett et eneste politisk parti som er villig til å ta den kostnaden.

  Svar
  • Denne saken er klinkende klar: Regjeringen Solberg II skulle svart et klart NEI til USAs spørsmål om fregatter til en sannsynlig krig mot Kina.
   UK og USA har ‘et spesielt forhold’, hvorfor britiske skip naturlig vil krige sammen med USA.
   Merkes bør at ingen andre europeiske NATO-land deltar med krigsskip sammen med USA slik som Norge gjør.
   Å senke en norsk fregatt vil gi Kina enorm proagandaeffekt, og tjene til at mange nordmenn vil ta avstand fra amerikansk krigsdeltakelse. Sannsynligvis vil de norske fregattene bli mål som får topp prioritet for kinesiske militære styrker når krigen starter.

   Svar
   • Hvorfor tror du mange nordmenn vil ta avstand fra norsk krigsdeltagelse, – når dette ikke ble gjort med Ap sin bombing av Libya?
    Både USA og Norge må nok bli angrepet tilbake, på eget land, før det går opp en forståelse av hva overgrep og drap er.

    Svar
    • Norges befolkning er sløv. Den godtar mishandling i form av ACER-avtalen uten å lage oppstyr, og aksepterer at sengeliggende enslige ligger uten tilsyn fra fredag ettermiddag til langt på lørdagen uten å kny.
     Da kan vi ikke tro at noe så fjernt som norsk bombing av tilfeldige mål i Libya vil berøre den norske sløve folkesjela, å nei.
     MEN: Hva vil kunne gi Kina en stor propagandafordel i den forestående Julekrigen i Asia?
     Senking av en norsk fregatt og tap av mange liv. Besetningen er 120.
     Hvorfor tror du at alle andre europeiske NATO-land unntatt UK vil holde seg langt vekk fra den krigen? Allerede før en konflikt bryter ut er de to norske fregattene utsøkte mål for å bli sabotert.
     Vi venter og ser.

     Svar
     • Bjørnar Bolsøy
      25 september 2021 5:10

      «Norges befolkning er sløv.»

      Er den russiske eller kinesiske befolkningen mindre «sløv»?

    • MEN.
     Hvis den norske befolkningen blir spurt FØR våre politikere bruker våre forsvarskrefter til å angripe en annen nasjon, militært og/eller økonomisk, som ikke har angrepet oss, så ville nok Norges befolkning holdt våre forsvarskrefter unna både Afghanistan, Libya og Syria.
     En slik folkeavstemning burde være viktigere enn både kommunevalg og Stortingsvalg.
     Men siden vi ikke lengre har en fri presse/media desverre, så bør disse unisone destruktive kreftene få et midlertidig stopp til valget var over. Og informasjon og meningsbryting foregå i våre mangfoldige, frie, alternative media.

     Svar
    • De norske fregattene har en besetning på 120. Senking av marinefartøyer i krig medfører lett at besetningsmedlemmer på skipet omkommer. Jo flere fregattdøde, jo større nyhetsoppslag og påvirkning av folket.
     Derfor er fregattene utsøkte mål til bruk i propagandakrigen.

     Svar
 • «har regjering og Storting tilrevet seg en rett til å skalte og valte med Forsvarets stridende enheter etter eget forgodtbefinnende. »

  Vesten, og Norge, er først og fremst god på dobbeltmoral:

  ‘ Det hevdes at USA og den vestlige verden ikke hadde annet valg etter 11. september 2001 enn å gå til kraftfullt militært angrep på Al Qaida og Taliban i Afghanistan.
  Det er selvsagt feil, men det er allikevel halmstrået Nato og vestlige statsledere griper til for å slippe å innrømme ydmykelsen og innse nederlaget.
  Ingen hensyn ble tatt og nesten alt ble lov i deres egen definisjon av den gode hensikt. Løgner, tortur og omgåelse av folkeretten fulgte.
  Både krigen i Irak, overgrepene i Abu Ghraib, samt internering og tortur i Guantánamo-leiren, hadde sitt utspring i denne mentaliteten. Likeledes dronedrapene i Pakistan og bruk av ny teknologi til omfattende overvåking på tvers av landegrenser.
  Vi insisterer på folkeretten mens vi selv bryter den, bruker hevnangrep som strategi mens vi advarer andre mot å ta hevn, og sier en ting, men gjør noe annet. ‘
  https://www.nrk.no/ytring/misforstatt-tro-pa-militaere-losninger-1.15652843

  Svar
 • Og så kan man spørre :
  Hvorfor ble ikke generaløyntant Mood utvevnt til generalsekretær i forsvar & freds-organisasjonen Nato istedet for jøden Stoltenberg?
  Stoltenberg var vel tidligere Nato – motstander?
  Eee… . Hhm.
  Det var før Norges /Stoltenbergs bombing av et Libya, som ikke angrep noe annet land.
  Så trengte angreps-organisasjonen Nato en puddel som tok imot ordre.
  Da hadde nok Stoltenberg bygget opp en bedre CV.

  Svar
 • FRIHET !!!
  16 mars 2022 9:08

  Norge og hele Europa blir brukt som skjold som skal ofres for å «redde» USA hvis WW3 bryter ut…

  Svar
 • «Mange tegn i tiden viser at USA har til hensikt å starte militære operasjoner mot Kina. En handelsblokade med sjø- og luftstyrker omkring det store kinesiske fastland og i Malakkastredet vil stanse det meste av Kinas utenrikshandel. USAs andre ødeleggende mulighet er angrep på… fabrikker og infrastruktur ved å bruke avstandsleverte våpen.»

  Alle store kriger/verdenskriger er handelskriger og et forsøk på å styrke vestlig valuta ( nå dollar, tidligere engelske pund.)
  Det er ikke militær oppbygging bakmennene i vesten er redd for, det er kun et divergerende argument.
  Det er å knuse industriel oppbygging som kan være en trussel mot deres kontroll over verdenshandel, verdenskapitalen og råstoffmonopolene.

  I dag, som i 1932/39 :

  ‘Sentrale deler av verdens storfinans gikk likevel mot Hitler fordi han gikk vekk fra gullstandarden og fordi han tok i bruk fripenger. De erklærte økonomisk krig mot ham så tidlig som i mars 1933. Den engelske avisa Daily Express skrev den 24. mars 1933: «Judea declares war on Germany», «Jødene erklærer Tyskland krig». Den jødiske historiker R. G. Dommerque Tobacci de Menasse forteller oss at «Krigen mot Hitler ble erklært fordi han ville innføre en ny økonomisk samfunnsordning»(Litt. liste 7). Man viker altså ikke tilbake for en krig for å forsvare sitt internasjonale pengemarked og sine økonomiske maktposisjoner. Dette forteller oss at vi gjør klokt i å være forberedt på det meste og det verste. Da krigen var vunnet for de allierte, var det første man gjorde å løse den tyske sentralbanken fra demokratisk kontroll og gjeninnføre gjeldspengesystemet. Dernest innførte man uinnskrenket asylrett i Grunnloven. Tyskerne skulle ikke lenger få lov til å være en homogen nasjon. *
  http://vegtam.info/Kortsider/Detendeligefarvel.html

  ‘ «Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel».’
   Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

  ‘Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
  …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyeri en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å ØKE sin UTENLANDSHANDEL BÅDE i VOLUM og PROFITT.” ‘

  Om 1. verdenskrig:
  ‘ «Tyskland er beseiret og mister verdensmarkedene og maritim handel, med sikte på krigen – fra den virkelige initiativtakerens side, England – vil ødelegge tysk konkurranse .
  Etter at dette er oppnådd, vil de arbeidende massene, fratatt ikke bare høyere, men alle lønninger, etter å ha hatt store lidelser under krigen og naturlig nok forbitret, gi fruktbar jord for anti-agrar og senere antisosial propaganda av de sosialistiske partiene «’

  Bakmennene har forsøkt gang på gang å få kontroll på, og utbytting av verdens arbeidskrefter ( slaver),ved hjelp av renter på nasjonenes byttemiddel, – uten å lykkes helt med New World Order.
  Denne gangen tror de det blir lettere , med digitale penger ?

  ‘ Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
  «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.» ‘

  Svar
 • Levende skold...
  18 mars 2022 11:33

  Norge er ikke engang ment å avskrekke, det vi er ment er å være levende skjold som skal ofres for å sinke hindre eventuelle fiender å nå USA …

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Klimafakta VS klimamyter

Når skal vi erkjenne virkeligheten?

Previous Post

Stadig mer buss for tog

Jernbaneledelsen klarer ikke å bygge signalanlegg, og regjeringene bryr seg ikke

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.