POSTED IN Afrika, Coronavaksiner

I Afrika ble svært få vaksinert mot Covid.

Likevel slapp de unna sykdommen.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Korfor har ikkje Afrika blitt råka av COVID? 

Analyse avDr. Joseph Mercola

den 12. januar, 2023

Ei kort oppsummering:

 • Det er klare motsetningar mellom Verdshelseorganisasjonen (WHO) sine direktiv om behovet for COVID-sprøyter i Afrika og den faktiske situasjonen der.
 • WHO ber framleis alle land om å gi COVID-stikket til minst 70% av befolkninga si, og åtvarer om at utviklingsland er i alvorleg fare på grunn av låg stikk-rate. Men det har gått langt betre for Afrika, der mindre enn 6% av befolkninga er stukke, enn det har gjort for land med høg injeksjonsrate. Ei storskala-gransking i Uganda viser at COVID ikkje lenger er eit klinisk problem.
 •  Variantane har og blitt mildare (mindre patogene) med kvar endring. Likevel åtvarer WHO om at nye variantar kan skape «svære bølger av alvorleg sjukdom og død i befolkningar med låg vaksinasjonsdekning».
 • Det manglande samsvaret mellom prioritetane til WHO og kva som faktisk skjer i Afrika, kan forklarast om ein ser på fokuset til WHO si ’Katastrofal smitte’-øving. Denne fokuserte på å trene opp dei afrikanske leiarane i å følge pandemi-manuset. WHO treng nye pandemiar for å rettferdiggjere pandemi-pakta si, som vil gi organisasjonen einevelde med omsyn til å diktere mottiltak, og dei treng å eliminere den afrikanske kontrollgruppa som viser at COVID-»vaksinane» gjer meir skade enn gagn.
 •  WHO har i tillegg intensjonar om å implementere klima-nedstengingar straks dei får makta til å gjere det. Til det føremålet har WHO-direktøren for miljø og helse føreslått å kombinere helse- og klima-spørsmål.

I videoen over tar den pensjonerte sjukepleiarlæraren John Campbell, Ph.D., for seg motsetninga mellom WHO sine direktiv om COVID-sprøytebehov i Afrika og den faktiske situasjonen der.

Så seint som den 12. desember, 2022, ba WHO framleis alle land sørge for å gi minst 70% av befolkninga COVID-sprøyta.1 Opprinneleg deadline for å oppfylle denne terskelen var i midten av 2022, men i juni 2022 hadde berre 58 av 194 medlemsstatar nådd dette målet.2

WHO seier forsyningar av sprøyter, teknisk støtte og finansiell støtte mangla den første tida av injeksjonskampanjen, men at desse problema no er løyste. Altså kan alle land no greie å nå målet på 70%.

Låge sprøyteratar truar låginntektsland, påstår WHO

Den overhengande utfordringa no er å administrere skota, å «få skot inn i armar».3 For å få til det, føreslår WHO å integrere COVID-19-injeksjonstenester «med andre immuniseringstenester og side om side med andre helse- og sosiale intervensjonar». Dette, seier dei, vil maksimere verknaden og «bygge langsiktig kapasitet».

WHO legg også vekt på at «Ettersom folks risikopersepsjon av viruset blir mindre, må ein omhyggeleg tilpasse planane for risiko-kommunikasjon og samfunnsengasjement for å auke kravet om vaksinasjon.» For å sikre at også låginntektsland blir med på å nå 70%-målet, lanserte WHO også «Leveransepartnarskapen for COVID-19-vaksinar» (COVID-19 Vaccine Delivery Partnership) i januar 2022.

Dette er ein internasjonal innsats «for å intensivere støtta til landas beredskap og leveranse» i 34 land med lågt COVID-sprøyteopptak. Blant partnarane finn vi UNICEF, Gavi og Verdsbanken. Ifølge WHO:4

«Trass i aukande suksess sidan lanseringa i januar 2022, har låg- og middelinntektsland vanskar med å få til ei kvalitativ endring i vaksinasjonsratane.

Dette representerer ein alvorleg trussel for den skjøre økonomiske oppgangen, inkludert på grunn av risikoen for at nye variantar skal skape svære bølger av alvorleg sjukdom og død i befolkningar med låg vaksinasjonsdekning.

Det betyr og at å akselerere leveransane av andre COVID-19-verktøy og -behandlingar er ein avgjerande viktig prioritet for å hjelpe verda bygge opp fleire lag av forsvar mot viruset. Samverkande og presserande handling frå land, internasjonale partnarar og byrå, ved sidan av finansministrar frå G20-landa, må til for å auke vaksinasjonsnivåa og framskunde tilgangen.»

Kort sagt er WHO verkeleg uroa for at land med låg COVID-sprøyterate vil lide, med mindre dei når eller overgår målet om å stikke 70% av innbyggarane sine. Men kva er den uroa basert på? I alle fall ikkje den verkelege verda.

Framstillinga til WHO strir mot situasjonen i den verkelege verda

Afrikanerne slapp unna koronaen selv om får var vaksinerte.

Utsegnene til WHO motseier ei rekke situasjonar i den verkelege verda. Til å byrje med: medan industriland med høg sprøyterate kjempa med COVID-19 gjennom store delar av 2021 og 2022, så unngjekk Afrika denne lagnaden, trass i ein-sifra sprøyteratar.

Vitskapsfolk seiest sjå det som eit mysterium at det gjekk så bra med Afrika, men dei ignorerer fullstendig data som viser at di fleire COVID-sprøyter ein får, desto høgare risiko har ein for å få COVID og ende opp på sjukehus.

Over det siste året har forskarar åtvara om at COVID-sprøytene ser ut til å dysregulere, og faktisk øydelegge, immunsystemet til folk, slik at dei blir sårbare ikkje berre for COVID, men også for andre infeksjonar.5 Då er det logisk at Afrika, med sin låge injeksjonsrate, ikkje blir plaga med COVID-tilfelle som har oppstått på grunn av dysfunksjonelle immunsystem.

For det andre har variantane blitt mildare (mindre patogene) med kvar endring, om enn meir infeksiøse (smittsame, d.v.s. dei spreier seg lettare). Så korfor er WHO uroa over «risikoen for at nye variantar skal skape svære bølger av alvorleg sjukdom og død i befolkningar med låg vaksinasjonsdekning»? Kva er den «risikoen» basert på?

Og med COVID-infeksjonar som blir stadig mildare, og som har hatt ei dødelegheit på liknande eller lågare nivå enn influensa6,7,8,9,10 heilt sidan midten av 2020 seinast, korfor er det framleis ein «avgjerande viktig prioritet» å akselerere opp leveransane av COVID-behandling?

La meg minne om ein studie (fullført den 2. september, 2020, publisert i Annals of Internal Medicine januar 2021) som fann at den totale ikkje-institusjonaliserte dødelegheita (infection fatality ratio, IFR) for COVID var på berre 0,26%. For folk under 40 år var dødelegheita på berre 0,01%. Samtidig er den estimerte dødelegheita for sesonginfluensa på 0,8%.11

Rapport frå Uganda

Campbell siterer vidare frå ei storskala-spørjeundersøking utført av ein samfunnshelsepartnar i Uganda, der legar, sjukepleiarar og helsetenestemenn over heile landet svara at «eigentleg såg dei ikkje COVID lenger,» seier han.

Dei får ikkje sprøyta, og dei blir heller ikkje testa for COVID. Det er ikkje behov for det, for ingen blir COVID-sjuke – i det minste ikkje så sjuke at dei treng legehjelp.

Styresmaktene i Uganda har til og med slutta å publisere retningslinjer for COVID. Slik dei ser det, er pandemien over. Det synspunktet ser ut til å vere det vanlege også i andre afrikanske land. I ein slik situasjon, er det verkeleg eit presserande behov for å stikke 30 millionar menneske i Uganda mot ein sjukdom dei ikkje blir sjuke av?

Det Uganda verkeleg treng, er behandling mot malaria, myggnett, reint drikkevatn og antibiotika. «Det verkar vere prioritetane der,» seier Campbell. Så, kva er det med den tydelege mangelen på samanheng mellom prioritetane til WHO og det som faktisk skjer i område med låg COVID-stikkrate? Nokre hint får vi frå WHO-øvinga Catastrophic Contagion exercise12,13 .

Samanhengsmangelen avslører WHOs sanne intensjonar

Den 23. oktober, 2022, var WHO, Bill Gates og Johns Hopkins vertskap for ei global-utfordring-øving kalla «Catastrophic Contagion»,14,15  (Katastrofal smitte), som involverte utbrot av eit nytt patogen kalla «severe epidemic enterovirus respiratory syndrome 2025» (SEERS-25).

Det er talande at denne skrivebordsøvinga var fokusert på å få dei afrikanske leiarane involvert og opptrente i pandemi-manuskriptet. Blant deltakarane var det 10 noverande og tidlegare helseministrar og høge helsetenestemenn frå Senegal, Rwanda, Nigeria, Angola og Liberia. (Representantar frå Singapore, India og Tyskland, pluss Gates sjølv, var også til stades).

Afrikanske nasjonar avveik oftare enn andre frå manuset under COVID-pandemien, og følgde ikkje i fotstega til industriland når det galdt å pushe COVID-sprøytene. Som resultat har no vaksineprodusentane det problemet at dei har ei kolossalt stor kontrollgruppe, ettersom COVID-stikk-opptaket på det afrikanske kontinentet var på berre 6%.16

Dei har inga fornuftig forklaring på korleis og korfor Afrika enda opp så mykje betre enn industriland med høge COVID-sprøyte-ratar når det gjeld COVID-19-infeksjonar og -relaterte dødsfall.17

WHO treng desperat å kvitte seg med denne kontrollgruppa, så dei hankar inn afrikanske leiarar og trener dei opp i korleis dei skal pushe vaksinering på brei front ved hjelp av WHO si «debattoppskrift». Dette trur eg er den einaste grunnen til at WHO framleis snakkar om COVID-19 som noko katastrofalt.

WHO treng nye pandemiar for å sikre maktovertakinga si

WHO trenger pandemier for å sikre seg kontroll.

Det er no tydeleg at «biotryggleik» er metoden som den globalistiske klikken har vald seg ut til forløpar for verdsregjeringa si. WHO arbeider med å sikre einevelde over pandemiresponsen globalt gjennom si internasjonale pakt pandemic treaty , som ,viss den blir implementert, vil utslette medlemsnasjonane sin suverenitet.

Pandemi-pakta til WHO er eigentleg inngangen til eit globalt, topp-ned, totalitært regime. Men for å sikre den makta, vil dei trenge fleire pandemiar. COVID-19 aleine var ikkje nok til å få alle ombord med ei sentralisert pandemirespons-eining, og det visste dei truleg frå starten av.

Så grunnen til at vi kan vere sikre på at det vil kome fleire pandemiar – enten fabrikkerte, ved hjelp av frykt og opphausing, eller eit reelt biovåpen skapt for dette føremålet – er at overtakingsplanen, også kalla The Great Reset, er basert på det premisset at vi treng global biotryggleiksovervaking og ein sentralisert respons.

Biotryggleik er rettferdiggjeringa for eit internationalt vaksine-pass, som G20 nyleg melde seg på til,og det passet vil også bli din digitale identifikasjon. Den digitale ID’en vil så bli knytt opp til poenga dine for sosialt omdøme, din personlege karbon-avtrykk-sporar, pasientjournalen, vitnemåla, arbeidsrelaterte papir, åtferd på sosiale medium, kjøpa du har gjort, bankkontoane dine og ein programmerbar «sentralbank-digitalvaluta» (central bank digital currency, CBDC).

Så snart alle desse bitane har blitt fullt ut samankopla, vil du vere i eit digitalt fengsel, og den herskande klikken – enten det blir ei offisiell verdsregjering eller ikkje – vil ha den fulle kontrollen over livet ditt, frå vogge til grav.

Pandemipakta til WHO er det som set igang denne kjeda av hendingar, for den vil gi makta til å implementere vaksinepass globalt straks pakta er signert. WHO vil og ha makta til å gjere vaksinering obligatorisk, standardisere helsevesen og utstade reiserestriksjonar.

Denne pakta vil sannsynlegvis bli godkjent i år, noko som betyr at WHO enten vil måtte trappe opp COVID-narrativet igjen, eller skifte til ein ny pandemi for å rettferdiggjere denne typen tiltak.

Pandemipakta betyr døden for fridommen i verda

Det er viktig å innsjå at pandemipakta til WHO radikalt vil endre dei globale maktstrukturane og frårane deg nokre av dine mest grunnleggande rettar og fridommar. Den er eit direkte angrep på suvereniteten til medlemslanda til WHO, og eit direkte angrep på din kroppslege autonomi.

Når den blir signert, vil alle medlemsnasjonane måtte lyde WHOs diktat. Viss WHO seier at alle personar på planeten treng eit vaksinepass og ein digital identitet som bevis for at ein er vaksinert, så er det dét alle landa vil bli tvinga til å innføre, sjølv om folket, med bruk av demokratiske prosessar, har avvist slike planar.

Det er også grunn til å mistenke at WHO har til hensikt å utvide sin suverene leiarskap til kvar nasjons helsesystem, og til sist implementere eit universelt eller «sosialistisk-liknande» helsesystem som del av Den store nullstillinga (The Great Reset). WHOs generaldirektør Tedros har før sagt at hans «sentrale prioritet» som generaldirektør for WHO er å presse verda fram imot universell helsedekning.18

Prediksjon: Klima-lockdowns blir det neste som kjem

Med tanke på at WHO endra definisjonen sin av «pandemi» til «ein verdsomspennande epidemi av ein sjukdom»,19  utan den opprinnelege spesifiseringa av alvorleg sjukdom som forårsakar høg dødelegheit,20,21  så kan bortimot kva som helst tilpassast til å fylle pandemi-kriteriet. Det betyr at dei, så snart dei har kome til makta, ikkje treng å sette sin lit til berre patogene truslar.

Dei vil også kunne erklære ein global pandemi for ikkje-smittsame truslar, til dømes global oppvarming. Ei slik erklæring ville så la WHO omgå lover som er til for å bevare fridommen vår, og la tyranniske tiltak som nedstengingar og reiserestriksjonar bli implementerte.

Omgrepet «klimanedstenging» har faktisk allereie blitt offentleg lufta ved fleire høve.22 The Pulse skriv:23

«Klimanedstengingar» og andre restriksjonar vil bli ramma inn som berging av Jordas folk frå seg sjølve. Kven skulle nokon gong vere ueinige med slike tiltak når dei kjem under dekke av velvilje?

Slik vi såg med COVID-fullmakter, vil klima-fullmakter – om dei nokon gong blir realiserte – bli promoterte som ekstremt edle og nødvendige tiltak. Dei som er ueinige og presenterer bevis for at slike tiltak ikkje er nyttige eller effektive, men i staden forårsakar skade, vil mest sannsynleg få munnkorg, bli sensurerte og gjort til latter…

Korleis ville ei klimanedstenging sjå ut? Vel, om eit slikt initiativ skulle finne stad, ville regjeringar skjere ned på eller forby konsumet av mange matvarer. Dei ville forby eller avgrense bruk av private køyretøy, eller sette grenser for kor langt ein får køyre med bensinbil eller kanskje og med fly.

Heimekontor kunne til sist bli den permanente norma dersom spesielle karbon-avgifter vart innført. Slike avgifter kunne leggast på selskap, avgrense køyre- eller flylengd, og utvidast til å gjelde også individuelle tilsette… Skular, særleg dei som er tungt påverka av lærarforbund, kunne innføre faste ’berre-online-dagar’.»

Offisielle tenestemenn i ulike land har føreslått klimanedstengingar

Som The Pulse skriv, har fleire offisielle tenestemenn rundt om i verda uttalt støtte til tanken om klimanedstengingar. Dei ignorerer fullstendig dei øydeleggande verknadane som COVID-nedstenginganne allereie har hatt. Dette viser berre at nedstengingane aldri hadde noko med folkehelsa å gjere, og vil heller aldri ha det.

Blant klimanedstengingsentusiastane finn vi Tysklands helseminister Karl Lauterbach, som i desember 2020 proklamerte at å gjere noko med klimaendringa vil kreve restriksjonar på den personlege fridommen, lik dei som vart innførte for å «flate ut COVID-kurva».24

Den britiske økonomi-professoren Mariana Mazzucato er ein annan forkjempar for klimanedstengingar som i september 2020 åtvara om at «I nær framtid kan verda måtte ty til nedstengingar igjen – denne gongen for å takle ei klima-krise.»25

Og så har vi utsegnene til Bill Gates26 og Raudekrossen,27 som begge i 2020 påstod at klimaendringane utgjer ein større trussel mot menneskeslekta enn COVID, og må bli konfrontert med same kriseberedskap og løysingar. Verdsøkonomisk forum (WEF), FN og WHO har og publisert artiklar som slår fast intensjonane deira om å «kjempe mot klimaendringane» ved å stenge ned samfunnet.28

I «How to Fight the Next Threat to Our World: Air Pollution» (Korleis bekjempe den neste trusselen mot verda vår: luftforureining), publisert av WEF29 med direktøren for WHOs Miljø- og helsedepartement som medforfattar, blir det føreslått at helse- og klimasaker skal slåast i hop til eitt:

«Vi kan konfrontere desse krisene meir effektivt og rettferdig dersom vi handsamar dei som ei og same sak – og fostrar støtte over alle dei økonomiske sektorane … COVID-19 haprova menneskeslekta si innebygde evne til å reise seg og handle for å verne om helsa til våre mest sårbare folk. Vi må gjere det same med luftforureininga.»

Hugs det eg nemnde: viss WHO får einevelde over den globale helsa, så vil ein kombinasjon av helse og klima-saker automatisk gi WHO makta til å innføre klimanedstengingar. Somme hevdar at klimanedstengingane allereie har byrja,30 når dei tilfeldig skrur av straumen til folk, sjølv om det ikkje er straumavbrot – ei slags sakte igangkøyring av å få folk til å godta at lysa ikkje alltid vil skru seg på.

At WHO vil hoppe på sjansen til å implementere klimanedstengingar kan også lesast i WHOs Manifestofor a Healthy Recovery From COVID-19, som slår fast:31

«’Lockdown’-tiltaka som har vore nødvendige for å kontrollere spreiinga av COVID-19 har seinka økonomisk aktivitet og forstyrra liv – men har og gitt nokre glimt av ei mogleg lysare framtid.

På nokre plassar har luftforureiningsnivåa falle i så stor grad at folk har pusta rein luft, eller har sett blå himmel og klart vatn, eller har kunna gå og sykle trygt med barna sine – for første gong i liva sine.

Bruken av digital teknologi har akselerert nye måtar for arbeid og tilknytning til kvarandre, frå å redusere tid brukt på pendling til meir fleksible måtar å studere på, til fjernmøte med legen, til å bruke meir tid med familien.

Opinionsmålingar frå rundt om i verda viser at folk ønsker å verne miljøet og bevare det positive som har oppstått av krisa, medan vi kjem oss på beina att …

Avgjerder som blir tatt under dei komande månadane kan enten «låse inn» økonomiske utviklingsmønster som vil gjere permanent og eskalerande skade på dei økologiske systema som ivaretar menneskas helse og livsgrunnlag, eller – om tatt med klokskap – kan promotere ei sunnare, meir rettferdig og grønare verd.»

Dette manifestet legg også ut om mange andre aspekt ved Den store nullstilling-agendaen, inkludert smarte byar, reiserestriksjonar, nye matsystem, ein fullstendig overgang til grøn energi og meir. Men igjen, det som verkeleg vil forrenkle alle desse endringane, er å få ein sentralisert maktbase, og det er WHO.

Kva kan du gjere?

Å stoppe WHOs pandemipakt vil bli vanskeleg, for møtet deira (World Health Assembly) vil kanskje ikkje godta kommentarar frå folk før dei tar avgjerdene sine. Din beste sjanse no er å ta eit abonnement på nyheitsbrevet til World Council for Health (WCH).

Sist World Health Assembly møttest for å diskutere pakta, la WCH ut lenker og instruksjonar for korleis ein skulle sende inn kommentarane sine. Du kan  abonnere nedst på sida her, eller på  WCH siheimeside. Eg og CHD vil også dele detaljar viss dei blir tilgjengelege, så du kan få eit tidleg varsel ved å abonnere på nyheitsbreva våre.

I fråvære av instruksjonar kan du kontakte din respektive delegasjon og be om at dei går imot pakta. Ei liste med US-amerikanske delegatar kan finnast i James Roguski sin Substack-artikkel «Speaking Truth to Power

For kontaktinformasjon for andre lands delegatar, vil eg føreslå at du kontaktar regionskontoret og ber om ei liste (sjå «Regions» i den blå seksjonen i botnen av nettsida til World Health Assembly)

Omsett av Monica Sortland

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2023/01/12/why-has-covid-spared-africa.aspx

Forsidebilde: MARIOLA GROBELSKA

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • En utrolig viktig artikkel som med fordel kan sendes til naive Ingvild Kjerkol.
  Jo fler jo bedre : postmottak@hod.dep.no

  Svar
  • Har forsøkt …. (har g-mail adresse) Men, Googel forbeholder seg retten til å endre, slette (permanent) e-poster og å slette og endre/slette dine kontakter fra din kontaktliste …. Snakker vi om ytringsfrihet ..???
   Ellers til artikkelen – den bør spres til så mange som mulig. Til dere som fremdeles ha FB (kuttet ut FB for ca. 7 år siden … angrer av og til) – kopier og lim inn og spre dette til så mange som mulig. Mange lider riktignok av kunnskapsvegring (nekter å ta til seg annen info enn det NRK – (tvangsfinansiert statspropaganda) og MSM forteller dem at de skal tro, synes, tenke og mene. Men vi er ikke alene – vi, konspirasjonsteoretikerne

   Svar
 • WHOs svikefulle, afrikanske generalsekretær Tedros er den som mer enn gjerne vil «skape svære bølger av alvorleg sjukdom og død». Massemordet ville vært mer effektivt hvis BigPharma ikke hadde vært så griske at de skal ha betalt for avlivningsmiddelet. Forslag om snilt og humant å sende overskuddslager av ampuller til Afrika før de går ut på dato har blitt ignorert, for det skal gi profitt å selge dødelig gift.
  Akkurat når «Catastrophic Contagion»- biovåpenet slippes fra laboratoriet får vi bare vente og se; vi purblods og afrikanerne vil klare oss best, mens de «sikkert beskyttede» med defekt immunforsvar dør som fluer på limpinnen.

  Svar
 • «Slik dei ser det, er pandemien over. »

  Og hvis vi ser på tallene, f.eks. i Norge fra 2020; og også sammenlikner med tidligere års tall, har det aldri vært noen pandemi.
  Annet enn en pandemi av propaganda, hysteri, frykt og overgrep.
  Men det viktigste, farlige:
  En pandemi av manglende lyst i befolkningen til å tenke og regne sjøl.
  Hva kan en autoritetstro befolkning innbilles neste gang?

  Svar
  • Wasan Totland
   15 januar 2023 22:04

   Denne covid 19 har aldri eksistert unntatt på papiret. Sjansen for å overleve såkalt covidsmitte er følgende: (gjennomført av John Ioannidis og en gruppe andre forskere som nå er fagfellevurdert og publisert). Husk at man i tillegganvender rt-PCR testen for å antyde at de er smittet.
   Age Infection Survival Rate
   0-19: 99.9997%
   20-29: 99.997%
   30-39: 99.989%
   40-49: 99.965%
   50-59: 99.871%
   60-69: 99.499%
   Lånte denne av Fru Knudsen:
   «Viruset er computergenerert. De fant en liten sekvens i lungesekret fra en avdød kinesisk pasient som de antok kunne være et nytt virus. Sekvensen var på 36 basepar (av nukleinsyrer). Et helt komplett virus har til info 30 000 av disse. Denne sekvensen ble matet inn i et dataprogram som sannsynlighetsberegenet seg fram til det de kaller SarsCov2, altså et nytt koronavirus. Dette viruset fins altså ikke i virkeligheten. Det som fins i virkeligheten er andre (kjente) typer koronavirus(f.eks de som forårsaker sesonginfluensa) som også bærer den samme RNA-sekvensen. Det gjør også flere bakterier og kroppens eget kromosom 8. Nå kalles alt av virusinfeksjoner som rammer respirasjonsorganene for covid 19. Antagelig er du kjent med hvordan en PCR-test virker og at den ikke tester for virus, men for genetisk materiale som gir alle disse falske positive prøvesvarene. Jeg sitter dessverre på en annen pc nå uten tilgang til linkene for dette, men du kan se på denne der de viser gensekvensen i det de kaller SarsCov2 er identisk med menneskets kromosom 8
   https://www.bitchute.com/vi
   Folk blir syke av det de har blitt syke av i alle år. Noen dør dessverre av respiratoriske sykdommer, noe folk har gjort i alle år,særlig de som har underliggende sykdommer. Før hørte vi ikke noe om det. Nå skriver media worldwide stort om hvert eneste tilfelle. Hadde man slutta med PCR-testen ville alt dette vært over på et blunk.»
   Professor i mikrobiologi, Dolores Cahill fra Irland har analysert gensekvensene fra positive PCR-tester tatt i oktober i fjor, 1500 totalt. Det viste seg at samtlige var influensa A eller B. Hun holder fortsatt på å sekvensere flere positive tester etter samtykke fra de som er testet. https://www.bitchute.com/vi… Her er et intervju hun hadde hos Corbett Report der hun forteller om dette arbeidet.
   Merkelig med alle adenin-ene
   Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome
   GenBank: MN908947.3

   29701 gggaggactt gaaagagcca ccacattttc accgaggcca cgcggagtac gatcgagtgt
   29761 acagtgaaca atgctaggga gagctgccta tatggaagag ccctaatgtg taaaattaat
   29821 tttagtagtg ctatccccat gtgattttaa tagcttctta ggagaatgac aaaaaaaaaa
   29881 aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaa

   Svar
 • Edvard Mogstad
  15 januar 2023 11:14

  Dette passar med artikkelen om Sentral-Afrika som sto i derimot 7. august i fjor: «Hufvudstadsbladet: 0,25 % vaksinerte i Kongo.
  Men få døde og nesten ingen smitte»

  Svar
 • Kjerkol bør stille først i køen sammen med vanlige folk når «kuren» mot «catastrophic contagion» rulles ut, så vi får observere at hun blir «fullbeskyttet» og det med ekte vare og ikke saltvann, og hvis hun dør der og da eller etter et par dager hadde hun uflaks. Rullet ut på båre og puttet på kjølerommet. Uflaks var det smarteste og mest empatiske legen hadde å si til en bekjent som fikk slag av det sikre og effektive biovåpenet.

  Svar
 • «Covid-19 har prova menneskeslekta si innebygde evne til å reise seg og handle», eller egentlig heller bevist at myndighetene kan regne med menneskeslektas foraktelige feighet og betingelsesløse underkastelse og evne og vilje til å stille seg i kø for å bli avliva. Hurra for menneskeslekta! Går det an å melde seg ut?

  Svar
 • Myndighetene i Ghana og Togo planlegger nå i samarbeid med GAVI å etablere «a vaccination plant»
  til fremstilling og produksjon av en rekke vaksiner for å sette fortgang i vaksineringen av befolkningene i VestAfrika.

  Svar
 • Northern Light.
  15 januar 2023 17:23

  Overlevelsesrate for covid:
  0-19 år: 99.9973%, 20-29 år: 99.986%, 30-39 år: 99.969%, 40-49 år: 99.918%, 50-59 år: 99.73%,
  60-69 år: 99.41%, 70+ år: 97.6% (utenfor institusjon). Dette er basert på tall fra 38 land. Kilde: Steigan, artikkel: Studie fra Yale: Faren for å dø av covid er forsvinnende liten.

  Omicron varianten er enda mildere, og har da en overlevelsesprosent på tilnærmet 100 prosent. Selv Google beskriver covid slik: «De fleste som rammes av covid-19, opplever milde til moderate symptomer og blir friske uten behov for spesialbehandling. Imidlertid blir noen alvorlig syke og trenger helsehjelp». Kilde: Google. Det kan altså sammenlignes med en mild sesonginfluensa.

  Vestlig hovedstrømspresse og media, som har samme finansielle eiere som den selskapene som fremstiller «vaksinene», har fra første dag fungert som et propagandaapparat for den farmasøytiske industrien, og fått en godtroende vestlig befolkning til å tro at covid er som spanskesyken. De er sentrale i den enorme forbrytelsen det er å lure, presse og true over fire milliarder mennesker til å ta mRNA-injeksjonen de kaller vaksine, men som ikke har noe med en vaksine å gjøre i det hele tatt.

  Injeksjonen svekker immunforsvaret, og gjør at alle typer sykdommer vil få et alvorligere forløp for de fleste, og kan få latente sykdommer som immunforsvaret bekjemper, som kreft til å blusse opp. Det sier seg selv sa at de fleste ikke vil få behandling, for helsevesenet i de fleste selv rike land vil ikke ha kapasitet til å behandle en brøkdel. De fleste, som ikke har fått saltvannsoppløsninger som utvalgt nøkkelpersonell, overklassen og eliten, vil omkomme.

  Nyhetsankerne i NRK og TV2 forbereder sakene før de går i studio, de er journalister men driver ikke journalistikk. De har samme tilgang til kritisk informasjon til «vaksinene» som alternativpressen, og må vite at de ikke er vaksiner, men er for befolkningskontroll og depopulasjon av lavere samfunnsklasser.

  Den globale storkapitalen har for lenge siden overtatt statskanalene som folk har mest tiltro til, ved å få sine folk inn i ledende stillinger, som så ansetter sitt eget slag til de har sine folk i alle redaksjoner. De omhyggelig utvalgte nyhetsankerne blir deres frontsoldater, som troverdig og med autoritet forteller at covid-«vaksinene» nå kan gis til barn og unge uten å foretrekke en mine, enda de må vite konsekvensene for barna og foreldrene.

  Forbrytelsen mot menneskeheten som covid-plandemien er så stor, at det finnes ikke adjektiver for det. Ordet folkemord forstås som massemord på et folk i ett land. Men dette er mord på store deler av befolkningen i alle land, og nå rettes innsatsen mot Afrika, som slapp unna i første omgang. Det er et angrep på menneskeheten fra finansfolket, forberedt i over hundre år.

  Med over fire milliarder vestlige svekket og mange døende av injeksjonene, militær og økonomisk krigføring, forgjelding av stater og folk, angrep på matforsyning, energi og det økonomiske systemet, flere angrep som kjøres parallelt, kan den globale storkapitalen klare tidsplanen til sin nye verdensordning Agenda 2030, med en herskerklasse og en forvaltet slaveklasse.

  De vil klare dette hvis de ikke blir stoppet av befolkninger i alle land, som er bevisste på herskerklassens intensjoner, og som får de militære styrkene over på sin side. De neste par årene blir avgjørende. Kan herskerklassen konsolidere sin stilling ytterligere med en digital sentralbankvaluta, slik at folk ikke får ut penger uten en digital id som betinger at de er vaksinerte, blir befolkningene hjelpeløse, maktesløse og forsvarsløse, og den nye verdensordningen blir uunngåelig.

  Svar
 • WWW3, ble altså en krig mellom folket og eliten. Vi som trodde det skulle bli en krig mellom ulike folkegrupper tok altså feil. Nå er det vel på mange måter bedre med krig og løvløshet, enn å leve i et fengsel styrt av WHO.

  Svar
  • Ja, h.m.n.:

   Så vet vi hva/hvem vi skal passe oss for framover.:

   «Blant partnarane finn vi UNICEF, Gavi og Verdsbanken. – Og WHO.»

   Svar
 • Northern Light.
  15 juli 2023 16:35

  Verdens Helseorganisasjon og Gates presser på for et vaksineplaster som sendes i posten hjem til folk.

  Av Ethan Huff.
  For å få flere menneskers aksept for hans vaksiner, arbeider milliardær-eugenikeren Bill Gates i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO), og Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ( USAs Folkehelseinstitutt), med en ny mikronål-vaksineplaster teknologi hvor folk vil få vaksine-plaster i postkassen, og sette de på seg selv.

  Vi blir fortalt at mRNA-genterapiteknologi kan brukes i disse plastrene, og som kan sendes via posten til hver husholdning i landet.

  Det virker som at målet er å kontinuerlig injisere folks med genterapi-stoffer, som over tid vil endre kroppsfunksjoner og immunforsvar. Det ser ut til å være en slags menneskehet 2.0-agenda som involverer transhumanisme og andre tvilsomme ting.

  Dette handler ikke om helse, bare for å være helt tydelig på det. Gates er interessert i bare to ting: å tjene penger og depopulasjon. Og hans nye Big Pharma-fremstøt for mikronål- vaksineplaster sendt til postkassen din, vil påskynde den agendaen med stormskritt, hvis mange nok folk følger den.

  Relatert: Gates tester for tiden en ny mikronålvaksine-plaster for spedbarn.

  Vaksineplaster sendt direkte til forbrukerne betyr mer penger for Big Pharma.
  Akkurat nå er den eneste måten å få en vaksine, ved å besøke et legekontor eller apotek. En forbruker kan ikke bare ta en vaksine fra hyllen på apoteket og sette den selv – noen andre må gjøre det og registrere vaksinasjonen.

  Den nye «sett plastret på og dra det av» teknologien omgår alt dette. Målet er å markedsføre mikronål-vaksineplastere direkte til forbrukere, slik at de kan bestille på nettet og få dem levert i postkassen.

  Gavi, Vaksinealliansen, WHO, Bill & Melinda Gates Foundation og andre globalistgrupper, presser på for denne teknologien, fordi vaksinene vil nå «de mest avsidesliggende stedene» over hele verden.

  Ved å nå de mest avsidesliggende stedene, vil Gates håve inn mer penger mens de dreper millioner flere mennesker. Denne depopulasjonen kombinert med at han blir rikere, er en globalistisk drøm som går i oppfyllelse, og det er grunnen til at globalister overalt kaller teknologien «banebrytende».

  Etter hvert vil det ikke være flere injiserbare vaksiner av den tradisjonelle sorten. Hvis vaksineplaster blir vanlig, vil folk overalt «vaksinere» seg selv etter ønske via posten.

  «Enten det gis med en nål eller et plaster, er det et biologisk produkt som manipulerer immunsystemet, for å provosere frem sterke inflammatoriske responser som kan føre til skade eller død for noen,» advarer Barbara Loe Fisher, National Vaccine Information Center (NVIC) ) medgründer og president.

  «Hvis du leser den medisinske litteraturen som beskriver mikronålvaksine-plaster, er det mye positivt om hvor mye lettere det vil være for de som skal gi vaksinen, å bare sette et plaster på et barns hud i stedet for å bruke en nål, og hvordan det ‘smertefrie ‘ plasteret kan redusere skepsis mot vaksiner».

  Fisher sier til The Defender at det er en feil av globalistene å hevde at folk er skeptiske til vaksiner grunn av måten de gis på med sprøytestikk, i stedet for vaksinen som folk ikke ønsker. «Det har aldri handlet om hvordan vaksiner blir gitt,» sa Fisher. «Det har alltid handlet om mangelen på bevis på at vaksinene er sikre».

  Brian Hooker, PhD, PE, senior direktør for vitenskap og forskning ved Children’s Health Defense, la til at å kalle det et «vaksineplaster» er villedende, ved at mange mennesker feilaktig vil forveksle dem med nikotinplaster som den typen røykere bruker.

  Fra Natural News, publisert 14 juli 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker og kilder i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: WHO, CDC and Bill Gates pushing for peel-and-stick vaccine patches mailed directly to people’s homes.

  Svar
 • Legebok fra 1989 sin definisjon av Corona= common flu
  Corona= vanlig infiuensa
  Jeg sier ikke mer……

  Svar
 • FriTilÅVelge
  31 januar 2024 7:44

  Jeg vil igjen minne folk om «Georgia gudiestones» og hva som stod på dem.

  Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
  Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity.
  Unite humanity with a living new language.
  Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason.
  Protect people and nations with fair laws and just courts.
  Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
  Avoid petty laws and useless officials.
  Balance personal rights with social duties.
  Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite.
  Be not a cancer on the Earth – Leave room for nature – Leave room for nature.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De meste ekstreme jødene i Israel danser i gatene.

Nå skal Gaza overtaes!

Forrige innlegg

Tucker Carlson om covid:

Covid er «den største forbrytelsen som noensinne er begått»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.