POSTED IN Historie

Hysj, hysj, det er for pinlig:

Da Stortinget avsatte konge og regjering.

20 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi republiserer denne artikkelen fordi vår norske historie fra krigsutbruddet og under hele krigen er full av huller, utelatelser og omskrivninger. Det vi får presentert er en heltehistorie hvor heltene aldri blir omtalt og heller ikke de virkelige kjeltringene. De sistnevnte er alle som samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten og som tjente seg søkkrike på det.

Også de som formidlet okkupasjonsmaktens informasjon til befolkningen (Aftenposten) er i dag en del av heltegruppen. De skulle egentlig vært hengt ut til spott og spe i våre historiebøker.

I dag er det utenkelig. Det er disse samme kreftene som tjente penger på okkupasjonen, som fortalte den tyske versjonen av virkeligheten, som i dag forvalter den offisielle historien om det som skjedde under den 2. verdenskrigen i Norge.

Det vi blir fortalt er en historie som kun tjener et formål: å fremstille det som skjedde under krigen i Norge i det best mulige lys for de som overtok makten etter krigen. Under presenterer vi en helt annen versjon som er langt mer sannferdig enn det som er tygget til den grauten som blir presentert i skolene våre.

For de som vokser opp i dag er dette stort sett uinteressant historie, men for noen kan det være greit å vite at ikke alt er slik en er fortalt. Noe er egentlig helt motsatt.

Knut Lindtner
Redaktør

Historien som ingen historiebøker vil skrive om.

Av Knut Lindtner

I 1940 ble Norge angrepet av Nazi-Tyskland, ikke av alle tyskere. Norges krigskrefter ble beseiret relativt raskt. De hardeste kampene skjedde rundt havnen for utskiping av jernmalm, altså i Narvik. Og dette var et av hovedmålene for okkupasjonen, å få kontroll over denne viktige naturressursen.

Slaget om Narvik ble utkjempet fra 9. april til 8. juni 1940 og var et frontavsnitt i fjellområdene i Ofoten omkring Narvik og en serie sjøslag i Ofotfjorden. (Fra Wikipedia)

På grunn av et lykketreff – bokstavelig talt – fikk den norske kongen og regjeringen sjansen til flukt før Oslo ble besatt. Fra festningen på Oscarsborg ved Drøbaksundet traff de gamle kanonene den tyske krysseren Blücher, som også ble truffet av torpedoer fra festningen. Båten, som var flaggskipet under angrepet på Norge, sank og det ga regjering og konge det nødvendige pusterommet til flukt nordover.

Etter at landet var besatt pågikk det forhandlinger mellom okkupasjonsmakten og deler av den politiske og økonomiske ledelsen i Norge om det videre styre av landet. Blant annet ville de tyske kreftene ha Quisling inn i et riksråd som skulle styre Norge.

Den tyske motparten skjerpet kravene gradvis under forhandlingene, og den 7. september 1940 ble det krevet at stortingsgruppene måtte sammenkalles og stemme over følgende krav:

Kongen avsettes og tre medlemmer av NS skulle inn i riksrådet.

Den 9. september fikk den tyske okkupasjonsmakten melding om at presidentskapet  i prinsippet godtok de tyske kravene.

Det ble en tautrekking mellom tyske representanter og stortinget vedrørende denne saken. Særlig vanskelig var spørsmålet om NS-medlemmer i riksrådet. Det var det spørsmålet det var mest uenighet om og mest motstand mot.

Etter videre forhandlinger og etter overenskomst med tyske myndigheter la Stortingets presidentskap frem et forslag på fem punkter, med flere underpunkter,  hvor hovedpoenget var følgende:

Stortinget avsetter regjeringen
Stortinget avsetter kongen
Riksrådet fungerer som ny regjering

Den 18. september 1940 kom saken til avstemming på Stortinget. Resultatet ble slik:

For forslaget       DNA: 39         H: 18     V:12     Kr.f: 0     B: 17 (Senterpartiet)

Mot forslaget      DNA: 22         H: 15      V: 8     Kr.f: 2     B:  0

Avtalen med tyskerne ble vedtatt av et flertall i alle partigruppene med unntak av Kr.F. Presidentskapet hadde i realiteten avgitt en erklæring på forhånd om hvordan vedtaket om Kongen skulle forståes:

Hva kongen mener om saken betyr i realiteten ingenting. Han er i praksis avsatt av Stortinget.

I den nyoppnevnte regjeringen (riksrådet) satt det kjente nazister som Gulbrand Lunde som var utnevnt til propagandaminister.

Men etter nye krav fra Tyskland om flere nazister inn i riksrådet og stortingets avslag av dette ble forhandlingene brutt. Uken etter ble alle politiske partier unntatt NS forbudt. Stortingsflertallets svik overfor landets konge og lovlige regjering var i praksis reddet av den tyske okkupasjonsmakten.

Fra kommunistenes illegale presse under krigen. Avisen eksisterer fortsatt i dag. Aftenposten ble i praksis et talerør for okkupasjonsmakten.

Men i etterkant av dette kan det være nyttig å stille noen spørsmål, ikke minst om hvordan denne siden av den norske historien er blitt fremstilt for etterslekten. Min erfaring er at det praktisk talt ikke er noen som ikke kjenner den. For den er pinlig, ikke minst fordi representanter for partier som avsatte kongen og regjeringen  beskyldte kommunistene etter krigen for å være svikere fordi de ikke organiserte motstand mot okkupasjonen fra dag en.

Men de var tross alt de som drev den mest effektiv sabotasjevirksomheten mot okkupasjonen og som ofret flest liv i den kampen. (21 av 23 sentralstyremedlemmer døde som følge av og under krigen). De store partiene etterlevde partiforbudet og gjorde lite for å skape motstand i folket.

Et oppslag fra Aftenposten under krigen. På dette tidspunkt var Tyskland i ferd med å tape krigen.

Men at storting og ledende politikere, offiserer og embedsfolk forhandlet med den tyske okkupasjonsmakten for å avsette konge og regjering skal det være taushet om. Det passer ikke inn i historien som skal formidles til våre etterkommere. Det passer ikke inn i helteglorien som mange går rundt med og som er bunnfalsk.

Tvert imot er det fortsatt mange som tror at motstanden mot den tyske okkupasjonen var massiv i hele folket. Historien om hva som skjedde etter april 1940 til 18. september samme år, da stortinget gjorde sitt famøse vedtak, forteller om noe helt annet.

Forsidebilde: René Magritte

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

20 kommentarer. Leave new

 • Interessant.
  En refleksjon: Til å være en okkupant, var det tyske Vehrmacht meget korrekte. Norge slapp billig, relativt sett. Også et aspekt vi ikke liker å snakke om etter krigen.
  Det bør også nevnes at Regjering og Konge flyktet. I følge Genevekonvensjonen pliktet det okkuperte landet å sette opp et eget interimstyre. Saken har flere sider.
  Når det kommer til anerkjennelse etter krigen, er det mye grums.
  Gutta på skauen fulgte ordre fra London/Washington, kommunistene fulgte ordre fra Moskva og NS folket fulgte ordre fra Berlin. Alle tre fulgte eksterne autoriteter.
  De eneste som bare jobbet for Norge og fra Norge var vel krigsseilerne. Og de ble behandlet som søppel etter krigen.

  Svar
 • Ola Henriksen
  29 mai 2018 15:13

  «Tvert imot er det fortsatt mange som tror at motstanden mot den tyske okkupasjonen var massiv i hele folket.»

  «Landsvikoppgjøret» etter krigen, der vel 90 000 ble dømt og fratatt borgerrettigheter ( arbeidet i offentlig virksomhet, stemmerett og pensjon !) med lov med tilbakevirkende kraft ( brudd med norsk Grunnlov), viser jo også at motstanden mot tysk okkupasjon, på tross av at det jo var okkupasjon, langt fra var massiv.
  Norge var et land med mange fattige. selv om Norge hadde resurser nok til å holde en bedre levestandard , var boforholdene i vinterlandet Norge langt unna velferd; selv i hovedstaden.
  Tyskland hadde som politikk å bygge opp velferden og utjevne forskjeller mellom folk. Nasjonal sosialisme.Denne velferds-oppbyggingen var jo massiv i Tyskland i mellomkrigstiden. Hvorfor skulle fattigfolk ha stor motstand mot dette? Det var jo langt fra demokrati og velferdsoppbygging i fattig-Norge før 2. verdenskrig.

  / Leser du norsk etterkrigshistorie, får du inntrykk av at det norske likhetssamfunnet ble skapt i de mange årene med Arbeiderpartiets styre fra 1945 til 1965. De aller fleste av disse årene var «landsfaderen» Einar Gerhardsen statsminister.
  …så peker denne forskningen heller i retning av at starten på det norske likhetssamfunnet ble etablert allerede under 2. verdenskrig. /
  http://forskning.no/andre-verdenskrig-historie-samfunnsokonomi-samfunnskunnskap/2017/04/krigen-utjevnet-forskjeller-mellom-nordmenn

  «De eneste som bare jobbet for Norge og fra Norge var vel krigsseilerne. Og de ble behandlet som søppel etter krigen.»
  Og ble altså frastjålet tilbakeholdt hyre, av Arbeiderpatiet.
  De påførte lidelsene sjøfolkene, og deporteringen av «tyskertøsenene» m. barn , ble utsatt for ( i fredstid!) gikk langt over lidelsene ved jødisk deportasjon ( femtekolonne-frykt og internering , som også alle sivile japanere i i USA ble utsatt for fra 1942-45 ) til interneringsleire ( ikke dødsleire) under krigen.

  Hele vår krigshistorie, og Arbeiderpartiets historie, som er godt sammenvevde løgnhistorier og oppbygde myter, bør ikke kalles Historie, men historier.

  Svar
 • Takker for kommentaren din, Henriksen.
  Mye å tygge på der, særlig etter hvert som man blir ganske møkkalei seierherrenes gjentatte tilpasninger av historien.
  I den linken du viser til, har en kar med pseudonymet Gudfar1 tatt for seg fødselsratene i Norge før og under okkupasjonen. Det viste seg at fødselsraten i Norge ØKTE i okkupasjonsårene. Tenk det!

  Hvis man prøver å grave litt for å finne de større linjene av bakenforliggende manipulasjon, kan man fort ende i et ørkesløst nett av konspirasjoner, men jeg greier likevel ikke helt å dy meg: Er vår besatte demonisering av Tyskland og nasjonalsosialismen etter WW2 så til de grader promotert fordi noen der oppe er redd for den driftigheten Tyskland spredte rundt til oss europeere?

  Og selv om jeg er født en stund etter krigen, har jeg selv erfart dette. Tyskland brukte under 5 år mellom 1940 og 1945 til å lage et kartverk som nærmest dekket hele landet vårt. Da jeg var i militæret i 1982 brukte vi noen av de siste tyske kartene fremdeles. 37 år etter hadde vi ennå ikke greid å supplere alle områdene med nye kart. Det gjør vondt langt inn i sjela vår, vet du, å bli eksponert på den måten. Og dette visste makthaverne. Kanskje de brukte denne avvindsyken til å manipulere Norge til å ha det største rettslige krigsoppgjøret av alle europeiske land etter WW2?

  Svar
 • Ola Henriksen
  30 mai 2018 11:21

  «Er vår besatte demonisering av Tyskland og nasjonalsosialismen etter WW2 så til de grader promotert fordi noen der oppe er redd for den driftigheten Tyskland spredte rundt til oss europeere.»

  Det Hitler-Tyskland blir demonisert for , er nasjonal sjølråderett og forsøk på løsrivelse fra den sioniststyrte verdensvalutaen. For de som ønsker En verden/En leder og En valuta.
  ( «Døsleirene», der jøder ble lurt til å hugge hodet av seg selv, – og så sine barn, er jo bare en dekkoperasjon slik at vi ikke skal tørre å stille spørsmål. Jo mer tullete og mer «forferdelig», jo mer føleri og redusering av kritisk sans.- Og mer skam og tvihold på tullballet for de som er lurt av disse røverhistoriene.)

  / «Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel».  /
  Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

  / «Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:

  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres årdning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”
  “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.” /
  http://onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Svar
 • Oliver Langeland skriver i boken «Dømmer ikke» s. 46:

  «Hva skulle den Norske regjering ha gjort i 1940 om den hadde vært betalt av Hitler for å bringe Norge i hans vold ? Den mest intelligente gutten i klassen ville ha skrive: Regjeringen skulle ha gjort akkurat det Nygaardsvold og Koht gjorde. Den hadde dog neppe gått så langt i retning av å legge landet åpent, for det kunne vakt mistanke om forræderi.»

  Og videre:
  «Våre politikere satte verdensrekord i udugelighet da skjebnen banket på vår dør. Den 9. april 1940 hadde Norge 600.000 menn i alderen 25-40 år. Med fradrag for kampudyktige var det 450.000 kampdyktige som så 15.000 tyske soldater okkupere vårt land. Maken til forsmedelse er det sjelden et folk har opplevd.»

  Den tyske invasjonen skulle egentlig vært umulig. 450 000 våpenføre menn mot 15 000 tyske soldater skulle ha vært rått parti, selv om tyskerne var bedre bevæpnet. Det var forræderi, slik som Langeland antyder, men den norske regjeringen forrådte ikke Norge til tyskerne. Den norske regjeringen forrådte Norge til britene.

  I «Address by Joachim von Ribbentrop to diplomatic and press representatives in Berlin on April 10, 1940, explaining the German invasion of Norway», sier Ribbentrop:

  «(1) Britain and France had prepared the occupation of Norway for a long time.

  (2) The Norwegian Government was cognizant of this fact.

  (3) In contrast to Sweden, the Norwegian Government had acquiesced to this fact and was even prepared, as afterwards actually happened, to participate in the war on the side of Britain and France.

  (4) The British attempt was frustrated within a few hours by Germany’s intervention.

  (5) The declarations on the subject since made by British Government officials are unqualified falsehoods.»

  https://en.wikisource.org/wiki/Address_by_Joachim_von_Ribbentrop_to_diplomatic_and_press_representatives_in_Berlin_on_April_10,_1940,_explaining_the_German_invasion_of_Norway

  Vi vet i dag at (1) er sant. Britene hadde lenge forberedt invasjon og okkupasjon av Norge, og de britiske invasjonsplanene («Operation Wilfred» og «Plan R4″) er siden blitt publisert.

  Vit vet også at (4) er sant. Britene var i full gang med angrepet på Norge da de britiske invasjonsstyrkene ble avbrutt av tyskerne. Se » NORWEGIAN CAMPAIGN – ALLIED LANDING PLANS, OPERATION R.4, APRIL 1940″

  http://www.naval-history.net/xDKWDa-NorwayR4.htm

  Vi vet også at (5) er sant. Praktisk talt alt britene sa om angrepet på Norge, var frekke løgner.

  Når det gjelder (2) og (3) (altså at den norske regjeringen og norske myndigheter samarbeidet med britene om en britisk okkupasjon av Norge), så vet vi ikke sikkert om det er sant, men det er mye som tyder på at det er sant. Som major Langeland skriver, så er det fullstendig utrolig at den norske regjeringen kunne ha oppført seg på den måten de gjorde, hvis det ikke var forræderi med i spillet.

  Ribbentrop uttalte den 10 april 1940:
  «…that the former Norwegian Government was not only prepared to tolerate action designed to extend the war front, but also was ready, if necessary, to participate in or support such action. From the evidence, especially from the papers recently found by our troops in Norway, it appears beyond all doubt not only that British espionage was conducted with the knowledge of local and central authorities, but also that many Norwegian leaders, particularly the naval heads, aided and abetted these British activities to the greatest extent possible.»

  https://en.wikisource.org/wiki/Address_by_Joachim_von_Ribbentrop_to_diplomatic_and_press_representatives_in_Berlin_on_April_10,_1940,_explaining_the_German_invasion_of_Norway

  Eventuelle dokumenter som bekrefter dette, er sannsynligvis ødelagt for mange år siden, for hvis dette er riktig, så er det landsforræderi hvis make vi aldri har sett i Norge. Men mye av det Ribbentrop uttalte den 10 april 1940 er senere bekreftet, så det er ikke umulig at dette også er riktig.

  Svar
 • pluss at Vidkun Abraham Quisling var en etterretningsagent fra begynnelsen av, slik som Hitler og Mussolini, men først på kommunistenes side. Er sikker på at en gjennomgang av materialet hans ville forklare mye.

  Og I dag sitter Tante Holocaust, Guri Hjeltnes, på Abrahams villa Grande og ikke vil svare på Steigan.no sine stadige artikler om hvorfor ikke Ukrainas Nazister ikke er kritikkverdige fra deres hold.

  Svar
 • God og opplysende artikkel og kommentarer. Foræderne skulle dømme forædere etter krigen. Finner neppe et bedre eksempel på tyven som roper stopp tyven.

  Svar
  • Ola Henriksen
   3 juni 2018 20:17

   «Finner neppe et bedre eksempel på tyven som roper stopp tyven.»

   Det må i så fall være NATO-politikk i vår tid. Fra å være en forsvars-organisasjon til å være en angreps-organisasjon. Med FED og deres gale bakmenn som styrere.
   Men så mye løgner som har blitt «historie»-fortelling, har vel aldri forekommet i menneskenes tid.

   At Quisling var etterretningsagent, javel .
   Han kjempet ihvertfall, i sammen med Nansen, mot løgner, politikk- (parti-) parlamentraisme og pengenes (kapitalens) styring over nasjoner og verden.
   Og mot galskapen i den sentralstyrte, globalpolitiske Sovjetunionen, med Marx-disipler i alle land :
   » Arbeidere i alle land , foren eder» – Altså ikke NASJONENS arbeidere, foren eder. ( Og se aktivt forskjell på penger/tall/fiktiver, og velstand.)
   Og uten Englands planer om okkupasjon av Norge, og tulleangrep/forsvar og myrderier og bombeangrep i Norge fra de alliertes side, ville Norge kommet gjennom 2. verdenskrig like urørt som Sverige. – Hvis «gutta på skauen»/England og kommunistene hadde hatt Norge som venn, ikke som geopolitisk agenda og bruksobjekt.
   Vi ble lært til å være alliert med de gale i 1935, som vi er lært med å være alliert med de gale i vår tid.

   /Våren 1939 så Hitlers siste forsøk på å løse problemene med de tyske jødene på en sivilisert måte. Han sendte Hjalmar Schacht, president i Reichsbank og arkitekten av den tyske utvinning, til England i den hensikt å forhandle fram et stort lån som ville gjøre Tyskland til å la de resterende 250.000 jøder utvandre med sine eiendeler og nødvendige økonomiske midler for å sikre nødvendige innvandring og visum.Guvernøren i Bank of England, Montagu Norman, sammen med mange medlemmer av parlamentet, var positiv til denne ordningen, men det ble umiddelbart torpedert av Chaim Weitzmann og krigshisserne rundt Churchill, som hadde blitt en trofast tjener for den jødiske bank hierarki etter at de hadde reddet ham fra konkurs fra tapet av sine formuer i ulykken i 1929./
   ( Dessverre uten aktiv lenke.)

   / Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
   “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres årdning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”
   “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk. /
   http://onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

   Svar
   • Angående Churchills avhengighet av jødiske penger:

    I første bind av «Churchill’s War» (1987) forteller David Irving om forholdet som eksisterte på 1930-tallet mellom Churchill og den sørafrikanske økonomen og gullgruveforvalteren Sir Henry Strakosch. De fleste tallene angående tysk forsvarsmateriell som Churchill brakte til Commons og ble publisert andre steder, ble levert av Strakosch, som ønsket anonymitet i saken.

    Irving forteller også i «Churchill’s War» at Strakosch reddet Churchill fra økonomisk ruin i 1938, da Churchills meglerkonto på New York-børsen gikk i underskudd med et beløp på £ 18 000 ($ 90 000). Churchill kunne bare delvis dekke denne summen ved å selge huset sitt. Strakosch dekket denne gjelden, på en tid da en anstendig amerikansk lønn var kanskje $ 2000 per år. I tillegg testamenterte Strakosch til Churchill £ 20.000 da han døde fem år senere.

    David Irving forteller også at «Strakosch var en jøde født i Moravia, Tsjekkoslovakia.»

    På 1930-tallet gjennomførte Hitler et økonomisk mirakel i Tyskland. Churchill selv uttalte at dette var den viktigste årsaken til den annen verdenskrig. Hitler kunne ikke tillates å frigjøre Tyskland fra den internasjonale finanseliten.

   • «Hitler kunne ikke tillates å frigjøre Tyskland fra den internasjonale finanseliten.»

    Som da så nå; f.eks Gadaffi som ville etablere en ny valuta for det afrikanske kontinnentet, og sette i gang velferdsbygging i Afrika uavhengig av FED, selvfølgelig måtte knuses. Nå som da, basert på løgner og demonisering.

    Og Churchill , «de alliertes redningsmann» var altså korrupt.

 • Jan Magne Skogan
  23 februar 2020 14:19

  En annen måte å se dette på er at de gjenværende politikere befant seg i en situasjon der det å gjøre det beste ut av situasjonen overstyrte andre forhold. Hva slags avtale man inngikk med okkupanten hadde underordnet betydning, det viktigste var å beholde styringen av landet på norske hender.

  Når det motivet falt bort, ved at riksrådet ville bli dominert av nazister/overløpere, trakk de norske politikerne seg.

  Svar
  • Da som nå var det banksterne som styrte.Alle som en går seg vill i jungelen av forklaringer,det er bare å velge sin forklaringsmodell og så vise til den som den absolutte sannhet.
   Da som nå var det og er det den såkalte dype stat som bestemte,da som nå var det banksterne som finansierte begge ,alle sider,som kontrollerte alle sider.
   Men det snakker vi ikke om,nei bedre å snakke om det vi ikke kan gjøre noe med.
   Det vi kan gjøre noe med,holde fokus på hvem globalistene er,hvem tjener på alle disse hersens krigene og konfliktene,nei det er ikke interessant for de som sier seg å være for frihet og demokrati.
   Den kommende finanskrisen som skyldes at det rentebelastede gjeldssystemet nå revner,det er helt uintreressant for til kvelden er det nye fotballkamper på tv.

   Svar
   • Ja Jan, når fienden (eventuelt idiotiet) har et våpen.- Altså pengesystemet og rentene. Hva kan Norge som nasjon så gjøre for å uskadeliggjøre dette våpenet, denne forestillingen om at penger/renter står over nasjonens arbeidskrefter for å styre en nasjons utvikling?
    Det burde være kun en løsning.
    La være å bruke dette våpenet.
    Etablere et nasjonalt pengesystem/byttemiddelsystem og egne renter. (-Som alltid burde være lik lønn/prisutvikling opp eller ned, til enhver tid) . Dette ville gi forutsigbarhet, et viktig element i en nasjons velstandsppbygging.
    Byttehandel med andre nasjoner grunnes uansett i bytte av reelle produkter & tjenester.
    Om man benytter bartrade, vekt, kalorier, eller tall burde ikke være det viktige.
    Men når vi, som nasjon, spiller med i dansen rundt penger/gull, vil vi tape uansett overfor de som har flere hundre års erfaring med dette pengespillet/våpenet.

   • Hei Frikar.Dypstaten er i problemer nå,det finnes motkrefter.Det er mye som skjer i skyggene om dagen.Det siste som nå rulles opp er at Hunter Bidens E.poster er blitt bekreftet,hold deg fast,av en svensk myndighet.
    Lite om dette i norske medier,ja svenske også,men nå tyter det frem så mye skit om denne familien fra Sverige som også har ett godt grep om Norge.
    ABB + Siemens = Investor = Wallenberg.
    Saab Scania = investor = Wallenberg
    Jeg lurer på når Derimot med Lindtner skal hoppe på toget,troverdighet er rare greier.
    Visste du at verdens förste tilfelle av polio ble oppdaget i Sverige,ikke langt fra et slikt sted som driver med forskning på viruser og slikt.
    Astrazeneca = Investor = Wallenberg.
    All den historie vi har lært er den historie det er blitt tillatt at vi skal lære.
    Blindsporene er der,overalt,og vi jager og jager,men glem alt om hvordan ,hvem tjener på det ?.
    Stocholms enskilda Bank var verdens første privateide bank,det måtte et kongedrap til for å få det til,utført av blant annet en Wallenberg og en Bildt.
    Verdis opera «maskeballet handler om den historien og det var masse skrik og skrål og sensur da Verdi forsøkte å sette opp denne forestillingen.Deler av den måtte omarbeides før grønt lys ble gitt.

   • Hei igjen Frikar.
    Hvor mektige kan denne Wallenbergfamilien være ?-
    En såkalt tidligere Wallenbergansatt ,En Hagelin fant opp kryptografen,den gjorde at allt av kodete meldinger ble lest av eierne av en slik kryptograf.Disse maskinene ble solgt til de fleste parter i div konflikter og kriger,det var selvfølgelig Ericksson som solgte disse maskinene.Hovednøkkelen,maskinen over alle maskiner beholdt Ericksson og dermed visste de på en prikk hva som foregikk på begge sider av gjerdet.
    Ericksson styrer Telecom.All verdens ledere må kommunisere på ett vis og Ericksson kontrollerer alt.
    Men ikke helt.I 2019 tok justisdepartementet i USA kontroll over Ericksson,ved president Trump.
    Det foregår en masse Stingoperasjoner nå for å bryte ned den dype staten,valget i USA,Maricopa county,i Texas mm.Durhams strupetak på H Clintons Advokat (advokatbyrå.
    Xi og Putin og Erdogan er med,Den dype staten kan ikke bekjempes om ikke disse aktørene ble enige om at nok er nok.Denne Svensken skal tas,men de må gå forsiktig frem.
    Alle politikere og ledere vet om det kommende finansielle sammenbruddet,men sitter for dypt i skitten eller er redd for å miste sin posisjon i hierarkiet.De blir med båten ned.
    Kryptovaluta og skatteparadiser,alt er registrert med navn og nummer.Akkurat som Sveitsiske banker gjorde,men nå er det omvendt nakketak og mange har begynt å synge.
    Det kommer til å bli turbulent for å si det mildt,så hamstre mat og nødvendigheter,dypstaten gir seg ikke uten kamp,de vet hva som skjer om de taper.
    Nå er det vel ca 90 prosent av befolkningen som har vaksinert seg og 90 prosent ca er sauer,så forvent ikke at de kan overbevises,de er faste i sin tro på at staten vil redde de,de forstår ikke at velferdstreet råtner på rot og at når makten skrur igjen lånemuligheter og skrur opp renten,da forsvinner både penger og tro.

   • Sverige ca 15000 jøder, Norge ca 1500.

 • Mener du at Wallenberg eller Ericsson eller «svenskene» har skylda for faanskapen i verden, Jan?
  Uansett, Norge, hverken norske politikere eller innbyggere trenger å danse med.
  Selv om det «lønner seg» penge-økonomisk. (- før vi får en ny krise med «dårlige tider» igjen.)
  Det er bare å lære seg å skille mellom fantasi og virkelighet i nasjonen Norge. Mellom penger som byttemidler og verdimåler som vekten og meterstokken, og ikke tro at dette verktøyet har en egenverdi som står over arbeidskreftene i nasjonen.
  Skjønner vi dette mister bakmennene som bruker penger/renter som våpen sin makt over nasjonen vår. Man kan vanskelig hindre fugler og fly over oss. Men vi kan hindre de i å bygge reir på/i vårt hode.
  Men dessverre virker det som om det er vanskeligere å analysere og gå til roten, og ta sjøl kritikk, enn å skylde på noen. Det finnes mange gale mennesker og gale systemer og bakmenn. Men vi TRENGER ikke leke med de eller spille deres spill.
  Vår mentalitet er vår skjebne.

  Svar
  • Det jeg mener Frikar,det er at det som kalles Stockholmsbyråkratiet og da med Wallenbergfamilien på toppen,de/det har herjet verden de siste 200 år.
   Veldig ukjent,også i Norden,kan det være fordi de har ønsket det slik ?.
   Tenk på det,dagens Carl Bildt arbeider idag for Skandinaviska enskilda banken.Verdens første privateide bank var Stockholms enskilda bank som ble startet av en Bildt og en Wallenberg ca 1792 til 1809.Ostindiske selskap,kongemord.
   Hvorfor kan vi så lite om egen historie ?
   Jeg har ved flere anledninger anbefalt Carl Norberg.se og Carl Norberg youtube.De Fria Youtube.Matthias Andersson Youtube.
   Særlig er De Frias youtube video fra 17 mai opplysende,det er ett sammendrag på noe over 2 timer og vel verdt å få med seg.
   Så langt har jeg fått mine manglende biter i puslespillet gjennom å følge disse.

   Svar
 • Gi meg et sammendrag. Sett sammen puslespillbitene, ellers skjønner jeg ikke hva du mener.

  Svar
 • Trygve Bratteli forsvarte seg med at alle på Stortinget var enige. Hvilken helt ! Den eneste politiske helten i 1940 var Johan Scharffenberg.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Regjeringstalsperson i Ukraina:

Det var rett å klasebombe badestrand full av folk.

Forrige innlegg

Oberstløytnant: USA-basene i Norden har ingen forsvarshensikt.

De skal brukes til å angripe Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.