Norge og resten av den vestlige verden er i dag vasaller under imperiet USA

(Vasall er en underordnet som styrer et område underlagt en overordnet makt)

I dette imperiet er det noen få meget mektige grupper som bestemmer. Jeg mener dette er: 1. Krigsindustrien (Det militær-industrielle kompleks), 2. Finanskapitalen (Wall Street og storbankene) 3. sammen med noen helt sentrale industrivirksomheter som oljenæringen, gruveselskaper, næringsmiddelindustrien osv. Alle disse virksomhetene eksisterer ikke lenger som selvstendige virksomheter, men er langsomt grodd sammen som en felles organisme – et mangehodet troll.

Medieindustrien (corporate media) i USA kontrolleres i dag av noen svært få storselskaper som er en del av den samme organismen. De fungerer som et «sannhetsministerium», storkapitalens stemme. Disse opptrer ikke lenger selvstendig, men er styrt av de samme kapitalkreftene. I Norge er situasjonen den samme. Som vasall-stat har vi ikke lenger en egen utenrikspolitikk. Den tar imperiet seg av. De største mediene i Norge retter seg etter det.

De virkelig kritiske stemmene i dag som ikke er styrt av kapitalmakten er de uavhengige nettstedene og enslige bloggere. Jeg vil slutte meg til disse med mitt musepip.