POSTED IN Globalisering, Olje-Energi

Grønn ødeleggelse

Hvor lenge skal man la den norske energipolitikken preges av selvdestruktiv inkompetanse?

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Helge Leikanger

Mange land i Vest Europa har etter en årelang dysfunksjonell såkalt «grønn» energipolitikk, mer og mer ødelagt sin tidligere stabile og relativt rimelige kraftforsyning, og dermed destabilisert og ødelagt det som også har dannet grunnlaget for de samme europeiske landene sin velstand, vekst og trygghet.

Og Norge og våre ledende norske politikere, er dessverre i stadig større grad i ferd med å adoptere en slik dysfunksjonell energipolitikk, til tross for at de samtidig med egne øyne ikke kan unngå å se de tragiske resultatene som allerede forlengst har begynt å utspille seg i en rekke land.

DET GRØNNE SKIFTET HAR VÆRT EN KATASTROFE FOR TYSKLAND

Eksempelvis Tyskland, har i løpet av de siste par tiårenes «energiwende» med Merkel i spissen, brukt over 5 000 milliarder på utbygging av en dysfunksjonell vindmølleenergi, og bidratt til å destabilisere strømforsyningen i Europas største økonomi, før de heller begynte å bygge vindmølleparker i Norge, subsidiert av norske skattebetalere i stedet.

OGSÅ NORGE SKAL FÅ MER ABSURD ENERGIPOLITIKK

I Norge er vi ikke bare godt i gang med å etterape Tyskland og andre europeiske lands selvdestruktive energipolitikk, men våre ledende politikere skal som vanlig også forsøke å være flinkest i klassen til å bruke flest mulig milliarder av norske skattebetalere sine penger, når de blant annet skal elektrifisere oljesokkelen, angivelig pga det såkalte Grønne Skiftet og redusere menneskeskapt CO2-frigjøring.

Selv om det såkalte Grønne Skiftet og en elektrifisering av den norske oljesokkelen, i praksis ikke vil medføre ett eneste grams reduksjon i global CO2-frigjøring, men tvert øke denne betydelig, i og med at dette medfører at gassen som i dag benyttes til å lage strøm på sokkelen, i stedet skal eksporteres og selges til europeiske land, som igjen bruker den i sin strømproduksjon. Og som igjen kan eksportere den inn i den europeiske energiflyten, som dermed kanskje også kommer tilbake til Norge etter en lang runddans og med et betydelig effekttap gjennom lange kabler, som bare det ene av de mange negative resultatene.

I tillegg kommer arbeidet og CO2-frigjøringen både med bygging og installasjon av elektrifiseringen av sokkelen, og eventuelt også fjerning av de samme installasjonene, i og med at mange norske politikere angivelig også fronter at de snart skal legge ned norsk oljesokkel.

Kjell Erik Eilertsen kommenterer (på hans facebook-vegg) glimrende og oversiktlig rundt dette temaet, imens våre ledende norske politikere synes enten å være fullstendig bevisste på å støtte den nåværende samfunnsutviklingen, eller være fullstendig likegyldige til hva som skjer, eller rett og slett er fullstendig inkompetente til å forstå alvoret med situasjonen som vi faktisk allerede er kommet opp i, og som bare vil bli langt verre etter hvert som denne utviklingen og enda mer av den absurde og spinnville politikken rundt det såkalte Grønne Skiftet skrider ytterligere frem.

Kjell Erik Eilertsen skriver:

I første halvår produserte Norge 76 TWh elektrisk kraft (1 TWh = 1 milliard kilowatt-timer). 

Riktignok noe mindre enn i fjor da det ble satt historisk produksjonsrekord som dro kraftmagasinene i Sør-Norge ned fra historisk høye til historisk lave nivåer, sesongjustert.

Av produksjonen i første halvår gikk 6,7 TWh til netto eksport. 

Dvs. vi eksporterte 6,7 TWh mer enn vi importerte. Og 4 TWh ble brukt på elektrifisering av olje- og gassproduksjonen, i stedet for å bruke plattformenes egne gassturbiner (en særnorsk praksis som kun flytter CO2-utslipp over landegrensen, med null utslippsgevinst, der milliardinvesteringene avskrives under petroleumsskatteordningen (78%) slik at praktisk talt hele regningen tas av staten (skattebetalerne/velferdsstaten) gitt eierskapet på sokkelen, og mer til når vi inkluderer tilsvarende reduksjon i provenyet fra CO2-avgiften.

I juni alene ble det produsert mer kraft enn i både april og mai. Hele 11,5 TWh. Av dette forsvant 2,2 TWh ut i netto eksport. Dvs. nesten hver femte kilowatt-time som ble produsert i Norge forsvant i form av netto eksport. 

Og dette har foregått med rekordlave nivåer i Sør-Norske kraftmagasiner, i stedet for å bygge opp nivået i de samme magasinene til høsten og vinteren.

De tre største mottakerlandene i juni var Danmark, Tyskland og Sverige. 

Det er mange mysterier når det kommer til kraftsituasjonen som politikerne sliter med å forstå eller erkjenne. 

Politikerne bruker kun én informasjonskilde – Statnett som løper ærend for kraftprodusentene og Energi Norge som siterer Statnett og representerer kraftprodusentene, og et NVE som dilter etter og ikke helt vet hva de skal mene ettersom reguleringsmyndigheten er flyttet ut av landet gjennom stortingsvedtaket 22. mars 2018 (i strid med grunnlovens paragraf 1 om å avgi suverenitet, ifølge en rekke jusseksperter). 

Og kraftprodusentene, de er Statkraft 50%+ og kommunale kraftverk 40%+ med Oslo kommune, Agder Energi og BKK i spissen, der hele prisøkningen husholdninger og næringer betaler, fyller opp kommunale kasser og statskassen, med 25% moms på toppen. 

Et av mysteriene er at strømprisene i Sør-Norge i juni lå i gjennomsnitt, 22% høyere enn i tilstøtende region i Sverige, 60% høyere i andre kvartal og 42% høyere siden oktober da Englandskabelen ble satt i drift.

I Sverige går nå oljekraftverket i Karlshavn på full kapasitet og konsumerer 140.000 liter fyringsolje i timen, mens norske politikere har forbydd nordmenn å varme opp hus med fyringsolje, som sammen med elbilpolitikken har økt det norske kraftforbruket med nesten 4TWh årlig og gitt internasjonal bilindustri med Tesla i spissen et fullskala forskningslaboratorium gratis uten å kreve noe tilbake.

Et annet mysterium er at ingen av de nevnte har villet erkjenne at overproduksjonen for å supportere netto eksport, elektrifisering av sokkelen, parafinforbudet og elbilpolitikken har tappet kraftmagasinene i Sør-Norge ned til et historisk sesongjustert lavmål. 

De snakker kun om «tørrår» (som skjedde i 1969 og dels i 2010) og som nå ser ut til å stoppe på Svinesundbrua.

Et tredje mysterium er den manglende erkjennelsen av at den voldsomme nye eksponeringen mot Europas to største kraftmarkeder – Tyskland og Storbritannia som systematisk har bygget ned sin basiskraft over en årrekke, der gassprisen er avgjørende for strømprisen, har ført til at europeiske gasspriser nå også preger norske strømpriser. 

Noen politikere kaller det hele solidaritet med Ukraina, enda problemet er strukturelt, politisk vedtatt og iverksatt lenge før invasjonen av Ukraina. 

Kanskje den dysfunksjonelle energipolitikken i EU sågar inngår i Russlands kalkulerte risiko i Ukraina?

Skjønner politikere prinsippet med marginal nyttekost og hvordan en råvare prises i et marked, at prisen bestemmes av marginal etterspørsel og tilbud? 

Den eneste responsen som kommer fra Statnett, Statkraft, politikere og lobbyister er at «vi må øke kraftproduksjonen i Sør-Norge». 

OK, da vil jeg be om å studere vedlagte figur. Den viser kapasiteten for alle utenlandskablene (blå kurve) i MW, der økningen i 2008 er kabelen til Nederland (700MW), økningen i 2014 er den fjerde kabelen til Danmark (700MW) og økningen i 2020-21 er kablene til Tyskland og Storbritannia (2x1400MW).

Den røde kurven viser faktisk flyt. Interessant nok har den totale flyten ennå ikke nådd opp til kapasiteten vi hadde før de to siste kablene kom på. 

Hvis dette handler om forsyningssikkerhet, burde kapasiteten til de to siste kablene være av null betydning. 

Men, de har gitt en kraftig økning i eksponeringen mot markeder med helt nye prisdrivere, noe norske strømkunder nå merker til det fulle, og som fyller opp kommunale kasser og statskassen, for ikke å glemme de respektive lønnskonti + bonuser i de nevnte statlige og kommunale virksomheter. 

Så hva skjer hvis vi følger rådet fra Statnett, Statkraft, norske politikere og lobbyister om å «øke kraftproduksjonen i Sør-Norge»? 

Vil all den nye kraften bli til et kraftoverskudd som vil senke prisene i Sør-Norge? 

Vil den overskride behovet til Europas to største og mest dysfunksjonelle energimarkeder og derigjennom senke prisen? Nei og Nei. 

Den ledige kapasiteten i vårt utvekslingssystem kan overføre en årlig kraftmengde på mer enn 30 TWh. 

Det tilsvarer vel 8,5 ganger forventet årlig kraftproduksjon fra Fosen Vind, eller mer enn 2370 vindturbiner av typen som har ødelagt naturen på Fosen. 

Og hva vil det koste å bygge? 

Jo ca. 100 milliarder kroner. 

Og hvem tar den regningen? 

Jo, strømkunder, skattebetalere og velferdsstaten.

Så det å tro at man skal kunne senke kraftprisene i Sør-Norge ved å bygge ut mer kraft i den situasjonen flertallet på Stortinget har bragt oss i, kan sammenlignes med å øse en lekk båt med sil. 

Og et fåtall politikere later til å forstå det.

Kilde: SSB tabell 08799 og 12824, fakta om utenlandskablene og Nord Pool.


Innlegget er hentet fra Helge Leikanger sin facebookside.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • «Hvor lenge» kommer an på folket. Sri Lankas President Rajapaksa ville også være flinkest i klima-klassen. Og landet er konkurs. Han måtte rømme i yachten sin, og plebsene brøt seg inn og drakk brennevinet og badet i bassenget, og så satte de statsministerboligen i brann. Som et eksempel til etterfølgelse. Biden og Trudeau bues ut hvis de viser seg blant folk. Mark Rutte er så forhatt som han fortjener å være. Ekle Jacinta Ardern. Schwab-disipler over hele linja. Kronprinsen er i og med dette uverdig som Norges konge. Hvem i norsk politikk er IKKE lojal til agenda 2030? Ingen? Er det kun landssvikere å velge mellom ved valg? Det ser sånn ut.

  Svar
  • Hvis valg hadde betydning ville de blitt forbudt for lenge siden… Valg er bare en illusjon, de som har makten sørger for med alle midler inkludert valg juks til å sette inn sine egne folk de har full kontroll over.

   Svar
   • Valg og valgfusk,vet vi hvor mange «nordmenn»som bor i utlandet ?.Utenlands og såkalt forhåndsstemming ,Hvordan foregår det ?.Med eller uten legitimasjon ?.

 • Wasan Totland
  27 juli 2022 13:38

  «-Et av mysteriene er at strømprisene i Sør-Norge i juni lå i gjennomsnitt, 22% høyere enn i tilstøtende region i Sverige, 60% høyere i andre kvartal og 42% høyere siden oktober da Englandskabelen ble satt i drift.»
  Kan dette forklares på en mer forståelig måte? På to kvartaler av et år, altså halve året, er altstrømprisen i snitt 51% høyere i sør-Norge enn tilstøtende region i Sverige? I Juni var den bare 22% høyere enn svenskenes pris. Hvorfor understrekes det siste? Er det fordi at man bruker så lite energi om sommeren at prisene burde vært de samme?

  Svar
 • «Kan dette forklares på en mer forståelig måte?»

  1. Vi har en ( om mulig) enda mer udugelig regjering enn svenske innbyggere.
  2. Våre myndigheter legge på avgifter i prosent (! ) og ønsker derfor enda høyere pris.

  Uansett: All pris over 15 øre ( kostpris og leie til vannkraftkommunene) pr. kWh er penge-tyveri fra norske innbyggere. I tillegg kommer tort & svie, dvs. frykt for framtiden istedet for livsglede.
  Fei ‘Arbeider’-partiet, Sp og Høyre ut. Merkantilistpartiene som setter staten, og andre stater/bakmenn, framfor egen (?) nasjon. Aldri glemme.

  Svar
 • Student of History
  28 juli 2022 9:17

  Dette er villet politikk. Bl.a. del av Agenda 2030. Og det har mye å gjøre med den «grønne» økonomien som SKAL innføres enten vi vil det eller ikke. En ny økonomi basert på en gass som det finnes mindre enn 0,5% av atmosfæren og ut av den delen påvirker mennesker mindre enn 7% av. Likevel får gassen og vi mennesker som «slipper den ut» skylden for global oppvarming, klimaendring osv. som vi er fortalt er basis for å innføre masse-ødeleggelse-politikk som f.eks. ACER og salg av norsk strøm til høyest mulig gevinst til fordel for alle UNNTATT Det Norske Folk.

  Det er egentlig ingen grunn til at vi her i Norge skulle kunne få GRATIS strøm som subsidieres av salg av strøm til utland. Vi eksporterte vi mer enn vi selv brukte siste måned.

  Svar
 • Northern Light.
  28 juli 2022 16:21

  Her er noen argumenter en kan bruke til «å skjære igjennom med» i diskusjoner om strømpriser.
  Det er utenlandskablene og ACER som er årsaken til de høye strømprisene, for:
  * Norske vannkraftverk befinner seg innenfor grensene til det Norske fastlandet og produserer mer enn nok strøm, ca 150 twh i et normalår, uansett energisituasjonen i resten av verden og pris på gass i Tyskland.
  * Forbruket til norsk industri, næringsliv og husholdninger er på ca 140 twh, så det er ingen energikrise i Norge.
  * En NTNU studie har vist av vannkraftverkene kan oppgraderes til å produsere ca 22-30 twh mer uten særlige naturinngrep, vindkraftverk er dermed en løsning på et ikke-eksisterende problem.
  * Norge kan ikke bli «grønt batteri for Europa», for en 50-80 twh fra Norge med strøm fra vannkraft, vind- og bølgekraftverk trenger ikke Europa som har et forbruk på flere tusen twh. 50-80 twh kan europeiske land selv spare med energiøkonomisering og energigjenvinning.
  * Det trengs ikke «balansekraft» og utjevnings-kraft når Norske vannkraftverk produserer mer enn nok til det Norske forbruket. Det blir ikke tørrår i Norge så lenge vannmagasinene kun leverer til et Norsk forbruk, og kun selger overskuddet.

  Det er utenlandkablene og ACER-avtalen som tillater at kraftselskapene kan tappe ned vannmagasinene under den vannstanden som sikrer forsyningen til Norge, som er årsaken til dagens situasjon. Nedtappingen av magasinene er uten politisk styring. Det vil si politikerne styrer til fordel for global storkapital, og ikke til det Norske folk og lands interesser. Hadde de gjort det hadde det ikke vært for lav vannstand i magasinene nå.

  Storkapitalens politikere og media rundsnakker folk med pris på gass og reduserte leveranser av gass fra Russland til Europa. NRK nyhetsankere kan si: Det er lav vannstand i magasinene, uten å si hvorfor. Tv-seerne får det inntrykk at det er lite nedbør i fjellene, men det er nedtapping av magasinene for salg til utlandet som er grunnen. Bra for kraftspekulantene til det Nasdaq eide Norpool, men alvorlig for industri, næringsliv og mange husholdninger.

  Mange ser ut til å allerede ha glemt hvordan det var før ACER, for når Støre kan si «utenlandskablene har tjent Norge godt» uten at det fører til folkelig raseri og opprør, må en dessverre kunne konstatere det. Det er det EØS og ACER skal gjøre, gradvis ta landressursene fra det Norske folk slik at de ikke forstår hva det innebærer før det er for sent: Storkapitalens politikere gjør ikke bare de fattige fattigere, de gjør også mange som klarte seg i arbeider- og lavere middelklasse fattige.

  Svar
 • Det der med elektrifisering av sokkelen er komisk: Oljeplattformer som står i nordsjøen skal få skjøteledning fra land til 50.000 millioner kroner, sånn at de ikke skal brenne opp gassen de pumper opp.

  Da blir oljeindustrien i Norge «grønn» og norsk olje og gass vil bli den mest miljøvennlige i verden.

  Betyr det at oljeselskapene vil pumpe ned igjen gassen som ikke lenger skal brennes for å produsere strøm til oljeplattformerne i Nordsjøen?

  Selvsagt ikke. Gassen som ikke blir brukt til strømproduksjon i Nordsjøen skal selges for å gjøre oljeselskapene rikere og mektigere. Regninga for skjøteledningen skal skattebetalerne dekke.

  Hvorfor er det ikke ulovlig å stjele penger fra arbeidsfolk for å gi dem til folk somner rike?

  Svar
  • Ja, F. Og politikerne er frekke nok til å kalle dette miljø-politikk. Gassen brennes ikke på en annen klode. Man kan undres om en slik miljø-kriminalitet og tyveri fra norske innbyggeres vannkraft skyldes idioti/ ( parti) politikk, eller galskap. :

   » Selvsagt ikke. Gassen som ikke blir brukt til strømproduksjon i Nordsjøen skal selges for å gjøre oljeselskapene rikere og mektigere. Regninga for skjøteledningen skal skattebetalerne dekke.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvorfor må derimot.no gjøre FHI sin jobb?

Her er en kort artikkel om immunforsvaret.

Forrige innlegg

Norsk lege mister lisensen:

Han fulgte ikke myndighetenes anbefalinger, men reddet langt flere covid-pasienter med effektive medikamenter.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.