POSTED IN Coronavaksiner, Overvåkning

Hvis forslaget til Koronapass vedtas:

«Tvangsvaksinering, isolering (innestengning), tap av arbeid.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Høringssvar om koronapass – åpent brev til Regjeringen og Stortinget

Av Redaksjonen

Regjeringen utreder koronapass. Noen konsekvenser dersom det blir innført: Tvangsvaksinering. Isolering. Du kan miste jobben. Også du som ikke tar boostere.

________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hemali
________________________________________________________________________

Av advokat Jørgen Heier

Noen konsekvenser dersom Regjeringens koronpass – etter EUs modell – blir innført i Norge: Du og barna dine kan tvinges til å vaksineres. Du kan miste jobben. Du kan isoleres og hindres i å reise. Dersom du er uenig i forslaget og vil bruke din demokratiske rett, kan du bruke denne teksten i ditt svar, som du legger inn her. Dette er noen av konsekvensene dersom forslaget om koronapass blir vedtatt:

 • Selv «fullvaksinerte» kan miste jobben. Selv etter tredje dose vil gyldigheten av dem være tidsbegrenset, du må ta «boosterdoser» for å opprettholde status som fullvaksinert.
  Sitat fra forslaget:“Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.”
 • Også barn kan tvangsvaksineres
 • Isolere de uvaksinerte, sitat: «Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller  kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler.«
 • Du kan miste jobben, sitat: «Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for
  eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.”
Av advokat Jørgen Heier


Kontrollregime en rettsstat ikke burde være bekjent av

Det vises til høringsnotat av 28.1.2022 om EU-Kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen), regjeringens beslutning av 9.2.2022 om at det nasjonale koronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet, og høringsnotat av 11.2.2022 om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat. Summen av dette vil etablere muligheten for et kontrollregime en demokratisk rettsstat ikke burde være bekjent av. Regjeringens forslag om koronasertifikat nå, når pandemien for alle praktiske formål er over, fremstår fullstendig malplassert.

Koronaertifikat bør anses som grensekontroll

Forslaget til endring i grenseforordningen medfører at bruk av koronasertifikat (i kombinasjon med elektronisk overvåking) ikke blir å anse som grensekontroll, hvilket vanskelig kan anses som noe annet enn en tilsnikelse, gitt at fri flyt av mennesker ellers skulle være en sentral frihet innen Schengenområdet.

Regjeringens beslutning om å harmonisere det nasjonale koronasertifikatet med EUs gyldighetskriterier medfører at en stor gruppe av den voksne befolkningen i Norge ikke kvalifiserer til koronasertifikat basert på vaksinestatus, hvilket er problematisk idet regjeringen synes å gå inn for en «2G»-løsning, dvs. at man ikke gir anledning til å få koronasertifikat basert på negativ test.

Forslaget om å «forlenge» virketiden for bestemmelsene om koronasertifikat, samt å presentere lovforslaget som en «presisering» ordlyden i smittevernloven § 4A-2, fremstår også som en tilsnikelse idet forslagene som nå fremmes, legger til rette for generell bruk av koronasertifikat som virkemiddel, nettopp slik man mente at tidligere ordlyd ikke gav hjemmel for.

Går George Orwells bøker en høy gang

Vurderingene i høringsnotatet av 11.2.2022 av koronasertifikatet opp mot menneskerettigheter og grunnlovsvern synes lettvinne og preget av et ønske om å begrunne et forhåndsbestemt resultat heller enn kritisk vurdering av hvorvidt et regime for segregering og kontroll er forenelige med gjeldende rettslige prinsipper. De typesituasjoner som beskrives som mulige bruksområder, representer dessuten en dystopisk fremtid der departementets betraktninger går George Orwells bøker en høy gang.

Når man leser de faglige grunnlagene departementet har innhentet fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, springer det en i øynene at:

 • Det er de politiske myndighetene som synes å be fagmyndighetene begrunne ønsket politikk, snarere enn at man lytter til faglige råd.
 • Helsedirektoratets uttalelse om at koronasertifikatet kan ha smittevernfaglige effekter, fremstår som et ubegrunnet postulat.
 • Folkehelseinstituttet anbefaler ikke koronasertifikat, og problematiserer at dette i den tenkte utforming ikke harmonerer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge, slik at en stor gruppe mennesker vil kunne komme til å vaksinere seg av andre enn medisinske årsaker.

Nå over en million som ikke vil opprettholde sitt sertifikat uten booster

For både EUs og regjeringens ønskede koronasertifikat er anvendelsesområdet for barn noe uklart. Om man imidlertid bare tar utgangspunkt i den voksne delen av befolkningen (dvs. de over 18) er det verdt å huske på at Folkehelseinstituttet IKKE har anbefalt en 3. dose for aldersgruppen 18-44. For ca. 1 900 000 personer har altså Folkehelseinstituttet gitt et annet vaksinasjonsråd enn det som gir gyldig koronasertifikat ut over 270 dager etter dose 2. I Folkehelseinstituttets siste ukerapport (uke 5), fremgår det i tabell 23 at en del i aldersgruppen 18-44 har tatt 3. dose på frivillig basis, men det er altså i skrivende stund drøye 1 100 000 personer i denne aldersgruppen som til tross for å Folkehelseinstituttets anbefaling i ryggen, ikke vil opprettholde sitt koronasertifikat om de ikke vaksinerer seg videre. Det er også nærmere 500 000 eldre voksne som med grunnlag i internasjonale menneskerettigheter, grunnloven og pasientrettighetsloven § 4-1 har tatt et rettmessig valg om å ikke vaksinere seg i henhold til det foreslåtte koronasertifikatets gyldighetskriterier. Det er altså ca. 1 600 000 voksne nordmenn som på legitimt grunnlag har tatt et vaksinevalg som medfører en risiko for å bli stilt på siden av samfunnet dersom regjeringens forslag blir vedtatt.

I utakt med sine velgere

Departementet, Regjeringen og Stortinget forutsettes å ha registrert at det er omfattende og tiltagende protester fra befolkningene i Canada, Australia, New Zealand og Europa. Myndighetene i den presumptivt siviliserte delen av verden er nå i fullstendig utakt med sine velgere. Dette burde ikke være mulig i moderne demokratier. Norge har nå en gyllen mulighet til å gå foran som en demokratisk rettstat verdig, ved å beslutte det som er rett. Pandemien og koronasertifikatet bør nå skrinlegges én gang for alle.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «Dette burde ikke være mulig i moderne demokratier. Norge har nå en gyllen mulighet til å gå foran som en demokratisk rettstat verdig, ved å beslutte det som er rett. Pandemien og koronasertifikatet bør nå skrinlegges én gang for alle.»

  Så får vi håpe at den norske befolkningen er i stand til å leve i et (moderne)demokrati, – og sier klart i fra.
  Man kan tvile, dessverre.

  Svar
  • Blir bare såå dritlei alt demokratipjattet. Like vanskelig å få folk til å forstå dette som det er å få folk til å forstå at å tro på dødeligheten til C19 er regelrett idioti. Norge har ALDRI vært et demokrati! Og med dagens styresett og politiske sammensetning kommer det heller ALDRI til å bli et demokrati. Norge er et Oligarki/Aristokrati. Det er et rikmannsvelde styrt av et lite fåtall som på mest nedrig vis har tilranet seg makt og myndighet som aldri var tiltenkt dem fra det norske folks side. Vær så snill å slutt med dette svadapratet. Kall en spade for en spade!

   Svar
 • Men endelig en motstemme, selv om det kun gjelder munnbind :
  https://www.tb.no/munnbindmutasjoner/o/5-76-1737019

  Må flere følge. Må vi snart våkne!
  Eller skal vi drukne i propaganda fra tospannet myndigheter & media?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ukraina

Lyst på krig, eller bare behov for?

Forrige innlegg

Det tas hele tiden skritt mot en europeisk føderal stat

DEN VIKTIGSTE SAKEN I EU I DAG

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.