POSTED IN Norsk politikk, Virkelighetsforståelse

Hvem påvirker hvem?

Pågående amerikansk påvirkning av Stortingsvalget.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi advares mot at fremmede makter kan forsøke å påvirke Stortingsvalget. Både politikere og velgere må være på vakt. Den klart største trusselen – amerikansk påvirkning – er imidlertid sterkt underkommunisert.

Våre hemmelige tjenester ber oss om å være vaktsomme i tiden som kommer. Forhåndsstemmingen til Stortingsvalget er allerede i gang og det er fare for at andre stater vil forsøke å påvirke utfallet av valget ved å manipulere velgerne. Også politikerne advares mot at fremmede makter kan øve skjult påvirkning.
_____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Spartakus
_____________________________________________________________________________

Det påfallende er at det er Russland og Kina det advares mot – og ikke USA, som beviselig har manipulert norske velgere og politikere i tiår, og som har truet og løyet for å trekke Norge inn i kriger mot stater som aldri har angrepet oss.

Det er særlig innenfor utenriks- og forsvarspolitikken at den amerikanske påvirkningen skjer, ved at vi gjennomgående og ukritisk får presentert amerikanske synspunkter og perspektiver. USA har sine lojale påvirkningsagenter utplassert i mediene, i politikken, i de hemmelige tjenestene og i Forsvaret. Her er holdningen tilsynelatende at USA og Norge har felles interesser.

Les også: Journalister for Forsvaret

Stortingskandidater og velgere, vær på vakt!

En brosjyre fra Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste er sendt alle registrerte kandidater til høstens Stortingsvalg. I brosjyren defineres påvirkning som en utenlandsk, statlig initiert, fordekt og tilsiktet aktivitet for å oppnå et mål som på kort eller lang sikt kan svekke norske interesser til fordel for en annen stat.

Da de samme aktørene la frem Nasjonal Trusselvurdering 2021 var en av de større bekymringene forsøk på å påvirke Stortingsvalget i september. Her fremgår det at vi nærmest alle sammen kan bli utsatt for ulike påvirkningsoperasjoner:

Vi bør være forberedt på at utenlandske etterretningstjenester vil kunne forsøke å påvirke opinionen og det politiske ordskiftet i Norge det kommende året. Forsøk på påvirkningsoperasjoner kan ramme et bredt spekter av aktører i Norge. Dette omfatter blant annet befolkningen, politikere, næringslivsaktører og journalister, samt aktører innen embetsverket, fylker og kommuner, tenketanker og akademia. Geografisk og tematisk vil mål relatert til Nord-Norge, Svalbard og forsvars- og nordområdepolitikken være særlig utsatt.

Også Etterretningstjenestens FOKUS 2021 er opptatt av Stortingsvalget. «De senere årene har vi sett hvordan fremmede stater har forsøkt å påvirke demokratiske prosesser i flere land», skriver sjefen for Etterretningstjenesten Nils Andreas Stensønes innledningsvis.

Russland har gjennomført påvirkningsoperasjoner under både europeiske og amerikanske valg, blant annet gjennom nettverksoperasjoner, provokasjoner og koordinert spredning av desinformasjon. Atferden har ikke blitt endret av avsløringer. Også Kina gjør framstøt for å påvirke politiske prosesser i vestlige land. Bruk av økonomiske maktmidler, som insentiver, press og straffereaksjoner, er utstrakt, og bruken av desinformasjon er trappet opp under covid-19-pandemien.

USA er «verstingen» også på dette området

Ingen stat har en så omfattende historie som USA når det gjelder å manipulere og gripe inn i valg i andre land.
 USA har en lang kriminell historie med å blande seg inn i andre nasjoners politiske saker, en historie som strekker seg over minst et århundre, og som siden slutten av andre verdenskrig omfatter alle regioner på kloden, inkludert vestlige parlamentariske demokratier. Dette gjelder ikke bare direkte økonomisk støtte til foretrukne partier og planting av propaganda og desinformasjon, men også attentater og undergraving av demokratisk valgte regjeringer.

Likevel finnes det ikke ett ord om mulig amerikansk påvirkning i Etterretningstjenestens rapport. Selvsagt ikke overraskende, siden E-tjenesten historisk har levd i et nærmest symbiotisk forhold til amerikanske hemmelige tjenester og USA i perioder har finansiert opp imot halvparten av stillingene i den norske Etterretningstjenesten.

Obs! Landets «fremste ekspert» er NATO-offiser

Norges Forsvarsforening har også påtatt seg en rolle med å opplyse oss om farene vi utsettes for. I en egen video får oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen (Forsvarets Høgskole) uttale seg. Han presenteres som «en av landets fremste eksperter på påvirkningsoperasjoner». Legg ellers merke til den skjulte, psykologiske billedmanipulasjonen som er lagt inn i videoen innledningsvis, der vi i noen sekunder ser bilder av typiske russiske bygninger med løkkupler. Ingen skal være i tvil hvor trusselen kommer fra.

Han advarer mot forsøk på «å øke polariseringen og konfliktnivået i samfunnet», «å øke sentrum-periferi konflikten», «å påvirke forhold som var av Russlands interesse, særlig i forhold til forsvar, sikkerhet, alliert tilstedeværelse, etterretningsvirksomhet o.l.».

Det Norges Forsvarsforening (selvsagt) ikke opplyser om er at Geir Hågen Karlsen også er politiker for Fremskrittspartiet (vararepresentant på Stortinget). Dette partiet fremfor noe annet har bidratt til å øke polariseringen og konfliktnivået i samfunnet, bl.a. ved systematisk å henge ut utsatte grupper. At FrP er et USA-vennlig parti er vel heller ikke informasjon som er unndratt offentlighet.

Hvor mye «ekspert» er egentlig Geir Hågen Karlsen? Når vi leser det han skriver er det få selvstendige vurderinger å hente, det meste er nærmest identisk med det trusselbilde vi presenteres for fra amerikansk hold og som vi daglig møter i NATO-lojale medier.

Karlsen er ingen fri akademisk forsker som på selvstendig grunnlag trekker sine konklusjoner. Han er en høyere offiser fra NATO-landet Norge, et land som har deltatt i sammenhengende krigføring for USA i mer enn tjue år, og som har stilt seg bak groteske løgner som har resultert i millioner av krigsofre.

Normal politisk debatt problematiseres

Karlsen har presentert sine poenger i flere artikler. Utenlandsk (les; russisk og kinesisk) påvirkning har som siktemål å øke polariseringen i norsk politisk debatt. Dette kan gjøres ved å støtte grupper på begge sider i en konflikt, særlig på sosiale medier, ifølge Karlsen. Vær derfor på vakt mot de som prøver å sette folk opp mot hverandre, f.eks. ved å hevde at ulikhetene i Norge øker pga. skattelettelser til de rike samtidig som velferdsordninger strammes inn.

Å forsterke sentrum-periferi konflikten, et klassisk tema i det norske politiske ordskiftet, kan også være egnet til økt polarisering. Her bør Senterpartiet og andre som tenker på å reversere kommune- og fylkessammenslåinger passe seg.

Kandidater og partier som viser forståelse for russiske synspunkt bør selvsagt få alarmen til å gå. Stilles det spørsmål ved sanksjonspolitikken mot Russland, med alliert militært «nærvær» og øvelser i Norge, om norsk og alliert etterretningsvirksomhet eller om forholdet til USA, kan dette være tegn på russisk påvirkning, skal vi tro Karlsen. En utenriks- og forsvarspolitisk opposisjon som motsetter seg at USA etablerer seg med militærbaser i Norge blir ifølge denne logikken automatisk mistenkt for å gå Russlands ærend, ja en slik opposisjon kan være styrt fra Moskva.

Har vi ikke hørt tilsvarende mistenkeliggjøring tidligere?

Amerikansk påvirkning i norsk politikk

Det er feil å tro at USA og Norge har sammenfallende interesser og at vi dermed ikke har grunn til å være på vakt mot amerikansk påvirkning. USA er en global supermakt med ambisjoner om å opprettholde sin status, mens Norge er et lite land i nord som først og fremst har interesse av et godt forhold til våre naboer. Vi bør derfor være på vakt mot krefter som vil gjøre oss til brikker i et stormaktsspill.

Noen eksempler på hvordan USA har påvirket norske politikere til å ta katastrofale politiske beslutninger og hvordan amerikanerne driver kontinuerlig påvirkning av norsk opinion:

– Norge lot seg manipulere av USA til å delta i den folkerettsstridige bombekrigen mot Jugoslavia i 1999, en krig som i stor grad ble startet basert på feilaktige og manipulerte etterretningsrapporter

– Norge lot seg presse, lure og manipulere til å krige for USA i Afghanistan i tjue år. WikiLeaks har avslørt at USA i 2007 gjennomførte en hemmelig kampanje mot Norge. USAs diplomater drev omfattende påvirkning ovenfor norske myndigheter og opinion for å øke norsk krigsdeltakelse i Afghanistan

– Norske politikere ble lurt til å sende F-16 fly for å bombe Libya i 2011 og dermed ødelegge det nærmeste Afrika kom en velferdsstat. Libyakrigen var bygd på en serie løgner konstruert og presentert for oss av våre allierte, og krigen har destabilisert en hel region

– Norske mediers utenriksdekning har stort sett same fokus og vinkling som amerikanske medier, og vi blir altfor ofte ukritisk presentert for USAs synspunkter. At amerikanske medier i stor grad manipuleres og kontrolleres av amerikanske etterretningstjenester er etter hvert en dårlig skjult hemmelighet

– Et stort antall sentralt plasserte norske journalister og redaktører har frivillig underlagt seg taushetsplikt og latt seg kurse av Forsvarets Høgskole. De har dermed frasagt seg uavhengighet og integritet i spørsmål knyttet til norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk for å få tilgang til kilder og informasjon fra NATO-hold.

Er det en fremmed stat som både i det skjulte og mer åpenlyst har påvirket den politiske debatten og presset norske politikere er det USA. Å underslå dette er uredelig. Den amerikansk påvirkning av Stortingsvalget skjer her og nå.

Kilder:

«Gode råd til deg som stiller til valg», brosjyre fra Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste 2021, «Nasjonal trusselvurdering 2021», PST, «FOKUS 2021», Etterretningstjenesten, «Noam Chomsky on the Long History of US Meddling in Foreign Elections”, truthout.org 19.01.17, «Slik kan fremmede makter undergrave stortingsvalget», dn.no 10.02.21, «Valg er vår viktigste demokratiske prosess. Det kan trues utenfra», aftenposten.no 20.07.21, «The CIA Used To Infiltrate The Media. Now The CIA Is The Media”, caitlinjohnstone.com 16.04.21, “How the National Security State Manipulates the News Media”, cato.org 09.03.21

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Stortingsvalget er allerede påvirket på en utilbørlig måte ved at den digitale løsningen for å samle underskrifter for å stille til valg fungerte særdeles dårlig. Jeg har skrevet om det her:

  https://estrand.net/2021/06/05/digitale-signaturer-et-fata-morgana/

  Svar
 • Erik, stemmer det at Kystpartiet bare stiller liste i Oslo og Hordaland? Eller har jeg sett feil?

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  29 juli 2021 13:15

  Denne artikkelen glemmer at det finnes godartet og ondartet påvirkning. Den onde er fra Russland eller Kina, den gode er fra USA.

  Eksempelvis er Irak pålagt av FN å betale erstatning til Kuwait for sin invasjon i 1990 på mange milliarder dollar, mens USA ikke er pålagt å betale erstatning til Irak for invasjonen i 2003 som bar basert på løgn og egenproduserte falske «beviser». USA sin invasjon var nemlig av det gode slaget, og norske politikere bøyer seg i støvet og samtykker.

  Et annet eksempel er drapsforsøket på Skripal som russerne fikk skylden for, det førte til sanksjoner og massiv fordømmelse verden over og utvisning av et hundretalls diplomater. Og Norge hev seg på bølgen. Det beviselig bestialske drapet av Kashoggi utført av Saudi-Arabia i Istanbul førte derimot til forsiktig fordømmelse og business as usual der Saudi-Arabia fortsatt får kjøpe våpen fra USA bl.a. til sin krig mot Jemen. Igjen står norske politikere tause, for Saudi-Arabia er USA sine, og dermed våre, venner.

  Edward Snowden sine avsløringer har vi alle glemt, mens de som avslører stygge handlinger fra Russland blir tatt i forsvar og gitt audiens i Det hvite hus. Snowden fikk ikke lov å søke om asyl i Norge fra Russland, han måtte i så fall komme til Norge og søke, uten noen garanti for at han ikke ville bli pågrepet og utlevert til USA for sine avsløringer av amerikansk kriminell overvåkning.

  Det er liten grunn til å være imponert over norsk utenrikspolitikk.

  Svar
  • «Ingen stat har en så omfattende historie som USA når det gjelder å manipulere og gripe inn i valg i andre land.»

   » ..for sine avsløringer av amerikansk kriminell overvåkning.
   Det er liten grunn til å være imponert over norsk utenrikspolitikk.»

   ‘ Norge deltar i operasjoner i blant annet Afghanistan, Irak, Litauen, Mali og Elfenbenskysten .
   ..men vi må likevel trappe opp innsatsen ute, sier Huitfeldt.
   …. .. ta mer ansvar i Irak. ‘ ;-)
   https://www.nrk.no/urix/ap_-norge-ma-sende-flere-soldater-til-utenlandsoppdrag-1.15223309

   Og heller ikke norsk media. En like trist affære.
   ( Utenom demonisering av Trump og hans hårfrisyre når han ville trekke amerikanske styrker ut av Syria og Afghanistan, eller ta fra militærbudsjettet for å bygge en mur mot Mexico og ulovelig innvandring )

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De sier det ikke, men…

Regjeringa vil snikinnføre vaksinepass – det må stanses.

Forrige innlegg

De lovet at vaksinene skulle beskytte mot smitte.

Vaksinene virker ikke slik de lovet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.