POSTED IN Israel, Krig-fred, Midt-Østen

Husker dere hva som skjedde i Vietnam?

Den tiden USA vinner en krig er over.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Iran/Russland set ei Vestleg felle i Palestina

av Pepe Escobar

Posta på kolozeg den 27. oktober,2023

Det einaste landet som greier distrahere Vesten frå Ukraina, er Israel. Men USA og deira allierte går rett inn i ei eksistensiell felle dersom dei trur at ein vest-asiatisk siger blir lettare enn ein europeisk.

Det strategiske partnarskapet mellom Russland og Iran – med Kina på vingane – legg ei utarbeidd Sun Tzu-felle for Overherren i vest-Asia.

Utanom Israel, er det ingen på heile planeten som på eit blunk kan vri fokuset bort frå Vestens spektakulære nederlag i Ukraina.

Krigshissarane som styrer USAs utanrikspolitikk, ikkje nett Bismarckske kraftkarar, trur at viss Prosjekt Ukraina ikkje kan fullførast, så kan Prosjekt Endeløysing i Palestina i staden bli lett som ein plett – ved hjelp av etnisk utreinsking.

Eit meir plausibelt scenario, er at Iran/Russland – og den nye «vondskapens akse» Russland-Kina-Iran – har alt som trengst til å dra Overherren inn i ei ny hengemyr. Det handlar berre om å bruke fiendens eigne metode – å kaste motstandaren inn i ein runddans av forvirring – for å sette han ut av balanse og desorientere han til å gi etter.

Ønsketenkinga til Det kvite hus, om at dei evige krigane i Ukraina og Israel er forsynte med påskrifta «demokrati» og er nødvendige for USA sine nasjonale interesser, har allereie slått tilbake på dei sjølve – til og med blant folket i USA.

Det hindrar ikkje rop og kviskring langs Beltevegen, som avslører at USAs Israel-allierte neokonservative aukar tempoet i provokasjonane mot Iran – via eit falskt flagg som skal føre til eit angrep frå USA. Eit slikt Armageddon-scenario passar fint inn i Israels statsminister Benjamin Netanyahu sin bibelske psykopati

Vasallar skal tvingast til underdanig samtykke. NATO-statsleiarar har trekt opp ei direktelinje for Israel-besøk, slik at dei kan demonstrere si ubetinga støtte til Tel Aviv – inkludert Hellas’ Kyriakos Mitsotakis, Italias Giorgia Meloni, Storbritannias Rishi Sunak, Tysklands Olaf Scholz, den senile som losjerer i Det kvite hus, og Frankrikes Emmanuel Macron. 

Hemn for det arabiske «fornedrande hundreåret»

Hezbollah er en libanesisk frigjøringsbevegelse som drev Israel ut av Libanon i 2006.

Så langt har den libanesiske motstandsrørsla Hizbollah vist eit uvanleg tilbakehald; dei har ikkje bite på nokre av åta. Hizbollah støttar generelt den palestinske resistansen. Fram til for få år sidan hadde dei seriøse problem med Hamas, som dei kjempa mot i Syria. Hamas er delvis finansiert av Iran, men ikkje styrt av Iran. Teheran støttar den palestinske saka, men palestinske motstandsgrupper tar sine eigne avgjerder.

Det store nye, er at alle desse problema no løyser seg opp. Både Hamas og Palestinsk islamsk jihad (PIJ) drog til Libanon for å besøke Hizbollahs generalsekretær Hassan Nasrallah personleg denne veka. Det fortel om felles sak – eller det regionens resistansakse kallar «Einskapsfronten» («Unity of Fronts»).

Endå meir augeopnande var Hamas sitt besøk i Moskva denne veka, som vart møtt med impotent israelsk raseri. Hamas-delegasjonen var leidd av ein medlem av politbyrået deira, Abu Marzouk. Irans viseutanriksminister Ali Bagheri kom frå Teheran for å møte to av Russlands utanriksminister Lavrovs viktigaste varamenn, Sergei Ryabkov og Mikhail Galuzin.  

Det betyr at Hamas, Iran og Russland forhandlar ved same bord.

Hamas har oppfordra millionane av palestinarar i diasporaen, så vel som heile den arabiske verda og alle islamske land, om å sameine seg. Sakte, men sikkert, kan ein byrje skjelne eit mønster: er den arabiske verda – og store delar av islam – i ferd med å sameine seg for å hemne sitt «fornedrande hundreår» – slik kinesarane gjorde etter Andre verdskrig med Mao Zedong og Deng Xiaoping? 

Beijing, via sitt sofistikerte diplomati, hintar i alle fall om det til visse nøkkelspelarar, sjølv før det banebrytande forliket mellom Iran og Saudi-Arabia tidlegare i år, der Russland og Kina mekla. 

Det i seg sjølv vil ikkje forpurre den evige, maniske trongen til USAs neokonservative til å bombe kritisk infrastruktur i Iran. Desse neokonservative, verdt mindre enn null når det gjeld militærvitskap, ignorerer korleis ein iransk hemn ville – presist – utsjå kvar einaste US-amerikansk base i Irak og Syria, og kanskje i Den persiske golfen, som mål for angrep.

Et av USAs store «badekar» omgitt av støtteskip. Martyanov har beskrevet dem som verdiløse i og med Russlands nye hypersoniske missiler som det ikke finnes forsvar mot. De er «sitting ducks» i trange farvann som den Persiske Gulfen, men også i det indre Middelhavet. (red.)

Den makelause russiske militæranalytikaren Andrei Martyanov har vist kva som kan skje med dei dyre, amerikanske badekara i austre Middelhavet dersom Israel skulle angripe Iran, slik dei har trua med å gjere.

Vidare er det minst 1000 US-amerikanske soldatar i nord-Syria som stel landets olje. Desse ville også bli eit umiddelbart mål.

Ali Fadavi, IRGC sin nestkommanderande, sa det rett ut: «Vi har teknologi på det militære feltet som ingen kjenner til, og amerikanarane vil få vite om den når vi tar den i bruk.»

Dei iranske hypersoniske Fattah-missila – ein nær slektning av Khinzal oge DF-27 – har ein fart på mach 15, og kan nå mål kor som helst i Israel på 400 sekund.  

Pluss på med Russlands sofistikerte elektroniske krigføring (EW). Som det vart stadfesta i Moskva for seks månadar sidan: iranarane fortalde russarane at når det gjeld militære samband, «kva de enn treng, berre spør.» Det same gjeld andre vegen, for den felles fienden er den same.

Det heile handlar om Hormuz-sundet 

I russisk/iransk strategi er det Hormuz-sundet som er sakas kjerne. Gjennom dette sundet blir det frakta minst 20 prosent av verdas olje (nær 17 millionar fat per dag) pluss 18 prosent av den flytande gassen (LNG), minst 3,5 milliardar kubikkfot per dag (ca hundre millionar kubikkmeter).

Iran kan på ein blunk blokkere Hormuz-sundet viss dei vil. Det hadde i grunnen ikkje vore meir enn rett og rimeleg, som gjengjeld for at Israel tenker å, illegalt, glefse i seg all  gassen som er oppdaga utanfor kysten av Gaza, gass verdt mange milliardar dollar – utan tvil ein av hovudgrunnane til den etniske utreinskinga dei no er i gang med i Palestina.

Men den verkelege utfordringa blir å jekke ned den Wall Street-konstruerte derivat-strukturen verdt 618 bllionar dollar, som fleire analytikarar ved Goldman Sachs og JP Morgan, så vel som uavhengige energiforhandlarar i den persiske golfen, har stadfesta. 

Så når ting verkeleg skjerpar seg til – langt utover forsvaret av Palestina og i eit scenario av Total Krig – så vil ikkje berre Russland/Iran, men også nøkkelspelarar i den arabiske verda som er i ferd med å bli medlemmar av BRICS 11 – som t.d. Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata (UAE) – ha det som trengst til å jekke ned USAs finanssystem når dei vil.

Det blir som ein aktør høgare opp i den gamle skulens Djupstat, som no arbeider i sentral-Europa, sa:  

Dei islamske nasjonane har den økonomiske fordelen. Dei kan blåse opp sine internasjonale finanssystem ved å kutte oljen. Dei treng ikkje fyre av eit einaste skot. Iran og Saudi-Arabia er i allianse saman. 2008-krisa tok 29 billionar dollar å løyse, men denne – om det skulle skje – vil ikkje ein gong kunne løysast med 100 billionar dollar av fiatinstrument.”

Som handelsmenn i den persiske golfen fortalde meg, er eitt mogleg scenario at OPEC byrjar å sanksjonere Europa, først frå Kuwait og deretter spreidd frå eitt OPEC-land til eit anna og til alle land som handsamar den muslimske verda som fiendar og kanonfôr.

Iraks statsminister Mohammed Shia al-Sudani har allereie åtvara om at olje til Vestlege marknadar kan bli skrudd av på grunn av det Israel gjer i Gaza. Irans utanriksminister Hossein Amir-Abdollahian har allereie formelt bede om ein total olje- og gassembargo frå islamske land mot nasjonar – hovudsakleg NATO-vasallar – som støttar Israel.

Så kristne sionistar i USA, allierte med neokonservative Netanyahu som truar med å angripe Iran, har potensialet til å rive ned heile det globale finanssystemet.

Evig krig mot Syria, remixed  

Dagens politiske vulkan er farligere enn dette.

Under vulkanen vi no sit på, har det strategiske partnarskapet mellom Russland og Kina vist ekstrem varsemd. Utad er det formelle standpunktet deira å nekte å ta stilling for den eine eller andre parten (verken Palestina eller Israel); å be om våpenkvile på humanitært grunnlag; å be om ei to-statsløysing; og respekt for folkeretten. Alle initiativa deira i FN har blitt saboterte av Overherren.

Hittil har Washington nekta å gi grønt lys for ein israelsk bakkeinvasjon av Gaza. Hovudgrunnen er USAs førsteprioritet: å kjøpe seg tid til å ekspandere krigen til Syria, «anklaga» for å vere hovudknutepunktet for frakt av iranske våpen til Hizbollah. Det blir også ei gjenopning av den same gamle krigsfronten mot Russland.

Moskva har ingen illusjonar. Etterretningsapparatet veit godt at israelske Mossad-agentar har rådgitt Kiev medan Tel Aviv forsynte Ukraina med våpen, etter seriøst press frå USA. De gjorde siloviki’ane rasande, og det kan ha vore eit fatalt mistak.

Dei neokonservative, for sin del, stoppar aldri. Dei fremjar ein parallell trussel: viss  Hizbollah angrip Israel med noko anna enn nokre få, spreidde rakettar – og det vil ikkje skje – så vil den russiske flybasen Hmeimim i Latakia bli «eliminert» som ei «åtvaring» til Iran.

Fly på den russiske Hmeimin-basen i Syria.

Dette er lågmåls; sjølv barn som leikar i sandkassen er betre. Etter Israels serieangrep på dei sivile flyplassane i Damascus og Aleppo, stussa ikkje Moskva med å tilby Syria å bruke Hmeimim-fasiliteteane – komplett med klarering for Irans islamske revolusjonære gardekorps (IRGC) sin kargofrakt, ifølge nokre kjelder innan russisk etterretning. Netanyahu vil ikkje nære eit dødsønske ved å bombe ein fullt A2/AD (anti-access/area denial) russisk flybase.  

Moskva ser også klart kva dei dyre US-amerikanske jernbadekara i det austre Middelhavet kan ha planar om.Responsen vart rask: Mig-31K-fly patruljerer nøytralt luftrom over Svartehavet 24/7, utstyrte med hypersoniske Khinzal-missil som berre ville bruke seks minutt på å nå Middelhavet.

Midt oppe i all denne store dosen neokon-galskap, med Pentagon som utplasserer ei formidabel mengd våpen pluss «uavslørte» verdiar til det austre Middelhavet, enten målet er Hizbollah, Syria, Iran, Russland, eller alle desse, har både Kina og Nord-Korea – del av den av USA ny-oppkokte «vondskapens akse»” – sagt at dei ikkje vil nøye seg med å stå på sidelinja.

Den kinesiske marinen skjermar Iran frå avstand av. Men endå kraftigare var ei ytring frå statsminister Li Qiang – noko uvanleg direkte og sjeldent i kinesisk diplomati:

“Kina vil halde fram med å fast støtte Iran for å sikre deira nasjonale suverenitet, territoriale integritet og nasjonale ærbarheit, og vil kraftig gå imot at ytre krefter blandar seg inn i Irans indre saker.»

Gløym aldri at Kina og Iran er i forbund ved det omfattande strategiske partnarskapet. I mellomtida har Russlands statsminister Mikhail Mishustin styrka det russisk-iranske strategiske partnarskapet i eit møte med Irans første vise-president Mohammad Mokhber.

Ikkje gløym risetarane frå Korea 

Pro-Iran milits over heile Resistansaksen held ein nøye avpassa konfrontasjonsgrad mot Israel, lik geriljakrigings hit-and-run. Dei vil ikkje bli involverte i massive angrep enno. Men om Israel invaderer Gaza, blir det ei anna sak. Den arabiske verda vil ikkje tolerere massakren på sivile.

På ein direkte måte har Overherren, i den betente situasjonen, funne ein utveg frå audmjukinga i sitt Prosjekt Ukraina. Dei trur feilaktig at den same gamle evige krigen som no blussar opp i vest-Asia kan bli «modulert» etter eige ønske. Og viss to krigar skulle utvikle seg til ei enorm politisk belastning, slik dei vil, så er ikkje dét noko nytt. Dei startar berre ein ny krig i «Indo-Stillehavet».

Ikkje noko av dette narrar Russland/Iran og deira iskalde overvaking av Overherrens runddans, steg for steg. Det er opplysande å hugse kva Malcolm X føresåg allereie i 1964:

“Nokre ris-etarar jaga han ut av Korea. Ja, dei jaga han ut av Korea. Risetarar utan anna enn turnsko og ei rifle og ein bolle ris tok han og stridsvognene hans og napalmen hans og alt det andre han skal ha, og jaga han over Yalu. Korfor? Fordi den dagen når han kan vinne på bakken, er over.” 

Omsett av Monica Sortland

https://kolozeg.org/iran-russia-set-a-western-trap-in-palestine-pepe-escobar/

Forsidebilde: Nick Fewings

Redaksjonen har lagt til bilder m/kommentarer

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Fra lenken om bl.a. den jødisk/sionistiske guden/kulturen.
  » Israels statsminister Benjamin Netanyahu sin bibelske psykopati.»:
  unz.com/article/israels-biblical-psychopathy/ :

  ‘Jahve kan være en fiksjonskarakter, men hans grep om det jødiske sinnet er likevel reelt. «Å appellere til en gal, voldelig far, og i tre tusen år, det er hva det er å være en gal jøde!»sa Smilesburger i Philip Roths operasjon Shylock . Jøder har blitt opplært av Yahweh til å holde seg strengt adskilt fra andre mennesker. Matforbud tjener til å hindre all sosialisering utenfor stammen: «Jeg skal skille deg ut fra alle disse folkene, for at du skal være min» (3 Mos 20:26).
  Hvis jødene følger Jehovas befaling om å fremmedgjøre seg fra resten av menneskeheten, lover Yahwe til gjengjeld å få dem til å herske over menneskeheten: «Følg hans veier, hold hans lover, hans bud, hans skikker og lytt til hans røst» og Jahve «vil oppreise deg høyere enn alle andre nasjoner han har skapt»; «Du skal gjøre mange nasjoner til dine undersåtter, men du skal ikke være underlagt noen» (5. Mosebok 26:17-19 og 28:12). Dette høres faktisk veldig ut som pakten Satan foreslo til Jesus: «djevelen viste ham alle verdens riker og deres prakt. Og han sa til ham: ‘Jeg vil gi deg alt dette hvis du faller for mine føtter og viser meg til ære.’» (Matteus 4:8-9).
  …Hvis jødene følger Jehovas befaling om å fremmedgjøre seg fra resten av menneskeheten, lover Yahwe til gjengjeld å få dem til å herske over menneskeheten: «Følg hans veier, hold hans lover, hans bud, hans skikker og lytt til hans røst» og Jahve «vil oppreise deg høyere enn alle andre nasjoner han har skapt»; «Du skal gjøre mange nasjoner til dine undersåtter, men du skal ikke være underlagt noen» (5. Mosebok 26:17-19 og 28:12). Dette høres faktisk veldig ut som pakten Satan foreslo til Jesus: «djevelen viste ham alle verdens riker og deres prakt. Og han sa til ham: ‘Jeg vil gi deg alt dette hvis du faller for mine føtter og viser meg til ære.’» (Matteus 4:8-9).

  OG :

  En start med Balfour-erklæringen/avtalen i 1917 er kanskje viktig.

  Balfourerklæringen var et brev den britiske utenriksministeren Arthur Balfour skrev til den engelske sionistlederen Lord Rothschild i 1917. I brevet støttet han sionistlederen Rothschild og sa at han var enig i at jødene burde få sitt eget nasjonalhjem.
  Det hevdes at britisk «etterretning» er innebygd i amerikanske myndigheter – noe som bidrar til å holde politikken på rett spor. Det er kanskje verdt å merke seg at Lord Rothschild (Lionel Walter Rothschild) gikk med på å bringe USA inn i krigen på vegne av den britiske IFF. Wilson, som hadde blitt valgt på et anti-krigsløfte som ber om en krigserklæring 2. april, at Senatet stemte for krig 4. april og huset 6. april. Som en konsekvens møttes den sionistiske politiske komiteen på Imperial Hotel i London 17. juli, og produserte det første håndskrevne utkastet til det som skulle bli Balfour-erklæringen. Dette ble modifisert av Lord Balfour som sendte en maskinskrevet versjon til Leo Amery som var ansvarlig for den endelige formuleringen før den ble returnert til Lord Rothschild for å videresende til sionistene. Så uansett hva etterretningstjenestene gjorde, var det til slutt sionistene og Rothschild som, mot fornuft, etikk og offentlig vilje, presset USA inn i første verdenskrig.

  Så:
  En god/sannferdig (?) historisk fortelling om Palestina/Israel fra 1917-1948. :

  https://www.youtube.com/watch?v=hOJqLTc6RkU

  Svar
  • «Dette høres faktisk veldig ut som pakten Satan foreslo til Jesus: «djevelen viste ham alle verdens riker og deres prakt. Og han sa til ham: ‘Jeg vil gi deg alt dette hvis du faller for mine føtter og viser meg til ære.’ »

   Og det visstnok satan/fristeren sa til Jesus-figuren var: ‘ HVIS du sier at disse stener er/gir brød. Dvs. at penger ( fiktiver) er det samme som realverdier. – Og altså lurer andre mennesker til å tro det samme. DA skulle vedkommende/Jesus vinne hele verden.
   Dvs. lure/ta makt over hele verden.
   Jesusfiguren lot seg altså ikke friste. – Men det var det noen andre som ble.
   – Men enda verre; – hele verden lar seg altså fortsatt lure. – Og gir disse stener/penger, og deres forvaltere, makt.
   Vi kan angripe jødiske organisasjoner for å lure oss med dette penge/rente- våpenet, som kan legge nasjoner i grus.
   I stedet for å angripe dette folket og deres pengemakt w.w. – Er det ikke bedre at vi sjøl slutter å la oss lure &/eller å lure hverandre med samme våpenet?
   -Eller slutter å holde oss med politikere og dere penge-‘økonomer’ og deres penge-statskapitalisme som FORVEKSLER ‘stener for brød’, i et samfunns økonomi.
   Og at vi sjøl etterhvert skjønner at det er arbeidskrefter som er en nasjons gull. Penger er kun byttemidler/stener uten egenverdi.
   Da mister jo disse bakmennene sin makt ganske øyeblikkelig.
   Vår mentalitet er vår skjebne.

   Svar
 • Også viktig:

  Det faktum at Churchill til de grader var korrupt og kjøpt av sterke finanskrefter som var villige til å gjøre ALT for å provosere frem krig er liksom ikke skolepensum. Det faktum at Churchill ga spesifike ordre til ambassadepersonell osv i utlandet om å spesifikt IKKE ta i mot Tyske diplomater eller dokumentasjon fra disse, nettopp fordi Churchill ikke hadde til hensikt å ta i mot noen av fredsforslagene den Tyske ledelsen gjentatte ganger forsøkte å få levert til britene for å UNNGÅ krig for en hver pris er heller ikke skolepensum. Tyskland ville strekke seg SVÆRT langt for å unngå krigsutbrudd og for å finne en fredelig løsning på uenighetene bl.a. i forbindelse med Polen. Det faktum at 2 verdenskrig IKKE ble provosert frem av Tyskland, men av britisk ledelse kjøpt og betalt av jødiske kapitalkrefter er på ingen måte skolepensum, siden det betyr at en kan kaste omtrent alt av politisk korrekte historiebøker på dynga og alt må skrives om.

  ‘Våren 1939 så Hitlers siste forsøk på å løse problemene med de tyske jødene på en sivilisert måte. Han sendte Hjalmar Schacht, president i Reichsbank og arkitekten av den tyske utvinning, til England i den hensikt å forhandle fram et stort lån som ville gjøre Tyskland til å la de resterende 250.000 jøder utvandre med sine eiendeler og nødvendige økonomiske midler for å sikre nødvendige innvandring og visum.Guvernøren i Bank of England, Montagu Norman, sammen med mange medlemmer av parlamentet, var positiv til denne ordningen, men det ble umiddelbart torpedert av Chaim Weitzmann og krigshisserne rundt Churchill, som hadde blitt en trofast tjener for den jødiske bank hierarki etter at de hadde reddet ham fra konkurs fra tapet av sine formuer i ulykken i 1929. I tidligere tider hadde han vært en frittalende anti-jøde. 

  Svar
 • Antagelig også viktig:

  ‘Dei var Europas mektigaste.
  Få familiar har vore meir myteomspunne eller rikare enn Rothschild. Familiehistoria
  Rothschild-dynastiet strekkjer seg over 200 år. Historia startar innanfor fire murar.
  I 1744 vart Mayer Amschel Rothschild fødd i jødegettoen i Frankfurt am Main.
  DET FØRSTE HUSET: I Judengasse i Frankfurt am Main, cirka 1868.
  Dei fleste som vaks opp her, levde heile livet sitt på innsida av murane, men Rothschild blei send i lære hos ein forretningsmann i Hannover. Her kom han i kontakt med mange prominente kundar gjennom å selje sjeldne myntar og medaljongar.
  21 år gamal kom Rothschild tilbake til Frankfurt, der han bygde opp byens leiande mynt- og antikvitetshandel ved hjelp av bror sin.
  DYNASTIETS FAR: Mayer Amschel Rothschild (1743–1812).
  Så starta brødrene det som skulle bli familiens hovudgeskjeft: ein bank.
  Rothschild-familien skapte nesten på eiga hand ein ny måte å låne ut pengar på, nemleg den private obligasjonsmarknaden.
  Det vil seie at Rothschild utferda verdipapir til folk og institusjonar som trong å låne pengar. Pengane kom ikkje frå Rothschild, men frå investorar som Rothschild skaffa. Rothschild garanterte for lånets sikkerheit, men trong mindre eigenkapital enn ein tradisjonell bank. I tillegg forvalta han formuane til etter kvart ganske så prominente folk.
  Det store gjennombrotet kom då han fekk
  William XI som kunde. Rothschild forvalta formuen så bra at landgreven sat igjen med mykje ekstra etterpå, og namnet Rothschild fekk dermed ein klang av eksklusivitet og kvalitet.
  – Det Rothschild driv med, er ei form for koplingsverksemd. Det er på mange måtar eit omdømespørsmål. Viss eit lån er tilrettelagt eller garantert av Rothschild, så er det eit uttrykk for kvalitet, forklarar Øksendal.
  Frøet var sådd. No venta resten av Europa.
  I løpet av to–tre generasjonar blei Rothschild-familien ekstremt mektige og rike.
  Mayer Amschel Rothschilds søner vidareførte familieforretninga i fleire europeiske byar –éin i London, éin i Paris, éin i Wien, éin i Napoli, og sistemann tok over i Frankfurt.
  Ved inngangen til 1900-talet hadde Rothschild-familien verdas største privateigde formue. Dei blei kalla «den jødiske kongefamilien», ‘
  nrk.no/kultur/xl/slik-blei-bankfamilien-rothschild-europas-mektigaste-1.16574726

  Og enda litt mer historie:

  ‘ Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
  «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.’

  Svar
  • Mange takk for viktig grunnleggende viten; da forstår man tenkesettet.
   Heldigvis er de fleste jøder og muslimer jeg har truffet ikke veldig rett-troende; det er hvis de følger instruksene problemene oppstår:
   Jøder skal ikke bli venner med ikke-jøder, og muslimene har samme ordre, som heldigvis kun de ekstreme følger, og gjør dermed livet surt både for seg selv og andre. Marokkanere som driver et spisested jeg bruker serverer øl og vin og brennevin og svin uten å rynke på nesen, og er åpen for en klem fra lokale kvinner de bare er venner med; helt forkastelig, selvfølgelig, hvis de skulle fulgt reglene.
   Så ville skjebnen at jeg nettopp traff Esther, en jødisk venninne, så vi satt litt på kafe, og jeg spurte » har du noen av dine i Israel?», «Ja, en sønn, en bror, nevøer og nieser», og hun var lei seg for at jødehatet vokser merkbart om dagene, og over at mange uttalelser kommer på grunnlag av minimal viten. «Det er veldig komplekst», sa jeg, » dette er sikkert veldig belastende; la oss snakke om noe annet.» Et sånt vepsebol ville jeg ikke stikke hendene i når hun sikkert er sårbar allerede.
   Og det bibelske aspektet Netanyahu nødvendigvis måtte bruke for å hisse til mer krig hjelper ikke akkurat for å roe ned gemyttene. Sin egen sønn har han ikke sendt i krigen; andres barn kan heller dø.
   Mentaliteten både i rett-troende islam og jødedom er ganske håpløs: jihad mot guds utvalgte, «hellig» krigføring på begge sider.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  31 oktober 2023 15:20

  Ikkje gløym våre eigne. Arbeiderpartiet og angrepsminister Gram ligg ikkje på latsida. Regjeringa har skrive under på endå ein våpenavtale med USA. Forsvarsdepartementet si nettside fortel fint lite, anna enn at avtalen allereie er underskriven.

  Be om innsyn i heile avtalen!

  Og les Krigdagbok 81 av Lars Birkelund på Steigan.no i dag. Skakande lesestoff.

  Svar
  • T. S: :
   «Arbeiderpartiet og angrepsminister Gram ligg ikkje på latsida.»

   Heller ikke Stoltenberg så klart. Han vil jo fred. ;-) :

   ‘Krigen i Gaza må ikke føre til at vår vilje og evne til å støtte til Ukraina svekkes. En ny vinter nærmer seg. Og vi må forvente nye angrep mot energiforsyning og annen kritisk infrastruktur. Det er ingen tegn til at Russland planlegger for fred. Tvert i mot, de planlegger for mer angrepskrig, sa Stoltenberg. ‘
   nettavisen.no/nyheter/stoltenberg-hele-norden-er-snart-i-nato/s/5-95-1425548

   Tja, Stoltenberg.
   1. Er det vesten, bl-a Norge, som angrep Russland økonomisk – og ikke ville kjøpe russisk gass/energiforsyning eller varer, – eller var det omvendt?
   2. Var ditt/Natos bombing av Libya et
   A. angrep – eller et
   B. forsvar?

   Svar
  • Fra anbefalingen din, T.S.:

   ‘ Etter åtte år med moderat krig, gjorde president Putin for ett og et halvt år siden det utilgivelige å gå til storkrig mot Ukraina. President Zelenskyj gjorde det utilgivelige å ikke innlede forhandlinger, og med det lot sitt land bli totalt ødelagt, og hundretusener drept.
   NATO, påskyndet av USA, har gjort alt feil før og under krigen, og har et stort ansvar for katastrofens omfang.
   Brasils president Lula da Silva, som sammen med andre land har tilbudt seg å spille en rolle i fredsforhandlingene er krystallklar: «USA og de europeiske allierte kunne ha forhindret krigen hvis de bare hadde erklært at Ukraina ikke kom til å bli medlem av NATO.»

   …Skjønner vestlige politikere at de er nyttige idioter for mørke krefter i USA eller skjønner de det ikke? Kan det tenkes at USA har et ‘balletak’ på dem som gjør at de ikke tør å trosse USA? ‘
   steigan.no/2023/10/krigsdagbok-del-81-24-til-30-august-2023/

   Svar
 • Eller må mine innlegg visstnok holdes tilbake og modereres, selv om det bare er EN aktiv lenke. (?) Det har gått noen timer, – men kommer kanskje snart ?
  Men dette (første) innlegget er viktig for hel forståelse av det jeg skrev, – som nr. 2. og 3.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Røde kors og Røde halvmåne:

Uten drivstoff blir sykehus omgjort til gravplasser.

Forrige innlegg

Grønn Politikk:

Vil forårsake massedød og økonomisk kollaps.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.