POSTED IN EU, Miljøpolitikk

Høye strømpriser

En følge av bevisste politiske vedtak

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Regn og snø faller ned fra himmelen uten menneskelig styring. Når følgene av politiske vedtak blir upopulære, ser de styrende politikerne det som sin hovedoppgave å skjule at det upopulære er en følge av bevisste politiske vedtak. Som strømprisene. De har liksom bare falt ned fra himmelen som regn og snø. Da er ikke omgjøring av vannkrafta til en markedsvare, bygging av utenlandskabler for å knytte Norge til prisnivået i Europa og de mange ikke konsekvensvurderte tiltaka i det «grønne skiftet» ikke-saker. Alt skyldes kun en person, Putin, er refrenget.
Dette er et eksempel på det som maktutredninga fra 2003 omtalte som politikkens retrett. At stadig flere politiske spørsmål blir avgjort av rettsapparatet. Når det gjelder strømprisene har politikkens retrett gått enda et steg videre. Nå vil ikke en gang politikerne være ved sine vedtak.
Politikken, som politikerne ikke vil vedkjenne seg, er oppsummert på forsida av det siste nummeret av Dag og Tid, nr 37 i år: «Energisk sjølvskading: … På tjue år har Europa minus Russland halvert produksjonen av olje og gass. Med ein produksjon som i år 2000 og utan nedlegginga av tysk atomkraft, hadde vi ikkje hatt noka energikrise.» Merk den snedige dobbeltbetydninga av ordet «energi-sk».
Energi- og priskrisa viser realiteten av det grønne skiftet: Dyrtid, fattigdom og ødelagt natur. 

Henta fra Politikus.no
Av red, OBB

For Norge er det ikke energimangel, hos oss er det prisene som er problemet. Vi produserer nesten all olje og gass EU har valgt å redusere egenproduksjoinen til. Altså mer enn Norge sjøl trenger, og har mulige effektiviseringstiltak til merproduksjon på allerede utbygde vannkraftressurser. For oss er de nye høye prisene problemet, fordi vårt næringsliv og vår velstand er basert på disse lave prisene.

Det er mangel på energi
Jon Hustad skriver om energikrisa i det nevnte nummeret av Dag og Tid. Hustad viser til at EU jobber med en plan for åssen strøm- og varmekostnadene skal reduseres, og at mulige tiltak i planen møter en rekke hindringer: «Men same kva dei gjer, støyter dei på det same grunnleggjande problemet: mangel på energi

I artikkelen går Hustad gjennom en rekke forhold som setter vansker for EUs ønske om lavere energipriser. Artikkelen bør leses i sin helhet. Hustads hovedpoeng er likevel:

For det overordna faktumet er og vert at EU vanter energi til å produsera straum og varme med. Så lenge dei vanter energi, kjem prisen til å vera høg. 40 prosent av gassen Tyskland fekk i fjor, gjekk til direkte oppvarming av bygg, 27 prosent gjekk til varmeproduksjon i industrien og berre 25 prosent gjekk til kraftproduksjon.
Om kjøparane av gass til kraftproduksjon får billigare gass via subsidiar, vil dei automatisk by meir for gassen. Då må industrien, om han ikkje er stengd ned, by endå meir. Dessutan må tyskarane som får det meste av oppvarminga si frå gass, ha tilgang.

Sånne subsidier vil bli enormt kostbare, hevder Hustad. I tillegg er en rekke produsenter og leverandører av strøm og gass i praksis allerede konkurs, fortsetter han. Som det danske firmaet Ørsted. Hustad kommenterer:

«Men dei kan ikkje tillatast å gå konkurs. EU-landa må difor stilla opp med det som truleg vert billionar i eigenkapital og billionar i subsidiar».

Energi er byggestein for all annen økonomisk aktivitet
Hustad: «Det som løyste oljekrisa for Europa på 1970-talet, var storstilte investeringar i nye olje- og gassfelt.» Mens Europa minus Russland i år 2000 produserte 12 millioner fat oljeekvivalenter per dag. I 2020 er det halvert til 6 millioner

«brorparten i Noreg som i motsetnad til resten av Vest-Europa har halde oppe investeringane i olje og gass. Med ein produksjon som i år 2000 og utan nedlegging av tysk atomkraft, hadde vi ikke hatt noka energikrise no. Og no er svaret frå EU å skatteleggja dei som kunne ha investert meir i energi, hardare.»

Norge trenger ikke mer energi, eller vindkraft. For EU betyr det ikke noe
Til stortingsmøtet i dag, det for mange uker sia «hasteinnkalte» møtet, opplyser E24 at energiminister Aasland vil slå et slag for voldsom norsk utbygging av vindkraft. Som et tiltak mot de urimelige høye strømprisene. Men Norge trenger ikke noe av den ubetydelige og usikre energien som vindkraft utgjør, og Europa trenger heller ikke den norske vindkraften. Det eneste resultatet av den politikken er sløsing med penger og ødelagt natur.

Det grønne skiftet: Dyrtid, fattigdom og ødelagt natur
Det grønne skiftet trenger omtale i flere artikler. Det er likevel enkelt å si at energisituasjonen er et tydelig eksempel på at det grønne skiftet betyr dyrtid, fattigdom og ødelagt natur.
Det er en gjeng virkelighetsfjerne aktivister som sammen med mektige økonomiske allierte har klart å presse politikerne i kne som fører til disse resultatene. Følger som de sjøl slipper unna fordi de er godt lønna.
Det er helt utenkelig at det ikke vil bli et kraftig folkelig og økonomisk opprør mot «det grønne skiftet». Som de gule vestene i Frankrike og bøndene i Nederland.  Opprøret vil møte all den motstand som finnes i verktøykassa når mektige føler seg trua. De universitetsintellektuelle inkludert journalistene og deres politikere vil bekjempe opprøret med påstander om at motstanden bare er uttrykk for nazisme og fascisme, og sikkert med med flere av de utvikla tradisjonelle anklagene mot de utstøtte. Disse beskyldningene vil likevel ikke stoppe motstanden verken mot dyrtida, fattigdommen eller den ødelagte naturen.

Framheva bilde: Skjermdump med utsnitt av forsida av Dag og Tid nr 37 2022

Tidligere artikler om energi, energipriser og det grønne skiftet:

Svein Lund: Det grønne skiftet – frå aska til elden!   11.08.2021

Norsk natur ødelegges for å endre været i hele verden, 
også når stormaktene fortsetter som før. 06.09.2021

  Odd Handegård: Det grønne energiskiftets mål er faste høyere strømpriser.  13.02.2022

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Joda.
  Selvfølgelig skyldes de høye strømprisene i Norge( med vår egen vannkraft- innbyggerne HADDE nok av før den ble solgt), Putin/Russland. Pluss CO2-avgifter på vannkraften selvfølgelig.
  De skyldes ihvertfall ikke AP/Sp som har lagt 5000 prosent i avgifter på produksjonsprisen før innbyggerne fikk lov til å bruke litt av sin egen energi. ;-)

  Ihvertfall ikke i følge Ap/Eide, – som altså har bestemt avgiftene.

  ‘ Men, jeg mener ikke at hun gjør det på oppdrag fra Putin, altså, men de facto er det jo det, sier Eide.’
  nettavisen.no/nyheter/kritiserer-listhaug-for-putin-taktikk/s/12-95-3424315854

  Norske innbyggere har altså valgt slike folk til å bestyre Norge!

  Heldigvis får vi litt tilbake i ‘støtte’. ;-)
  Hva skulle vi gjort uten politikere? AP/Sp og Høyre i særdeleshet. – Som vet at penger i statsbudsjettet er viktigere enn velstand og trygghet for befolkningen.

  Men nå skal ‘energikrisen’ i Norge avhjelpes ved å bygge dyre vindurbiner på land og til havs. I tillegg til private solceller på alle boliger.- Ja, ja. De kostbare solcellene blir jo støttet av Enova, så …
  I følge Ap har vi ( plutselig?) for lite fornybar energi i Norge, så denne nye, dyre, vindkraften skal inn i vannkraftregnskapet og betales av innbyggerne. ( På ny.)
  Og hvor får Enova penger til å betale ‘støtte’ til solceller fra?
  Hvor får politikerne penger til å betale strøm- ‘støtte’ fra?
  Fra innbyggerne over skatteseddelen selvfølgelig.
  Man må vel være politiker for å tro de kommer fra statsadministrasjonen.
  ( Eller innbygger i Norge?)

  Så blir det antagelig ‘ dårlige konjukturer’, og ‘dyrtid’ .
  Og ‘inflasjon’ så boligrentene ‘må’ settes opp.
  Men slapp av.
  Vi kan bare be politikerne om støtte. (Blir vi aldri fornøyd ! ; vi har jo nettopp fått gratis vaksiner.)

  Hvis de har tid til enda et hastemøte, da. De ‘arbeider’ visst allerede døgnet rundt.

  Hva skulle vi gjort uten disse som forsørger oss. ;-)

  Svar
 • «Men dei kan ikkje tillatast å gå konkurs. EU-landa må difor stilla opp med det som truleg vert billionar i eigenkapital og billionar i subsidiar».

  Da er det bra at verdens land har ( bakmennene i ) ‘Verdensbanken’.
  Som kan gi nye store lån til nasjonene som ikke greier seg.
  – Før rentene settes opp.

  ‘Alt som disse statene tjener på bomull, peanøtter, osv, brukes umiddelbart som rentebetalinger til bankene i New York, London, Frankfurt og Zürich. Denne gjelden er som et kvelertak rundt halsen på disse statene. ‘
  midtifleisen.wordpress.com/2017/09/16/vi-lever-i-et-diktatur-under-oligarkiene-til-den-globaliserte-finanskapitalen/

  ‘– Trump spør via Twitter: «hvem er vår største fiende, Jay Powell eller formann Xi?» Hvor krevende er det for Powell å skulle styre pengepolitikken når han står under et sånt press fra øverste politiske hold?
  USAs president Donald Trump ønsker flere rentekutt, og gikk umiddelbart etter talen til angrep mot landets sentralbanksjef, et angrep som kommer i kjølvannet av en rekke andre krasse utspill mot Powell den siste tiden.
  – Det vet jo ikke jeg eksakt, hvordan det kjennes. Det er klart, det er ikke gunstig når presidenten i verdens største økonomi, med den betydningen USA har for verdens økonomiske utvikling, stiller den type spørsmål rundt tilliten til Fed, sier Olsen.’
  e24.no/norsk-oekonomi/i/70Q4gK/oeystein-olsen-om-powells-tale-i-jackson-hole-uforstaaelig-at-noen-lar-seg-provosere

  Ja, dette var respektløst, Olsen.
  Du derimot, og hele Norges sentralbank-kultur, hadde og har respekt for FED sine krumspring. ;-)

  Kanskje en ny digital valuta er løsningen? – Eller hele hensikten med kaoset?) :

  ‘Bakteppet for forslaget er at høye renter i USA og en sterk dollar har skapt utfordringer problemer i fremvoksende økonomier, blant annet ved å gjøre gjelden deres dyrere. Mange land og selskaper har tatt opp gjeld i dollar, og sliter når den styrkes.’
  e24.no/makro-og-politikk/renter/vil-utfordre-dollarens-dominans-med-ny-valuta-det-vil-ikke-bli-lett/24683730

  SÅ vil bakmennene sitte med sin etterlengtede, – gjennom flere verdenskriger, TOTAL valuta kontroll,
  – og dermed verdenshandelen også.

  Svar
 • «..energiminister Aasland vil slå et slag for voldsom norsk utbygging av vindkraft. Som et tiltak mot de urimelige høye strømprisene.»

  ;- ) Altså, mange ganger så kostbar vindkraft skal sluses inn i vannkraft-regnskapet.
  Vannkraft vi altså HAR nok av til nasjonens behov. Utbygging betalt av innbyggerne.
  10 øre pr. kWh for vannkraft. Pluss 200 øre pr. kWh for vindkraft.
  Jøss, den fornybare vannkraften vår er blitt dyr, gitt. Og det før avgifter. ;-)

  Så da ‘lønner det seg’ jo for innbyggerne å betale for solcelle-anleggene på egne boliger også. ;-)
  Blir det for dyrt til at innbyggerne lar seg lure, så skal de vite at Enova selvfølgelig gir støtte;
  – til innbyggerne Enova får støtte fra….. ;-)

  Hvor lenge skal innbyggerne i Norge la seg lure av politikernes tryllekunstner og merkantilisme før de gjennomskuer?
  Dette blir spennende.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  20 september 2022 18:59

  For Aftenposten er verda enkel: Putin skrur att gasskranar. Difor vert det energiproblem i EU.

  Aftenposten/Alstadheim er ufjelg og uredeleg mot Sylvi Listhaug i ordskiftet om gass. Lyg gjer han òg. Han veit at det er USA som har instruert Tyskland om ikkje opna NordStream2. Russland har betalt for ei røyrleidning som Tyskland no ikkje vil ta i bruk. Tyskland «ynskjer» heller å kjøpa mykje dyrare gass frå USA. I Alstadheim sitt hovud blir dette til at det er Russland som hindrar gasshandel!

  Listhaug peikar heilt korrekt på ansvar hjå norske og tyske politikarar. Heia Listhaug! Aftenposten dummar seg ut igjen. Like ukritisk mot USA i dag som avisa var mot Tyskland på 1930-talet? Har Aftenposten-lesarar gløymt Aftenposten si lite tiltalande historie som geopolitisk orakel?

  Svar
  • Ja, «Lyg gjer han òg», T.S.

   Dessverre kan vi bruke denne setningen om politikere i både AP, SP og Høyre. – Og media i Norge.
   Hva vinner løgnerene med løgnene? At vi ikke lengre tror at NOE er sant.

   Hva vinner innbyggerne i Norge ved å sette slike folk ved makta?
   – Annet enn mer krig , høyere strømpriser, høyere renter og flere løgner.
   Hva har skjedd med den norske befolkningen?
   Stockholmsyndrom?

   Svar
 • ‘På lang sikt er det bare tre tiltak som virkelig monner for å bedre situasjonen i den norske kraftforsyningen – mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av energien vår, sa Aasland i sin redegjørelse for Stortinget om strømsituasjonen.’
  tu.no/artikler/energiministeren-om-krisen-hosten-blir-toff/522336

  Spørsmål til Ap/Aasland:
  1. Har Norge brukt mye mer vannkraft i år enn tidligere år?
  2. Har produksjons-prisen på vannkraften vår gått opp i år?
  3. Har Ap ( og Sp og Høire?) politikere som arbeider for Norges/innbyggernes beste,- eller er de trojanske hester og arbeider for andre makter ?

  Svar
 • Norge er en fri nasjon, gitt.
  Med politikere som setter EU-makt over innbygger-makt. ;-)
  – Og så kaster vi ikke disse trojanske hestene, fysisk, ut av Løvebakken! (?)

  ‘Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) står på sitt og mener Norge har rett til å begrense krafteksporten til Europa i krisetider.
  Aasland sier han er blitt møtt med forståelse i EU for Norges posisjon.
  – Jeg har snakket med flere energiministre om det vi gjør og opplever at de har stor forståelse for at vi lager en ramme rundt forsyningssikkerheten vår hvis vi kommer i en situasjon med svært lav magasinfylling.

  Men EU står fast på sin posisjon, får NTB opplyst. Norge har ikke rett til å begrense kraftutvekslingen over grensene.’
  tu.no/artikler/aasland-trosser-advarsler-fra-eu-gar-videre-med-planer-om-eksportbrems/522462

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vestlige medier blåser opp et mindre russisk nederlag.

Ønsketenkning preger vestlige medier i Ukraina-krigen.

Forrige innlegg

Utdrag fra Putins pressekonferanse i Samarkand:

Ursula der Leyens forslag om å sende energi-regningen til Russland er et forsøk på å flytte hodepinen fra et sykt til et friskt hode.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.