POSTED IN Helse

Historien om svineinfluensa:

En stor helseskandale som ble dysset ned.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

MYNDIGHETENE LØY OM SVINEINFLUENSAVAKSINA, NÆRMERE 900 I NORGE BLE ALVORLIG SYKE AV DEN, AVSLØRER DAGBLADET. LYVER MYNDIGHETENE OM C 19 VAKSINENE OGSÅ?

I 2009 så agerte norske myndigheter som salgsrepresentanter for legemiddelindustrien, ingen kritiske spørsmål ble stilt ved vaksinen akkurat som i dag med de eksperimentelle vaksinene for c 19 der ingen vet noe om langtidsvirkningene.

“Svineinfluensavaksinen Pandemrix ble godkjent for barn – uten å være testet på barn. «Hele vaksinasjonsprogrammet i 2009 var som et stort klinisk eksperiment.»” 

https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn—uten-testing/73050408?fbclid=IwAR147y2FwxXmBYYa11p7gc6P3PA67SsIKFKW9qc27gnWfu3MSP5kCGxBJLU

«Vaksinen er trygg», sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) på Dagsrevyen 23. oktober 2009, da myndighetene rådet hele befolkningen til å vaksinere seg mot svineinfluensa.– Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag.
________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra olehartattordet
________________________________________________________________________

Hun hadde bare sittet noen få dager i statsrådsstolen da hun anbefalte folket å vaksinere seg.

Som Dagbladet har omtalt de siste dagene, var vaksinen Pandemrix så lite testet da den ble godkjent og tatt i bruk, at usikkerheten om bivirkninger i realiteten var betydelig. En av landets fremste eksperter på narkolepsi mener at så mange som 300 mennesker kan ha fått narkolepsi etter vaksinen.

Skremmingen med «virus» var den samme som nå.

Anbefalingen om massevaksinasjon ble vedtatt 23. oktober 2009. Samme dag kom det en rapport fra en pågående spansk studie av 51 barn i alderen 6-35 måneder – den første studien av selve svineinfluensavaksinen på barn. Dette var foreløpige data, med en oppfølgning på bare 21 dager etter at vaksinen var satt. Data for langtidsoppfølgning av barn forelå ikke da.

Til tross for den manglende testingen ble norske barn helt ned til seks måneder anbefalt å ta vaksinen. Bakgrunnen var – blant annet ifølge et brev Geir Stene-Larsen, daværende direktør i FHI (til høyre på bildet over), sendte kommunene – at «Nye data viser at også små barn tåler vaksinen godt».Geir Stene-Larsen ønsker ikke å kommentere dette i dag.Disse budskapene var ikke en del av myndighetenes informasjonsopplegg:

Svineinfluensavaksinen var ikke testet på barn. Den såkalte modellvaksinen som den bygget på, var bare testet på 300 barn i alderen 3 til 9 år.På grunn av lite testing var det større usikkerhet om bivirkninger.

Svineinfluensavaksinen ble godkjent uten å avvente kliniske studier.

Produsenten hadde frasagt seg ethvert ansvar for eventuelle bivirkninger.

I vaksinens preparatomtale het det at «det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom».

EUs helsesikkerhetskomité ga ingen anbefaling om massevaksinasjon, og ingen anbefaling om å vaksinere friske barn.

Det var også et voldsomt vaksinerings-press den gangen

Den tyske legeforeningen gikk i november 2009 ut og advarte mot Pandemrix, særlig til barn og gravide, på grunn av manglende kliniske data.Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) nektet å godkjenne svineinfluensavaksine med adjuvans, «forsterkeren» i vaksinen, fordi man ikke visste nok om sikkerheten.” 

https://www.dagbladet.no/nyheter/vaksinen-er-trygg/73052927?fbclid=IwAR3n1qblES_3ldYyvXvNx3dFDIOqMkZP30PpBtvKAba46HO0vKAzx3UtYvs

“(VG Nett) Noen få utvalgte helsetopper fikk under et døgn på seg på seg før hele Norges befolkning ble oppfordret til å ta svineinfluensavaksinen. Beslutningen om at hele nasjonen burde vaksinere seg mot svineinfluensa ble tatt i ekspressfart. Forslaget ble sendt på e-post-høring til de 20 medlemmene av Pandemikomiteen.”

 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BolMv/avgjorde-vaksine-til-alle-paa-19-timer?fbclid=IwAR0YPv0mo9odvH5M9gjXWTIG8XnP87H6Etm2Ipgt-t93X700SzOK8dQo8SM

“Charlotte er én av 156 nordmenn som har fått erstatning fra staten for varige skader etter svineinfluensavaksinen.” 859 har søkt.Dette skrev Tidskriftet Den Norske Legeforening i mai 2019:

“Pandemrix var verken effektiv eller trygg. Når det nå viser seg at data som kunne ha underbygget dette, ble underslått, skaper det usikkerhet overfor både vaksineprodusentenes og helsemyndighetenes troverdighet ved framtidige vanskelige helsepolitiske avveiinger.

Helsemyndighetene garanterte for vaksinens effekt og sikkerhet. Til tross for dette ble det i noen land, for eksempel Tyskland, uttrykt faglig skepsis til hvor sikker vaksinen egentlig var. Kritikere framhevet bl.a. adjuvanskomponenten i Pandemrix (som inneholdt skvalen, vitamin E og emulgatoren polysorbat 80) og en mulig assosiert økt fare for bivirkninger (1). Uroen økte ytterligere da ukebladet Der Spiegel i oktober 2009 rapporterte at det tyske innenriksministeriet hadde kjøpt 200 000 doser Celvapan (Baxters adjuvansfrie H1 N1-vaksine) til bruk i landets regjeringsapparat (12).

Skeptiske tyskere viste seg dessverre å være sannspådde. Særlig bekymringsfull er assosiasjonen mellom Pandemrix-eksponering og narkolepsi, som kan ha rammet mer enn 1 300 av de totalt ca. 30 millionene som fikk denne vaksinen (1). Også i Norge har det etter hvert tilkommet en urovekkende høy andel klager på Pandemrix. Ved utgangen av 2018 var totalt 769 saker blitt meldt til Norsk pasientskadeerstatning, og risikoen for å utvikle narkolepsi er vist å være fem ganger høyere for vaksinerte enn for ikke-vaksinerte (3).

Mer informasjon har kommet for dagen i kjølvannet av søksmål mot GlaxoSmithKline. Nylig frigitte data viser påfallende forskjeller i spontanrapportert bivirkningsfrekvens mellom Pandemrix og de to andre godkjente H1 N1-vaksinene fra GlaxoSmithKline: Arepanrix (som inneholder samme adjuvans som Pandemrix) og en tilsvarende adjuvansfri vaksine. Analyser viser 5,9 ganger økt frekvens av alle typer bivirkninger, 9,6 ganger økt frekvens av alvorlige bivirkninger og 6,2 ganger økt frekvens av dødsfall i disfavør av Pandemrix. Bivirkningene omfatter bl.a. anafylaksi, ansiktsmuskellammelser, Guillain-Barré syndrom og krampeanfall (1).

Året etter svineinfluensautbruddet beskrev British Medical Journal hvordan fagpersoner med økonomiske bindinger til farmasøytisk industri med interesser i produksjon av vaksiner og antivirale legemidler ble brukt som sentrale premissleverandører av helsemyndighetene i en prosess som var alt annet enn transparent. Det var allerede da klart at skattebetalerne hadde fått særdeles lite igjen for de millioner av vaksinedoser og store kvanta nevraminidaseinhibitorer som ble anskaffet for å beskytte befolkningen (4). Diskusjonen om de eventuelle skadevirkningene av vaksinasjonsprogrammet i 2009 pågår fremdeles, og både vaksineprodusenten og legemiddelmyndigheter toer sine hender når det reises spørsmål om hvorfor sikkerhetsdata ikke ble gjort offentlig tilgjengelige før massevaksinasjon med Pandemrix ble igangsatt (1).

Influensaen hadde også fått et skremmende navn og bilder for å forsterke inntrykket

Med et slikt bakteppe er det grunn til bekymring når våre egne politiske myndigheter nå overveier å gjøre influensavaksine obligatorisk for helsepersonell (5). En entusiastisk sykehusdirektør ved St. Olavs hospital bekjentgjorde ved årsskiftet at man ville «feire med bobler» når man oppnådde en vaksinedekning på 75 % ved sykehuset (6). Gevinsten ved influensavaksinasjon av helsepersonell er imidlertid usikker (7). Og hvis noen skulle lure på det, motsetter regjeringspartiene seg en ordning hvor offentliggjøring av interessekonflikter i form av økonomisk samrøre mellom legemiddelindustri og fagfolk også gjøres obligatorisk (8). I sum sender dette et signal om at man fra helsepolitisk hold presser fram terapeutiske inngrep som både er svakt dokumentert og beheftet med mulig helsefare, samtidig som man aktivt unndrar seg innsyns- og kontrolloppgaver overfor industriaktørene.” https://tidsskriftet.no/2019/05/debatt/jubileum-til-ettertanke

“Svineinfluensa-pandemien er «en av århundrets største medisinalskandaler -Wolfgang Wodarg

Han har derfor innkalt partene til møte førstkommende tirsdag. Helsekomiteen vil til bunns i saken, og arrangerer en åpen parlamentarisk høring tirsdag 26. januar. Både Verdens helseorganisasjon (WHO), vaksineprodusenter og uavhengige medisinske eksperter vil diskutere saken med parlamentarikerne.

– Noe er galt i WHO. Etter høringen vil vi prøve å gi anbefalinger slik at vi ikke får falske pandemiadvarsler fra WHO, sier Wodarg til ABC Nyheter

Les også: Høring om svineinfluensaen

– Var ikke en pandemi:

Han har sett seg lei på at den farmasøytiske industrien dikterer pandemiberedskapen. Han mener at legemiddelindustrien ikke kan ha patent på å utvikle et såpass viktig preparat som vaksiner.

Den tyske parlamentarikeren er også epidemiolog og tidligere helsedirektør i Flensburg, og derfor har han fulgt H1N1-pandemien nøye fra 11. juni og fram til i dag.

– Vi vil ha mer åpenhet og gjennomsiktighet i WHO og prosessene der. Et skille mellom de økonomiske og de helsemessige sidene er nødvendig. Vi vil at WHO skal operere uavhengig av legemiddelindustrien, som faktisk bare gikk og ventet på pandemivarselet. Målet er at ingen farmasøytiske bedrifter skal få innflytelse på pandemiberedskapen, sier han.” 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2010/01/22/103574/noe-er-galt-i-who?fbclid=IwAR2lwkNN84-aTXIQ0t40W9-w_-NoW-r8BuwOtVwvu4o8m2jFiziRSfLeAR0

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket synes det er helt greit at folk som får vaksinen blir brukt som prøvekaniner for legemiddelindustrien. Han promoterer og ivaretar altså selgerens produkt, mens forbrukerne de har han overhodet ikke noe til overs for.

“Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa i 2009 inneholdt en egen «forsterker», en adjuvans, som skulle øke kroppens immunrespons. Den samme adjuvansen planlegges nå brukt i covid-19-vaksiner.

Flere forskere Dagbladet har snakket med, sier at adjuvansen AS03 i vaksinen kan ha vært medvirkende til at den autoimmune sykdommen narkolepsi ble trigget etter vaksinen.

Men Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, har ingen betenkeligheter med at den samme adjuvansen skal benyttes i en covid-vaksine.

– Det gledelige med covid-vaksinene, er at de prøves ut i veldig store studier, slik at man kan avdekke også mer sjeldne og alvorlige bivirkninger. Og selvfølgelig ønsker vi best mulig utprøvning av alle vaksiner, sier han til Dagbladet.

Adjuvansen, som produseres av legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline (GSK), har ikke blitt brukt i noen andre vaksiner enn Pandemrix – inntil nå.” 

https://www.dagbladet.no/nyheter/bruker-omstridt-forsterker-i-covid-vaksine/73138780?fbclid=IwAR3HZrzYkqm7_id5hO_P31GgWZk5557s8VajFajoqYZuOcGtRNf-vfPTQ3A

Her har jeg tatt et tilbakeblikk på svineinfluensavaksinen og dokumentert hvor mange som ble syke av den 

https://olehartattordet.blogg.no/noen-saers-gode-og-relevante-sporsmal-rundt-covid-19-viruset-og-corona-krisa.html

Og hvorfor skal Koronakommisjonens undersøkelser og konklusjoner holdes hemmelig i 100 år?
https://www.dagsavisen.no/debatt/hundre-ars-hemmelighold-1.1744782

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du fått med deg? https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

Knut Lindtner har lagt til bilder m/kommentarer

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Velkommen til vår verden av farmasøytisk kontroll.
  Men hvorfor er den norske lege i de forskjellige legeforeninger så – stille?

  Svar
  • Freeeedooom
   26 august 2021 6:50

   Enten får de godt betalt for å være med på svindelen… eller så er de også grepet av hysteriet (man er ikke immun mot massehysteri bare fordi man har utdanning)… eller de er ubrukelige og gir faen… de bare gjengir det de blir fortalt. Det er farlig å blindt stole på leger, de er ikke overmennesker.. men mange føler seg kanskje sånn.

   Men blir spennende å se hva unnskyldninger myndighetene vil komme med denne gangen.

   Takk til Knut for å Derimot.no, det er uvurderlig!

   Svar
 • En skandale som ingen ser ut til å se,det er de siste ukene og månedenes oppslag i dagsavisene om matvarer som er blitt trukket tilbake,.Årsakene er at disse matvarene inneholder kreftfremkallende midler.
  Burde ikke da noen spørre seg hvorfor kreftfremallende midler i det hele tatt er på varelageret til en matvareprodusent og neste spørsmål jo da bli,hvordan havnet det i maten ?.

  Svar
 • «MYNDIGHETENE LØY OM SVINEINFLUENSAVAKSINA, NÆRMERE 900 I NORGE BLE ALVORLIG SYKE AV DEN, AVSLØRER DAGBLADET. LYVER MYNDIGHETENE OM C 19 VAKSINENE OGSÅ?
  …. Det var det som hadde blitt fortalt meg av helsemyndighetene, at vaksinen var trygg. Jeg trodde på fagfolkene, sier hun til Dagbladet i dag. »

  Så vet vi at vi IKKE bør stole på myndigheter , politikere eller helsemyndigheter; løgnene og maktmisbrukene har vært for mange.
  Hele «pandemi»-politikken både når det gjelder svineinfluensa og Covid-overgrepene må ha lært oss en lekse. Ellers, hva venter oss rundt neste sving?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er dette starten på en selverkjennelse?

Bergens Tidende går ut mot korona-maktbruken de to siste årene.

Forrige innlegg

Kanskje en nå kan begynne å diskutere sikkerheten for alle europeiske stater?

Russlands svar på Nato-ekspansjon gir resultater.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.