POSTED IN Klima

Historien forteller: Det har vært varmere enn nå:

Fosnatradisjonen og det varme klimaet.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Klimaet har alltid variert, og vi har godt med historiske og naturfaglige kunnskaper om varme og kalde perioder etter den siste istiden. Mange av disse periodene var betraktelig varmere enn i dag.

Av Arnfinn Langeland, professor emeritus

Fra omkring 11 000 år siden kan vi registrere de første bosettinger på Hitra, Frøya og Fosen (Fosen Historielag 2005). De første fosninger levde i små familiegrupper ved sjøen, og bodde i skinntelt og huler. De var sankere, fiskere og jegere og brukte båter laget av selskinn. Bildet fra Grønland 1904 viser hvordan en boplass i eldre steinalder kan ha sett ut der fangstfolkene satte opp sine telt, jaktet og fisket. Det er funnet nær 30 boplasser på Frøya, Hitra og Fosen fra perioden for 11 400-10 200 år siden. Dermed var Fosnatradisjonen skapt, som kan føres fram til våre dager med sildeeventyret i Stjørnfjorden, lakseeventyret på Hitra og oljen utenfor Trøndelagskysten.
_____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
_____________________________________________________________________________

Bosettingen må ha skjedd raskt langs kysten under innlandsisens tilbaketrekning fra 12 000 år siden. For om lag 5 000 år siden økte folketallet og bosetningen ble sannsynligvis fastere med utviklingen av en jordbrukskultur. Økningen i folketall og bofasthet kan sees som et resultat av de gunstige naturforhold som matressurser og klima, der varmetiden må ha utgjort en overskuddsperiode for menneskene. Befolkningen i Ytre Fosen, Frøya og Hitra må ha vokst jevnt og trutt fram mot middelalderen. Svartedauden som kom til Fosen i år 1349, forårsaket stor dødelighet i befolkningen. Vel halvparten av gårdene i Fosen, Hitra og Frøya som var i drift midt på 1300-tallet, var uten folk først på 1500-tallet (ødegarder). På 1500-tallet kan det ha bodd mange tusen på Ytre Fosen, Hitra og Frøya.  Fra denne tid var Stjørnfjorden en kjent og rik sildefjord, som la grunnlaget for kyst- og øysamfunnet. Bygda Råkvåg innerst i denne sildefjord ble skapt fra 1500/1600-tallet. I dag er sildebryggene vernet med friluftsteater fra gamle dager og kunstutstilling. Men folket var fattige. Under folketellingen i 1701 bodde Rasmus Sildefjord med ett år gammelt barn og kone i Råkvåg, beskrevet slik: «fattig og bodde i fremmed hus». Sildefisket blomstret etter andre verdenskrig og utover på 1950-tallet. Fisket ble så hardt at sildestammen gikk sterkt tilbake. Lakseeventyret på Trøndelagskysten startet med brødrene Grøntvedts utvikling av lakseoppdrett i 1970. I dag har lakseoppdrettet vokst, og er av stor verdi for lokalsamfunnet på Frøya og Hitra, og nasjonal økonomi. Olje- og gasseventyret utenfor Trøndelag startet på 1970- tallet, og bidrar betydelig til Oljefondet. Byggingen av ulønnsomme vindmøller på Frøya og Fosen-fjella de seneste år på grunn av det «grønne skiftet», skapte stor motstand, og kommer i konflikt med reindrift og naturvern.  I dag bor det 30 000 mennesker i kystkommunene på Fosen, Hitra og Frøya. 

En av grunnene til så rask innvandring og bosetting langs kysten må ha vært det varme klimaet den første tiden under og etter is-avsmeltingen. I Allerød-perioden for 12 000-11 000 år siden, var klimaet mildt og isen trakk seg raskt tilbake. I Yngre Dryas for 11 000-10 300 år siden, skjedde en klimaforverring og skoggrensen ble skjøvet sørover. For 9 000 år siden vokste det stor furuskog på Hardangervidda. I den Atlantiske perioden 6 000-3 000 år siden var sommertemperaturen 2-3 grader høyere enn i våre dager (Gjærevoll: Plantegeografi 1992). Sel, fisk, isbjørn, rein og fjellrev trivdes i Arktis. Ved iskjerneboringer på Grønland er det dokumentert 3 varmeperioder de siste 3 500 år med ca. 1 000 års mellomrom og kjøligere perioder mellom disse: Bronsealderen, Romertiden og Middelalderen, se figuren. Middelalder-perioden ble etterfulgt av den kalde «Lille istiden» som tok slutt omkring år 1850. «Maunder minimum» mellom år 1650 og 1720, var den kaldeste perioden. Den «Lille istiden» var en prøvelse for folk, med kulde, matmangel og utvandring til Amerika. Fra slutten av den «Lille istiden» skjedde en klimaforbedring (Hesselberg 1940, leder for Meteorologisk institutt!), med varme somre omkring 1930-1940-årene. Fra slutten av 1940-årene skjedde en avkjøling fram mot slutten av 1970-årene hvor temperaturen igjen steg fram mot århundreskiftet (2000). Nå har den globale temperaturen ikke steget de siste 20 årene, vi har en klimaforbedring. 

Slik forestiller noen seg en steinalderbosetting

Mens temperaturen de siste 3 500 årene har sunket og med store svingninger, har COmengden i atmosfæren vært naturlig jamt stigende. Undersøkelser viser at økt CO2-innhold i atmosfæren er forsinket i forhold til økning i temperaturen. Først øker temperaturen, og så CO-mengden – og ikke omvendt. En slik sammenheng kan forklares ved utlufting av COfra havetved økende temperatur, etter Henrys gasslov. Hypotesen om CO2  som driver av temperaturen er falsifisert, og ikke i samsvar med geologien, observasjoner og historien, som viser betydelig varmere klima i fjern og nær fortid. 

Den «Lille istiden» med kaldt og fuktig klima var en prøvelse for folk og natur. Kristaver Myran segla 50 mil til Lofotfisket, for å brødfø familien (Den siste viking, Johan Bojer). Under det harde klimaet på 1600-tallet kjørte An-Magritt malm fra gruvene til smeltehytta ved Gaula i bitende vinterkulde med oksen Hovistuten (An-Magritt Nattens Brød, Johan Falkberget), mens Isak Sellanrå strevet med uår, tørke, kald vinter, kort vekstsesong for korn, og levde på sild og poteter (Markens Grøde, Knut Hamsun). I 1809 rodde Terje Vigen over havet til Danmark for å få tak i 3 tønner bygg til sin sultne kone og datter (Terje Vigen, Henrik Ibsen).

Terje Vigen tegnet av Christian Krohg

Året 1816 ble rammet av en dramatisk klimaendring, muligens på grunn av et stort vulkanutbrudd. Det kom på toppen av en lang periode med kjøligere klima under den «Lille istid» (Cato Guhnfeldt, Aftenposten 2016). Avlingene sviktet på grunn av kulde og regn. Det er anslått at klimakrisen dette året medførte 200 000 flere dødsfall bare i Europa, og befolkningsveksten stoppet opp i Vermont i USA. Kulde dreper, mens varme gir vekst og liv. 

Fosnatradisjonen lever i beste velgående med sild-, laks-, og oljeeventyret. Det «grønne skiftet» vil gi vindkraftutbygging med ødelagt natur, stopp i olje/gass produksjonen og økt pengebruk på unyttige klimatiltak. I år 2020 vedtok Trondheim Bystyre at vi har en fiktiv «klimakrise», uten å begrunne hva det bygger på. Skiløpere klager på dårlig skiføre og kort skisesong, mens orienteringsløpere ønsker lang sesong i sommerhalvåret. Ingen av disse forholdene er krise. Dette er ikke å vise respekt for folket som bygde vårt velferdssamfunn under skiftende klima. En klimakrise kan ikke bestemmes ved politisk flertall.

Det framhevede bildet i artikkelen er fra Grønland 1904, og viser hvordan en boplass i eldre steinalder kan ha sett ut der fangstfolkene satte opp sine telt, jaktet og fisket. Kilde: Fosen Historielag 2005.

Knut Lindtner har lagt til noen bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Og folket stamper rett inn idette hykleriet med begge beina, lukkede øyner og ører ute en eneste kritisk tanke, ikke et eneste kritisk spørsmå. Pålegges de en miljøavgift, eller en annen avgift bare det er knyttet til noe en kan sette miljø foran, så betaler de og er sååå fornøyde med sitt bidrag. Kan aldri gå bra dette …

  Svar
 • Hva med skremselsbegrepet ‘Point of no Return’ ?

  For første gang i klima-historien? ;-)

  Er det noen som vil skremme oss ( Både med det ene & det andre…)?
  Til/for hva?

  Svar
 • Fin fortelling om oss og vårt strev

  Svar
 • Northern Light.
  16 februar 2023 17:17

  Bombesykloner og atmosfæriske elver: Er det noen som klusser med været?
  Av F. William Engdahl.

  Del 1. De siste månedene har verden hørt uvanlig terminologi for å beskrive ekstremt vær. Nå brukes begreper som «Bomb Cyclone eller Atmospheric Rivers» i de daglige TV-værmeldingene for å beskrive rekordmengder med regn eller snø. Den grønne mafiaen hevder, uten fnugg av bevis, at alt er på grunn av menneskets alt for store «karbonfotavtrykk». De bruker det som en unnskyldning for utfasing av olje, gass, kull så vel som kjernekraft til fordel for ubrukelig, skattebetaler-subsidiert «grønn energi» – upålitelig vind eller sol. Kan det være at disse værkatastrofene faktisk er «menneskeskapte»?

  Siden desember har spesielt USA hatt ødeleggende vær fra bombesyklonstormen som begravde store deler av østkysten i rekord-snømengder fra Buffalo og ned til Florida. Samtidig har kysten fra Washington State til California, hatt ekstreme oversvømmelser fra bølge etter bølge av såkalte «Oceanic Rivers» som frakter enorme mengder vann fra Stillehavet og forårsaker alvorlig flom.

  Uten vitenskapelige bevis, har grønne ideologer hevdet at alt skyldes menneskeskapt global oppvarming – nå kalt «klimaendringer», og argumenterer for raskere overgang til en dystopisk karbonfri verden. Det godt kan være menneskeskapt. Men ikke på grunn av for mye CO2 eller andre menneskeskapte klimagassutslipp. Det kan skyldes bevisst og ondsinnet manipulasjon av våre store værmønstre.

  Geoteknikk?
  Værmanipulasjons-teknologi er hemmelig og har blitt holdt unna en åpen debatt siden slutten av andre verdenskrig. Det kalles ofte «geoengineering» eller mer forskjønnende «klimaintervensjon». Uansett navn, involverer det mennesket som klusser med Jordens vær, med potensielt katastrofale resultater.

  Etter klimakonferansen i Paris i 2015 og den påfølgende Paris-avtalen startet Peter Wadhams, professor i havfysikk ved University of Cambridge, sammen med andre ledende forskere på global oppvarming, en åpen oppfordring for geoengineering, for å «løse» den påståtte klimakrisen og forhindre global oppvarming over 1,5 ‘C over førindustrielt nivå, et helt vilkårlig mål.

  «Å eie været i 2025».
  I juni 1996 publiserte US Air Force en rapport med den provoserende tittelen «Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025». Rapporten skisserte mulighetene for menneskeskapt geoengineering ved blant annet å øke nedbør eller stormer, fremkalle tørke og eliminere skydekke over en fiende. Den ble laget «for å undersøke konseptene, evnene og teknologiene USA må ha for å forbli den dominerende luft- og romstyrken i fremtiden».

  Rapporten bemerket i begynnelsen, «værmodifikasjon kan deles inn i to hovedkategorier: undertrykkelse og intensivering av værmønstre. I ekstreme tilfeller kan det innebære opprettelsen av helt nye værmønstre, demping eller kontroll av alvorlige stormer, eller til og med endring av globalt klima i vidtrekkende og eller langvarig skala».

  Dokumentet, som merkelig nok ble slettet fra nettstedet først i 2021, sier også: «de enorme militære mulighetene som følge av dette feltet, og bruk av vær-modifikasjoner kan gi en militær dominans i en grad som en aldri før har kunnet forestilt seg. Teknologien er der og venter på at vi skal sette alt sammen». Innen 2025 hevdet den, «kan vi eie været.» Rapporten sier at helt tilbake i Eisenhower-tiden, «I 1957 anerkjente presidentens rådgivende komité for værkontroll eksplisitt det militære potensialet i å endre været, og sa at det kunne bli et viktigere våpen enn atombomben». Det var nesten 70 år siden.

  Svar
 • Northern Light.
  16 februar 2023 17:21

  Del 2. Under Vietnamkrigen på slutten av 1960-tallet, godkjente utenriksminister Kissinger og CIA en hemmelig endring av været , kodenavnet Operasjon PopEye, fra Thailand over Kambodsja, Laos og Vietnam. Ved hjelp av militære WC-130-fly og RF-4-jetfly sprayet de amerikanske styrkene sølvjodid og blyjodid inn i sesongmonsunstormskyer, for å gjøre de nordvietnamesiske forsyningsveiene ufremkommelige av gjørme. Oppdraget var å skape nok regn hele året til å holde Ho Chi Minh-stiene blokkert. Den hemmelige operasjonen ble offentliggjort av den prisbelønte journalisten Seymour Hersh i 1972, noe som resulterte i kongresshøringer. Noen år senere i 1976 ble det vedtatt en virkningsløs lov, som «krevde» at alle aktører skulle rapportere årlig til NOAA-regjeringen om enhver værmodifikasjon som ble foretatt. Fortell det til CIA eller Pentagon.

  Ionosfæriske varmere og atmosfærisk resonansteknologi.
  Siden 1970-tallet har arbeidet med geoengineering blitt mer sofistikert og også mye mer hemmelig. Den tradisjonelle metoden for «regnfremstilling», å så skyene med partikler av sølvjodid på skyer som inneholder vanndråper for å frembringe nedbør, har blitt brukt siden 1940-tallet. Siden 1990-tallet, rundt den tiden det amerikanske flyvåpenet publiserte «Weather as a Force Multiplier»: Owning the Weather i 2025, ble det utviklet nye metoder med langt større rekkevidde og effekt, og i god tid før 2025. Spesielt at US Air Force-rapporten fra 1996 sa, «modifisering av ionosfæren er et område rikt med potensielle applikasjoner, og også sannsynlige spin-off-applikasjoner som en ennå ikke har sett for seg».

  Mye internasjonal oppmerksomhet og bekymring har blitt gitt til et US Air Force and Office of Naval Research ionosfæriske forskningsprosjekt, HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program i Gakona, Alaska. I januar 1999 kalte EU prosjektet en «global bekymring» og vedtok en resolusjon, som ba om mer informasjon om dets helse- og miljørisiko. Washington ignorerte dette. De fleste HAARP-forskningsresultater har blitt klassifisert på grunn av «nasjonal sikkerhet», noe som fører til store spekulasjoner.

  I 1985, mens han arbeidet for ARCO Oil Company på et stipend fra Pentagons DARPA, innleverte en briljant fysiker, Dr. Bernard J. Eastlund, patent (US #4 686 605) for en «Method and Apparatus for Changing A Region In the Earth’s Atmosphere, ionosfære og eller magnetosfære». Patent-beskrivelsen hevdet at spesifikk stråling av kraftige radiobølger inn i ionosfæren, kunne forårsake oppvarming og «heve» jordens ionosfære. Den kan brukes til å kontrollere været, endre jetstrømmer, endre tornadoer eller skape eller avvise nedbør. ARCO ble kontaktet av det amerikanske militæret, og solgte patentrettighetene til dem fra deres daværende ansatt Eastlund. Det amerikanske militæret skal ha overført patentrettighetene til Raytheon. Raytheon er angivelig også involvert i konstruksjonen av alle store ionosfæreoppvarmings-radarer globalt. Tilfeldigheter? En HAARP-talsmann benektet at de brukte patentet til Eastlund i HAARP.

  HAARP er en svært kraftig faset rekke av radarantenner rettet mot ionosfæren. Det blir noen ganger referert til som en ionisk varmeapparat. Ionosfæren er et høytliggende lag av atmosfæren med partikler som er ladet med energi. Hvis stråling sendes inn i ionosfæren, kan enorme mengder energi genereres og brukes til å utslette en gitt region. Opprinnelig uttalte dets eget nettsted, nå slettet, at HAARP var «et vitenskapelig forsøk rettet mot å studere egenskapene til ionosfæren for både sivile og militære formål».

  HAARP ved Gakona ble offisielt lukket av det amerikanske militæret i 2013. I 2015 overførte de offisielt driften av HAARP til deres sivile partner, The University of Alaska at Fairbanks. Stengingen ga en unnskyldning for å stoppe direktesendingen av HAARPs aktiviteter på et offentlig nettsted, som hadde gitt sterke bevis på forbindelser mellom HAARP-aktiviteter, og store værkatastrofer som orkanen Katrina eller jordskjelvet i Kina i Chengdu i 2008. Driften av anlegget ble overført til University of Alaska i 2015. Noen forskere har spekulert i at Gakona HAARP er en slu avledning, et uskyldig anlegg som er åpent for akademisk gransking, mens alvorlig militær ionosfærisk manipulasjon finner sted på andre topphemmelige steder.

  Svar
 • Northern Light.
  16 februar 2023 17:25

  Del 3. I 2015 hadde det amerikanske militæret og offentlige etater som NOAA, beveget seg langt utover kapasiteten til HAARP. De hadde tilsyn med konstruksjonen av langt kraftigere fasede antenner med ionosfæriske radarvarme-antenner rundt om i verden. Dette inkluderte en kraftigere HIPAS – et 70 megawatt anlegg øst for Fairbanks. Det inkluderte også Arecibo Observatory, tidligere kjent som Arecibo Ionosphere Observatory – 2 megawatt anlegg i Puerto Rico; Mu Radar – 1 megawatt anlegg i Japan. Og moren til alle radarantenneanlegg for atmosfærisk oppvarming, EISCAT – et 1 gigawatt anlegg i Tromsø, Nord-Norge.

  HAARP er et anlegg på 3,6 megawatt. Mange andre fasede antenne-ionosfæriske varmeanlegg er enten klassifisert som hemmelige. Det antas at en slikt anlegg er ved Vandenberg Air Force-base i Sør-California. En annen i Millstone Hill, Massachusetts, i Taiwan og på Marshalløyene. Fordi Pentagon og amerikanske regjeringsorganer velger å si lite eller ingenting om deres sammenheng og bruk i klimaendringer, nå vi spekulere. Militærentreprenøren Raytheon, som fikk Eastlund-patentene fra ARCO, er angivelig involvert i mange slike steder med antenneanlegg globalt.

  Kina også?
  Fordi den amerikanske regjeringens arbeid med geoengineering har blitt klassifisert og holdt unna en offentlig debatt, er det ikke mulig å bevise i en rettsal, at østkystens bombetornadoer eller Florida-orkanen Ian i september 2022, en av de kraftigste stormer som noen gang har rammet USA, eller rekordflommer fra januar 2023 som rammet California etter ekstraordinær tørke, er naturlige avvik. Det er ingen vitenskapelige bevis for at det skyldes et overskudd av CO2 i atmosfæren. Men som det ovennevnte antyder, er det en enorm mengde bevis som peker på ondsinnet aktivitet med hjelp fra staten.

  I 2018 rapporterte kinesiske medier at Shanghai Academy of Spaceflight Technology, lanserte et enormt geoingeniørprosjekt, Tianhe, som oversettes som «himmelelv». Prosjektet, som angivelig vil være basert på det høye tibetanske platået, kilden til noen av verdens største elver, er ment å flytte enorme vannmengder fra det regnrike sør til det tørre nord. Den skulle ha startet driften i 2020, men ingen detaljer har siden blitt publisert.

  Nylig diskusjon av Bill Gates’ prosjekt med Harvard-fysiker David Keith for å frigjøre kalsiumkarbonatpartikler høyt over jorden for å etterligne effekten av vulkansk aske som blokkerer Solen, eller de nylige eksperimentene til Make Sunsets for å skyte ut værballonger fra Baja Mexico av svoveldioksid for å blokkere solen, er helt klart ment som avledninger for å skjule hvor avansert geoengineering av været vårt er.

  Fra F. William Engdahls blogg, publisert 16 januar 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Bomb Cyclones and Atmospheric Rivers: Is Someone Messing with the Weather?

  Svar
 • Northern Light.
  18 februar 2023 15:40

  Bill Gates forsvarer at han eier fire jetfly, et sjøfly og et helikopter: ”Jeg er en del av løsningen”.

  Av Isac Boman.
  Den profilerade globalisten och mångmiljardären Bill Gates har länge varit en av de mest högljudda rösterna emot koldioxid. Själv äger han samtidigt flera privatflygplan och medger också att han är en av de människor på planeten som har allra störst utsläpp.

  Gates menar dock att han inte bör betraktas som problemet – utan som en del av lösningen då han menar att han ”klimatkompenserar” och investerar ”miljarder i klimatinnovationer”.

  Bill Gates som är bland världens allra rikaste personer har tidigare erkänt att hans personliga utsläpp av växthusgaser förmodligen är bland de allra högsta i världen och medger att ”bara hans personliga flygande är enormt”. Han är dock noga med att betona att han lägger stora resurser och pengar på klimatinriktade projekt av olika slag.

  – Vad säger du om anklagelsen att du är en hycklare om du kämpar mot klimatförändringarna, men också reser runt i världen i ett privat jetplan?, frågar BBC-journalisten Amol Rajan.

  – Jag finansierar Climeworks (schweiziskt företag som med vakuumteknik fångar in koldioxid från atmosfären) för att göra direkt luftinfångning som vida överstiger min familjs koldioxidavtryck, menar Gates.

  Mångmiljardären betonar att han ”spenderar miljarder dollar på klimatinnovationer” och frågar sig huruvida det verkligen är rimligt att han stannar hemma istället för att resa till Kenya för att lära sig om malaria och odling.

  – Jag är bekväm med tanken att jag genom att betala för kompensationerna inte bara är en del av problemet, utan att jag genom de miljarder som min grupp Breakthrough Energy spenderar också är en del av lösningen.

  Det är oklart exakt hur stor Gates flygplansflotta för närvarande är, men enligt uppgifter från Private Jet Charter äger han fyra jetplan, ett sjöflygplan och en helikopter.

  Under senare år har globalistiskt inriktade profiler ofta kritiserats för hyckleri och allmän smaklöshet när man samlas till konferenser som präglas av lyx och överdåd av privatplan – samtidigt som man kräver att den breda allmänheten ska minska sina utsläpp kraftigt genom att beskattas hårdare och exempelvis äta mindre kött.

  Fra Nya Dagbladet, publicerad 18 februar 2023. Skrevet av Isac Boman.
  Linker i orginalartikkelen: Bill Gates försvarar sina privatplan: ”Jag är en del av lösningen”.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kjenn deg selv er viktig, men å kjenne fienden er like viktig.

Hva skjer når Nato-ledere hverken kjenner seg selv eller fienden?

Forrige innlegg

Bankblokkeringene hindrer all hjelp til Syria.

Det er de vestlige sanksjonene som forsterker jordskjelvkatastrofen i Syria.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.