POSTED IN Krig-fred, Ukraina

Her er en kommentar du ikke ser i våre medier.

La oss alle respektere internasjonal lov: Det har ikke USA/Nato gjort på mange tiår.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi offentliggjør denne bemerkningen fra redaktører av nettstedet Voltaire.net som sier det stikk motsatte av hva våre medier nå sier: Det Russland nettopp har gjort er av stor betydning for verdensfreden. Enhver får tenke hva en vil om akkurat det, men det er avgjørende at også slike stemmer slipper til, slik at folk får motstridende informasjon å tenke og diskutere ut fra.

For hvis alle sier det samme blir det ingen diskusjon og heller ingen utveksling av ulike tanker. Det er gjennom kontrastene vi sanser verden og forståelsen vokser.

Knut Lindtner
Redaktør.

Kommentarar av Thierry Meyssan om Russlands intervensjon i Ukraina (Video)

av Thierry Meyssan

VOLTAIRE NETWORK | PARIS (FRANKRIKE) | 27. FEBRUAR 2022

Thierry Meyssan: God dag!

Thierry Meyssan

For nokre timar sidan føretok den russiske arméen luftåtak mot den sektoren av dei ukrainske væpna styrkane som er knytte til NATO. På tre timar slo dei ut heile det ukrainske antiluftskytsforsvaret og vil fortsette operasjonen med å i neste omgang gå til angrep på Azov-bataljonen og alle nazi-tenestemennene som USA og Storbritannia fekk plassert inn i det ukrainske maktapparatet.

Dette burde vere godt nytt for alle, men her i Frankrike blir denne operasjonen framstilt som ein invasjon mot Ukraina og som eit varsel om at Den russiske bjørnen også kjem til Paris. Så ikkje la dokker lure, for her er det svært viktige element som vi ikkje blir fortalde om.

Berre dei aspekta som direkte refererer til Ukraina blir det rapportert om; den generelle konteksten blir ignorert. Og den konteksten beviser at Russland har rett, som eg no skal forklare nærare.

I oktober reiste Victoria Nuland, viseutanriksminister (USA), til Russland , og i Moskva kom ho med truslar om å knuse Russland sin økonomi og kravde at president Vladimir Putin skulle gå av. Men du fekk aldri høyre om det. Søk det opp på nettet. Det er svært enkelt å verifisere.

Etterpå drog ho til Ukraina og fekk plassert inn Dimitro Yarosh, ein NATO-agent kjend for at han i 2007 initierte det store møtet i Mariupol [i Ukraina] som samla i hop europeiske nazi-organisasjonar og jihadistar frå alle leirar som skulle av stad og kjempe mot Russland i Tsjetsjenia. Det var den same Dimitro Yarosh som i 2014 – med støtte frå troppane sine i Høgre Sektor [Pravy Sektor] – organiserte hendingane på Maidanplassen og «regimeskiftet» i Ukraina. Han vart seinare skadd og forsvann for ei stund. No er han tilbake.

Dimitro Yarosh

Så ho installerte Dimitro Yarosh som spesialrådgivar for den ukrainske arméens øvstekommanderande [1], som er ein skikkeleg demokratisk og normal mann, men no har han blitt flankert av denne karakteren. Og no har denne karakteren inkorporert Azov-bataljonen – som er ei ekte nazistisk gruppe, med nazisymbol og heile pakka, og som er leidd av «Den kvite føraren» [Andrey ‎Biletsky] [2] – i den ukrainske arméen.

Dette er eigentleg sjokkerande nyheiter … men media i Frankrike har aldri rapportert om det.

Så russarane planla sin repons.

I desember sende dei USA  ‎eit utkastforslag til ein avtale for å sikre freden. I dette blir det bede om respekt for internasjonal lov – slik denne har blitt utarbeidd over tid, først av franske styresmakter og den russiske tsarens imperium, ved Haag-konferansen i 1899, og seinare med FN-pakta frå 1945 og Tredjeverdsland i 1955, med Bandung-prinsippa.

Denne avtalen er openbert uakseptabel for USA, fordi USA over 70 år har forbrote seg mot internasjonal lov på dagleg basis, og later som om dei erstattar den med eit sett eigne reglar, og sjølverklærer seg – saman med sine allierte – å stå for «det internasjonale samfunnet». Vel… [desse landa] utgjer ikkje ein gong halvparten av verdsbefolkninga, men dei krev å styre verda.

USA/Nato har brutt avtalen om ikke å ekspandere østover da Sovjetunionen gikk i oppløsning

Russarane ber først og fremst om at NATO skal trekke seg tilbake frå landa i sentral- og aust-Europa, som aldri skulle ha gått med i denne blokka dersom avtalane frå Potsdam-konferansen hadde blitt repekterte: avtalane frå 1945, på slutten av Andre verdskrig, som fastsette at US-amerikanske styrkar berre kunne etablere seg vest for Oder-Neisse-grensa, som skil Polen og Tyskland. Seinare, på den tida Tyskland vart gjenforeint, insisterte Frankrike kraftig på at NATO ikkje skulle ekspandere mot aust, og det var til og med ein lang debatt på spørsmålet om NATO-styrkar skulle skulle få sette sin fot i den austre delen av Tyskland – tidlegare DDR – eller halde seg i den vestlege delen – den gong Forbundsrepublikken Tyskland.

Til sist var det ein avtale – som Frankrike støtta – som sa at tidlegare Aust-Tyskland, innanfor rammene av gjenforeininga, kunne bli medlem av NATO, men at det ikkje skulle finne stad nokon NATO-ekspansjon utover det.

Og dette vart repetert gong på gong, først innan OSSE – Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa, eit barn av Helsingfors-avtalane – der 57 statar signerte 2 deklarasjonar. Femtisju statar! Samtlege av statane på det europeiske kontinentet, og sjølv andre, sidan til dømes USA og Canada også er medlemmar!

For det første anerkjende OSSE i 1999 Istanbul-deklarasjonen og i 2010 Astana-deklarasjonen, om at kvar stat fritt kan melde seg inn i den militæralliansen den vil – Frankrike er t.d. medlem av den nord-atlantiske pakta som gjer landet alliert med USA.

China Air Force: China reduces army by half, increases size of navy and air force in big way | World News - Times of India
Sikkerheten til et land kan ikke oppnås på andre lands bekostning. Raketter på Russlands grense er det samme som raketter på Cuba for USA.

Men for det andre vart det også anerkjent at ingen stat – absolutt ingen stat! – kan garantere sin eigen tryggleik om det medfører skade for andre statar sin tryggleik. Og utifrå dette synspunktet er det illegalt å gå med i NATO, ja, illegalt! Fordi NATO ikkje er ein konføderasjon, der alle har likeverdig status; det er ein føderasjon under USA og Storbritannia sin kommando, og det gjer dei andre statane til vasallar under USA og Storbritannia.

Og Frankrike returnerte diverre til NATO, med [president] Nicolas Sarkozy, som dei hadde trekt seg frå under general de Gaulle, i 1966. General de Gaulle hadde kasta ut frå fransk territorium alle okkupasjonsstyrkane til USA… det var uttrykket han brukte: «okkupasjonsstyrkane til USA». Det er ikkje eg som seier det! Men vi [franskmenn] har enno ein gong villig omfamna vasallstatusen vår under USA.

Så Russland har bede om at NATO trekk tilbake sine styrkar frå heile det sentral- og aust-europeiske territoriet. Dei kan framleis signere avtale med NATO. Det er ikkje det som er problemet.

Og internasjonal lov vil også måtte bli handheva i vest-Europa. Internasjonal lov forbyr mellom anna installasjon av atomvåpen i land som ikkje har slike våpen sjølv.

Unlocking nuclear arms control in the time of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) crisis: Change and continuity | SIPRI
USA har atomvåpen i Italia som er et brudd på ikke-spredningsavtalen

Så kva gjer t.d. USA sine våpen i Italia eller i Nederland? Det er eit direkte brot på internasjonal lov. Og det må det bli slutt på.

Vi må innsjå at USA ikkje lenger er den leiande økonomiske makta i verda. Det er no Kina.

Og dei er heller ikkje først i militær makt. Det er Russland. Under krigen i Syria – ein krig som NATO-styrkane tapte – testa Russland allslags nye våpen som NATO ikkje kan konkurrere med. Berre førre helg viste Russland at dei har kapasitet til å kjernefysisk øydelegge mål kor som helst i verda utan å bli avskorne, fordi – som demonstrert – dei har plassert utskytningsramper for hypersoniske våpen på ubåtar, overflatefartøy, bombefly og mobile bakkeeiningar. Dei kan fyre av og øydelegge alt dei vil kor som helst i verda. Det er umogleg å avleie dei, for dei flyg for raskt. På noverande tidspunkt finst det ingen måte å avskjere dei på. På få minuttar kan dei øydelegge alt dei vil, og vi bør lure på kva som skulle skje dersom Russland ein dag kan kome til å måtte bruke slike våpen mot Pentagon, Det kvite hus eller USAs Kongress.

Eg seier det ikkje som ein provokasjon. Det eg seier er at viss Russland skulle gjere det, så ville USA ikkje ha tid til å avskjere dei, dei ville ikkje ein gong ha tid til å bruke sine eigne atomvåpen.

La oss ta ting seriøst og respektere Internasjonal lov. Det er alt vi vil. Og det i alles interesse. Så: bravo for det Russland nett gjorde i dag!

Thierry Meyssan

[1] “Dmitro Yarosh returns as adviser of Ukrainian Army commander”, Voltaire Network, 21. februar, 2022.

[2] «Blackwater is in Donbass with the Azov battalion«, by Manlio Dinucci, Voltaire Network, 1. februar, 2022.

Omsett av 

Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.voltairenet.org/article215849.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  4 mars 2022 10:37

  Kan det tenkjast at Ukraina har vore uheldig med rådgjevarane sine?

  Svar
  • Ja, kanskje Ukraina har brukt Ap/Sp /Høyre ( Støre og Solberg) som rådgivere, T.S?

   Dette greide disse ihvertfall her hjemme:
   Knuse Norge sin økonomi, og et folkekrav om at de bør gå av.
   Og/eller har Støre og Solberg lært av ukrainske politikere; å føre krig mot sin egen befolkning. (?)

   Svar
 • Svært lærerik lesning

  Svar
  • Helt enig. Dette var/er noe annet enn krigspropagandaen fra MSM. Har for min del aldri trodd at Putin er verstingen. Vi kan se til vår egen massemorder og krigshisser Stoltenberg. Han skyr ingen midler for å provosere frem krigshandlinger med død og fordervelse i kjølvannet.

   Svar
 • Er også helt enig.
  Forøvrig, Stoltenberg har ingen overordnet makt eller myndighet, er bare en løpegutt.

  Svar
 • Åååå, Å, Russland bomber Ukrainas atomreaktorer!!!

  Nei. De gorde ikke det ; de SIKRET atomreaktorene.
  For hva gærningene i Nato/Ukraina kunne finne på å gjøre det kan vi bare grøsse over.

  Åaaa, Å , sivile er drept.
  Sivile som antagelig ble narret til å kjempe i sivile klær.
  Det er en grunn til at man skiller mellom stridende og ikke-stridende, og ikke visker ut skillet ved for eksempel å oppfordre sivikledde til å blande seg inn ved å kaste bensinbomber på militære styrker. Skal de kjempe, få på dem uniform. Hvis ikke er de normalt ikke beskyttet av krigens regler. Og om russiske soldater begynner å se enhver ukrainer som potensielt farlig kan det gå riktig ille. Da kommer de kanskje ikke til å ignorere kjeftende bestemødre lenger. De er mindre enn 1 uke inn i denne krigen og det er best å ikke gjøre uhyrlighetene verre enn de er.
  Så vet vi også at bestemødre og andre sivile nå ikke blir drept av Ukraina i Donetsk lengre. ( Over 10 000 i en 10 års lang krig.)
  Og, – hvor mange drepte Nato i Libya og tidligere Jugoslavia?
  Det er bra vi har et media i Norge, som gir oss «informasjon», uten å være kritiske til det de får beskjed om å skrive. (? )
  Dessverre betaler vi søppelet over skatteseddelen.

  Svar
  • Et retorisk spørsmål så klart i Nrk i disse «informasjons»-dager ( For å fortelle at Putin er i stand til hva som helst, han er nå den onde):

   ‘Kan Putin alene avgjøre bruk av atomvåpen eller må flere instanser/personer godkjenne en slik avgjørelse? ‘

   Kanskje et riktigere /viktigere spørsmål burde være:
   Ville Ukraina/Nato sprenge et kjernekraftverk i lufta, for å eskalere konflikten og demonisere Putin/Russland?
   Ganske sikkert. – Og derfor var det også viktig for Putin å sikre atomkraftverkene. ( Og USA/Nato måtte selvfølgelig fremstille det som bombing.

   Ellers , fra samme Nrk. :
   ‘Når krigen er over, kan Russland bli dømt til å betale for skadene de har gjort i Ukraina?
   Det kortet svaret på dette er ja, ifølge Sigrid Redse Johansen. Hun er jurist ved Forsvarets stabsskole.’, i følge Nrk.

   Så er det det andre (lange?) spørsmålet:
   Kan Norge bli dømt til å betale for skadene Norge har gjort i Libya, innbefattet det store vanningsanleggene og regjeringsbygningene, og de bortstjålne milliardene i gull?
   Kan USA, og Norge bli dømt til å betale for skadene i Afghanistan?
   I Syria? I…..?

   Slik går no propaganda- dagan.

   Svar
 • Hvilke lidelser har ikke ukrainere måtte utholde de siste 100 år. Først Stalin, så Hitler , og nå Putin. Putin har usammenhengende argumenter og skylder på andre som en liten guttunge. Ikke rart han stenger informasjon ute for det russiske folk. I tillegg oppnår han med krigen å få en enda lengre grense mot NATO- land. Og med de strenge sanksjonene risikerer han at Russland blir en klientstat for Kina.

  Svar
  • » Ikke rart han stenger informasjon ute for det russiske folk. »

   Ja, at det russiske folket ikke reiser seg å stiller Putin for retten, – for å holde en angreps-stormakt borte fra Russlands dørstokk og viktige militære områder.
   Skam er det!

   For den norske «demokratisk» befolkningen, med en demokratisk regjering gikk mann av huset for å kaste/dømme en norsk statsminister som angrep og bombet et land langt unna norske grenser med våre «forsvars-fly, som ikke angrep andre nasjoner, – annet den amerikanske valutaen?

   Det er godt vi har en fri presse , i motsetning til Russland. 😉
   Det er godt vi ikke har diktator-styring i Norge , – i motsetning til Russland. 😉
   For Stoltenberg brøt ikke Grunnloven med sine drap og ødeleggelse av Libya?
   Han spurte den norske befolkningen? 😉
   Hva har skjedd med Norge, norsk media og norske politikere; – og en norsk befolkning som ikke skjønner at de er okkupert av gærne «allierte».

   Svar
   • Hva gjør vi ellers i demokratiske Norge, med «full informasjon»?
    Vi gir en drapsmann som har brutt norsk Grunnlov stillingen som sentralbanksjef!
    Og vi gir en korrupt løgner og bedrager, Tajik, fra samme regjeringsparti, toppjobb i Stortinget, etter bedrageri.

    Det er godt vi ikke har diktatur som i Russland. 😉

    Bevare oss vel!

 • Meyssan: «Men vi [franskmenn] har enno ein gong villig omfamna vasallstatusen vår under USA.»

  Meyssan er ein ekkel skræling, og ikkje fransk. Franskmenn er keltarar og germanarar med latinsk språk. Europearar utgjer berre 10% av jordas befolkning, og vi har ikkje råd til å reflektere interessene til skrælingar.

  ————

  Meyssan: «…gå til angrep på Azov-bataljonen og alle nazi-tenestemennene som USA og Storbritannia fekk plassert inn i det ukrainske maktapparatet. Dette burde vere godt nytt for alle, men her i Frankrike blir denne operasjonen framstilt som ein invasjon mot Ukraina…»

  Det er ikkje feil eller ulovleg å være nasjonalist. Og det er den ukrainske staten sitt ansvar å vise til og dømme eventuelle ugjerningar av ukrainske nasjonalister. Meyssan viser ei sjukeleg lettsindig og uprinsippiell haldning til det å invadere og traumatisere ein nasjon og drepe tusenvis av menneske, og til det å ville likvidere politiske motstandarar utan rettergang.

  Det Knut Lindtner gjer med dette innlegget (og fleire andre innlegg) utan å erkjenne det, er å legitimere det å sette norske marxistar på ei liste, og so av-marxifisere Norge, fordi ein kan trekke ein tråd frå deira ideologi til historiske massedrap. Og å att på til beskrive av-marxifiseringa som «godt nytt for alle» på offentlege fora.

  Knut Lindtner, du bør verkeleg tenke meir over kva du publiserer.

  ————

  Meyssan: «For det første anerkjende OSSE i 1999 Istanbul-deklarasjonen og i 2010 Astana-deklarasjonen, om at kvar stat fritt kan melde seg inn i den militæralliansen den vil (…) Men for det andre vart det også anerkjent at ingen stat (…) kan garantere sin eigen tryggleik om det medfører skade for andre statar sin tryggleik.
  (…)
  Berre førre helg viste Russland at dei har kapasitet til å kjernefysisk øydelegge mål kor som helst i verda utan å bli avskorne»

  Kjekt når folk øydelegg sine eigne argument. Putin’s definisjon på russisk tryggleik er å ha ein buffer av prorussiske vasallstatar rundt seg, men i praksis har han ikkje behov for dette for å avskrekke eit angrep på Russland. Dette styrkar deklarasjonen om at kvar stat står fritt til å samarbeide med den dei vil, som vel ogso er det naturleg rettvise. Forresten såg vi at nasjonen som mangla tryggleik var Ukraina – ikkje Russland.

  Om Putin treng ein større buffer av russisk land rundt seg, so kan han opprette eit Putingrad øst for Ural-fjella, og halde seg der.

  ————

  Meyssan: «La oss ta ting seriøst og respektere Internasjonal lov. Det er alt vi vil. Og det i alles interesse. Så: bravo for det Russland nett gjorde i dag!»

  Det er ikkje noko «vi» med meg og deg, skræling. Og nei, innlegget ditt reflekterer ikkje alles interesse, men dine eigne interesser som ein skræling som ikkje tener på at det er franske nasjonalistar i Frankrike eller ukrainske nasjonalistar i Ukraina.

  Meyssan hyllar invasjon & intervensjon i ein suveren nasjon og likvidering av menneske utan rettargang. Monica Sortland og Knut Lindtner, samt dei som støttar artikkelen, burde skamme seg kraftig. Dessverre har eg lang erfaring med at venstreradikale har bomull i øyrene for det som ikkje passar inn i deira forutinntatte og emosjonelle, ideologiske perspektiv. For meg var artikkelen surrete og uprinsippiell, men enkelte er visst desperate i å forsvare Putin’s katastrofale beslutning om å invadere Ukraina.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  12 september 2022 10:28

  Nato-vener har tunge dagar. Polen krev endå ein runde med klekkeleg krigserstatning frå alliansepartnar Tyskland. Samhandelen mellom Russland og Nato-landet Tyrkia går til himmels. Betaling med rubel, heldigvis. Det oppskrytte samhaldet i Nato brest. Dette er godt nytt for alle som ynskjer fred, samabeid og samhandel i staden for trugsmål og konfrontasjon.

  Vanlege folk i Nato-imperiet er rasande på eigne styresmakter som gjev blaffen i alt anna enn opprusting og uendeleg krigføring. Slikt skal tydelegvis ikkje rapporterast i NRK.

  Svar
 • «I oktober reiste Victoria Nuland, viseutanriksminister (USA), til Russland , og i Moskva kom ho med truslar om å knuse Russland sin økonomi og kravde at president Vladimir Putin skulle gå av. Men du fekk aldri høyre om det. Søk det opp på nettet. Det er svært enkelt å verifisere.»

  Har gærne mennesker det godt; – eller er de bare gærne?
  Om Russland hadde gjort noe liknende overfor USA !?

  Hadde norsk media hatt nok trykksverte til overskriftene tro? 😉

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  22 september 2023 9:48

  Ursula den Listige von der Leyen vil ha uinformerte til å tru at det var Russland som brukte atomvåpen mot Japan:

  «“It was a sobering start to the G7 and one that I will not forget, especially at a time when Russia threatens to use nuclear weapons once again. It is heinous, it is dangerous – and in the shadow of Hiroshima, it is unforgivable. No one is better poised than Japan to warn us of the extreme danger of this recklessness. As the only country that has suffered from atomic bombings, you have made the whole world listen,” (Sputnik 22.9.2023)

  Ursla von der Leyen er ven med statsministeren vår. Avsnittet eignar seg framifrå for folk som er interesserte i språkbruk og propaganda. Eit stjernedøme på lygn og russarhat i fri dressur.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tapstallene er forferdelige.

Kampmoralen faller nå på ukrainsk side.

Forrige innlegg

Forsvarets Høyskole tenker dype tanker om Kina.

Som når en bokser med noen i en høyere vektklasse.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.