POSTED IN Norge

Helsetiltakene tilknyttet smitte og vaksiner er ikke over.

Det blir verre neste gang.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dr. Snellingen om Regjeringens høringsnotat: – Vi risikerer mer angrep på frihet og ferdsel

– Ved neste «bølge» av testing risikerer vi økende angrep på frihet og ferdsel, spesielt for dem som ikke ønsker å underkaste seg vaksineregimet, sier Torkel Snellingen.

Oppmerksomheten om pandemien har lagt seg, men kapittel 4A om koronatiltak er nå forlenget enda et år, til juni 2023. Tilføyelsen knyttes til EUs forskrifter for covid-19, og åpner for videre vaksinering mot SARS-CoV-2- Covid-19.

– En sykdom som i det store og hele oppfører seg som en mild til alvorlig sesong influensa, det vet vi nå, sier Dr. med. Torkel Snellingen.

__________________________________________________
Innlegget er hentet fra hemali
__________________________________________________

Fra høringsnotatet kommer det fram at tolkningen nå styres av dekreter fra EU gjennom EØS avtalen. Smittevernlovens paragraf 1-5:

«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

portrett av torkel snellingen
Dr. med. Torkel Snellingen

– Stor risiko ved neste bølge av massetesting

– Ved neste «bølge» av testing risikerer vi økende angrep på frihet og ferdsel. I høringsnotatet er følgende særdeles urovekkende, mener Snellingen:

 • «Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.»
 • Videre at «personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder».
 • Og barn «kan nektes deltagelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole».

Ett høringsnotat har passert hørinsfristen, dette om forlengelse av hjemler i smittevernloven har høringsfrist 21.3.  

– Hvis dette blir iverksatt, må det oppfattes som de alvorligste brudd på vår grunnlov knyttet til naturrett og brudd på menneskerettighetskonvensjoner siden andre verdenskrig. Dette er totalt uhørt når vi nå vet at vaksineproduktene har bare én virkelige effekt: de kvester og tar liv. 

Minner om den hippokratiske ed

– Jeg har aldri sett et narrativ så fabrikkert med tanke på hva vaksinestudiene faktisk viser. Under normale omstendigheter kunne studiene aldri vært brukt for å få godkjent en vaksine.
Epidemiolog Snellingen er er opprørt og bekymret. Han minner om den Hippokrates ed knyttet til utførelsen av legeyrket: «Ikke skade, om ikke helbrede, så lindre og alltid trøste». Eksplisitt «Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt»

– Her står vi overfor en medisinsk intervensjon som skader og dreper unge mennesker. De har tilnærmet null risiko for alvorlig covid-19 sykdom – totalt uakseptabelt utifra eden. Våren -21 døde syv helsearbeidere etter vaksinering i løpet av én uke. Da må vi som leger reagere, mener Snellingen.

Gjennom en lang karriere har epidemiologen lagt til rette for etablering av større regionale forskningssamarbeid, kliniske forskingsprosjekter og undervisning i bevisføring og kritisk kilde analyse i Norge, Sverige og det sørlige Asia. Med legekolleger fra Norge, Sverige, Danmark og Finland er Snellingen blant initiativtakerne til Nordisk covid-erklæring.

Over 100 leger has signert deklarasjonen, mange med medisinske doktorgrader innen allmennmedisin, psykiatri, nevrologi, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, immunologi og flere. Erklæringen har nå mottatt over 6000 signaturer/støttespillere.

Det synes som at få kollegaer har lest seg opp på vaksineteknologien og de kliniske studier som ligger til grunn for massevaksineringen, eller har fulgt med på tilgjengelig data rundt vaksineskader.

– Til tross for at mange leger ble kritiske til massevaksinering i 2009 og generelt at mange ikke er overbevist om den årlige vaksinering mot sesong influensa, har de fleste kollegaer vært veldig lite kritisk til SARS-CoV-2 programmet. Det synes som at få kollegaer har lest seg opp på vaksineteknologien og de kliniske studier som ligger til grunn for massevaksineringen, eller har fulgt med på tilgjengelig data rundt vaksineskader.

– De få som har mot til å kritisere vaksinene knyttes til å være  «antivakser» – et begrep som aldri ble brukt under samme omstendigheter tidligere. Et redskap for å drepe enhver diskusjon og debatt om emnet.

Hvor mange alvorlige bivirkninger og dødsfall er blant de 28 000 som ikke er behandlet?

Legemiddelverket siste rapport av 1. mars viser totalt 57 858 mistenkte bivirkninger etter covid-19-vaksinasjon. 29 465 (51 prosent) av disse er behandlet, mens 28 393 er rapportert.
– Uten at vi vet noe om type bivirkninger og dødsfall. Vi vet at blant de første 29 465 rapporterte bivirkninger er 5 583 alvorlige, 18.9 prosent.

– Massevaksinering i dyreforsøk mot SARS1-vaksiner har vist å gi kraftige immun avhengig inflammasjoner med skade i diverse organer. Dette bekymret meg da det fremkom av flere artikler i tidsskriftet Nature i 2020. Vi ser nå økt totaldødelighet i alle aldersgrupper som har fått vaksinene. I 2021 økte dødeligheten i aldersgruppen 15-44 med en faktor på 2.3 i 25 europeiske land. Fra 2800 til 6000 dødsfall.


Søstrene Miriam og Andrea er blant de mange med vonde erfaringer etter mRNA-vaksinering, du møter dem i hemalis lille film.

Miriam og Andre Høgli Føll har vonde erfaringer etter vaksinering, de deltar i hemalis film «Beretninger etter vaksinering.»

De fleste bivirkninger blir ikke rapportert

Nordmenn som hemali har intervjuet om bivirkninger etter mRNA-vaksinering forteller dessuten at de møter sterk motvilje fra helsepersonell mot å knytte sykdom og plager til vaksinene. Forskning vise at kun 1-10 prosent av faktiske bivirkninger blir rapportert.

– Det er ikke dokumentert at «vaksinene» kan redusere alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser, kvestelser eller død, eller at de kan redusere smitte, sier Snellingen.
– Befolkningen får ikke informasjon om dette, heller ikke blir de opplyst om at «vaksinene» kan gi farlige, men ukjente bivirkninger på kort og lang sikt, som vist i dyreforsøk. Dette er et grovt brudd på Nürnbergkodeksen.

Derfor advarer Snellingen mot videre vaksinering i denne videoen på hemali, som nå er delt over 1500 ganger.

Mobbing, ekskludering, ærekrenkelse

– Kollegaer som utfører sin plikt ved å ærlig informere om vaksinene opplever angrep fra forvaltningssystemet og media med en blanding av mobbing, ekskludering og æreskrenkelse. Noen leger slutter eller trues med oppsigelse eller tap av legelisens. Dette er et fullstendig uakseptabelt overgrep på kollegaer.

FHI og beslutningstakere fremholder at vaksinene er effektive mot alvorlig sykdom. Det kan de ikke vise, sier Snellingen.
– Effektivitetsbegrepene som brukes er ikke knyttet til betydningsfulle, kliniske effektmål, kun til de upålitelige PCR-testene og forkjølelseslignende eller milde symptomer på influensa. Ettersom alvorlig sykdom av covid-19 er veldig sjeldent, kunne ikke studiene si noe om mer alvorlige hendelser, som innleggelse eller dødsfall. Verken etter uker eller måneder med vaksinering.

Fagfolk over hele verden advarer

Snellingen er ikke alene. Blant mange av verdens fremste fagfolk øker bekymringen for konsekvensene av fortellingen om covid-19 og vaksineringen. Blant annet fordi den domineres av de miljøer som har konfliktinteresser knyttet til legemiddelindustrien.

Hvordan dette undergraver den medisinske forskningens integritet, blir dokumentert og problematisert. Richard Horton, sjefsredaktør i Lancet, og Marcia Angell, tidligere redaktør i New England Journal of Medicine, har uttrykt sterk bekymring om kritikkverdige bindinger mellom forskning og industri. Allerede i 2005 presenterte Richard Horton et memorandum for underhuset i Storbritannias parlament.

Sitat:

«Omfanget av kommersiell, industrisponsret finansiering av medisinsk forskning og inntrenging i den akademiske sfæren er en av de største truslene mot den uavhengige vurderingen av nye medisiner – faktisk mot forestillingen om et uavhengig vitenskapelig fundament.»

Peter Doshi, redaktør i British Medical Journal, BMJ sjefsredaktør Kamran Abbasi og tidligere sjefsredaktør Fiona Godlee kom nylig med følgende oppfordring til Pfizer:

«Utlever datagrunnlaget for nød godkjennelse av mRNA for analyse nå! For det er vitenskapelig tvil om dem.» I artikkelen viser redaktørene til at minst tre av de fire selskapene som produserer covid-19-vaksiner i Europa har måtte betale milliarder av dollar i bøter for falsk markedsføring og manipulering av forskningsdata.

Pfizers egen analyse viser mulig årsakssammenheng mellom vaksiner og skader

En hemmeligstemplet analyse fra Pfizer av februar 2021 om bivirkninger viser «medisinsk signifikante hendelser som har potensial til å være årsaksmessig forbundet med vaksineprodukt som må overvåkes nøye og bekreftes av ytterligere studier.»

Hastegodkjenning av eksperimentelle vaksiner hadde ikke vært mulig uten å definere dette som «en ekstraordinær nødsituasjon», påpeker Snellingen. Men var det en slik situasjon?
Tall fra overdødelighet og sykehusinnleggelser i Europa har ikke kunnet vise  til dette.

– Jeg har aldri sett et narrativ så fabrikkert. Påstanden fra Pfizer var at vaksinene er 95 prosent effektive, men dette viser ikke de kliniske studiene. Tallene sier ingenting om absolutte risikovurderinger av effekten knyttet til beskyttelse mot alvorlig sykdom og dødsfall:

– Etter måneder i studien viste dataene større total dødelighet blant de vaksinert enn de ikke-vaksinerte. Dødelighetstallene knyttet til covid-19 var så få, kun tre, derfor var det umulig å konkludere. Uansett er PCR- testen lite egnet for bruk i slike studier. Antallet falske positive er så hyppige at man burde spørre om det er etisk forsvarlig å bruke dem som grunnlag for kliniske studier for massevaksinering.

Oppsummert fra Snellingen:

 • Vaksinene har ikke fått godkjennelse etter de krav som stilles til utprøving av vaksiner, men brukes med henvisning til midlertidig nød – en såkalt «Emergency Use Authorization» (EUA).
 • En slik nødsituasjon er ikke dokumentert: Dødeligheten for covid-19 ligger mellom en relativ mild sesong influensa (0,01% til 0,001%) i de fleste land til kraftig sesonginfluensa i andre land (0,1% til 0,2%).
 • Fortellingen om en nærmest ukontrollert smittesituasjon basert på PCR tester gjorde befolkningen ute av i stand til vurdering av rasjonell nytte for vaksinering.
 • Befolkningen får utilstrekkelig informasjon om potensielle farlige, men ukjente bivirkninger på kort og lang sikt, vist i dyreforsøk.
 • Effektivitetsbegrepene som brukes er ikke knyttet til kliniske, betydningsfulle effektmål, kun til PCR- testene med sine begrensninger i et lite utvalg.

Vitenskapelige og medisinskfaglige grupper som har organisert seg kritisk til vaksineringsstrategien og håndteringen av covid-19:


Relevant for artikkelen

 • I Storbritannia har UK Medical Freedom etterlyst en forklaring på den urovekkende økning av dødsfall ved sykehjem som ble observert etter vaksineringsprogrammet var påbegynt.
 • Innen ti dager etter å ha mottatt første vaksinering med ChAdOx1
  nCoV-19, fikk fem helsepersonell i alderen 32 til 54 år trombose på uvanlige steder med medfølgende alvorlig trombocytopeni. Av de fem pasientene, alle innlagt på Oslo universitetssykehus, hadde fire pasienter alvorlig hjerneblødning.
 • En stor retrospektiv studie fra Oxford Universitetet viser lignende forekomst av bivirkninger etter vaksinering mot covid-19.
 • British Medical Journal: «Covid-19 vaccine, we are sleepwalking into a massive prospective cohort study»
 • 25. mars 2020 fikk sykdommen en egen ICD10 diagnose kode
 • 16. april samme år utstedte WHO retningslinjer for sertifisering og koding av COVID-19 som dødsårsak definert som:
  «Et dødsfall som følge av et klinisk sykdomsforløp med sannsynlig eller bekreftet covid-19, med mindre det er en klar alternativ dødsårsak som ikke kan relateres til covid sykdom (f.eks. traumer). Et dødsfall på grunn av covid-19 kan ikke tilskrives en annen sykdom (f.eks. Kreft) og bør telles uavhengig av eksisterende tilstander som mistenkes for å utløse et alvorlig løpet av covid-19″. «Definisjonen krever at covid-19 identifiseres av en kliniker som en sykdom som har SARS Cov2 som underliggende årsak der sykdommen forårsaket, eller antas å ha forårsaket eller bidratt til døden.»

Forsidebilde: Kira auf der Heide

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • «– Hvis dette blir iverksatt, må det oppfattes som de alvorligste brudd på vår grunnlov…»

  Pyttsann; hvor mange ganger har vårt regjeringsparti brudt norsk Grunnlov siden 1945?
  Vet de at Norge har en Grunnlov, egentlig?

  Svar
  • Grunnloven ble vel til mens Norge, før som nå var ett aristokratisk monarki,det hadde ikke noe med demokrati å gjøre.
   Det perfekte diktatur gir oss en følelse av demokrati,men er ett fengsel hvor det ikke finnes vegger,som det er umulig å komme seg fri fra.

   Svar
   • Noe som heter at: Et fengsel er et fengsel selv om sprinklene er av gull. Utover det så har ikke Norge noen grunnlov. Den ble kastet på båten til fordel for EU`s lover. Alt er styrt fra Brüssel. Så Norge er følgelig heller ikke et demokrati.

 • Nürnbergkodeksen er brutt på alle ti punkter fra regjeringenes hold. Lovbrytere og kuppmakere.
  «Uvaksinerte må oppholde seg innenfor visse områder.» Hva vil det si? Ghettoer? Konsentrasjonsleire som i Australia eller verre? «Karantenehotell» på livstid? Og PST regner «vaksinemotstandere» som en terror-trussel! Trøste oss.
  Da de fleste norske jøder før hanen gol ble hentet for deportasjon av norsk politi den gang, var det kun to politidistrikter hvor sjefen sa nei; ellers gjorde alle som de fikk beskjed om. Har menneskeheten lært litt på veien og blitt litt edlere nå enn de var da? Eller heller faktisk verre?

  Svar
  • Er det ikke på tide å stå sammen mot overgrepene før det er for sent..?
   Stygt redd for at det kanskje allerede er det – for sent.

   Først tok de kommunistene
   men jeg brydde meg ikke
   for jeg var ikke kommunist.
   Så tok de sosialdemokratene
   men jeg brydde meg ikke
   for jeg var ikke sosialdemokrat.
   Deretter tok de fagforeningsfolkene
   men jeg brydde meg ikke
   for jeg var ikke fagforeningsmann.
   Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg.

   First they came for the Communists
   And I did not speak out
   Because I was not a Communist
   Then they came for the Socialists
   And I did not speak out
   Because I was not a Socialist
   Then they came for the trade unionists
   And I did not speak out
   Because I was not a trade unionist
   Then they came for the Jews
   And I did not speak out
   Because I was not a Jew
   Then they came for me
   And there was no one left
   To speak out for me

   Als die Nazis die Kommunisten holten,
   habe ich geschwiegen;
   ich war ja kein Kommunist.
   Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
   habe ich geschwiegen;
   ich war ja kein Sozialdemokrat.
   Als sie die Gewerkschafter holten,
   habe ich nicht protestiert;
   ich war ja kein Gewerkschafter.
   Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

   Svar
 • Dette gir dem lisens til å drepe sine egne – en mulighet de griper begjærlig etter med begge hendene. Vi som så langt har «sluppet unna» går en utrygg fremtid i møte.

  Svar
 • Northern Light.
  17 mars 2022 18:17

  «Dette er totalt uhørt når vi nå vet at vaksineproduktene har bare én virkelige effekt: de kvester og tar liv.
  – Her står vi overfor en medisinsk intervensjon som skader og dreper unge mennesker. De har tilnærmet null risiko for alvorlig covid-19 sykdom – totalt uakseptabelt ut i fra den Hippokratiske eden».

  Rene ord for pengene fra en fremstående epidemiolog, noe som Dagsrevyen skulle ha hatt som hoved- sak, og som skulle vært tema for NRK Debatten med Dr. Med. Torkel Snellingen invitert som en av debattantene, og vært førstesideoppslag i riksavisene.

  Forutsatt at vi hadde en uavhengig presse som drev journalistikk, og dermed en balansert og nøytral nyhetsformidling til folket. Men det har vi ikke, og har kanskje aldri hatt. Den globale storkapitalen vet at for å styre må de ha hundre prosent kontroll over presse og media, og har tatt over statskanalene for flere tiår siden, da statskanalene har høy troverdighet blant befolkningen.

  Med uendelige kapitalressurser har de bygget et finmasket nettverk innenfor politikk og embetsverk. De har gjort det ved å få sine folk inn i ledende stillinger i statskanalene, som har ansatt folk av eget slag til de har sine folk i alle redaksjoner. Det verdensbildet befolkningene får fra Dagsrevyen og TV2 Nyheter og riksavisene er det verdensbildet storkapitalen vil vi skal ha.

  Vestlig presse og media er en frontorganisasjon for den farmasøytiske industrien sammen med Verdens Helseorganisasjon. Så har da også vestlig presse og media og den farmasøytiske industrien samme eiere, de mektige kapitalforvaltningsselskapene, og 80% av WHO er privatfinansiert, og over 40 % av finanseringen kommer fra Gates Foundation.

  Det er ikke annet enn kriminelt av norsk presse og media å unnlate å formidle Dr. Snellingens advarsler til befolkningen. Redaksjonene i NRK Nyheter og Debatten og TV2 Nyheter må vite om hans uttalelser, som de må vite om advarslene fra Dr. Mike Yeadon, tidligere forskningssjef og VP hos Pfizer, Dr. Luc Montagniner, nobelprisvinner i virologi, Dr. Robert Malone, oppfinner av mRNA-injeksjonene, Dr. Sucharit Bhakdi mikrobiolog, Dr. Ingrid Stuckelberger med flere.

  Men norsk presse og media har opptrådt hele tiden som et PR-byrå for den farmasøytiske industrien, og er medskyldige i at over 4 millioner nordmenn i god tro har fått en eksperimentell injeksjon som selskapene for fremstiller dem fraskriver seg ethvert ansvar for når det gjelder bivirkninger, enda korttidsbivirkningene er kjent i VAERS og Eudura Viligance, USAs og EUs innrapporteringssystem for skader og død av mRNA-injeksjonene kalt vaksiner.

  De månedlige oppdateringene fra VAERS og EV skulle Dagsrevyen og TV2 Nyheter ha pliktmessig ha vist, og fortalt det norske folk at det er bare 1-10% av de faktiske tilfellene som er rapportert i dem. EV per 17.02 viser viser 38,983 døde og 3,530,362 vaksineskadde, halvparten av dem alvorlig.

  Blir langtidsbivirkningene like alvorlige eller verre, kan så store deler av befolkningen bli så syke at matproduksjon og produksjon av varer blir så redusert at samfunnet stopper opp, og infrastrukturen bryter sammen av manglende personell til drift og vedlikehold.

  De folkekjære nyhetsankerne er ikke bare nyhetsopplesere, de er journalister som forbereder sakene de presenterer før de går i studio og er en del av redaksjonen, og er dermed medansvarlig for det nyhetsbildet de viser. De har stor autoritet for seerne, og er medansvarlig sammen med helsetopper og politikere for at de fleste av Norges befolkning nå har fått en eller flere injeksjoner med ukjente langtidsvirkninger. De skulle heller ha vært kalt folkefiender enn folkekjære.

  Svar
  • Jøss, informasjon om vaksineskader på Nrk. nyheter !
   Selv om det ble flyttet/gjemt bort etter et kvarter. :

   ‘Legemiddelverket har motteke 58.257 meldingar om mistenkte biverknader på koronavaksine, der 5739 er klassifisert som alvorlege, melder NTB.’

   Men nå har vi jo fra de første gamle/syke og/eller mørkhudede ble rapportert syke eller døde, fra mars 2020 fått daglige oppdateringer.
   Selvfølgelig burde vi få daglige oppdateringer over vaksineskadde/døde også, N.L.
   Men de er redd for et eller annet.
   For hva, sannheter ?

   Svar
 • Det norske folket er så til de grader autoritetstro at noe opprør her på berget er det bare å drømme om. Og vi som er kapable til å gjøre et opprør, er så pass få at det får ingen effekt. Vi er herset med så lenge at vi tørr rett og slett ikke å mukke! Pint og plaget til taushet og lydighete.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg
Roy Pedersen: Ja, utred alternativer til EØS og EU!
Forrige innlegg

Gledesrop fra deler av norsk venstreside:

Utsett velferdstiltak! Rust opp, rust opp!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.