POSTED IN Russland, USA

Har nå det militære overtaket i Europa:

Russland tar av silkehanskene og stiller ultimatum.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det som fremgår under i denne artikkelen var det vi skrev for et halvt år siden 2 måneder før ukrainakrigen brøt ut. Vi må si at vi var på ballen den gang da vi advarte mot det som kunne komme til og skje. Nå har det skjedd. Tragedien er at det kunne vært unngått.

Knut Lindtner
Redaktør

Vi presenterer et innlegg fra Andrei Martyanovs blogg for å illustrere hvordan folk som er orientert om den russiske strategiske og militære politikk tenker. Bakgrunnen for dette innlegget er det avtaleutkastet som Russland nylig har sendt til USA (Nato) sin politiske ledelse med forslag til hvordan sikkerheten mellom Russland og USA (Nato) må reguleres fremover.

Forslag er dramatisk i forhold til Natos ambisjoner og praksis, Feks. ingen baser eller atomvåpen i noen av USAs og Russlands nabostater. I praksis innebærer det at USA må fjerne alle sin baser og soldater og missiler fra Øst-Europa; Baltikum og f.eks. må base-avtalen som skal inngås mellom USA og Norge skrinlegges.

Siden Russland ikke har slike innretninger i USAs naboland får dette bare den konsekvensen at de ikke kan gjøre slike avtaler i fremtiden, hvis det skulle være aktuelt.

En del av traktatforslaget innebærer at Nato-utvidelser nærmere Russland ikke skal forekomme (Ukraina og Georgia). Det inneholder også en rekke andre punkter med tildels vidtrekkende konsekvenser for Nato/USA i Europa. Og avtaleforslaget har en form som er krevende, som et ultimatum, men uten en klar tidsfrist.

Russland vil ha USA ut av en rekke av disse landene

Implisitt i dette er en trussel om umiddelbare reaksjoner (militære?) hvis USA/Nato fortsetter sin militære ekspansjon østover mot den russiske grensen, f.eks. med opprustning av Ukraina og forsøk på politisk å innlemme landet i Nato.

Det er med denne bakgrunnen en må forstå det som Martyanov her skriver. Martyanov er ekspert på russiske militære og sjømilitære tema. Han har militær utdanning fra sovjetisk/russisk kystvakt og flyttet til USA på 1990-tallet. Nå er han sjef for en kommersiell romfartsorganisasjon. Av de tre bøkene han har utgitt som særlig omtaler det politiske, militære og økonomiske utviklingen og forholdet mellom USA og Russland er en omtalt her på derimot.no.

Til orientering. Det han omtaler som 404 er Ukraina. 404 viser til en feilmelding som forekommer på nettet. Han omtaler Ukraina som er «feilmelding», som en mislykket stat. Det er ironi.

Knut Lindtner
Redaktør

Folk har spurt, eg svarar.

Andrei Martyanovs blogg den 18. desember, 2021

Hugs, eg har terpa på dette lenge: berre mektige stiller ultimatum. Svake kan ikkje stille ultimatum som betyr noko.

Russland stilte ultimatum til det samla Vesten. Men utkast til eit nytt rammeverk for ein ny tryggingsavtale mellom Russland og Vesten (NATO) er berre ein liten del av eit større ultimatum. Om enn det er presentert av høgt rangerte folk i Russlands utanriksdepartement, slik som viseutanriksminister Grusjko:

«Мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность <…> всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. А если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО – прим. ТАСС), тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы», – сказал он.

Omsett: 

«Vi viser berre tydeleg at vi er klare for å samtale om korleis vi kan omsette det militære scenarioet, eller det militær-tekniske scenarioet, til ein politisk prosess som verkeleg vil styrke den militære tryggleiken […] til alle statane i området OSSE, Euro-Atlanteren, Eurasia. Dersom dette ikkje skjer, så har vi allereie peika dei ut (NATO), så vil også vi svitsje over til denne modusen med skaping av mot-truslar, men då vil det vere for seint å spørje oss korfor vi tok slike avgjerder, korfor vi har sett i verk slike system,» sa han.

Eg understreka det avgjerande viktige.

2. Eg har ope skrive om det i årevis: Russland har både overveldande militære fordelar og eskaleringsdominans i austre Europa; derfor truslane, om USA (NATO) skulle finne på å velje å framleis spele dumme:

a) Fjerne garantiane for ikkje-invasjon av 404 og førebu regimeskifte i Kiev. Om nødvendig kan ein utradere NATO sine etterretningsinstallasjonar (eventuelt utan åtvaring) som oppvarming.

Kinzal er et hypersonisk missil (10 ganger lydens hastighet)

b) Russland vil plassere hypersoniske våpen, inkludert med atomstridshovud, nær NATO-medlemmar (som dei baltiske statane) og kan i tillegg:

c) Danne fleire stridsvognsarmear;

d) Russland vil forsyne Kina med eldre versjonar av 3M22 (kanskje Kinzhal) og vil sikre at Kina har ein avgjerande fordel i høve til marinestyrkane til USA og Storbritannia innanfor sin del av Den første øykjeden (First Island Chain), medan dei samtidig forsyner Kina med det siste innan AD/AM-forsvar (Area Defense Anti-Munitions). S-500 kan dukke opp der til og med før det kjem til India.

e) Det finst russiske våpensystem vi enno ikkje har sett, og eg kan berre tenke meg kva dei kan gjere. Eg trur nokre i Pentagon har litt peiling, og at dei vil sleppe å bli utsett for dei.

P-800 Oniks, også kjent i eksportmarkedene som Jakhont, er et Sovjetisk / russisk supersonisk anti-skip kryssermissil utviklet av NPO Mashinostroyeniya som et ramjet versjon av S-80 Zubr. GRAU – betegnelsen er 3M55. Missilet har NATO rapporteringsnavn SS-N-26 «Strobile». Wikipedia

f) Russland vil heilt sikkert akselerere gjenopprustninga av prosjekt 949A til 949AM og prosjekt 971M SSGN til å bere 3M14 Kalibr og P-800 Onyx og sette dei inn att i patruljering langs begge kystlinjene til Nord-Amerika.

3. Russland forstår brotet med Vesten og er reie til å ta konsekvensane, inkludert ei endå større innskrenking av handelen og ein reduksjon i forsyninga av hydrokarbonar til EU. La USA ta hand om det … Åh, vent, USA gjer det stort i sal av LNG til søraust-Asia, og EU er ærleg talt ingen rival for dei asiatiske økonomiane, som ikkje ein gong kjøpslår – dei berre kjøper all energien, same kva den kostar. Viss Europa ønsker å seie noko til Russland, kan dei kvar for seg dra til Moskva og sjå om Moskva bryr seg.

Dei som merksamt følger denne bloggen bør hugse dette frå ein månad sidan: 

Russland treng ikkje 404, faktisk vil det overveldande fleirtalet av russarar ikkje ha dei folka i liva sine, dei vil ikkje betale for dei, og dei vil på alle tenkelege måtar halde dei unna Russland, sperre av fysisk geografiske område som ikkje kan endrast. Og dét er problemet til Russland, for til sist vil dei måtte forhandle med dette skitholet som, lik ei cyste, har plassert seg ved Russlands sørvest-grenser og i aukande fart held fram med å utvikle seg til ein kreftsvulst. USA treng eigentleg heller ikkje 404, for sjølv om USA framleis puslar med ideen om å bruke 404 som ein anti-russisk rambukk, både i geopolitisk og økonomisk forstand, og søv og drøymer om at Russland «invaderer» dette territoriet, så møter USA ei seriøs utfordring her: kva om USA sine ønske skulle bli oppfylte og Russland faktisk skulle bestemme seg for å ende dette dramaet og gjere slutt på Nazi-regimet i Kiev?   

Som eg har gjentatt ad nauseam (til det kjedsommelige, red) – Russland er det einaste landet i verda som, utan å ty til atomvåpen, kan slå NATO i Europa. Det er dessutan det einaste landet i verda som kan vere økonomisk sjølvforsynte utan handel med EU. Denne handelen var så uansett på veg nedover. Og sjølv om Russland sin eksport til EU i det siste har vakse, er også mykje av den ein følge av at Russland gjer det stort på gass-spotmarknaden. Skal ein døme etter storleiken på Sibirkraft (Power of Siberia) og planar om å bygge gassrøyrleidningsprosjektet Sibirkraft-2, som Xi og Putin diskuterte for tre dagar sidan, så er Russland si strategiske reorientering mot stor-Asia i det viktigaste komplett, og hey, dei kan halde fram med å sanksjonere kva dei vil. Eg kjenner til nokre barnehagar der mor mi bur, som dei enno ikkje har kome med sanksjonar mot. Kor slurvete av dei.

Konklusjon: Russland er klar (ho har vore det ei stund no) og ho gir NATO ein siste sjanse til å redde ansikt og betre atmosfæren. Viss ikkje, så vil 404 bli eliminert. Pluss at NATO sin militære infrastruktur vil bli fjerna frå Baltikum.

I relevante nyhende, fungerer Russlands Orion UAV mot andre droner.

Hugsar du? Berre sterke kjem med ultimatum. Pluss, som eit russisk ordtak seier: Русские долго запрягают, но быстро ездят. Russarar brukar lang tid på å sele på, men dei rir fort.

Fritt omsett av Monica Sortland

http://smoothiex12.blogspot.com/2021/12/people-asked-i-respond-on-run.html

For de som vil bli nærmere orientert om Martyanovs forståelse av konflikten mellom Russland og Nato vil jeg anbefale denne videoen. Det er ganske dramatiske perspektiver han skisserer:

Forsidebilde: Jessica Weiller

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Hyggelige nyheter. Kanskje man får roet litt av aggressiviteten til USA.
  Men nei. Dem som styrer nå har tenkt å gjøre det for alltid. Om de ikke kan gå til krig vil de krige med alle andre midler. Som det sies i Sør Amerika, Hvorfor er det ikke noen revolusjon i USA, Washington? Fordi de ikke har noen Amerikansk ambassade der.

  Svar
 • Northern Light.
  23 desember 2021 16:13

  Klarer USA/NATO å fremprovosere/tvinge Russland til en militær konfrontasjon over Ukraina, er USA/NATO og Russland i krig, og da blir ikke krigen begrenset til, fra mange nordmenns naive perspektiv, til et sted langt nede i Øst-Europa og langs Russlands sørlige grenser. Vi er i NATO, og USA har militærbaser i Norge, og de vil bli operative i en krig med Russland og dermed mål for Russlands motangrep.

  Det er viktig å forstå alvorligheten av at norske politikere underlagt USA, har latt USA fått etablere så mange militærbaser på norsk jord som de har villet. Dette er USA/NATO militærbaser med offensivt materiell for angrep og invasjon av Russland, ikke forsvar av Norge som politikerne og deres MSM forteller oss. Russland vil ikke angripe Norge, det er USAs fremskutte militærbaser de kommer til å angripe for å slå de ut før de blir operative, den forskjellen er viktig å ha klart for seg.

  USAs militærbaser her vil sannsynlig bli slått ut med missiler og raketter, enten konvensjonelle eller taktiske atomraketter. Det vil ødelegge mye mer enn selve militærbasene, og mye av landsdelene militærbasene befinner seg med infrastruktur blir helt ødelagt, også havner, for forsyningslinjene til basene vil også bli ødelagt.

  Denne livsfarlige situasjonen Norge nå er i, er globalistiske politikere sitt ansvar. De er kun lojale mot finansfolket sitt i Wall Street, og representerer ikke det norske folk og land. For dem er Norge bare en bonde på sjakkbrettet som kan ofres for å få det store byttet: Russland. For Russland må erobres for at at den globale storkapitalen skal nå sitt mål om verdensherredømme.

  En krig vil bli helt ødeleggende for Norge. For eksempel har vi bare en bare en selvforsyningsgrad av mat på under 40 prosent. Vi importerer over 60 prosent av maten vår fra 155 land, og transportveiene for mat vil stoppe helt opp med en krig i Europa. Vi har ikke beredskapslagre for mat, de har politikerne langt ned for flere år siden. Vi har nødlagre for mat, men de er beregnet å holde bare for 30 000 personer i tre dager. Det er de politikerne som har fått oss i denne situasjonen som får den maten.

  Medisinaldepotet har de samme globalistiske politikerne lagt ned, og vi produserer ikke viktige medisiner selv, for det sa politikerne vi kan kjøpe billigere i utlandet. Vi produserer heller ikke deler og reservedeler for viktig infrastruktur, som telekommunikasjon, strømforsyningen og nettet, vannforsyningen og avløpsnettet, alt må importeres. Vi produserer heller ikke viktige deler for landbruksmaskiner og fiskeriflåten.

  Oljefondet vil ikke redde oss i en krigssituasjon, og kan bli kraftig redusert eller borte av en storkrig, og vi kan dermed ikke regne med at det vil være igjen nok til gjenoppbyggingen av landet etter en krig. Og nordmenns utdannelse er først og fremst for tjenesteyting og administrasjon i stat og kommune, ikke for teknisk produksjon som trengs etter en krig. Som ikke det var nok, er norske husholdninger de mest forgjeldede i verden.

  Det er bare en politisk bevisst befolkning som forstår at vi må overholde basepolitikken av 1948 som kan få Norge ut av den livsfarlige situasjonen landet er i nå. De amerikanske basene må ut, og vi må bli nøytrale som Sveits og ha et egen forsvar, ikke et som er integrert i USAs krigsmaskin. Vi må si nei til storkapitalens overnasjonale avtaler som EØS/EU, TTIP, TISA, ISDS som tilsidesetter folkevalgte regjeringer og etter hvert gjør Norge kun til en region i et frihandelsområde.

  Folket må stille seg bak en sterk nasjonalstat, og ha full råderett og selvbestemmelsesrett over egen landressurser. Det kan bare sikres ved at staten, folket, eier landressursene, og ikke den globale storkapitalen. Vi må ha så full selvforsyningsgrad av mat som mulig, og selv produsere viktige deler for infrastrukturen som nevnt over. Vi må ha en egen sentralbank med en egen valuta, og sikre at Oljefondet brukes til det norske folk og lands beste, og ikke tas av finansfolket via «globale klimaprosjekter» og andre ting de finner på. Politiske partier som står for dette finnes ikke på Stortinget i dag, det er mer et kartellparti for global storkapital.

  Vi må opprette normale handelsforbindelser med Russland,. og med det bli sikret matforsyning, for Russland er selvforsynt med mat. Russland truer ikke Norge, det er USAs militærbaser i Norge som truer Norge. Sist gang russere var i Norge med militære uniformer og våpen, var det for å befri oss fra den tyske krigsmaskinen.

  Kan vi ikke få fjernet USAs militærbaser for angrep på Russland fra norsk jord, og det raskt, kan neste gang bli ødeleggelse av mye av Norge for å forsvare Russland mot USA. Det blir norske globalistiske politikeres ansvar, ikke Russlands ansvar.

  Svar
  • En kjempegod oppsummering du har her. Dessverre ser jeg ikke så mye IQ samlet på «tinget» at de skal forstå dette. Vi går en kald tid i møte.

   Svar
  • Den analysen er meget meget god. Takk!
   Ritårsaken er den store satan, nå i klar oppløsningsmodus. Håper vi vil se 404 her snart og at desintegreringen skyter fart før de får utplyndret og ødelagt mer globalt.

   Svar
  • Jeg er amatør når det gjelder beredskap, men jeg tviler på at situasjonen er så ille som det beskrives her.
   Det sies at Norge bare har en selvforsyningsgrad på 40% når det gjelder mat, men Norge eksporterer jo kollossale mengder med fisk, og hvis fisken tas med i regnskapet, så er Norge antagelig selvforsynt med mat.
   Heller ikke når det gjelder jordbruksproduksjonen er situasjonen så ille. Det er overproduksjon på melk, svin, kylling, egg, sau osv, og bøndene blir betalt for ikke å produsere mat. Det sies at produksjonen baserer seg på importert kraftfor, men Norge har store ubenyttede utmarksområder som antagelig kan tas i bruk. (Kanskje kommer den gamle setra til heder og verdighet igjen?)
   Når det gjelder landbruksmaskiner, så vet alle som har vært på en bondegård at bøndene har overinvestert i maskiner i mange år og har antagelig 10 ganger så mange maskiner som er nødvendige for å drive landbruksproduksjon i Norge. Selv om vi ikke får reservedeler, kan man plukke reservedeler fra de maskinene vi har i mange år framover.
   Energi flyter jo Norge over av; vi har tilstrekkelig elektrisk energi hvis vi ikke eksporterer, og gigantiske mengder med petroleumsenergi.
   Nå kan selvsagt alt skje under en krig, men i utgangspunktet tror jeg ikke at situasjonen er så ille. Men dette er jeg som sagt amatør på, og tar gjerne imot korreksjoner på det jeg her har skrevet.

   Svar
 • Svar
 • Jeg lurte da på om det var noen utenom Derimot og Steigan som hadde lagt merke til Putins krav, og endelig fant jeg en notis. Og det var ikke nrk.
  Natos general sekretær nekter å diskutere sikkerhetsgarantier med Russland
  https://avia.pro/news/gensek-nato-otkazalsya-predostavlyat-rossii-garantii-bezopasnosti

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   28 juni 2022 20:32

   I dag ser me kva Nato og Stoltenberg sitt hovmod i tida før 24. februar har ført til. Kor mange ukrainarar og russarar skal drepast før Stoltenberg er nøgd? Angrar han eigne mistak denne gongen?

   Mange snakkar om russiske imperiedraumar. For få skriv om Nato sin imperiepraksis. Inn med fleire medlemsland, endå større budsjett, sjudobling av soldattalet som skal brukast mot Den russiske føderasjonen. Galningar i baltiske statar får full ryggdekning frå Noreg og Nato slik at land som Litauen kan blokkera varetransport for Russland til russiske innbyggjarar i Kaliningrad. Når Litauen er so frekk, tyder det sjølvsagt på at USA/Nato har gjeve grønt lys.

   Eit stort fleirtal i Noreg ynskjer å forby atomvåpen. Likvel nektar Støre/Noreg framleis å skriva under på FN sitt forbod mot atomvåpen. Er det veljarar i Noreg eller krigshissarar i Washington som er rettesnor for den norske regjeringa?

   Svar
 • Fenrik Jankovich
  29 juni 2022 10:08

  Russland slå NATO i konvensjonell krig? Har du levd under en sten siste 6 mnd? Russland har hatt nesten ingen fremgang i Ukraina utover det de erobret første ukene, når de ikke engang klarer å ha fremgang i Ukraina et militært svakt land på 5 mnd hvordan mener du i ramme alvor at Russland skal kunne hamle opp med NATO?

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   29 juni 2022 11:36

   Du får det til å høyrast ut som om Ukraina står åleine. Alle veit no at Nato har vore i Ukraina i mange år. Ukraina har fått svært dårlege råd av USA. Den russiske framgangen er sakte, men sikker. Ulikt Nato-land prøver Den russiske føderasjonen å spara sivile. Når Nato krigar, er det viktigaste derimot å spara Nato-soldatar, særleg amerikanske.

   Nato er nok suverent overlegen budsjettmessig. Men moralsk er alliansen bankerott for lenge sidan. Dersom Den russiske føderasjonen greier å stagga det ekspanderande Nato-imperiet, skuldar me Russland stor takk.

   Nato-toppmøtet i Madrid i desse dagar vil syna folk kor ville, uansvarlege, krigskåte og globale ambisjonar angrepsalliansen har.

   Noreg kapitulerte 10. juni 1940. Kanskje Zelensky bør vurdera noko tilsvarande?

   I Afghanistan var det flokk sauegjetarar som greidde å «hamle opp med Nato». Hugs det, Fenrik J. Elles meiner eg krig er ein stygg uskikk, same kven som startar eller held liv i krigen. Og eg er sterkt imot at Noreg deltek med mengder av våpen i Ukraina. Krigen kunne ha vore unngått om ikkje Nato/Stoltenberg hadde vore so arrogante overfor Russland i tida før 24.2.2022. Me må greia å sjå vår eiga skuld denne krigen.

   Legg merke til Stoltenberg sin krigerske CV: Libya, Afghanistan, Syria og no Ukraina. Alltid krig i hans fotspor. At Noreg framleis behandlar den mannen med djup respekt, er ei gåte og ei skam.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den trygge vaksinen:

Førte til voldsom økning i søk på vaksine-bivirkninger.

Forrige innlegg

Fra virkeligheten:

En historie om korona, munnbind, oppsigelser og helsehysteri.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.