POSTED IN 9/11

Han var kanskje den første til å utfordre fortellingen om 11. september.

Faller denne løgnen, faller korthuset.

37 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når vi her i derimot.no på nytt presenterer helt andre forestillinger om hva som skjedde den 11. sept. 2001 er det fordi slike tanker aldri taes opp i våre store medier – aldri. Og hvis de nevnes er det for å latterliggjøre de som våger å tenke noe annet enn det som offisielt er slått fast som sannheten: Regjeringen Bush sin offisielle rapport om hendelsen. Den er i virkeligheten en av mange konspirasjonsteorier om det som skjedde. Etter min mening den minst sannsynlige.

Tar en med at denne regjeringen (Bush jr.) et tatt for grove løgner i ettertid når den utnyttet hendelsen til å starte kriger (Afghanistan, Irak) er det helt utrolig at folk godtar deres begrunnelse for krigene som er knyttet til 9/11-hendelsen.

Thierry Meyssan var en av de første som skrev bok om 9/11. Det er bakgrunnen for overskriften. Og som vanlig gir han oss innspill med forslag til en helt annen forståelse av det som skjedde og hvorfor. I et samfunn hvor ensretting av tenkningen nå begynner å bli massiv (de store mediene tør ikke åpne for andre tanker enn de vi skal tro på – og disse mediene marsjerer i takt) er dette innlegget og nettstedet derimot.no et pustehull for fri og alternativ tenkning.

Jeg må si at vi er både stolte og samtidig lei oss for at vi er en av noen få i Norge som tør å utfordre den massive sensuren som nå rår, men som svært få merker, fordi de enten ikke bryr seg eller ikke deltar aktivt i meningsutvekslinger.

Dere trenger ikke være enige i det Thierry Meyssan skriver, men å lese han er å utfordre seg selv til å skjerpe sin kritiske forstand.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

21 ÅR SIDAN ANGREPA DEN 11. SEPTEMBER

Alt tyder i dag på at Thierry Meyssan hadde rett

av Thierry Meyssan

Då han utfordra den offisielle versjonen om 9/11-angrepa, opna Thierry Meyssan ein debatt verda over. Men kjernen i boka hans om emnet var ein politisk-vitskapeleg studie som føresa den vidare utviklinga til USA etter desse brotsverka. Problemet er ikkje korleis angrepa vart utførde, men korfor USA den dagen reagerte med å bryte si eiga Grunnlov, korfor dei dei følgande dagane implementerte svært djuptgripande reformar for institusjonane sine som endra landets karakter. Thierry Meyssan føresa den transformasjonen av Det amerikanske imperiet som vi ser med planlegginga av Kabuls fall. Alt han føresa har blitt stadfesta over dei siste tjue åra.

VOLTAIRE NETWORK | PARIS (FRANKRIKE) | 3. SEPTEMBER 2021

På same dag som angrepa skjedde, stod eigedomsutviklaren Donald Trump fram på New Yorks Channel 9 og kalla den offisielle versjonen av kollapsen til tårna for «ei løgn». Seinare gjekk han inn i politikken og vart president av USA. Saman med venen, general Michael T. Flynn, sette han seg føre å kome til botnen av 9/11. Han splitta opinionen i USA, men greidde ikkje i det heile tatt å nå målet sitt.

På sluttten av 2001 publiserte eg ei rekke artiklar om angrepa den 11. september, 2001, følgd av ei bok i mars 2002 [1]. Boka vart omsett til 18 språk og opna ein verdsomfemnande debatt som stilte spørsmål ved sanningsgehalten til det offisielle US-amerikanske narrativet. Men internasjonal presse nekta å diskutere argumenta mine og lanserte ein kampanje der dei bebreida meg for «amatørisme» [2], «konspirasjonsteori» [3], og «fornekting» [4].

Framfor alt reduserte dei US-amerikanske autoritetane og støttespelarane deira arbeidet mitt til dei første få sidene av boka mi: utfordringa av den offisielle versjonen av angrepa. Men det er eit stykke politisk vitskap som går til felts mot det som desse falskt-flagg-angrepa gjorde mogleg: overvakinga av folka i Vesten og den endelause krigen i det større Midtausten. I denne artikkelen vil eg difor greie ut om kva vi har lært desse 20 åra etter angrepa, men viktigare: eg vil sjekke om prognosane mine frå 2002 slo til eller ikkje.

Sjeik Zayed, president for Dei sameinte arabiske emirata, har fått «9/11 – The Big Lie» omsett og trykt. Han signerte 5000 kopiar og gav dei bort som gåver til leiande figurar i den arabiske verda.

DET SVARTE HOLET TIL 9/11

Om vi får spørsmål om kva som hende den 11. september, vil vi alle visualisere Tvillingtårna og Pentagon. Vi har gløymd mange andre ting, som t.d. innsidehandlane i aksjar hos dei involverte flyselskapa, brannen i Old Eisenhower Building, eller kollapsen til det tredje tårnet i World Trade Center.

Det mest slåande er at nesten ingen hugsar at Richard Clarke klokka 10 utløyste planen for styringskontinuitet, ‘Continuity of Government Plan’ [5]. I same augeblink vart president Bush og Kongressen suspenderte frå stillingane sine og plasserte under militært vern. President Bush vart frakta til ein flybase i Nebraska, der sjefane i toppetasjane til Tvillingtårna hadde vore sidan kvelden før [6]; og Kongressen til megabunkersen Greenbrier. Makta fall i hendene på «kontinuitetsregjeringa». Den oppheldt seg i megabunkeren i Raven Rock Mountain (’Site R’) [7]. Makta vart ikkje returnert til sivilistane før på slutten av dagen.

Etter å ha blitt informert av staben sin om at ein russisk satellitt nett hadde observert eit missil som vart avfyrt mot Pentagon frå eit marineskip utanfor kysten av Washington, prøvde presidenten av Den russiske føderasjonen, Vladimir Putin, å kontakte sin motpart i USA. Det gjekk ikkje. Ikkje fordi telefonnettet hadde brote saman, men fordi George W. Bush (forbigåande) ikkje lenger var president.

Kven var desse medlemmane av denne ‘kontinuitetsregjeringa’, og kva gjorde dei den stunda dei sat med makta? Det veit vi framleis ikkje. Kongress-medlemmane som stilte spørsmålet fekk forbod mot å ta emnet opp i plenum.

Merk dykk at 9/11-kontroversen vil halde fram så lenge vi ikkje har fått noka oppklaring. Prosedyren som vart implementert den 11. september var designa av president Eisenhower i ei tid då frykta for atomkrig var stor. Viss han, speaker’ane og ein majoritet av Kongressen hadde blitt drepne, så hadde der ikkje funnest noka konstitusjonell makt i landet. Då ville logisk sett militæret ha måtta ta på seg oppgåva med å styre. Men dette var openbert ikkje tilfellet på denne dagen. Ingen av dei folkevalde hadde døydd. Overføringa av makt var difor grunnlovsstridig. Det var strengt tatt eit statskupp.

Jacques Chirac, President av Den franske republikken, drog til New York for å tilby sine kondolansar til dei skadelidne. Då « The Big Lie » vart publisert, bad han dei eksterne hemmelege tenestene om å verifisere opplysningane. Han nekta å la den franske armeen bli plassert under USAs kommando i Afghanistan, og han nekta Frankrike å ta del i «den endelause krigen» i Irak.

ANGREPA DEN 11. SEPTEMBER

I boka mi og seinare, la eg fram hypotesar om kva som eigentleg skjedde den dagen. Men det er irrelevant for poenget mitt. Dei som utførte dette brotsverket ønska å skape ein sjokkeffekt lik den med Pearl Harbor, slik medlemmane av Project for a New American Century tidlegare hadde skrive, slik at kunne endre måten som USA lever og fungerer på. Så dei fortalde oss ei feit løgn som vi svelgde utan å mukke. Men:

 • • Til dags dato finst det ikkje bevis for at dei 19 såkalla flykaprarane ein gong var til stades på dei gjeldande flya. Dei stod ikkje på passasjerlistene som flyselskapa la fram same dag. Videoane av kaprarane på flyplassen, var ikkje tatt opp i New York, men på andre flyplassar dei hadde mellomlanda på.
 • • Til dags dato finst det ikkje bevis for dei 35 telefonsamtalane mellom passasjerar på dei kapra flya og folk på bakken [8]. Det gjeld både samtalen til den modige passasjeren som skal ha gått til angrep på kaprarane på UA 93, og samtalen som USAs riksadvokat Theodore Olson vitna om at han hadde hatt med kona på AA 77. Tvert imot så vitna FBI, under rettssaka mot Zacarias Moussaoui (som var tiltalt for å vere den 20. kapraren, men som ikkje hadde gått på flyet), om at ingen av flya hadde telefonar i armlena, at passasjerane difor hadde måtta nytte mobiltelefon, men at mobiltelefonar på den tida ikkje fungerte i høgder over 5000 fot, og at loggane til telefonselskapa heller ikkje viste spor av desse samtalane som skulle ha funne stad – inkludert den til riksadvokat Olson.
 • • Til dags dato finst det ikkje noka fysisk forklaring på at tre av tårna i World Trade Center kollapsa i sitt eige fotavtrykk (dvs. Vertikalt). Tvillingtårna vart trefte av to fly, men vakla ikkje. Men flydrivstoffet skal ha runne nedover dei vertikale bjelkane og smelta dei. Eit tredje tårn vart liksom destabilisert til sides av at dei to første tårna fall. Også det skulle kollapse, ikkje sidelengs, men vertikalt. Vi skal også merke oss at det ikkje vart gitt noka forklaring på sideeksplosjonane som brannfolka høyrde, og som vart fanga på film av mange, eller på dei vertikale bjelkane som vart skadde, men ikkje smelta; to bevis for at det ikkje var tilfeldig, men kontrollert rivning. Vi bør også merke oss at det aldri, verken før eller etter 9/11, har blitt observert nokon stad at skyskraparar berre har kollapsa etter storbrann… og at dessutan ingen har lært leksa frå dette angrepet og endra måten slike bygg blir konstruerte på, slik at nye slike katastrofar kan unngåast. Og endeleg: fotografia som brannfolka tok av dammar av smelta stål, og dei som FEMA (katastrofeberdskapsbyrå) tok av den smelta steinen som fundamentet hadde blitt reist på, kan ikkje forklarast med den offisielle versjonen.
 • • Til dags dato finst det ikkje bevis for at eit passasjerfly råka Pentagon. Allereie dagen etter heldt brannvesenet ein pressekonferanse i Pentagon der dei stadfesta at dei ikkje hadde funne noko som vitna om at der hadde vore noko fly. Styresmaktene, som hadde kome med hemngjerrige ytringar om boka mi, kunngjorde at dei hadde samla ihop fleire delar av flyet og rekonstruert det i ein hangar. Så slutta dei å snakke om emnet. Vidare ombestemte familiane til passasjerane på det gjeldande flyet seg, etter å ha blitt opprørte av orda mine, då dei fekk utlevert urnene med aska saman med påstandar om at kroppen hadde blitt identifiset ved hjelp av fingeravtrykk (som ville ha vore totaløydelagde under brannen, med slike temperaturar). Nokre av dei nekta å signere ein avtale om tausheitsplikt som dei fekk tilbod om i byte mot ein stor økonomisk kompensasjon.
Fidel Castro, kommandant for den kubanske revolusjonen, forsvarte Thierry Meyssan sitt arbeid.

Fidel Castro, kommandant for den kubanske revolusjonen, forsvarte Thierry Meyssan sitt arbeid.

ALLMENN OVERVAKING AV VESTENS FOLK

I dagane etter angrepa let Bush-administrasjonen Kongressen vedta ein antiterrorkodeks kjend som US Patriot Act. Dette er ein svært omfattande lovtekst som hadde blitt utarbeidd over dei to føregåande åra av Federalist Society (ei gruppe der riksadvokat Theodor Olson og statsadvokat John Ashcroft var medlemmar). Lova suspenderer  Bill of Rights i saker som handlar om terrorisme.

På den tida då USA vart danna, var det to grupper som stod imot kvarandre. Den første, rundt Alexander Hamilton, la fram eit utkast til grunnlov som skulle sette opp eit system som kunne samanliknast med det britiske monarkiet, men med guvernørar i staden for adelege. Den andre, rundt Thomas Jefferson og James Madison, aksepterte berre grunnlova etter at den hadde fått tillegg som hindra misbruk av statsmakta (Raison d’État). Desse 10 tillegga blir kalla Bill of Rights. Suspensjonen av desse utfordrar balansen som Dei sameinte statane vart grunnlagt på. Det gir makta til den første gruppa, etterkomarane av ‘Pilegrimsfedrane’, eksilpuritanarane frå England. President Bush stammar i direkte linje ned frå ein av dei 41 som skreiv under på ‘Mayflower-pakta’ (1620).

Til å implementere  Patriot Act, vart det oppretta eit nytt departement, Homeland Security Department, som bringer saman ulike eksisterande byrå. Departementet rår over ein politisk politistyrke med kapasitet til å spionere på kven som helst av innbyggarane. Ifølge  Washington Post, som avslørte dette i 2011, har dei hyrt inn 835 000 sivile tenestemenn. Av desse er 112 000 hemmeleg tilsette [9], noko som gjer USA til det mest orwellske landet på planeten. Måten som dette departementet fungerer på, vart avslørt i 2013 av Edward Snowden. Snowden gav ikkje berre informasjon om NSA sitt avlyttingssystem utanlands, men også om innanlandsk masseovervaking i USA. Han lever no som politisk flyktning i Russland.

Sjølv om det ikkje er like godt dokumentert, så spreier dette systemet seg gradvis til alle vestlege statar, gjennom ’the Five Eyes’ [10]og Nato.

Hugo Chavez, presidenten av Den bolivariske republikken Venezuela, let parlamentet sitt røyste over ei erklæring om støtte til tesa i « The Big Lie ».

DEN «ENDELAUSE KRIGEN»: FRÅ 9/11 TIL KABULS FALL

Halvannan månad etter angrepa, danna forsvarsminister Donald Rumsfeld Office of Force Transformation, som han let admiral Arthur Cebrowski ta styringa over. Tanken var å endre sjølve funksjonen til dei væpna styrkane. Rumsfeld/Cebrowski-doktrinen [11] er ein reform like viktig som danninga av Pentagon etter krisa i 1929. Denne gongen handlar det om å tilpasse seg til finanskapitalismen. Frå no av vil ikkje USA lenger prøve å vinne krigar, men tvert imot å få dei til å vare så lenge som mogleg; det er dét president Bush sitt uttrykk «endelaus krig» betyr. Målsetninga deira vil vere å øydelegge lokale statlege strukturar, slik at naturrikdommane kan utbyttast utan at ein treng å halde på den politiske kontrollen. Som oberst Ralph Peters oppsummerte det: «Stabilitet er Amerikas fiende» [12].

Det var nettopp dette som nett hende i Afghanistan. Krigen der starta rett etter 9/11. Den var tenkt å vare berre nokre veker, men den stoppa aldri. Taliban-sigeren vi nett har vore vitne til, var organisert av USA sjølv, i den hensikt å få konflikten til å vare endå lenger. Det er grunnen til awt president Biden nyleg sa at USA ikkje gjekk inn i Afghanistan for å bygge ein stat, slik dei gjorde i Tyskland og Japan etter Andre verdskrig. Joe Biden tok avstand frå den endelause krigen då han møtte Vladimir Putin i Geneve. Men han har nett gjenoppliva den og tilpassa seg Rumsfeld/Cebrowski-doktrinen, slik også Barack Obama gjorde.

Ingen av konfliktane som starta etter 9/11 har stoppa. Tvert imot har ustabiliteten fått eit godt grep i Irak, Libya, Syria, Jemen og Libanon. Ein kan sjølvsagt kalle desse konfliktane for «borgarkrigar» og kalle leiarane deira for «diktatorar», eller late vere å forklare noko som helst, men det er framleis eit faktum at desse landa var stabile før vestleg intervensjon, og at Gadhafi sitt Libya og Aoun sitt Libanon var USA-allierte då problema deira starta.

Visepresident Cheney hadde sett opp ei hemmeleg gruppe i Det kvite hus som skulle forme utviklinga av den nasjonale energi-politikken (National Energy Policy). Han var overbevist om at oljen om ikkje lenge ville ta slutt. Det er grunnen til at USA øydela statar for å kunne utbytte oljen deira på lengre sikt, men ikkje no. Vidare slår Rumsfeld/Cebrowski-doktrinen fast at ein aldri bør gå i kamp med globaliserte makter som Russland og Kina. Desse bør i staden bli gitt tilgang til naturressursane dei har erobra, men dei bør tvingast til å betale lisensgebyr til USA for å utbytte dei.

Då han publiserte mange interne US-amerikanske militære rapportar, avslørte ikkje Julian Assange nokon sensitiv informasjon. Men alle desse dokumenta viser at Pentagon ikkje har hatt interesse av å vinne post-9/11-krigane. Assange vart forfølgd til han nesten mista vitet.

Til å føre desse krigane, oppretta Pentagon i løynd hemmelege spesialstyrkar: 60 000 soldatar utan uniform [13]. Dei klarer å likvidere kven som helst kor som helst utan å etterlate spor. Bob Woodward avslørte operasjonen «Global Attack Matrix», vedtatt tre dagar etter 9/11-angrepa  [14]. Wayne Madsen publiserte namna på dei første offera i Papua, Nigeria, Indonesia og Libanon [15].

I FN forklarte presidenten av Den islamske republikken Iran, Mahmoud Ahmadinejad, at ettersom 9/11 vart brukt som påskott til å starte krigar, så var det ikkje lenger ei sak for USA aleine. Derfor etterlyste han, utan å ta parti, ei internasjonal gransking for å forstå kva som eigentleg skjedde.

KONKLUSJON

Alle mine spådommar har blitt verifiserte gjennom dei 20 åra som har gått. Dessverre er det ikkje mange som har lagt merke til kor mykje verda har endra seg. Dei fleste vegrar seg for å trekke linjene mellom ulike partar sine avsløringar og sjå det ansvaret som vestlege demokrati har for brotsverka som er gjort i det større Midtausten.

Problemet er framleis det same: vi kan ikkje innrømme at gjerningsmannen står oss nær.

Thierry Meyssan

Omsett av
Monica Sortland

[1L’Effroyable imposture, Thierry Meyssan, Carnot (2002). Andre utgåve, revidert og korrigert L’Effroyable imposture suivie du Pentagate med forord av general Leonid Ivashov (som var fungerande sjef for generalstaben til dei russiske væpna styrkane den 11. september, 2001), Demi-Lune, 2006. Engelsk versjon: The Big Lie. Spansk versjon: La Gran Impostura.

[2] Ifølge bakvaskarane mine hadde eg ikkje vore til stades på gjerningsstaden, slik ein ekte journalist skulle. Men USA hadde forbydd tilgang til dei tre gjerningsstadane, med henvisning til den nasjonale tryggleiken, og i fleire år hadde ingen journalist frå noko som helst medium tilgang. Nemninga «amatørisme» skulle såleis ikkje gjelde berre for meg, men også for heile yrkesstanden.

[3] Ordet «konspirasjonisme» refererer til personar som set spørjeteikn ved den offisielle teorien om den einsame gjerningsmannen som skal ha skote president Kennedy. Tvert imot så fordømmer dei den konspirasjonen som eliminerte han.

[4] Jau, eg fornektar faktisk den offisielle versjonen. Men ordet «fornekting» minner om ei høgreekstrem strøyming som har idear eg alltid har motkjempa, som fornektar nazistane sitt folkemord på jødane i Europa.

[5Against All Enemies, Inside America’s War on Terror, Richard Clarke, Free Press, 2004.

[6] Som kvart år, arrangerte Warren Buffet (den gong verdas rikaste mann) ein veldedigheitsmiddag i Nebraska. Til forskjell frå tidlegare år, fann det ikkje denne gongen stad på eit stort hotell, men på ein militærbase. Dei inviterte gründerane hadde gitt dei fleste av sine tilsette i New York fri denne dagen, noko som forklarer det relativt låge talet på daude etter tårnkollapsane.

[7A Pretext for War: 9/11, Iraq and the abuse of America’s intelligence agencies, James Bamford, Anchor Books (2004).

[8] «Wer erfand die falschen Telefonanrufe von den 11. Sept. Flugzeugen?“, von Giulietto Chiesa, Übersetzung Horst Frohlich, Megachip-Globalist (Italien), Voltaire Netzwerk, 24. Juli 2013.

[9Top Secret America : The Rise of the New American Security State, Dana Priest & William M. Arkin, Little, Brown and Company (2011).

[10] The «Five Eyes» (dei fem auga) er alliansen til overvakingstenestene i Australia, Canada, USA, New Zealand og Storbritannia som vart grunnlagt med Atlanter-charteret i 1941.

[11] «Rumsfeld/Cebrowski-doktrinen», av Thierry Meyssan, Omsett av Monica Sortland, Voltairenet, 25. Mai 2021.

[12] “Stabiliy American’s Ennemy”, col. Ralph Peters, Parameters #31-4 (winter 2001).

[13] “Exclusive : Inside the Military’s Secret Undercover Army”, William M. Arkin, Newsweek, May 17, 2021.

[14] Saturday, September 15, At Camp David, Advise and Dissent, Bob Woodward & Dan Balz, Washington Post, January 31, 2002.

[15] «J’accuse – Bush’s Death Squads», Wayne Madsen, Makingnews.com, January 31, 2002.

https://www.voltairenet.org/article213935.html

Tidligere publisert på derimot.no1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 6 332 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

37 kommentarer. Leave new

 • Aldri glemme.!
  -Og spesielt ikke at vi er omgitt av et media internasjonalt men ikke minst nasjonalt, som forer oss med ord & oksebærsj uten innhold for å utmatte oss med «informasjon», frustrasjon og frykt.
  Fortellingene om 9/11 i media, helt 🙂 fra Klassekampen via NRK til Aftenposten, disse dager handler om enkeltmennesker, «tidsvitner». En effektiv måte å styre fokus, og brukt også etter 2. verdenskrig

  Svar
 • Fra:
  https://www.unz.com/article/911-was-an-israeli-job

  De manglende billioner.
  Nogle læsere vil klage over, at jeg får en meget kompleks operation til at fremstå for simpel. Jeg erklærer mig skyldig: Jeg har her blot forsøgt at skitsere sagen mod Israel inden for rammerne af en kort artikel. Men jeg er fuldt ud klar over, at skabelsen af Storisrael gennem en verdenskrig, der blev udkæmpet af USA, måske ikke har været den eneste overvejelse i forbindelse med forberedelserne til 11. september. Mange private interesser måtte være involveret. Alligevel tror jeg ikke, at nogen af dem blandede sig i Israels plan, og de fleste af dem støttede den. Der er f.eks. det manglende guld i WTC’s kælder: 200 millioner dollars blev fundet ud af de anslåede 1 milliard dollars, der var opbevaret: hvem tog resten? Men det er ingenting sammenlignet med de 2,3 billioner dollars, der manglede i forsvarsministeriets regnskaber for 2000, ud over de 1,1 billioner dollars, der manglede for 1999, ifølge en tv-transmitteret erklæring, som Donald Rumsfeld afgav den 10. september 2001, dagen før angrebene, i en tv-transmitteret erklæring. Til sammenligning er dette mere end tusind gange så stort som Enrons kolossale tab, der samme år udløste en kæde af konkurser. Alle disse penge forsvandt i den blå luft under William Cohen, der var forsvarsminister under Bill Clintons anden embedsperiode. I 2001 var den mand, der fik til opgave at hjælpe med at opspore de forsvundne billioner, underforsvarsminister (finansinspektør) Dov Zakheim, medlem af PNAC og en ordineret rabbiner. I praksis skulle mysteriet opklares af finansanalytikere hos Resource Services Washington (RSW). Desværre blev deres kontorer ødelagt af «al-Qaeda» den følgende morgen. «Kaprerne» eller fly AA77 valgte i stedet for at ramme kommandocentralen på den østlige side af Pentagon at forsøge en teoretisk umulig nedadgående spiral på 180 grader for at ramme den vestlige side af bygningen præcis på det sted, hvor regnskabskontorerne lå. De 34 RSW-eksperter omkom på deres kontorer sammen med 12 andre finansanalytikere, som det fremgår af biografien om teamlederen Robert Russell til National 9/11 Pentagon Memorial: «Weekenden før hans død deltog hele hans kontor i en krabbefest i Russells hjem. De fejrede afslutningen af finansårets budgetafslutning. Tragisk nok var alle de personer, der deltog i denne fest, involveret i Pentagon-eksplosionen og er i øjeblikket savnet». Ved et utroligt sammentræf blev det rapporteret, at en af de finanseksperter, der forsøgte at give mening til det økonomiske tab i Pentagon, Bryan Jack, døde på præcis det sted, hvor hans kontor lå, ikke fordi han arbejdede der den dag, men fordi han var på forretningsrejse med fly AA77. Med Washington Post-databasenes ord: «Bryan C. Jack var ansvarlig for at knuse USA’s forsvarsbudget. Han var passager på American Airlines Flight 77 på vej til Californien for at udføre et officielt arbejde, da flyet ramte Pentagon, hvor Jack på enhver anden dag ville have siddet ved sin computer på arbejde». Jahveh må have en sans for chutzpah!

  Svar
 • Ang. tidligere omtalte sikkerhetskameraers opptak av fly kræsh Pentagon, med opptak. Her analyser msm ikke vil omtale.

  https://www.youtube.com/watch?v=18AvDf2NWJU

  Svar
 • Hvorfor er rullgardina for siste kommentarer fjerna Knut ?..Jeg begynner å få en slags følelse nå av at brukervennlighet ikke er noe du bryr deg så mye om.Eller finnes det en god grunn som jeg ikke ser ?.

  Svar
 • Tre bomber, thermo-nuclear miniatombomber, djupt i kjellaren i tre høghus. Ingen fly, berre innvendige eksplosjonar, falske tvbilder, agenter på gateplan som ropte fly. Atombombene var retta oppover i heissjaktene, skapte fonteneeksplosjon, unik høg temperatur omgjorde 100 etasjer stål og betong til støv. Smelta flytande stål og fjell låg i tre månader. Ground Zero er eit militært og vitenskapleg uttrykk for det geografiske punktet for ein atomsprenging. Vårt samfunn med slik løgnkultur har ikkje livets rett. Den globale frimurerske jødiske bankmakt vil slavebinde og drepe alle ikkjejødar slik mange truverdige jødiske skribentar advarer mot. Men hjernevaskinga og slavebindinga har kome for langt.

  Svar
 • » Det er grunnen til awt president Biden nyleg sa at USA ikkje gjekk inn i Afghanistan for å bygge ein stat….»

  Har røvernasjonen USA ( eller Norges politikere/drapsmenn) NOENGANG gått inn & bombet en nasjon for å bygge en ( fri) stat?

  ‘Taliban tok ikke bare kontroll over Kabul og den afghanske regjeringen 15. august. De fikk også tilgang til gigantiske forekomster av mineraler, noe som kan gi Kina en udiskutabel fordel i kampen om ressursene.’
  https://geo365.no/bergindustri/taliban-kontrollerer-en-av-verdens-storste-forekomster-av-litium/?mc_cid=8198bb544d&mc_eid=db6add3f06

  Huffda. Nå som olje- transport er i ferd med å bli skiftet ut med elektrisk/batteri. Skitt. 😉

  Svar
 • Utrolig interessant fra Thierry Meyssan.
  En annen interssant person i denne sammenhengen er Chris Bollyn, som ble intervjuet i Mannegruppa Ottars podcast, episode 67, der Petter Amundsen også er med.
  https://podtail.nl/podcast/mannegruppa-ottar-podcast/

  Svar
  • Et interessant intervju/samtale om 9/11 på Ottar, ja Væringen. ( ca. 1 time, delvis på engelsk, men tydelig)
   Her er direkte nettadressen til episoden:

   https://podtail.com/no/podcast/mannegruppa-ottar-podcast/-67-konspirasjonsteori-911-med-chris-bollyn-petter/

   Og Chris Bollyn som blir intervjuet sin nettside : https://www.bollyn.com/

   Svar
   • Hei Frikar.Du klarer ikke la vær.Du følger de falske sporene som er lagt ut,de blinker og lokker,lokker slik sirenene gjorde,men alt var falskt.
    Jeg begynner å bli litt trøtt på dette,men vil du ikke se,da vil du ikke.
    Kanskje er det noen andre som uten at de kommenterer for ofte synes den infoen jeg kommer med er interessant,får nesten håpe det,for nå begynner jeg å gå trøtt.
    Youtube.Föreläsning-Från mekanisk till finansielt förtryck.
    Ett ca 1 og en halvtimes program hvor, litt rotete riktignok får vite hvordan eller med ledetråder videre hvordan og med hvilke aktører som i noen hundre år har styrt i det skjulte.Der vil du/dere bli presentert for mange gamle og mange nye navn om hvordan det henger sammen.
    Som sagt ,massevis av lenker til andre forelesninger på video eller linker til sider du kan fordype deg i,dobbeltsjekke og dobbeltsjekke igjen.Da klikker alt på plass,du får en aha opplevelse,alt du har trodd på faller igrus.
    Men så var det viljen da,ingen liker å få sin virkelighet,det man har trodd på,som man har nedlagt så mye arbeide med,alt lagt i grus,det er ikke enkelt.
    Jeg har selv ett jødiskt medlem ved inngifte i min familie og hun hater meg for den tro jeg hadde,ikke ulik din Frikar,nå er det for sent å si til henne at jeg tok feil,for sent å fortelle den delen av familien at jeg var lurt så langt ut på viddene som det går an,men de sirenene de har brukt,de har vært dyktig skapt.

    Svar
   • Kom igjen nå Frikar,alt er lagt opp til ,først av den offisielle versjonen å peke på Bin Laden og senere id kort som ikke brant opp,flyskoler og saudiere,saudiere overalt,så liott mer krydder,mossad,dansende israelere,breikjefta Netanyahu.
    Ikke nok med det,disse dansende Israelerne var på tv også og fortalte om filmingen.Det er nok slik mossad jobber,de annonserer for all verden hva de har gjort.

    Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  15 september 2021 23:45

  Artikkelen er såpass gjennomsyret av lettbent konspirasjonsteori og høytflyvende spekulasjoner at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Men for å ta et eksempel:

  «På same dag som angrepa skjedde, stod eigedomsutviklaren Donald Trump fram på New Yorks Channel 9 og kalla den offisielle versjonen av kollapsen til tårna for «ei løgn».»

  For det første: I intervjuet med Channel 9 sier Trump aldri at «den ofisielle versjonen av kollapsen til tårna for «ei løgn».» Det Trump faktisk sier er at han ikke tror at et passasjerfly kunne ha trengt igjennom ståfalasaden til tårnene – og demonstrerte dermed en total manglende forståelse av fysikkens lover.

  Problemet er at fasaden slettes ikke var konstruert av stål, men av aluminium, som er av langt mindre styrke enn stål. Trump hadde altså ingen korrekt innsikt i tårnenes konstruksjon. Med andre ord: Å bruke Trump som et sannhetsvitne faller på steingrunn.

  Kilde: [y]outube.com/watch?v=0fE1wxdgdpk

  For det annet eksisterte det ikke noen ‘offisiell versjon av kollapsen til tårna’ den dagen, I den forstand at det eksisterte en alternativ eller uoffisiell versjon av dette. Alt som eksisterte denne dagen var empiriske observasjoner av to passasjerfly som kolliderte i tårnene og at de senere kollapset. Med andre ord: Hvordan og hvorfor tårnene kollapset var spekulasjon på dette tidspunktet.

  Med andre ord: I vant stil forvrenger konspirasjonsteoretikerene historien og bryr seg ikke om å faktasjekke usagnene. Ikke engang når de er fremsatt av personer som åpenbart ikke har noen relevante kvalikasjoner. Og man kan konstantere at selv etter 20 år, lever vrangforestillingene i beste velgående.

  «Når vi her i derimot.no på nytt presenterer helt andre forestillinger om hva som skjedde den 11. sept. 2001 er det fordi slike tanker aldri taes opp i våre store medier – aldri. Og hvis de nevnes er det for å latterliggjøre de som våger å tenke noe annet enn det som offisielt er slått fast som sannheten»

  En selvmotsigelse?

  Svar
  • Enten er du tjukk i huet eller så er du israelsk agent. Men det du skriv er for dumt og slike agenter har dei ikkje. Du lyg. Tjukke stålsøyler tett mellom smale vinduer. Din besserwisser-stil er kvalm. Høghusa var konstruert for å tole slike fly!

   Svar
  • » Problemet er at fasaden slettes ikke var konstruert av stål, men av aluminium, som er av langt mindre styrke enn stål.»

   Du har nok mindre peil på konstruksjoner av høyhus enn Trump, Bolsøy.
   Aluminiumsplater må ha noe å festes på. Slike fasadeplater er kun det ytre i et skjelett av stål. Og her er det altså tykke stålsøyler med 1 meters avstand som holder bygget oppe.
   Enda en grunn for at Trump ble fjernet, – før han forlangte en etterforskning?

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    17 september 2021 2:34

    Frikar, Slangen.

    Personangrepene står for deres egen regning.

    Dere har naturligvis helt rett i at det var stål, og jeg ventet på denne responsen. I forbifarten gikk det på ren hukommelse, men hadde jeg faktasjekket (!) ville jeg ha funnet at det var stål kledd med aluminium. En ærlig feil og har ikke noe problem med å innrømme det.

    Men det forandrer på ingen måte ikke saken. Et massivt objekt på over hundre tonn som krærsjer i 800-900 km/t vil knekke tynne stålbjelker som fyrstikker. Vi snakker i prinsippet om fysikk på ungomdsskolenivå, i hvert fall VG:

    «Hei Formelfredag! Ukens formel er formelen for kinetisk energi – eller bevegelsesenergi Den er kjempefin ♥Hvis man har noe som veier 1 tonn (feks en bil), og denne kjører i 100 km/t så blir bevegelsesenergien til denne bilen: 1/2⋅1000kg⋅27.8m/s⋅27.8m/s=386420 J.
    Grunnen til at det står 27.8 m/s, og ikke 100 km/t er at man MÅ gjøre om til m/s for at ikke alt bare skal bli tull! Og 100 km/t er det samme som 100 ganget med 1000 (det er 1000 meter i en km) delt på 3600 (det er 3600 sekunder i en time) »

    Utdrag fra en detaljet analyse av kræsjene ved WTC gjort av Massachusetts Institute of Technology (MIT), en av de mest anerkjente instutisjonene i verden:

    «Taking the estimated airplane mass at the point of impact to be M = 127 tons and the
    impact velocity of 240m/s, the energy of the striking aircraft was 3658MJ.

    […]

    The external columns were impacted at a very high speed and the process is
    controlled mainly by local inertia. As the fuselage and wings cut through the steel facade of
    the Towers, the affected portions of the column sheared off.
    It was found that the momentum transfer between the airframe and the first barrier of external
    columns was responsible for most of the energy dissipated in this phase.

    The energy to shear off the column constituted only a small fraction of that energy.
    A more exact calculation performed in Ref. [2] give a slightly larger value 26MJ.»

    [w]eb.mit.edu/civenv/wtc/PDFfiles/Chapter%20IV%20Aircraft%20Impact.pdf

    Med andre ord: Flyet hadde en kinetisk energi vel 140 ganger større en hva som krevdes for å knekke stålbjelkene.

    Svar
    • Vingene på flyene ville bli klipt av i kontakt med stålsøilene/ betongen og havnet utenfor bygningen , både på høyhusene og i Pentagon, – hvis dette hadde vært et fly.

     Svar
     • Bjørnar Bolsøy
      20 september 2021 1:42

      Frikar skrev:

      «Vingene på flyene ville bli klipt av i kontakt med stålsøilene/ betongen og havnet utenfor bygningen , både på høyhusene og i Pentagon, – hvis dette hadde vært et fly.»

      Jeg legger merke til at du ikke svarer på det jeg skrev, eller MITs analyse.

      Så hører det med til historien at det er grundig dokumentert at vrakdeler fra flyet ble funnet både i og utenfor Pentagon.

     • Og dette er jo denne forbindelse svært interessant:

      » ….eit missil som vart avfyrt mot Pentagon frå eit marineskip utanfor kysten av Washington..»

      Hvis det var en fremmed makt som skjøt missilet,
      ( Sikkert Nord- Korea 😉 )
      – så ville det blitt oppstandelse selvfølgelig.
      Hvis dette var noe som IKKE skulle avsløres, så ville det bli taust/ lagt flatt. En kjent måte å lyve på for de som sitter med mediakontroll.

      – Og Nord-Korea var det nok ikke.

    • Hvilken nytte har denne kinetiske energien når flykroppen er elastisk og deformerbar som en moderne bil og får hull bare den kræsjer med en fugl? Et fly er ikke et massivt objekt eller en klump av stål og aluminium o.l.

     Svar
 • Den steinkirka som stod midt mellom WT 1 og 2 og WT 7 som alle falt som korthus. Merkelig at en stålkonstruksjoner som ikke blir truffet av noe fly raste som et korthus, mens den gamle kirka kun hadde steinsprutskader. Pussig, pussig..
  Men det var vel ikke så mange møbler i den steinkirka….

  «…årsaken til sammenbruddet av World Trade Center 7 er ikke lenger et mysterium, «sa NIST -lederetterforsker Shyam Sunder til journalister på formiddagens pressekonferanse i Gaithersburg, Md.» WTC 7 kollapset på grunn av branner drevet av kontormøbler. Det kollapset ikke fra eksplosiver eller fra dieselbranner . « 😉

  https://www.popularmechanics.com/technology/design/a3524/4278874/

  Svar
 • Philip Giraldi har en artikkel om 9/11, hvor han skriver: «Ikke spør om hva som hendte, men om hvem som var ansvarlig.» Som Alan Sabrosky, Justin Raimondo, Ron Unz, Laurent Guyenot, Paul Craig Roberts, og mange andre, så konkluderer Giralddi med at Israel var ansvarlige for 9/11.

  https://www.unz.com/pgiraldi/another-look-at-9-11-ask-not-what-happened-but-who-did-it/

  Svar
 • 1 og 2 var konstruert for å tole krasj av samtidens største passasjerfly, lik dei aktuelle. (Sjekka det for 20 år siden.) Bæringa var tjukke stålsøyler i fasaden (bjelker er horisontale). Sentral betongkjerne med heissjakter og trapper der den termonukleare atomladingen var retta oppover frå kjelleren. Ingen fly kræsja, , ingen mann på månen, sjølv om du har sett det på tv. Til nerd å vere er du tjukk i hue.

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   20 september 2021 1:50

   Slangen skrev:

   «1 og 2 var konstruert for å tole krasj av samtidens største passasjerfly, lik dei aktuelle. (Sjekka det for 20 år siden.) Bæringa var tjukke stålsøyler i fasaden (bjelker er horisontale). Sentral betongkjerne med heissjakter og trapper der den termonukleare atomladingen var retta oppover frå kjelleren. Ingen fly kræsja, , ingen mann på månen, sjølv om du har sett det på tv. Til nerd å vere er du tjukk i hue.»

   Kan du peke på noe i MITs analyse som er feil, eller bare gjetter du i så måte?

   Svar
   • MITs hypotese er truleg feil, trur meir på den japanskamerikanske arkitekten sine ingeniører. Tårna tålte slike flykrasj.
    Det er gjort estimerte målinger av flyas hastighet ut frå filmklippa vist på tv. Farta er for stor i så lav høgde med metta luft, vingane ville blitt revne av av luftmotstanden. Utenkelig for erfarne piloter å treffe tårn i slik fart. Vanskelig å tenke på alt når ein skal legge ut falsk film for verdens nest største tvbedrag.

    Svar
    • Bjørnar Bolsøy
     21 september 2021 1:23

     Kilde? Jeg legger merke til at du avfeier en grundig vitenskapelig analyse utført av en verdensledende institusjon – uten å legge frem kompetente motbeviser. Med andre ord er det gjetninger. Og videre virker det ikke som om du tar inn over deg nokså enkel fysikk. Så her er det tydelig at du ikke er interessert i fakta eller sannhet.

     Svar
     • Bjørnar Bolsøy
      23 september 2021 3:09

      Frikar/Slangen: Jeg venter på tilsvaret: Hva konkret ved MIT’s analyse er feil?

 • Jeg husker den dagen hvor tvillingtårna falt. Det virket så uekte. Skjermen spolte om og om igjen, og de datt og de datt. Like falsk som utøya. Arrangert og iscenesatt. Skulle den skrullingen klare det alene? Det har noe med Jens Stoltenberg og hans hemmelige sønn å gjøre. Tror jeg. Og Ole Dammegård.

  Svar
  • Hemmelige sønn? Utdyp gjerne.

   Svar
   • Eskil P? Det sier Ole Dammegård.. Jeg vet ikke. Eskil tok ferja og ble ikke drept. Interessant. Jeg vet ikke om Ole Dammegård er sletta fra nettet. Han kan forklare mye bedre enn jeg. SÅ mye skurrer angående Utøya. Alt som kunne gå galt gikk galt. Ungdommene ringte om hjelp. Kom ikke igjennom. «Spesialstyrkene» måtte reddes av lokalbefolkningen. Skuespilllere. Dårlige skuespillere. En svenske med militær erfaring på camping sa det samme som noen overlevende ungdommer: det var flere enn ett smell, flere enn ett våpen fyrt av. Tjodolf Hansen var ikke alene.

    Svar
 • Frihet !!!!
  11 mars 2022 9:50

  Main Stream Media og de nylagde «fakte sjekkerne» som er enda værre (100% rene løgn og propaganda fabrikker) har vist at de har utspilt sin rolle og er nå 100% under kontroll av hyperrike og mektige psykopater og jobber utelukkende for å fremme sine herskeres og eieres agenda. De 20 siste år har med all tydelighet vist at Media jobber overhode ikke for folkets beste, tvert imot…

  Svar
 • ‘Se denne filmen. Den er kort, og den forteller svært mye. Jowenko er helt klar på at bygning 7 må ha gjennomgått en kontrollert nedriving. Han viser dessuten uttrykk for vantro da han får vite at denne bygningen også raste 11. september 2001.’

  https://www.jostemikk.com/rivningsekspert-dr-tre-dager-etter-at-911-intervju-ble-lansert/

  Svar
 • Korthuset står ikke i ferd ned å falle. Det har falt og alt er som før. Det vil si, det er det jo ikke, men alle opptrer som før fordi alt bare fortsetter og fortsetter. Runaway train on a one-way track ..

  Svar
 • Jøss . Støre har blitt konspirasjonsteoretiker!

  ‘ Når vi har sett bilder fra lekkasjene og det er registrert eksplosjoner på havbunnen så er jo det nærliggende å tro, sier Støre til NRK.
  Støre sier han baserer seg på at de som har greie på gasslendinger tror skadene må være resultat av en villet handling. ( utført av…. 😉 )
  Derfor kan du kalle det en sabotasje, sier Støre
  nrk.no/nyheter/store-tror-det-er-sabotasje-i-ostersjoen-1.16119089

  Han kunne kanskje ha sagt dette også?
  – Hvis det er større sannheter Støre er ute etter, ikke bare politikk. :

  – Når vi har sett bilder fra stålbjelkene og det er registrert eksplosjoner,’ så er jo det nærliggende å tro, sier Støre til NRK.
  Støre sier han baserer seg på at de som har greie på stålkonstruksoner tror skadene må være resultat av en villet handling. ( utført av…. 😉 )
  – Derfor kan du kalle det en sabotasje, sier Støre. –

  Svar
 • Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Unyttige matkonsumenter skal bort!

Kapitalmakta strammer grepet i raskt tempo, hvis vi ikke gjør motstand – nå!

Previous Post

Mest sannsynlig med en istid.

Ingen av varslene om klimakrise på grunn av oppvarming har slått til.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.