POSTED IN Norsk politikk, skolepolitikk, Virkelighetsforståelse

Fordumming over 100 år:

«Pugge- og fabrikk-skole, regelstyre og sittesyke…

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dumskapens dominans

Av Tor Guttorm Syvertsen, Gal Pensjonist og Radikal Raring

Innlegget er hentet fra Trønderrød

Jeg har lenge fundert over hvordan naturlig dumskap kom til å prege vår del av verden mer enn kunstig intelligens (eller Kunstig Idioti som jeg kaller det)….

Jeg tror at det har vært en trinnvis fordumming gjennom de seneste hundre år.

Fram til slutten av 1800-tallet var vitenskap og samfunnsliv preget av dyptenkere som satte mentale spor etter seg, og det var mange dyptenkere utover på 1900-tallet. Dyptenkere født etter 1950 finnes, men de er sjeldne.

Jeg tror at de viktigste drivkreftene for dumskap har vært fabrikkskole, regelstyrte hierarkier og sittesyke…

Fabrikkskolen

De første skoler i Norge ble opprettet omkring 1150 som katedralskoler for prester.

I 1827 kom Lov, angaaende Almue-Skolevæsenet paa Landet der §3 krevde: «Ved ethvert Bergværk og ved andre Værker eller Brug, som have 30 faste Arbeidere og derover ved Værket selv, skal være en fast Skole, hvilken Værkets Eier skal være pligtig til at bekoste og vedligeholde, samt dertil at lønne Lærer, hvorimod et saadant Værk eller Brug da bør være fritaget for al Deeltagelse i Udgifterne til Bygdens Skolevæsen.…»

Vårt skolesystem er et ekte barn av den industrielle revolusjon. Almennskolen skulle produsere veldresserte arbeidere med elementære ferdigheter (lese, skrive, telle, veie og måle). Man hadde en mekanisk holdning til innprenting av «kunnskap» i arbeidsstokken.

Noen av oss husker pugging av alt fra salmevers til multiplikasjontabeller som et obligatorisk mareritt. Det viktige var å huske det samme som noen hadde husket før. «Læring» var tvungen hukommelse, minner skulle spikres fast, og man kalte det «kunnskap».

Læreren hadde alltid rett, elevene skulle gi riktige svar på gamle spørsmål; den som spurte var dum. Ingen vil være dum, og dermed tør ingen å spørre om noe…

«Læring» var å gjenta det læreren hadde sagt; gjenfortelling og avskrift ved diktat.

En snodig konsekvens er akademisk lærevegring slik at vår tids «universiteter» fortsatt fungerer slik…‽

Noam Chomsky har beskrevet  systemet:

Utdanningssystemet er et meget omstendelig filter, innrettet på å luke ut alle som er uavhengige, som tenker selv, og som ikke er underdanige, etc. — fordi de er dysfunksjonelle for institusjonene.» (min oversettelse).

Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) var ganske enig:

Generasjonen som nå kommer ut av vestlige skoler er ikke i stand til å skille godt fra dårlig. Selv disse ordene er uakseptable. Dette resulterer i svekket tenkeevne.» (min oversettelse).

Fabrikkskolen har dressert generasjon etter generasjon til å gi kjente svar på gamle spørsmål, og til å utføre enkle oppgaver etter velkjente oppskrifter.

Med tvungen dressur under dekke av «utdanning», har de mektige skaffet seg en lydig arbeidsstokk i form av  ensartede individer som adlyder og utfører enhver ordre, enten det er tomgangsarbeid (mitt navn for «Bullshit work«), vaksinering, overforbrukeri, spisevaner, eller krig…

Metoden har vært effektiv i en stabil verden med enkle problemer og behov som kan håndteres med gamle, velkjente oppskrifter.

I en omskiftelig verden med stadig nye utfordringer, er fabrikkskolens preseterister hjelpeløse; de kjenner fortidens problemer og løsninger, men de er immune mot nye tanker…

Albert Einstein (1879-1955) hevdet visstnok at

de betydelige problemene vi har kan ikke løses med samme tankesett som vi brukte da vi skapte dem»(min oversettelse).

Flinkhetens forbannelse

I vår «sivilisasjon» (kapitalismen) er oppvekst og utdanning innrettet mot konformitet og karakterer.

De mest lojale og konforme blir kalt flinke; de slipper inn på høyere utdanning, får jobb, og blir forfremmet.

Alle byråkratier rekrutterer de «flinkeste» innen sitt snevre fagfelt, og slik blir de befolket av konforme imitatorer som følger ethvert direktiv og enhver ordre uten å stille  spørsmål…

Alle dyr (også mennesker) søker trygghet; konformitet gir trygghet i form av gruppetilhørighet, og man tilpasser seg gruppens normer…

De flinke avskyr annerledestenkere, og bekjemper enhver forandring utover fasadepussing, slik som omorganisering, nytt navn og  logo, osv.

Nye problemer krever ny tenkning.

Tryggheten kan være reell så lenge verden er stabil og alle problemer kan løses oppskriftsmessig med velkjente metoder.

Dramatiske hendelser kan skape nye slags store, komplekse problemer, og da er konformitet livsfarlig…

Annerledestenkerne er eliminert, og innlærte forskrifter og prosedyrer er nytteløse…‽

Ifølge Peter-prinsippet forfremmes man i hierarkiet helt til man når sitt inkompetansenivå, dvs. jo flere og større hierarkier, desto større andel inkompetente. De kompetente får beskjed om å holde kjeft; de fleste av dem finner seg annet tilhold, og de inkompetente blir igjen…‽

Alt arbeid må forskriftsmessig settes ut på anbud, og man ender med inkompetanse på alle nivå

De flinke fungerer som biologiske roboter som følger innlærte instrukser. En liten omskriving fra Ted Nelson:

Den gode nyheten om roboter er at de gjør det man ber dem om å gjøre. Den dårlige nyheten er at de gjør det man ber dem om å gjøre.»

Jeg kjenner flinkhetens forbannelse av egen erfaring

Jeg vil hevde at alle genier har vært autodidakte, dvs. selvlærte, mens skolen kun skaper dyktige imitatorer…‽

Imitatorene får nå heftig konkurranse fra Cheat-GPT og andre Kunstige Idioter…

Regelstyrte roboter

Digitalisering og automatisering medfører at biologiske roboter må konkurrere med digitale roboter, slik  Norbert Wiener (1894-1964) lærte oss:

Husk at automater er økonomisk likestilt med  slavearbeid. Alt arbeid som konkurrerer med slavearbeid må akseptere de økonomiske konsekvensene av slavearbeid» (min oversettelse).

I vårt regelstyrte samfunn opptrer mennesker som roboter fordi man ikke kan eller vil (dvs. tør) gjøre noe annet…

Joichi Ito har sagt det slik:

Det paradoksale er at vi har utviklet maskiner som oppfører seg mer og mer som mennesker, mens vi samtidig har utviklet utdanningssystemer som presser barn til å tenke som datamaskiner og oppføre seg som roboter.»

Hierarkisk inkompetanse

I regelstyrte samfunn brukes storparten av ressursene til å administrere de få som faktisk arbeider. Da behøves det digre, hierarkiske organisasjoner som for det meste fungerer som supperåd;

Direktorater og tilsyn er velegnet når korrupte politikere vil fordele høyt gasjerte stillinger til slektninger og venner…‽

Tomgangsorganisasjoner som direktorater og tilsyn er primært en metode for å fordele oljerikdommen til meningsløst overforbrukeri.

Roboter holder orden på slikt

NRK Dassrevyen forteller stadig at det vil bli armod i landet hvis overforbrukeriet har økt litt mindre enn det økte i forrige kvartal, eller hvis boligprisene nærmer seg et nivå hvor vanlige mennesker kan ha råd til bolig.

Derfor må den byråkratiske overklassen ha enda større overbetaling, og derfor må de fattige få enda mindre.

Alle supperådene belønner lojalitet med opprykk, slik at de konforme får enda mer penger til meningsløst overforbrukeri.

Elitebyråkratene tilbringer alltid høstferien på COP klimakonferanser, og man rekker knapt hjemom for å tømme privatflyet før det er vinterferie i Davos. Der må man naturligvis delta for å lære trilliardærenes nyeste skikker…‽

Oppblåste reiseregninger dekkes av skattebetalernes penger.

Det koster flesk, men man kompenserer ved å nedlegge noen skoler, aldershjem, sykehjem, og annet som kun allmuen nyter godt av…‽

Løsning søker problem

Alle mennesker, selv de mest inkompetente, har et medfødt instinkt for å lære. Man begynner å kjede seg, og det oppstår et intenst behov for å finne noe å fylle tiden med. Jeg kaller det innviklingsinstinktet…

Innen det etablerte byråkrati med kronisk norskesyke setter man  i gang digre, kompliserte saker; det betyr svære budsjetter, svulstige visjoner, oppblåste organisasjoner, prestisje og status.

Nærliggende eksempler er HelseplattformenNTNU SkamlokaliseringFollobanenDFØ, m. fl.

Man hevder alltid at man har LØSNINGEN, selv om ingen har hatt noe problem eller behov som «løsningen» skal dekke…

Etterhvert blir «LØSNINGEN» et mye større problem enn «problemet» noen gang har vært, og man innvikler så langt at man aldri kommer ut av uføret. Da tyr man til en av de byråkratiske illusjoner som man  i innbitt lærevegring nekter å gi slipp på…

Milliardene ruller, mens norskesyken ser ut til å ha kommet inn i et dødelig stadium…‽

Det hjelper lite om liket gliser med nye, digitale tenner…‽

Sittesyke og hjernesvinn

Gjennom evolusjonen ble mennesket det eneste dyret som gikk i pendelgang på to ben.

Menneskets gener og organer var tilpasset et liv der man store deler av døgnet gikk på to ben for å skaffe seg energi og forplantningspartnere.

For knapt 70 år siden sluttet menneskene å bevege seg uten bruk av motoriserte hjelpemidler.

Hjernen er laget for bevegelse, og sittesyken medfører hjernesvinn , jfr. min Mosjonshypotese… Man kan si at latskap og dumskap følges ad…

Det mest absurde utslag av sittesyke er personer som betaler for å bruke motor (tredemølle) når man skal gå etter å ha kjørt bil til treningstudio…‽

Astronomen Frank Drake (1930-2022) stilte spørsmålet: «finnes det intelligent liv på jorda?«.

Jeg vil svare ubetinget JA, men mennesket er ikke lenger blant de intelligente artene; det kapitalistiske mennesket har dyrket dumskapen, og spiller fallitt…‽

I desperat tanketomhet bruker man uhorvelig store ressurser på å utrydde seg selv ved hjelp av kriger, overforbrukeri, og gigantiske «grønne» luftslott!

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Eilev Groven Myhren
  19 februar 2024 8:43

  Det er nok ein del å innvende her. Det «positive» synet på utdanning og kunnskap skreiv seg ikkje frå tanken om utdanna fagarbeidarar, men frå opplysningstida, som tenkte seg eit samfunn av vakne og opplyste borgarar. Altså ikkje utdanning til industrien, men til demokratiet. Og det var frå denne tankegangen det moderne universitetet utvikla seg, og at «djuptenkarane» kom. Vidare var ein av pådrivarane for sjølvstendig kunnskapstileigning ei religiøs rørsle: Haugerørsla, som la sjølvstudium og internalisering til grunn. Men pugging er i røynda eit spørsmål om internalisering det med, av di ein lyt tenkje over det ein lærer. Det handlar atså ikkje berre om maskinell attgjeving.

  Svar
  • Enig; gangetabeller er nyttig for kvikk hoderegning og sitat for fokus og evne til hukommelse. Eller ramse opp verb-bøyninger. Jeg er ikke lærerutdannet, men gjorde TEFL-kurs (teaching English as a foreign language). Det ble tatt i betraktning at vi har forskjellige typer intelligenser, så det likte jeg. Det litt rystende i treningen gikk ut på at det aldri under noen omstendighet måtte bli kjedelig for elevene, men springende og heseblesende og gøy med nye oppgaver mens få var ferdige med den de drev med, altså mye halvferdig, litt som å taste på smartfonen eller fjernkontrollen og sjelden se noe lenge nok til det er sett ferdig.

   Svar
 • Einar Magnus Ødegård
  19 februar 2024 9:00

  En særdeles god artikkel om hvordan mennesker blir omdannet fra det nysgjerrige og søkende barn til dresserte roboter.
  Eksemplene Helseplattform og Follobane er bevis på organisert dumhhet, men hvis noen skulle hevde at Nordlandsbanen må forlenges til Narvik og Tromsø, hva da?
  En flokk bedrevitere vil rykke ut og fordømme tanken slik Erna Solberg sa i Tromsø: Dere er jo så få her oppe.
  Penger til banebyggingen? Selg papirverdier i Oljefondet, der er de verdiløse inntil salg, og lei inn utenlandske byggselskap for ikke å skape inflasjon.
  Planprosessen må endres til en enklere for å få opp farten på de mange punkt der arbeid samtidig starter.
  Et annet eksempel på middelmådighetenes seier:
  Sluttsamtalen med sjefen på Hærens Stabsskole der jeg hadde vært elev et år lød omtrent slik:
  Du har gjort det godt og tildels meget godt i taktikk.
  Og nøyaktig samme ordlyd om strategi, muntlig og skriftlig fremføring som var hovedfagene.
  ‘Men’, sa skolesjefen, ‘vi kan ikke gi deg 7’ ( som var den høyest mulig karakter å oppå), ‘du må nøye deg med 6 FORDI DU SÅ FRIMODIG HEVDER DINE EGNE MENINGER.’
  Bakgrunn var at jeg hevdet at stridsformen forsvar krever byggearbeider med ildstillinger, sperringer og dekningsrom, store og omfattende arbeider som krever tilførsel av maskiner , bygningsmaterialer og håndverkere i minst to uker sommerstid, i streng kulde nesten umulig å gjennomføre.
  Uten slike byggearbeider vil en fiende skyte i filler avdelinger med artilleri og flyangrep, det vil bare være spørsmål om tid før stillingen må gis opp.
  I Hæren var og er egne meninger forbudt.
  Konsekvens? Jeg kunne gått en stabsskole i et NATO-land som betød opprykk til oberst men takket nei, ville ikke bli servil slave i et kommandosysten som krevde MENINGSenighet med sjefen i ett og alt før en ordre er gitt.
  Har hatt salt til maten i friere tjenestestillinger som oberstløytnant.

  Svar
  • «du må nøye deg med 6 FORDI DU SÅ FRIMODIG HEVDER DINE EGNE MENINGER.»

   Det var da noe i forhold til en jente jeg kommer på når du skriver dette. Hun tegnet dyr så naturtro at de så ut som å være fotografert.

   Hun fikk strykkarakter.

   Lærerinnens begrunnelse: Hun tegnet ikke det jeg ba henne om.
   Snakk om å ta vare på og videreforedle talenter…

   Svar
 • denne mentaliteten som driver utdanningssystemet likner veldig på hvordan religiøse organisasjoner også styrer tingene.. tradisjoner foran alt annet og et hierarki med noen få på toppen bestemmer hva som er lov til å mene.. faktisk virker det som hele verden styres etter samma modell uavhengig av hvor man leter.. det som slår meg er at de få individer som av og til går mot strømmen gjør det av en ustoppelig trang til å skille sannhet fra løgn og alltid blir forsøkt stoppet av mennesker som ønsker «enhet og lydighet» foran sannhet og rettferdighet.
  når det i tillegg svikter i læringsmaterialet så ser vi resultatet i dag.
  https://www.storetvedt.com/kms/category/book/nar-grunnlaget-svikter-presentation/
  karsten storetvedt har påpekt dette problemet med undervisningssystemet i mange år, og har blitt latterligjort omtrent like lenge av sine såkalte kollegaer for det

  Svar
 • He, he-vakker artikkel. Og vettuge kommentarer. Kom på en historie fra Sunnmøre. Jo, der hvor verdiskapninga i dette landet finner sted. Det ligger vestover og litt nordover. Jeg besøkte stedet i min ungdom for veldig lenge siden. Det var dårlig fiske, men sunnmøringen hadde finni ut at det var godt med fisk i Alaska. Haken var at dei ikkje var amerikanare så dei kunne ikkje forsyne seg av matfatet. Så lett gav de seg ikkje. Hvor var «Smutthullet»? Jo, hvis de tok med seg en norsk kjøl og bygget et farttøy på den gamle jjølen i Alaska. Så kunne de fiske der over. Som sagt så gjort. Så fikk jeg historien om sunnmøringen som banket på hos St.Peter og ville inn. Han ble nektet og henvist ned i helvete. Sunnmøringen godtok det og dro ned. Men etter tre dager kontaktet Faen Sjøl St.Peter og sa at sunnmøringen ikke kunne være der! «Hvorfor og hva var grunnen»?, ville St. Peter vite. «Jo», svarte Fanden. «Han har funnet seg en glo og begynt for seg sjøl!»

  Svar
 • Sitatet av Noam Chomsky blir null verdt og en provokasjon etter at han uttalte at de uvaksinerte burde nektes adgang til å kjøpe mat.
  Sultes ihjel som i Auschwitz. Sannelig har plandemien vist hvem som er hvem. Samarbeidet for øvrig med og ble sponset av Epstein i prosjekter angående kunstig intelligens og annet. Whitney Webb har detaljer på bitchute.

  Svar
 • Overgrep under plandemien: å tvinge barn til å gå med munnbind hele skoledagen, og å stikke grafenholdige pinner opp i nesen. Mange er sikkert injiserte, og dermed sannsynligvis steriliserte. Tortur mot skolebarn. Dødsstraff er for snilt for de hovedansvarlige. Livsvarig. På enecelle. Med lyset på 24/7.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det har lenge vært en målsetting:

Å bryte ned de europeiske nasjonalstatene.

Forrige innlegg

Nato er ingen forsvarsallianse. Det ble en angrepsallianse i 1999.

Norge kan havne i krig hvor som helst.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.