POSTED IN Historie

For 80 år siden Nazi-Tyskland angrep Sovjetunionen:

Landet mistet mellom 20 og 30 millioner mennesker.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

80 ÅR SIDAN OVERFALLET PÅ SOVJETUNIONEN

For det russiske folket er 22. juni ein dag for stille sorg. Desto meir høglydde er antisovjetiske aktivistar innan- og utanlands.av Andrei Doultsev, utanrikskorrespondent for Pravda, i Paris

7 .jpg
Wsewolod Tarassewitsch/Archiv Wofgang Metzger. Leningrad, Juli 1941: Barna blir evakuerte

Den 22. juni er den tristaste dagen i historia til folket i tidlegare Sovjetunionen: Det sovjetiske folket mista over 20 millionar menneske i krigen, for å fri verda frå fascismen. I Den russiske føderasjonen er 22. juni offisiell minnedag. Same status har dagen også i Republikken Kviterussland og (framleis) i Ukraina.

Den 22. juni blir statsflagga heiste på halv stang ved statlege institusjonsbygg. Ingen underhaldningsprogram blir sende verken på fjernsyn eller i radio denne dagen.

Over heile Russland finn det stad minneseremoniar, blomar og kransar blir lagt framfor minnesmerka over Den store fedrelandskrigen. Langs promenaden ved Moskva-elva sine bredder blir det kvart år den 22. juni tend 1418 lys: dei symboliserer dei 1418 krigsdagane – det helvetet som det sovjetiske folket måtte igjennom for å nedkjempe Hitler-fascismen. Den russiske presidenten legg ein krans på grava til den ukjente soldat i Alexander-hagen framfor Kreml-muren.

De falne heltene heders

Haldningsendring

I motsetning til under den antisovjetiske heksesabbaten på starten av 1990-talet, då Hitlers «Mein Kampf» vart seld på gatene i Moskva og andre byar, er det i dag ingen som stiller spørsmål ved heidringa av minnet etter dei falne soldatane til Den raude arme og dei sivile offera. Den 9. juni vedtok den russiske statsdumaen (parlamentet) ei ny «lov om å berge for ettertida sigeren til det sovjetiske folket i Den store fedrelandskrigen 1941-45», som forbyr all jamstilling mellom Hitler-Tyskland og SSSR og stoppar dei vestlege historierevisjonistane som prøver å kvitvaske fascismen. I tillegg har haldningane til folket endra seg betydeleg, samanlikna med tidlegare år: Medan det i ei spørjeundersøking på gatene i St. Petersburg i 2013 knapt var nokon som visste kva som hende den 22. juni i 1941, så var det i 2020 heile 68 prosent av dei spurde som visste det.

Russarar kjenner stoltheit når dei ser nytt militærutstyr som blir vist fram i paraden på Den raude plass den 9. mai kvart år. Dei gler seg over suksessane til russiske militære operasjonar i møte med eit veksande trykk frå Vesten og den aggressive NATO-retorikken. Eit stort fleirtal av folket er for modernisering av atomvåpenarsenalet som skal beskytte Russland mot fiendane. Likevel nyttar det ikkje med sjølv dei beste våpen dersom det er fare for at dei ein dag skal kome i feil hender. Minnet om Sovjetunionens undergang – «den største geopolitiske katastrofa i det 20. hundreåret», som president Vladimir Putin formulerte det – ligg djupt rota i sinnet til det russiske folket. Ikkje utan grunn seier mange russarar at den 25. desember 1991, då Mikhail Gorbatsjov kunngjorde oppløysinga av SSSR, er den tristaste datoen i nyare russisk historie, like etter 22. juni 1941.

Litsadalen – Wikipedia
Det er ikke mange i Norge som vet at det var meget harde kamper og stillingskrig på Kola-halvøyen særlig ved elven Litsa som gikk forut for frigjøringen av Øst-Finnmark. Ifølge tyske kilder mistet Tyskland på Murmansk-fronten over 12000 gutter/menn av en styrke på 200 000. De russiske tapene har også sikkert vært svært store. Bildet fra minnesmerket ved Litsa.

Indre antisovjetisme

Den 22. juni kan du stille deg spørsmålet korleis ein kan overvinne den indre revisjonismen – marknadsøkonomien, arven etter nittitalet, vedkjenninga til den russiske trikoloren som Kvitegardistane og seinare Hitler-kollaboratørane i Vlasov-armeen kjempa under mot Sovjetrussland. På denne dagen bør ein tenke på kva som kan gjerast mot den antisovjetiske hetsen og uttrenginga av den eigne historia. I dag kjem ikkje dette trugsmålet berre frå dei ope agerande provestlege liberale media og politiske provokatørar som Aleksej Navalnij, men også hyppig frå alle som, trass i at dei seier dei er for Russland, lagar filmar og publiserer bøker der den sovjetiske historia blir forvridd. Mange personar med antisovjetisk sinnelag sit no som før i høge embete i staten og næringslivet.

Den legaliserte antisovjetismen nådde i år sitt høgdepunkt då Lenin-mausoleet under militærparaden den 9. mai [den dagen Russland feirer frigjeringa frå nazistane, mrk.] var skjult bak ein falsk fasade. Leiaren for Kommunistpartiet til Den russiske føderasjonen, Gennadij Sjuganov, kalla det i eit ope brev til Vladimir Putin ei fornærming mot folket i tidlegare Sovjetunionen. Bak eit primitivt lyseblått gjerde har dei i år, som også tidlegare år, ikkje berre skjult Lenin sitt namn, men og minnet om den første arbeidar- og bondestat og om det samfunnssystemet som gjorde dei største prestasjonane på 1900-talet. Utan namna Vladimir Lenin, Josef Stalin, Feliks Dzierżyński, Georgi Sjukov og mange andre som er gravlagde ved Kreml-muren, hadde det ikkje vore mogleg at SSSR kunne oppstå, eller den økonomiske og politiske oppbygginga og sigeren til det sovjetiske folket over Hitler-Tyskland, eller korleis dei redda mange av verdas folk frå utrydding og slaveri under «Herremenneska». Ved Kreml-muren ligg også symbol for Sovjetmakta sine tekniske framskritt, slike som rakettkonstruktøren Sergej Koroljov og det første mennesket i verdsrommet, kosmonauten Jurij Gagarin, gravlagde.

Yuri Gagarin: How the first man in space sparked a conspiracy theory | Space
Verdens første romfarer Juri Gagarin er også et resultat av Sovjetunionen.

Pseudopatriotisme

Bekymringsverdig er også ei aktuell spørjeundersøking, der 60 prosent av unge mellom 19 og 24 år svara at dei sympatiserte med USA, eit land som har erklært Russland til fiende nummer ein.

Årsakene til slike stemningar og til den ulne førestillinga av Russland si rolle i den moderne verda, ligg i det postsovjetiske utdanningssystemet. Då den russiske presidenten, Vladimir Putin, i talen sin til føderasjonsforsamlinga i slutten av april, kritiserte det faktum at dei russiske lærebøkene i historie for vidaregåande skular berre forbigåande nemner slaget ved Stalingrad, så rørte han berre ved toppen av eit isberg. Fjernsynsprogramma er no som før dominert av valdspropaganda, nidingskap og skruppellaus individualisme, sjølv om den offisielle retorikken er patriotisk. Det russiske informasjons- og kulturlandskapet blir i dag prega av slike som stadig fornektar den sovjetiske historia – og dét i eit land som var vidkjent for sine vitskapsfolk og kulturarbeidarar. Det er prega av menneske som under dekke av pseudopatriotisme til dømes forlangar rehabilitering av kvitegarde-generalane Nikolai Judenitsj og Aleksander Koltsjak.

Antisovjetiske aktivistar demoniserer no som før Stalin. Utan Stalin hadde nedkjempinga av Hitler-Tyskland, frigjeringa av fangane i nazistane sine konsentrasjonslairar og dei aust-europeiske folka, den stabile etterkrigsordenen som gjorde ein 50 år lang fred mogleg, vore utenkeleg.

Den 22. juni er ein minnedag for dei falne og offera for Hitler-Tyskland, men òg ein dag som minner oss om korleis det sovjetiske folket, takka vere si tru på frigjeringa frå fascisme og på dei humanistiske ideala til Oktober-revolusjonen, greidde å vinne over den verste av alle fiendar i mai 1945.

Kjelde: Pravda, utgåve 19/6-21, side 6 i helgebilaget

Omsett av Monica Sortland

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Henta frå Junge Welt, 20. juni, 2021

https://www.jungewelt.de/artikel/404460.80-jahre-überfall-auf-sowjetunion-ehrendes-gedenken-und-seine-gegner.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Tor Larsen
  22 juni 2021 7:47

  Det er jo korrekt at Sovjetunionen ble denne kraften, like korrekt som at de samme finanskreftene finansierte både bolsjevikenes kupp av Russland i 1917 og Adolf Hitlers maktovertakelse i 1933. Sovjetunionen fortsatte så, helt i tråd med finansmafiaens intensjon, å hjelpe Tyskland militært til Hitlers Wehrmacht var blitt en nesten uslåelig og helt selvgående militærmakt. USAs rolle under og etter den planlagte verdenskrigen var så beregnelig og selvfølgelig at nesten hvem som helst kunne ha forutsett det, men verden vil bedras. Som Hitler også konstaterte, så vil befolkningen tro på de store løgnene og vil ikke se at de er løgner, for de kan ikke forestille seg så stort. Å tenke seg at der eksisterer hensikter og planer ut over det en selv kan ha hensikt om og forstå, blir antakelig som å fortelle en nyoppdaget indianerstamme midt inne i Amazonas om snø.

  Svar
  • ‘En debatt mellom rasjonelle mennesker er en fryd, men hva gjør man når motparten er irrasjonell? Hva med om de irrasjonelle er i flertall? Hva med om de er anerkjente akademikere og politikere som styrer samfunnet i totalitær retning? Da er det bare mental krigføring som nytter. ‘
   http://onarki.no/blogg/bok-kunsten-a-krige/

   Svar
 • » de samme finanskreftene finansierte både bolsjevikenes kupp av Russland i 1917 og Adolf Hitlers maktovertakelse i 1933.»

  ‘Vi benekter ikke og er ikke redde for å innrømme at denne krigen er vår krig og er utkjempet for å befri Jødedommen… Sterkere enn alle fronter til sammen er vår front, den jødiske. Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
  …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyeri en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel både i volum og profit.’

  Svar
 • John Enebak
  22 juni 2021 11:05

  Det tyske parlamentet bestemte seg for at 80årsdagen for nazistenes invasjon i Sovjetunionen skal forbigås i stillhet. Eventuell dårlig samvittighet som må sitte igjen etter nazistenes invasjon må ikke stå i veien for å innføre nye og hardere restriksjoner mot Russland, mener tyske parlamentarikere.
  https://www.german-foreign-policy.com/en/news/detail/8635/

  Svar
  • Det faktum at Churchill til de grader var korrupt og kjøpt av sterke fianskrefter som var villige til å gjøre ALT for å provosere frem krig er liksom ikke skolepensum. Det faktum at Churchill ga spesifike ordre til ambassadepersonell osv i utlandet om å spesifikt IKKE ta i mot Tyske diplomater eller dokumentasjon fra disse, nettopp fordi Churchill ikke hadde til hensikt å ta i mot noen av fredsforslagene den Tyske ledelsen gjentatte ganger forsøkte å få levert til britene for å UNNGÅ krig for en hver pris er heller ikke skolepensum. Tyskland ville strekke seg SVÆRT langt for å unngå krigsutbrudd og for å finne en fredelig løsning på uenighetene bl.a. i forbindelse med Polen. Det faktum at 2 verdenskrig IKKE ble provosert frem av Tyskland, men av britisk ledelse kjøpt og betalt av jødiske kapitalkrefter er på ingen måte skolepensum, siden det betyr at en kan kaste omtrent alt av politisk korrekte historiebøker på dynga og alt må skrives om. Verden vil bedras.
   Vi vet at de to siste verdenskrigene, og de fleste imperialistiske krigene etter 1945 , som bakmennene som styrer verdensvalutaen har satt i gang, også ser det som nødvendig å ha kontroll over verdens medier, og «historie»-skrivingen. Derfor vår serverte krigs-»historie» gjennom 80 år.

   Vi vet at Hitler, i 1939, som NASJONAL-sosialist uttalte:
   «Dere vet at Russland og Tyskland er styrt av to ulike doktriner. Bare ett spørsmål gjenstod som måtte klareres: Tyskland har ingen
   intensjon om å eksportere sin doktrine, og i det øyeblikket Sovjet-Russland heller ikke lenger tenker på å eksportere sin doktrine til Tyskland, ser jeg ikke lenger noen grunn til hvorfor vi skal fortsette å ha motsatte standpunkter. For oss begge er det fullstendig klart at det er kun andre som vil tjene på enhver kamp mellom våre to folk. «

   Og etter krigen:
   «Det er ikke sant at jeg eller noen andre i Tyskland ønsket krig i 1939. Det ble ønsket og provosert utelukkende av internasjonale stats enten av jødisk opprinnelse eller som arbeider for jødiske interesser. «.
    -. Adolf Hitler, april, 1945
   http://guardian.150m.com/jews/jews-declare-war.htm

   Svar
 • Den tyske krigserklæringen gitt til den Sovjetiske ambassadør lyder:

  «Nå som den russiske mobiliseringen er fullført, er ikke mindre enn 160 divisjoner utplassert på grensen mot Tyskland. Resultatene av rekognosering gjennomført i de siste dagene har vist at utplassering av russiske tropper, og spesielt av motoriserte og pansrede enheter, har blitt gjennomført på en slik måte at den russiske overkommandoen når som helst kan starte fiendlige handlinger på den tyske grensen.”

  Hitler forklarte at selv om han ble klar over Sovjetiske hensikter, hadde han ingen idé om størrelsen og omfanget av de Sovjetiske militære styrker utplassert på grensen til Tyskland:

  «Vi hadde ingen anelse om de gigantiske forberedelsene som fienden haddde gjort mot Tyskland og Europa, og hvor umåtelig stor faren var; hvordan vi bare så vidt unnslapp utslettelse, ikke bare Tyskland, men også Europa. … Herre, miskunn deg over vårt Volk og hele Europa hvis denne barbariske fienden hadde vært i stand til å få sine tusenvis av stridsvogner i bevegelse før oss. Hele Europa ville ha vært tapt.”

  «I dag har vi virkelig overbevisende og autentisk materiale som viser at Russland har til hensikt å angripe. … Hadde denne bølgen av mer enn tjue tusen [Sovjetiske] stridsvogner, hundrevis av divisjoner, tusenvis av kanoner, ledsaget av mer enn ti tusen fly, plutselig begynte å bevege seg mot Tyskland, ville hele Europa ha vært tapt.”

  Historikerne har forfalsket historien om den andre verdenskrig. Victor Suvorov var den første som i sin bok ”Icebreaker: Who Started the Second World War?” hevdet at Stalin planla en erobring av Europa og var klar til å lansere et overraskende angrep på Tyskland på slutten av sommeren 1941. Suvorov sier at Operasjon Barbarossa var en preemptive strike for å forhindre det sovjetiske angrepet på Tyskland, som Hitler også hadde hevdet.

  I sin anmeldelse av Sean McMeekin nye bok, ”Stalin ‘ s War: A New history of World War II”, bemerker Laurent Guyenot at McMeekin tar samme posisjon som Suvorov.

  https://www.unz.com/article/barbarossa-suvorovs-revisionism-goes-mainstream/

  Svar
  • Men dette kan vi vel lese om i historiebøkene på skolen også, Espen? ;-)

   Det underlige er at vi stadig får høre om ( den skremmende) krigs/våpenproduksjonen i Tyskland i mellomkrigstiden; – men aldri om den sovjetiske.
   På tross av at verdensomspennende jødiske organisasjoner hadde erklært Tyskland krig, og ville knuse Tyskland.

   Mener du at verdens- Historien som det er undervist om på skoler og universiteter kun har vært/ er propaganda?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

«Vi påvirker det mest følsomme menneskelige organet: Lommeboken.»

Infomasjon om effektiv medisin mot Covid-19 må derfor blokkeres.

Forrige innlegg

Våre politikere og medier møter seg sjøl i døren.

Hvem stod bak drapet på kvinnen som ble skutt i Capitolbygningen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.