POSTED IN Klima

Faktisk.no og klimaet:

Når faktasjekkere glemmer solen.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Faktisk sammenheng CO2 og klima

Av Geir Aaslid

FAKTISK SAMMENHENG CO2 OG KLIMA?

Klimarealistene analyserer seneste klimafaktasjekk hos Faktisk.no, og som vanlig finner vi mye uviten, mange eventyr og pinlig mange forhold hvor alt det vesentligste er utelatt. Her tar vi tak bare i deres vesentligeste oppspinn. Men for de som allerede har den grunnleggende kunnskapen innenbords, så er det også stor underholdningsverdi i å se gjennom deres kannestøperier på klimafeltet.

Innlegget er hentet fra Klimarealistene

Meningsløst fra første linje

Sammen­hengen mellom CO₂ og klima er bevist mange ganger, påstår Faktisk allerede i overskriften, uten å definere hva denne sammenhengen skal være. Lengre ned – etter deres første bevis på at de har rett og vi tar feil , sogar hentet fra barne-TV – kommer det svært upresist, en setning om at menneskeheten står bak klimaendringene fordi vi slipper ut CO₂ og andre klimagasser. De bruker propagandaord som klimagass og får seg hverken til å bruke seriøse ord som drivhusgasser eller IR-aktive gasser, eller forsøker å forklare hvilke andre gasser det er snakk om og hvor viktige disse er i forhold til hverandre.

Sammenhengen mellom CO2 og klima er, for å forenkle det til en spesifisert setning, en av de to følgende påstander hentet fra FNs klimapanels rapporter, men dette ble øyensynlig for komplisert å formidle videre både for Faktisk, og Bjerknesdelen av klimaindustrien som ifølge Faktisk faktisk har gått god for alt det fantastiske Faktisk har skrevet i denne faktasjekken.

 • Menneskets utslipp har forårsaket minst 50 % av oppvarmingen siden 1950 (AR5 i 2013)
 • Menneskets utslipp forårsaket 1,01 av 1,03 graders oppvarming siden førindustriell tid (AR6 i 2022)

Merk at begge kulepunktene over er vedtatt av politikerne som styrer Klimapanelet, uten at det foreligger troverdig vitenskap som støtter disse punktene. De har kun subjektive, villedende og politiske modeller, levert av kvasivitenskapelige miljøer lønnet av de samme politikerne, som alle forutsetter at det finnes en menneskeskapt klimakrise.

Det første punktet, og derved også det andre som er diktet opp senere, har støtte fra bare 0,3 % av klimaforskningen (se siste lenke i nest nederste avsnitt), ifølge IPCC-leirens klimaforsker John Cook (fagfelt psykologi). Legg også merke til hvor langt politikerne har flyttet målstolpene mellom tidspunktene hvor de vedtok disse to punktene. Det andre punktet betyr – utrolig nok – at vår sol ikke har noen målbar klimapåvirkning.

Har denne ingen innvirkning på klimaet?CO2s rolle er i dagens atmosfære og i overskuelig framtid helt bagatellmessig, også i forhold til alt det andre som også påvirker klima, jfr Klimanytt 194. Rollen kan oppsummeres uspesifisert i en setning: Mennesket kan påvirke klima. Så lenge man ikke indikerer hvor mye, så vil 100 % av alle seriøse aktører i klimadebatten være enig i dette.

Meteorolog Gjertrud Røyland har derfor helt rett når hun påpeker at sammenhengen mellom CO₂ og klimaendringer ikke er bevist. Hun har igjen helt rett når hun klart svarer at «det norske folk har blitt feilinformert i klimasaken.»

Når Faktisk utelater at vanndamp med skyer er den viktigste drivhusgassen som utgjør 90-95 % av drivhuseffeken som gjør kloden beboelig, så opptrer de uredelig.
Når Faktisk utelater at uavhengig forskning viser at menneskets utslipp av CO2 maksimalt er 4-7 % av naturens eget utslipp av CO2, så opptrer de igjen uredelig. (Jfr. Harde, Salby med flere).
Hvis Bjerknesforskerne ikke gjør oppmerksom på at dette må med i en objektiv faktasjekk så opptrer også de uvitenskapelig ved å legitimere manipulasjon og feilinformasjon.

CO2s overdimensjonerte rolle er politikerskapt, kvasilegitimert gjennom den politiske organisasjonen IPCC og vulgærformidlet av media for å skaffe velgere til politikere som vender ryggen til vitenskapen. Professor Ole Henrik Ellestad, Klimanytt 194.

Faktasjekken deres skal være en samlet faktasjekk av Klimarealistene og ymse andre aktører, hvorav enkelte sprer like mye oppspinn som det Faktisk gjør. Eksempelvis er påstanden fra konspi-bloggen Fakta360 om at «CO2 har null effekt på klima» så absurd at den kan likestilles med Klimapolitikeres påstand om at bare menneskets CO2 styrer klima.

Hvorfor glemmer Faktisk.no den viktigste drivhusgassen?

Historisk sammenheng mellom CO₂ og klima?

Faktisk prøver seg så på en historisk gjennomgang, hvor de henger seg opp i alt som de selv tror kan bevise deres egen påstand om at halen logrer med hunden – dvs at det er vår CO2 som styrer klima.

Det blir direkte pinlig når Faktisk og Bjerknessenteret i sin gjennomgang utelater at vanndamp dominerer og er en meget sterk drivhusgass. Både Arrhenius i revidert artikkel i 1906, og Knut Ångstrøm, professor i fysikk i Uppsala bekreftet dette i 1900 og konkluderte at absorpsjonseffekten til CO2 er beskjeden ved konsentrasjoner over 0,02 % (200 ppm). Se også Klimanytt 307.

Enda pinligere blir det når Hr. Delebekk drar fram John Tyndall, lenker til hans studie som neppe er lest og prøver å framstille det som om hans hovedoppdagelse var sammenhengen mellom CO2 og klima. Studien handler i hovedsak om vanndampens dominerende rolle i det vi i dag kaller drivhuseffekten.

Riktig artig underholdning blir det når Hr. Delebekk skriver: I 1938 beviste dampingeniøren Guy Stewart Callendar ikke bare at temperaturen de siste 50 årene hadde steget, det samme hadde mengden CO₂ i atmosfæren. Helt utelatt er de to grunnene til at Callendar ikke ble tatt seriøst i vitenskapen. Callendar tok bare med de observasjonene som støttet hans hypotese og utelot de øvrige, noe han senere innrømmet før han døde.

Når en bare velger den informasjonen som passer med en bestemt fortelling driver en ikke lenger vitenskapI lenken over gjør vi Hr. Delebekk oppmerksom på at han har utelatt følgende fra Callendar om den positive effekten av den CO2-drevne oppvarmingen: “the combustion of fossil fuel […] is likely to prove beneficial to mankind in several ways”,notably allowing cultivation at higher northern latitudes, and because, “the return of the deadly glaciers should be delayed indefinitely”.

Callendar pekte altså på den positive effekten for menneskeheten av mer CO2. Og at flere og/eller større isbreer er dødelig for deler av menneskeheten. I dag er isbreene på absurd vis blitt hellige kuer.

Til venstre observasjoner av CO2, foretatt tildels av datiens Nobelprisvinnere, med den våtkjemiske Pettenkofermetoden. Markert med sirkel de lave verdiene Callendar brukte. Til høyre ser vi det meste av «The Grand Hiatus», en klar nedgang i temperatur som varte til 1976, og alene viste at Callendar tok feil.

Callendar ble etter 1938 ignorert helt til vesten ble velsignet med det politiske IPCC, hvor særinteressene raskt inkorporerte Callendar i mytebyggingen og eventyrfortellingen om den mennskeskapte klimakrisen.

Løgn fra Faktisk.no

Så kommer Hr. Delebakk trekkende med Keelingkurven for CO2-økning etter 1960 og skriver frekt og freidig: «Ved å sammenligne temperaturene siden 50-tallet med kurven, ser vi at både temperaturen og mengden CO₂ stiger.»

Dette er en løgn. Den viser en klar nedgang i temperatur fra 1940, noe Hr. Delebekk burde vite, og som alle kompetente klimaforskere ved Bjerknesinstituttet selvfølgelig er klar over. Den samlede klimaforskning deler utviklingen fra 1896 inn i tre kalde og to varme faser, med klar oppvarming bare i 50 av de siste 125 år: «We divide the instrumental record into five periods, three exhibiting GST slowdowns or actual cooling (1896–1910, 1941–1975 (The Grand Hiatus), and 1998–2013 and its subperiods 2001–2010 and 2001–2013) and two strong warming periods (1911–1940 and 1976–1997).» Folland et al (2018)

I avsnittet 800 000 år tilbake, konkluderer Faktisk med «Det er gjentatte ganger blitt konkludert med, og bevist, en sammenheng mellom temperatur og karbondioksid i atmosfæren.» De unnlater helt å forklare hva som er sammenhengen: Datene fra iskjernene viser i geologisk skala at først endrer temperaturen seg (dette heter årsak), og deretter, fra 400 til 800 år senere, så endrer atmosfærisk CO2 seg tilsvarende (dette heter virkning).

Årsak inntreffer alltid før virkning. Faktisk har forvekslet årsak og virkning, eller så fungerer redaksjonen i Faktisk som en troende kult, eller en solfornektende propagandasentral.

I moderne tid har vi banebrytende forskning fra tre klimarealister, den viser at endringer i globalt atmosfærisk CO2 skjer 11–12 måneder etter endringer i global havoverflate-temperatur, og 9.5–10 måneder etter endringer i global lufttemperatur, og 9 måneder etter endringer i global temperatur i lavere troposfære. Humlum, Solheim og Stordahl, 2013.

Sammenhengen følger direkte av Henryloven og massevirkningsloven; et kaldere hav vil absorbere mer CO2 fra atmosfæren, mens et varmere hav gasser ut CO2 til atmosfæren. Henryloven sier at vannoppløselige gasser vil fordele seg mellom hav og atmosfære i forholdet 50 til 1.

Faktisk avslutter sin såkalte faktasjekk med kannestøperier rundt oljeselskapenes rolle, og klimaindustriens trakassering av oljeselskapene, med formuleringer som raskt tar form som en konspirasjonsteori. De utelater at oljeselskapene har vunnet alle viktige rettsaker, og dette falske eventyret Hr. Delebekk prøver å selge oss, er ettertrykkelig knust av prof. Ellestad i Klimanytt 336.

Konklusjonen

Petter Tuvnes, styremedlem i Klimarealistene, har forskuttert vårt syn i en kort kommentar gjengitt av Faktisk, at vi ikke stiller seg bak konklusjonen i denne faktasjekken. Vi tilføyer her kort og konsist, basert på vår analyse: Faktisk feilinformerer, manipulerer og vender ryggen til vitenskapen når de vulgærformidler CO2s overdimensjonert rolle.

Forsidebilde: Agence Olloweb

Redaksjonen har lagt til bilder m/kommentarer

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Freeeedoooom
  19 mai 2023 6:57

  Faketiskdotten sitt primærmål er ikke å spre faktakuåbasert kunnskap, det er å løpe sine aksjonærers ærend. Slutt å ta Faketiskdotten seriøst.

  Svar
 • «..tok bare med de observasjonene som støttet hans hypotese og utelot de øvrige »

  Og modellene er bare modeller, som selvfølgelig ikke har det hele bildet.
  – Så blir det politikk mer en vitenskap.

  ‘I lufta over oss hoper det seg opp med forurensning og klimagasser. Men ikke alt blir værende i atmosfæren.
  Et flyktig stoff kommer oss til unnsetning.
  Hydroksyl-radikaler, eller OH, fjerner nemlig alt fra svovelgasser til metan fra lufta.
  Overraskende funn om stoffet som kalles atmosfærens støvsuger
  Dette kan forandre klimamodellene, hevder forskerne bak funnet. ‘
  forskning.no/kjemi-klima/overraskende-funn-om-stoffet-som-kalles-atmosfaerens-stovsuger/2190903

  Svar
 • ‘ For folk flest er det nok utenkelig at mange tusen klimaforskerne skal ha vært på et feil spor i over 30 år, men erfaringen viser at slikt skjer.
  I over 50 år var til eksempel hjerteforskerne sikre på at vi fikk hjerteinfarkt fordi blodårene inn mot hjertet ble blokkert av kolesterol som vi fikk i oss via maten – så som egg og dyrefett. Sammenhengen fremstod først som opplagt. Så viste det seg at den var mer sammensatt (J. Le Fanu, The Rise & Fall of Modern Medicine, 2011). Nå er egg sunt, og dyrefett ikke så usunt som man trodde.
  Hvis vi godtar klimaforskernes diagnose på hvorfor klimaet endrer seg, og går med på den foreskrevne kuren, dreier det seg ikke lenger om et egg fra eller til.  Det ligger an til et gigantisk og forsert teknologisk-økonomisk eksperiment (vi har til nå ikke vært i stand til å bestille fremtiden) som lett kan komme ut av politisk kontroll.
  Vi bør derfor være rimelig sikre på det vi bestemmer oss for å gjøre er noe vi faktisk må gjøre. Men det kan vi bare finne ut av hvis vi også får vite noe om svakhetene knyttet til klimaforskningen. Klimaforskerne er imidlertid lite villige til å snakke om disse svakhetene.
  Menneskeheten er nemlig blitt påført mye lidelse og død fordi vi trodde vi visste. En viktig del av vårt oppdrag som forskere er derfor å sørge for å eliminere feil (i våre teorier) før de eliminerer oss – direkte eller indirekte. Av den grunn må vi, og det er et kollektivt ansvar, forsikre oss om at rådende teori om klimaet ikke utgjør en større trussel for oss enn klimaet.’
   geo365.no/geoforskning/bor-vi-stole-blindt-pa-klimavitenskapen/

  Svar
 • Northern Light.
  19 mai 2023 17:51

  Her er tre grunner til at AI er i ferd med å forandre verden til det verre.

  Av Ethan Huff.
  Helt siden begynnelsen av Internett har menneskeheten vært i den såkalte «informasjonsalderen», hvor alt en person ønsker å vite er øyeblikkelig tilgjengelig. Og med fremveksten av kunstig intelligens (AI), går informasjonsalderen nå over i AI-alderen. Selv om vi ennå ikke er helt på stadiet der AI-roboter har overskygget evnene til den menneskelige hjernen, beveger de seg svært raskt i den retningen.

  The Organic Preppers Aden Tate hevder som mange av oss gjør, at AI-alderen kommer til å forandre verden til det verre – som om ting ikke allerede er et skrekkshow som det er. Tate advarer om at AI bare vil fortsette å bli «smartere» ettersom tiden går, til den til slutt manifesterer seg som «Super AI» med «superintelligens.» Når det skjer, har AI-roboter potensialet til helt å erstatte menneskeheten.

  «Se for deg hva du ville ha hvis du kombinerte ChatGPT, Midjourney, Grammarly, finansguru AI, ansiktsgjenkjenning, ‘rådgivnings-AI’ og andre typer AI, og tenk deg hva du vil få», skriver Tate, og sammenligner det med at AI vil snart bli som Jarvis-karakteren fra Iron Man filmene.

  «I tillegg lærer og tilpasser AI seg utrolig raskt – langt raskere enn mennesker er i stand til å lære».
  I hovedsak vil disse Super AI-robotene fungere som ånden i lampen, og levere alt på kommando. «Vil du snakke med noen om hvordan dagen din var, hva du tenker, trenger du råd, eller hvordan du vil tjene penger på å handle aksjer? En «super AI» ville være i stand til å gjøre det og mye mer».

  Mens USAs miltære strever for å finne villige rekrutter, utvikles AI-«soldater» for å erstatte dem.
  En annen sannsynlig potensiell bruk for fremtidens AI-roboter er som soldater i det amerikanske militæret. Som du kanskje husker, ble det militærindustrielle komplekset «woke» de siste årene, og det drev bort mange rekrutter som ikke vil gjøre militærtjeneste med transer.

  Ikke bare det, men militæret har problemer med å finne villige og dyktige rekrutter som oppfyller kravene til fysisk og mental form. Helt ærlig, amerikanere er nå for tykke og syke til å tjene som soldater. De vil bli erstattet med AI-soldater som er trent til å drepe uten samvittighet – og uten behov for mat, penger eller noe av det andre grunnleggende som menneskelige soldater krever.

  «Du kommer helt sikkert til å se AI utvikle seg til et våpenkappløp», sier Tate. «Folk kommer til å gjøre alt de kan for å finne ut hvordan de kan bevæpne AI slik at det kan brukes til å beskytte folket deres og angripe andre». I utgangspunktet vil disse AI-soldatene sannsynligvis få oppgaver som cyberkrigføring, som å manipulere finansmarkedene gjennom «finansiell krigføring» – som allerede ser ut til å være tilfelle med AI-drevne superdatamaskiner, som driver med superrask handel og andre former for markedsmanipulasjon.

  «AI kan bokstavelig talt brukes til å forårsake en økonomisk depresjon i et land, og kan til og med settes opp slik at det bare ødelegger det landet, eller i det minste hovedsakelig det landet», sier Tate. «AI ville være i stand til å forstå hvilke aksjer og selskaper en nasjon trenger mest, og deretter angripe dem».

  Til slutt vil fremtidens AI-roboter erstatte praktisk talt alle menneskelige jobber. Når globalistene er ferdige med å avfolke verden slik de ønsker, vil AI gjøre alle jobbene som mennesker pleide å gjøre. AI leder menneskeheten inn i det store ukjente av et evig tyranni.

  Fra Natural News, publisert 19. mai 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: AI is about to change the world for the WORSE: Here are 3 reasons why.

  Svar
 • Dei gløymer også at jorda er ein ball av flytande magma, kokande fjell, med ei tynn tynn kald skorpe. Global oppvarming?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

EU eksporterer farlige plantevernmidler til land som ikke har lovverket på plass.

Det dreier seg om mat og helse.

Forrige innlegg

Det er helt logisk og forteller sitt:

Jens Stoltenberg får en pris av en krigsforbryter.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.