POSTED IN Jøder

Et «utvalgt» folk?

Hvem er verdens jøder?

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

1. «Jøder» med askenasisk bakgrunn

Askenaser er en felles betegnelse på jøder med opprinnelse i landene nord for Alpene og i Øst-Europa, til forskjell fra sefarder, jøder med opprinnelse i middelalderens Spania. (Store norske leksikon.)
Askenasi-jøder er etterkommere til khazarer som konverterte til jødedom på 800-tallet, skriver Arthur Koestler i boka: «The Thirteenth Tribe». Khazarene var en tyrkisk, nomadisk folkegruppe som etablerte et stort og mektig rike i et område nord for og mellom Svartehavet og Det kaspiske hav. Kongen og hele folkegruppen konverterte til jødedom i ønske om en «nøytral» religion i konflikt med kristendom og islam.

Khazarene flyttet vestover inn i det østlige Europa – hovedsakelig til Ukraina, Polen, Belarus, Litauen, Ungarn og Tyskland på 1100- og 1200-tallet da det khazariske riket falt sammen. Askenazi-jøder er ikke etterkommere til de historiske israelitter fra antikken, skriver Arthur Koestler. De er ikke semitter, «virkelige jøder». (Arthur Koestler). Det store flertall av øst-jøder – og derved av verdens jøder – er av khazar-tyrkisk opphav snarere enn semittisk.

2. Bakgrunn

Jøder er i fokus av flere grunner. Jøder ved staten «Israel», har i årevis vært okkupanter i Palestina. FNs internasjonale domstol i Haag har beordret «Israel» til å forhindre folkemord i Gaza. Jøder som pådrivere for USA, arbeider for storkrig i Midtøsten som kan ende med verdenskrig. Hvem er så verdens jøder?

3. Semittiske jøder

Vi har lært at jøder har opphav i Midtøsten i Det hellige land. Der oppsto jøder som trossamfunn. Vi skal se nærmere på troen, men først på den opprinnelige gruppen som definerte seg som jøder; semitter. Om ordet semittisk:

«En betegnelse som brukes om de folkegruppene, språkene og kulturene som skriver seg fra etterkommerne av Noahs sønn Sem, som blir kalt semitter.» (Bibelordbok. Se 1 Mo 10:21–31.) Sems etterkommere, «slekt for slekt og språk for språk, land etter land, folkeslag for folkeslag … har spredt seg ut over jorden.» (1 Mos 10,31)

Semittene ble en minoritetsgruppe blant jøder. Den store majoritet av jøder ble gjennom historien, en annen gruppe; etterkommere til khazarer i Kaukasus. Dette som bakgrunn for det hele.

4. Khazarer av tyrkisk herkomst

Khazarene var altså en folkegruppe av tyrkisk herkomst. (Arthur Koestler) Folket var opprinnelig nomader. Man kan visstnok føre dem tilbake til 400-tallet.

Khazarene bredte seg fra Kaukasus og Kaspiske hav vestover til Svartehavet, og på 600-tallet over Donau til Bulgaria. På midten av 800-tallet var Kiev en tid i deres besittelse. Khazarenes riket spilte en betydelig rolle for handelen mellom Asia og Europa. Også vikingene kom i kontakt med Khazarriket.

5. Khazarene ble «jøder»

Flere jøder slo seg ned i Khazarriket. Antagelig omkring 740 sluttet herskeren i Khazarriket, Bulan, og mange hoffmenn seg til jødedommen. (Store norske leksikon.) Kongen, hoffet og den militære herskende klassen antok jødisk tro, og judaisme ble statsreligion for khazarene.

Det sies at en engel hadde vist seg i drømmer for khazarenes konge, Bulan, og pålagt han å dyrke den ene sanne Gud. «Til gjengjeld skulle Han velsigne og mangfoldiggjøre Bulans etterkommere, overgi Bulans fiender i hans hender og gjøre at hans kongedømme skulle vare til verdens slutt». (Arthur Koestler)

Historien er inspirert av fortellingen om pakten i Det gamle testamentet og innbefatter at også khazarene gjør krav på status som Det utvalgte folket utgått fra Abraham.

6. Khazarene en mektig gruppe

Khazarene ble en stor og mektig gruppe. På høyden av sin makt kontrollerte khazarene og deres undergivne folk store deler av det som i dag er det sydlige Russland, Vest-Kasakhstan, Øst-Ukraina, store deler av Kaukasus (medregnet Dagestan, Aserbajdsjan, Georgia) og
Krim. (Wikipedia)

Khazarene var øverste herre i den sørlige halvdel av Øst-Europa i halvannet hundre år. (Arthur Koestler) Bysantere, romersk-katolske, muslimske arabere og andre grupper ble viktige maktfaktorer ved siden av khazarene. De dannet allianser, ført kriger, fordrev og massakrerte hverandre som del av en kryssende historie.

Handel var viktig næringsvei. Det gikk handelsruter og karavaner på kryss og tvers over store områder og til og fra viktige innhav.

Khazarenes samfunn var velstående. Folk levde av husdyrhold, handel, skatt på transport og varer, honningsprodukter, betjening av gull- og sølvminer, inntjening fra slavemarked og annet. Khazarene var ikke isolert fra resten av viktige områder i verden, men var en kosmopolitisk gruppe i sterkt forsvar av sin uavhengighet og statlige religion; judaisme. (Arthur Koestler)

Snart gikk det tilbake med khazarriket. Russere tilføyde dem et knusende nederlag i 969. Etter ytterligere noen årtier gikk riket mer eller mindre i oppløsning. Khazarer lovte «evig hevn» mot russerne.

7. Khazar-jøderikets fall

Det var på siste halvdel av 700-tallet at kazarenes rike var på topp i sin storhet, det vil si mellom Bulan sin omvendelse til jødedom og til jødiske reformer. Det betyr ikke at kazarene kan skylde gode framganger på sin jødiske religion, tvers om. De hadde råd til å være jøder fordi de økonomiske og militært var sterke. (Arthur Koestler)

Militært var de stadig truet fra det øst-romerske riket, i vest fra vikinger kalt norske eller svenske, i øst fra rus/russere og foruten fra det ottomanske riket med muslimer. Khazarene ble siste gang omtalt som nasjon i historien rundt år 1245-7. På denne tid hadde mongolene etablert det største nomadiske riket verden til da hadde sett, det strakk seg fra Ungarn til Kina. (Arthur Koestler)

8. En jødisk, messiansk bevegelse

På 1100-tallet oppsto det blant khazarere en messiansk bevegelse – tanker om et jødisk «korstog» for å erobre Palestina med våpenmakt. Henvendelser gikk bredt ut til jøder i mange land. Det ble hevdet at tiden var kommet da Gud ville samle Israel, Hans folk fra alle land, og til Jerusalem, det hellige byen. Tanken var for jøder å kjempe seg gjennom Syria til Det hellige land. Tanken vant liten støtte. Forslag til det seks-kantete, jødiske symbol og flagg, ble lagt på denne tiden. (Arthur Koestler)

9. Khazar-tyrkiske jøder vandret inn i Øst-Europa

Med forfallet vandret khazar-tyrkiske jøder inn i Øst-Europa. Det store flertall av øst-jøder – og ved det flertallet av verdens jøder – er ved dette av khazar-tyrkisk opphav, snarere enn av semittisk, opphav.

Etterkommere til øst-jøder som er blitt der de var, og andre som har utvandret til USA og andre land, og de som dro til Israel, kan nå utgjøre det store flertall av verdens jøder. (Professor i Middelaldersk Jødisk Historie ved Tel Aviv Universitet, A. N. Poliak, i boka Khazaria, utgitt på hebraisk 1944 i Tel Aviv, ny utgave 1951. Sitert av Arthur Koestler.)

Begrepet «anti-semittisme» blir ved dette uten mening, skrev Arthur Koestler. Han viste i boka også til at jøder er en mangfoldig gruppe og ingen egen «rase».

10. Negative vurderinger og propaganda

Den tidlige hebraiske nasjonen hadde startet å spre seg i utlendighet (diaspora) lenge før ødeleggelsen av Jerusalem. Etnisk var de semittiske stammene ved Jordans elv, «virkelige jøder», og jøder med khazar opphav ved Volga, milelangt fra hverandre, men de hadde to forhold felles. Hver av dem bodde i et senter for store handelsruter som forbandt øst og vest, nord og sør. Det disponerte for å bli reisende i handel, eller «rotløse verdensborgere». Negativ informasjon og propaganda ble rettet mot dem.

Samtidig fremmet deres eksklusive religion en tendens til å holde sammen, knytte seg til hverandre, og etablere egne samfunn med sine steder for gudsdyrking, skoler, boligområder og ghettoer i hver by eller hvert land de slo seg ned i. (Arthur Koestler)

11. Samarbeid og konflikter i de nye landene

Jødiske innvandrere fra Khazaria ble ofte ønsket velkommen i land der de flyttet inn, grunnet deres bidrag til landets økonomi og bistand i administrasjonen. Jøder kunne bli gitt fordeler for å fremme virksomheter, eller de ble utestengt fra yrker og aktiviteter. Diskriminering kunne følge dem. Kjernen i den moderne jødedom fulgte den gamle oppskriften om å «åpne opp for nye muligheter, men holde sammen». (Arthur Koestler)

«Jødene ble etter hvert omdannet til en klasse av «kongelige utsugere» med hovedoppgave å gi lån til både politiske og økonomiske tiltak. Etter å h oppsamlet stor rikdom på høye renter, ble disse pengeutlånere tvunget til å avhende dette i en eller annen form til kongelige pengesamlinger. Vedvarende goder for mange jødiske familier, prektige boliger og tilholdssteder og deres påvirkning i offentlige saker blendet selv erfarne observatører til dype farer fra låntakere av alle klasser
og den eksklusive avhengighet av jøder til sine kongelige herrer.»
(Ref. Arthur Koestler.) Protester og folkelige opprør ble resultatet.

12. Khazar-jøder i Europa, USA og Israel

I tidligere tider var størstedelen av jøder i Europa etterkommere til khazar-jøder. Det er anført at hundre prosent av østlige jøder var av khazar opphav.

Det kan også ha vært et innslag av «ekte jøder». (Arthur Koestler) Svartedauen rammet jøder hardt, og mange jøder som overlevde, flyttet mot vest i lang tid fram til andre verdenskrig. De ble den viktigste kilde til jøder i Europa, USA og Israel, men ikke «ekte jøder». (Arthur Koestler) Dette kan gjelde et flertall europeiske, amerikanske og israelske jøder i dag.

13. Identitet, minner og legender

Identitet, minner og legender blant jøder har overlevd khazarrikets fall. Tanker om posisjoner, drømmer og makt har levd videre i khazarisk folklore og fortellinger. Navn har tatt opp i seg tidligere khazarisk storhet. Identitet med khazar-jødisk tradisjon kan være ført videre. Har det betydning i dag?

Vi er med dette over på løse vurderinger. Men spørsmålet er reist. Henger det fortsatt ved en khazar-referanse; et snev av en khazar-identitet, hos folk som regner seg som jøder i dag? De fleste «jøder» i Europa, USA og Israel kan ha khazar-bakgrunn. Knytter de seg fortsatt, på et vis, til det?

Eventuelt også i Norge? Mange kan ha grunnet seg på hvorfor «jøder» i maktposisjon så «naturlig»
støtter hverandre. Synes å inngå i et «fellesskap» av likt tenkende personer, også med kontakter over grenser. Bistår hverandre med midler de disponerer innen fond og annet. Oppfatter seg med bakgrunn i historien?

14. Spørrende nysgjerrighet

Om det er tillatt, som nysgjerrighet i Norge, kun som oppfølging av et spørsmål: å lete litt med søkerord. Da dukker disse navn opp – med røtter til khazar-jøder? Det er lov å spørre.

15. Eksempler fra nettet

Bilder dukker opp på nettet av personer med navn som er nevnt over. Kan noen ha «khazar-jødisk» bakgrunn? Vi finner et bilde av Jens Stoltenberg med sine to søstre, Camilla og Nini. Sistnevnte er død (kondolerer), men hun bærer på et smykke om halsen på bildet, med den jødiske sekskanten; kalt «jødestjernen». Tilfeldig, som pynt? Og/eller knyttet til identiteten? Lov å spørre.

Et spørsmål til, når man er i gang; om Erna Solberg. Jeg spurte henne en gang om hvorfor vi/Norge alltid må stå sammen med USA, England, Frankrike og andre når det gjeldt kriger i verden. Hun svarte: «Det er godt å stå sammen med våre venner». Jeg spør: «Våre»/Ernas «venner» – hvem er de?» Fins etterkommere av «khazarer» blant dem? Et søkt på Erna Solberg selv:

Nettsøk gir i hennes slektstre, på morsiden – familienavnet Vallem, og på farsiden – familienavnet Rudne. Dette oppgis på nett å være «jødiske» navn. Vi konkluderer som følger: Et slektstre kan bære de navn som måtte passe uten nærmere konklusjoner. Det som gjelder, er som vi tidligere har lært, at det ikke er treets røtter, men frukter som teller. Det må vi ta med.

16. «Khazarer» i Norge?

Tar jeg feil, ber jeg om unnskyldning. Men det er lov å tenke. Verden i dag inviterer til det.

17. «Khazar-jøder» er del av verdens globalist-elite

Dette blir et siste spørsmål: Om khazar-jøder er del av verdens globalist-elite? Eliten finnes, den er omtalt mange steder. Eliten er også nevnt ved navn, i hvert fall viktige deler av den. De mest framtredende av de som «eier og styrer verden», av institusjoner og virksomheter, er nevnte å være disse «Tre store»:

18. Er det «khazar-jøder» som eier og styrer verden?

Jeg tillater meg å spørre: Er det «khazar-jøder» som eier og styrer verden? Svaret kan bli ja, det kommer jeg tilbake til. Se denne videoen først:

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • En glimrende klargjøring. Hvem utnevnte jødene til «guds utvalgte»? Svaret er de sjøl! Ingen andre folkeslag deltok, ble spurt eller var i dommerpanelet! En annen pussighet er vår profet Jesus. Om Jesus var jøde, hvorfor ble han da vår kristne profet? Denne kulturen klarte gjennom tiden opptre på en måte at de ble forhatt og mislikt i samfunnene de levde i et visst antall. De gjorde flere forsøk å få aksept for status som verdens globale offer, noe som lyktes når kazar-jødene som eide kapitalismen i USA og England klarte provosere frem storkrig i Europa (som i dag). I kaoset etter WW2 krig fikk man endelig etablert myten om de 6 millioner, som deretter ble en etablert politisk faktor i verden. De fikk definisjonsretten innen begreper som rasisme, humanisme å andre begrep innen godhet å humanisme globalt å som siden etableringen av Israel i 1948 er brukt for det det det er verd.

  Svar
  • Northern Light.
   7 februar 2024 13:46

   «En annen pussighet er vår profet Jesus. Om Jesus var jøde, hvorfor ble han da vår kristne profet?».

   «I Johannes 8:31–47, hevdet de jødiske religiøse lederne å være etterkommere av Abraham, med Gud selv som deres «sanne Far» (vers 41, NLT; se også vers 33, 37 og 39). Men Jesus konfronterte dem med å si: «Dere er av deres far, Satan, og dere vil utføre deres fars ønsker. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han forteller en løgn, taler han ut fra sin egen natur, for han er en løgner og løgnens far» (Johannes 8:44)». (Johannes, norsk, John, engelsk). Jødene er ikke av Abrahams ætt, men av Lucifers ætt.

   Jesus er av Abrahams ætt, og visste om Guds motstanders koloni i blant dem på Jorden. «Kristus er etterkommer av Abraham fordi Abraham er faren til Isak, som er faren til Jakob, etterkommer av Abraham, hvis navn ble endret til Israel (1. Mosebok 35:10)». «Løftene ble gitt til Abraham og til hans avkom, nemlig Kristus. Dessuten, når dere tilhører Kristus, er dere virkelig Abrahams avkom». (Galaterne 3:16,29). Tydeligere kan det ikke sies, og det har stått skrevet i Bibelen hele tiden.

   «Den europeiske jødiske kongressen kunngjorde at den anbefaler at nye utgaver av Bibelen publiseres med advarsler om hvilke avsnitt som er «antisemittiske». Daily Mail, UK.
   «Jødene har planlagt å sensurere Bibelen i årevis, spesielt Det Nye Testamente, så denne formelle kunngjøringen viser bare at jødene tror at de nå har nok makt til å offentliggjøre kravene sine. Det virkelige problemet for jødene er imidlertid at hele Bibelen er ‘antisemittisk’, ikke bare visse passasjer som eksplisitt kritiserer jødene. Kristus irettesatte og avviste jødene ved hver anledning. Hvis vi fjernet alt anti-jødisk innhold fra Det Nye Testamente, ville vi ikke hatt et nytt testamente».

   «Sann kristendom er ikke basert på jødedommen, men er snarere en avisning av jødedommen eller «de eldstes tradisjoner». Selvfølgelig, hvis kristne krevde at jødene skulle fjerne alle de antikristne passasjene i deres hellige bok, Talmud, ville de skrike «antisemitisme!.

   Og ingen tør utfordre jødene på deres falske påstand om at de er ekte etterkommere av de gamle hebreerne. En ekte hebreer ville aldri kreve at Kristi ord ble sensurert. Og jødene bryr seg egentlig ikke om hva Koranen sier om dem, fordi jødiske skriftlærde skrev Koranen for Mohammed, som var analfabet». Christiansfortruth.

   Svar
 • «Jeg er nordmann født i Sverige, Dannmark er mitt fedreland,taler Russisk som en jøde, ennda jeg er Engelskmann.»(fritt etter hukommelsen fra tidl. femtitall)
  Takk for god, viktig artikkel Trond Ali Lindestad. Denne problematikken trenger belysning. Og her gjeder det å holde tunga rett i munnen. Å navigere i dette farvannet trengs gode kart. Jeg er blitt stemplet som antisemitt, jødehater mange ganger.

  Svar
  • Nå man avslører løgnene deres kommer skjellsordene raskt som haggel. Hele deres eksistensgrunnlag er tuftet på løgn og bedrag om deres forfølgelse som «offerlam». Så å bli kalt noe som helst av slike «jøder» skal man ta som et sunnhetstegn, det beviser at du er på riktig spor.
   Ta for eks. deres «forfølgelser» i Sovjet, la oss se litt på hva det Bolsjevikiske Røde Sovjets «ypperste» menn og kvinner var: Vladimir Iljitsj Uljanov (Lenin) var halvt Khazar-«jøde»,
   Joseph Vissarionovich Dzhugashvili (Stalin) var fullblods Khazar-«jøde», ja faktisk var over 90% av «Det Øverste Sovjet» ekte Khazar-«jøder» (slik de er i Israel i dag -98%) , i Sovjet opprettet Stalin i 1926 en autonom «jødisk» region på Krim, dit 96.000 «jødiske» familier flyttet.
   Prosjektet fikk internasjonal oppmerksomhet i 1929, da USSR signerte en avtale med The American Jewish Joint Distribution Committee, en «jødisk» hjelpe-organisasjon basert i New York. Det ga 1.5 milliarder $ i året for å finansiere “Crimean California” og «jødisk» besittelse av regionen.
   Men de lokale innbyggerne var ikke særlig glad for dette Stalinistiske «prosjekt» så de opponerte og gjorde livet vanskelig for «De velfødde «jødene» som staten finansierte, så prosjektet ble gradvis lagt ned og plan B ble satt ut i livet.
   I 1928 startet de første «jødiske» familier utflyttingen til deltaet rund Amur elven i Sibir, i nærheten av en liten landsby, Tikhonkaya (Stillheten/Den Rolige). Gradvis ble den til byen Birobidzhan (6,000 km øst for Moskva), og den ble til hovedstaden i den «jødiske» autonome regionen, som fortsatt eksisterer. I 2010 hadde byen 75.000 innbyggere, men kun 1% var «jøder».
   Spørsmålet blir jo da egentlig hvorfor Det Øverste Sovjet som har blitt kjent for sin blodtørst og sataniske oppførsel mot alle i Sovjet, behandlet disse «jøder» annerledes enn alle andre, hvis det ikke var for at de tilhørte samme «klan/rase» som den herskende «elite»? Så der er enda en myte avslørt for det den er, slik «forfølgelse» av «jøder» fant aldri sted.

   Svar
 • Northern Light.
  7 februar 2024 14:24

  Det aller meste om litteraturen som er skrevet om Khazarene er skrevet av dem selv, forfattere med akademiske titler, som har skrevet innbundne bøker utgitt på deres egne forlag som også gir ut lærebøker, trykket i deres egne trykkerier. Det blir meget overbevisende, og mange vil ikke derfor undersøke saken nærmere.

  De forteller at Khazarene var tyrkisk-mongolere som slo seg ned i Khazaria området. Men da hadde blitt blitt en mer langsom utvikling av deres samfunn, og kjøpmenn, handelsreisende og andre som reiste igjennom det store området, ville ha visst om dem i lang tid og blitt kjent med dem fra starten av når de etablerte seg i området.

  Men i følge krønikeskriverne for folkeslagene som bodde rundt Khazaria, dukket de plutselig opp, og overfalt, plyndret, myrdet og stjal identiteten til reisende igjennom området. De utførte også plyndringstokter av omkringliggende folkesslag, kidnappet barn i et stort antall, til et punkt hvor de omkringliggende folk, Rus (Russere) og Perserne (nå Iran) gikk sammen om å fordrive de fra Khazaria.

  «100-800 e.Kr. – et utrolig ondt samfunn dukker opp i Khazaria.
  Khazarianere utvikler seg til å bli en nasjon styrt av en ond konge, som brukte gamle babylonske svartekunster, og okkulte oligarker fungerte som hans domstol. I løpet av denne tiden ble khazarene kjent i omkringliggende land som tyver, mordere, landeveisrøvere, og for å anta identiteten til de reisende de myrdet som normal praksis og livsstil for dem.

  800 AD – Ultimatum er levert av Russland og andre omkringliggende nasjoner.
  Lederne for de omkringliggende nasjonene, spesielt Russland, hadde fått så klager i mange år fra innbyggerne, at de gir et ultimatum til den khazariske kongen. De sender en beskjed til den khazariske kongen om at han må velge en av de tre abrahamske religionene for sitt folk, gjøre den til sin offisielle statsreligion, kreve at alle khazariske borgere praktiserer den, og lære alle khazariske barn å praktisere den troen.

  Den khazariske kongen fikk valget mellom islam, kristendom og jødedom. Den khazariske kongen valgte jødedommen og lovet å holde seg innenfor kravene fastsatt av den omkringliggende konføderasjonen av nasjoner ledet av den russiske tsaren. Til tross for hans avtale og løfte, fortsatte den khazariske kongen og hans indre krets av oligarker å praktisere gammel babylonsk svart magi, også kjent som hemmelig satanisme. Denne hemmelige satanismen involverte okkulte seremonier med ofring av barn, etter å ha drukket blodet deres og spist hjertene deres».

  1200 e.Kr. – Russland og de omkringliggende nasjonene har fått nok og tar grep.
  Omtrent 1200 e.Kr. ledet russerne en gruppe nasjoner rundt Khazaria og invaderte det, for å stoppe Den khazariske kongen og hans indre krets av kriminelle og mordere ble kjent som den khazariske mafiaen (KM) av nabolandene, og deres forbrytelser mot deres folk, som kidnapping av deres små barn og spedbarn for deres blodtapping-seremonier til Baal.Den khazariske kongen og hans hoffmafia planla evig hevn mot russerne og de omkringliggende nasjonene som invaderte Khazaria, og drev dem fra makten».

  Utdrag fra fra Preston James Ph.D. Artikkel: Den skjulte historien til den utrolig onde khazariske mafiaen.
  Beskrivelsen hans av Khazarenes historie, stemmer mye mer overens med det vi kan observere i dag. Spesielt etterkommerne av Khazarene i Washington DCs hat mot Russland og Iran, som synes sannsynligvis å være genetisk. Det stemmer med Preston James’ beskrivelse av deres historie. Jeg har oversatt hele James» artikkel. Hvis det er interesse, kan jeg poste den her. Orginalen på engelsk kan leses på Veterans Today, artikkel: The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia.

  Svar
 • N.L.

  «Og jødene bryr seg egentlig ikke om hva Koranen sier om dem, fordi jødiske skriftlærde skrev Koranen for Mohammed, som var analfabet».»

  Nei, ingen jødisk skriftlærd eller noen andre «skrev» Koranen FOR Mohammad.

  Koranen ble skrevet ned hver gang profeten resiterte et vers i Koranen til de (muslimske) følgesvennene sine som kunne skrive. De fleste av følgesvennene var analfabeter, men lærte seg versene utenatt (et helt vanlig fenomen, historier og fortellinger helt til moderne tid, blant alle folkeslag overalt).
  Skrivingen av Koranen begynte samtidig som profetens profetskap startet i 609 eller 610 e.Kr., da han var førti år gammel, til hans martyrium i en alder av 63 år. Deretter ble Koranen samlet av forskjellige følgesvenner av hans hellighet til den ble forent i en enkelt samling rundt 650 e.Kr.
  Denne samlingen av Koranen ble akseptert av alle og ble den definitive samlingen av Koranen som vi har i våre hender i dag.

  Svar
 • Mitt oppi all denne galskapen. – Hvilke personer , nogenlunde edru, kan ta noensomhelst religion alvorlig?

  Det er jo galskap & spådommer og psykiatri helt opp til halsen. – Og selvfølgelig psykopati og makt- politikk.

  Jeg foreslår at vi løser alle religiøse maktstrukturer i bann. Fritt vilt, både natt og dag.
  Og alle som blander politikk og religion. Fritt vilt. Natt som dag.
  Så kan vi begynne å snakke sammen, og orientere oss i den virkelige verden.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dødshjelp til psykisk syke er i strid med helsevesenets primær-oppgave:

Helsevesenet skal redde liv.

Forrige innlegg

De nye vaksinene.

Rapport antyder at de inneholder stoff til genmanipulering.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.