POSTED IN Covid-19, Norge

Er verden snudd på hodet?

Ny studie forteller: Fullvaksinerte blir superspredere.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Studie: Fullvaksinerte helsearbeidere er bærere av 251 ganger så mye virus, utgjør risiko for uvaksinerte pasienter , medarbeidere

Av dr. Peter McCullough

Peter McCullough: "i vaccini non funzionano e stanno creando una fuga immunitaria del virus, stiamo giocando con Madre Natura. Adesso i vaccinati sono i più a rischio, si sentono al sicuro erroneamente"

En foreløpig utgave av en vitenskapelig artikkel lagt ut på offentlig server før fagfellevurdering fra den  prestisjetunge Oxford University Clinical Research Group (Oxford Universitets kliniske forskningsgruppe) publisert i The Lancet 10. august, fant at vaksinerte personer bærer med seg 251 ganger så mye COVID-19 virus i sine nesebor sammenlignet med de uvaksinerte.

En banebrytende foreløpig utgave av en artikkel fra det prestisjetunge Oxford University Clinical Research Group publisert 10.august i The Lancet inneholder alarmerende funn som er ødeleggende for vaksineutrullingen. 

Studien fant at vaksinerte personer bærer med seg 251 ganger så mye  COVID-19 virus i sine nesebor sammenlignet med de uvaksinerte.

Overføring av SARS-CoV-2 Delta Variant Blant Vaksinerte Helsearbeidere , Vietnam

31 sider. Postet 10.august 2021

Nguyen Van Vinh Chau ,Hospital for Tropical Diseases (Sykehus for tropesykdommer)

Nghiem My Ngoc, Hospital for Tropical Diseases  m.flere:

Samtidig som vaksinen demper symptomer på infeksjon, gjør den at vaksinerte personer blir bærere av uvanlig høye virusmengder uten å bli syke til å begynne med, noe som potensielt forvandler dem til superspredere før de selv får symptomer.

Dette fenomenet kan være kilden til de sjokkerende smittebølgene etter vaksinering i befolkninger rundt om i verden med høy grad av vaksinedekning.

Artikkelens forfattere, Chau m.fl. påviste utstrakt vaksinesvikt og smitteoverføring under tett kontrollerte omstendigheter i et nedstengt sykehus i Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Ansiktsmasken viktigere enn friheten?

Forskerne studerte helsepersonell som ikke kunne forlate sykehuset under en periode på to uker. Dataene viste at fullvaksinerte arbeidere- ca to måneder etter injeksjon med Oxford/ Astra Zeneca COVID-19 vaksinen (AZD1222)- pådro seg, ble bærere av og antagelig overføte Delta-varianten

til sine vaksinerte kolleger.

Nesten sikkert var det også at de overførte Delta-infeksjon til mottagelige uvaksinerte mennesker, inkludert sine pasienter. Sekvensering av virusvarianter bekreftet at arbeiderne overførte SARS-CoV-2 til hverandre.

Dette er i samsvar med observasjoner i USA  fra Farinholt og kolleger og på linje med kommentarer fra direktøren for Centers for Disease Control and Prevention(Sentre for sykdomskontroll og forebyggelse) som innrømmer at COVID-19 vaksiner har mislyktes med å stoppe smitteoverføring av SARS-CoV-2.

Den 11.februar anslo WHO (Verdens Helseorganisasjon) at AZD1222 vaksinen hadde en effektivitet på 63,09 %  mot utvikling av symptomatisk SARS-CoV-2 infeksjon. Konklusjonene fra Chaus artikkel støtter advarslene fra ledende medisinske eksperter at den delvise immuniteten som ikke helt hindrer virus fra å etablere sykdom , som de tre Covid vaksinene gir , idet de ikke hindrer smitte men kun reduserer symptomer, tillater personer å bli bærere av 251 ganger mer SARS-CoV-2 sammenlignet med prøver tatt i tiden før vaksineringen startet  i 2020.

Kaaba Mecca, Saudi Arabia
Hvordan kan smitte sporing følges opp i en slik forsamling?

Dermed har vi en nøkkelbrikke i puslespillet som foklarer hvorfor Delta-utbruddet er så formidabelt – fullvaksinerte deltar som COVID-19 pasienter og fungerer som kraftige superspredere av infeksjon i stil med Typhoid Mary. (Mary Mallon var en irsk kokke som selv var frisk ,men bærer av tyfus-smitte i USA tidlig på 20-tallet , og som antas å ha smittet 53 andre med Tyfus, overs. anm.)

Vaksinerte individer sprer ut konsentrerte eksplosjoner av virus i sine lokalsamfunn og nører oppunder nye COVID-bølger. Vaksinerte helsearbeidere vil nesten sikkert smitte sine medarbeidere og pasienter og forårsake forferdelig utilsiket skade.

Fortsatt vaksinering vil bare gjøre dette problemet verre, spesielt blant leger og sykepleierere i frontlinjen som tar hånd om sårbare pasienter.

Helsesystemer burde umiddelbart slutte å kreve at folk må vaksineres for å få jobbe, gjøre opp status over arbeidere som har tilfrisknet etter COVID-19 som  har robust immunitet mot Delta-varianten, og overveie hva som blir konsekvensene for sine nåværende vaksinerte helsearbeidere som   potensielle  farer for høyrisiko-pasienter og medarbeidere. 

Oversatt av Jeanne d’Arc

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Angela Bailey

https://www.globalresearch.ca/study-fully-vaccinated-healthcare-workers-carry-251-times-viral-load-pose-threat-unvaccinated-patients-co-workers/5753908

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Nils Lindgren
  29 august 2021 17:56

  FInns en länk till artikeln själv, inte bara till globalresearch.ca? Artikeln finns inte på PubMed (ännu), den finns inte att hitta på Lancets websida, och, den finns inte på Mdrxiv (site för pre-publishing medical articles).

  Svar
 • Svar
 • Enda en fortelling om at vaksinene feiler og myndighetene lyver om det: Tysk forsikringsselskap rapporterer 31,254 dødsfall – offisiel statistikk viser bare 2,255 dødsfall.

  https://healthimpactnews.com/2022/german-health-insurance-claims-show-31254-deaths-following-covid-19-vaccines-while-official-government-stats-report-only-2255/

  Svar
 • +++ EMERGENCY ALERT +++

  Whilst we are all being distracted with (insert media distraction here) plans are almost complete where under WHO (globalist) dictates, every country on Earth is to sign an agreement for managing future pandemics with the aim to implement this in 2024.

  Think this agreement is a way off? Think again.

  This is due to be signed March 1st 2022.

  “A convention, agreement or other international instrument that is legally binding under international law.”

  Countries’ leaders are going to enter into an internationally binding legal agreement with The World Health Organisation, which finally signs away OUR RIGHTS to the globalists. You read that correctly. The Corporations will be locking the doors of our cells behind us.

  I cannot stress this enough. If this passes, the psychopaths in the WHO will be able to dictate all sorts of draconian measures under a global legal agreement that uses a declaration of global emergency as the cover to do what the hell they want.

  Think they couldn’t get away with it? Wrong. They have already tested it out to see what the people will do when Dan Andrews, the Communist Leader in Chief of the Australian State of Victoria, imposed a test set of similar ‘laws’ giving the Premier, ie. him, such rights to lock down the whole state on his whim under emergency measures. No other approvals needed – UTTER tyranny. Well, besides resistance from over 120 000 brave Victorians, the Bill passed in December of 2021, with Royal Assent from the Governor.

  Victorian government’s pandemic bill becomes law | https://www.abc.net.au/news/2021-12-02/covid-victoria-pandemic-bill-passes-through-parliament/100668140

  This is the big one – read the WHO Bill below and more importantly UNDERSTAND IT AND SHARE WIDELY and reject it utterly. I cannot emphasize just how important it is that you seriously consider, with a hindsight knowledge of their track record and utterly psychopathic actions already, that this will pave the way for a Phase II «viral outbreak» that will be as fake as phase 1, the ‘next one that will get our attention” to paraphrase Bill Gates. If this passes the Corporations can wave International Law at the Police and Military and have them act against us. If they resist, UN Forces will be compelled to act.

  Any government that signs up to this has committed treason against its people, has thus abdicated any right it has to govern and must be immediately removed in order to ensure the safety and liberty of its nation. Resist this in every way possible – this is a MAXIMUM ALERT:

  https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

  Svar
  • Ikke alle er like stødige i engelsk. Derfor følger her en en maskinoversettelse, den gir, om ikke annet en lit større mening for flere. Ellers takk for info.

   +++ NØDVARSEL +++

   Mens vi alle blir distrahert med (sett inn mediedistraksjon her) er planene nesten fullførte, der under WHO (globalistiske) diktater, skal hvert land på jorden signere en avtale for å håndtere fremtidige pandemier med sikte på å implementere dette i 2024.

   Tror du denne avtalen er langt unna? Tenk igjen.

   Dette skal signeres 1. mars 2022.

   «En konvensjon, avtale eller annet internasjonalt instrument som er juridisk bindende under folkeretten.»

   Landes ledere kommer til å inngå en internasjonalt bindende juridisk avtale med Verdens helseorganisasjon, som endelig signerer bort VÅRE RETTIGHETER til globalistene. Du leste det riktig.

   Selskapene vil låse dørene til cellene våre bak oss.

   Jeg kan ikke understreke dette nok. Hvis dette går gjennom, vil psykopatene i WHO kunne diktere alle slags drakoniske tiltak under en global juridisk avtale som bruker en global nødserklæring som dekke for å gjøre hva de vil.

   Tror du at de ikke kunne slippe unna med det? Feil. De har allerede testet det ut for å se hva folket vil gjøre når Dan Andrews, kommunistlederen i den australske staten Victoria, innførte et testsett med lignende ‘lover’ som gir premieren, dvs. ham, slike rettigheter til å stenge hele staten på hans innfall under nødstiltak. Ingen andre godkjenninger er nødvendig – FULLSTENDIG tyranni. Vel, foruten motstand fra over 120 000 modige viktorianere, vedtok lovforslaget i desember 2021, med kongelig samtykke fra guvernøren.

   Den viktorianske regjeringens pandemilov blir lov | https://www.abc.net.au/news/2021-12-02/covid-victoria-pandemic-bill-passes-through-parliament/100668140

   Dette er den store – les WHO-lovforslaget nedenfor og enda viktigere FORSTÅ DEN OG DEL VIDERE og avvis den fullstendig. Jeg kan ikke understreke hvor viktig det er at du seriøst vurderer, med etterpåklokskap kunnskap om deres resultater og fullstendig psykopatiske handlinger allerede, at dette vil bane vei for et fase II «viralt utbrudd» som vil være like falsk som fase 1, den «neste som vil få oppmerksomheten vår» for å parafrasere Bill Gates. Hvis dette går igjennom, kan selskapene vinke internasjonal lov mot politiet og militæret og få dem til å handle mot oss. Hvis de gjør motstand, vil FN-styrker bli tvunget til å handle.

   Enhver regjering som skriver under på dette har begått forræderi mot sitt folk, har dermed abdisert enhver rett den har til å styre og må umiddelbart fjernes for å sikre nasjonens sikkerhet og frihet. Motstå dette på alle mulige måter – dette er et MAKSIMALVARSEL:

   Svar
 • Minst plaget uten vaksiner
  3 mars 2022 16:45

  Følgende skjer på arbeidsplassen min nå: Det jobber 10 stykker på kontoret og alle utenom meg er vaksinert. Det vet jeg fordi de har uttalt det selv. Alle er blitt syke en etter en, utenom meg. Jeg har tatt 2x dose tran hver dag i hele vinter. Jeg var litt varm i panna og sår i halsen for 2 uker siden, ellers ok. Ingenting verre enn en vanlig vinterforkjølelse. De andre er blitt veldig syke og vært det over lang tid. Jeg har vært i nærkontakt med minst 3 som har fått påvist korona, bruker aldri munnbind eller spriter henda.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Spartakus:

Ødeleggelsen av Jugoslavia (Del 1)

Forrige innlegg

Prinsipielt spørsmål:

Kan en tvangssammenslått kommune oppløse bindingen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.