POSTED IN EU, Norsk politikk

EØS-avtalen fører til det:

Skrittvis oppgivelse av norsk sjølråderett og av demokratiet.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når en visjon fra 2008 ser ut til å bli virkelighet. Tilfeldig, eller en sammenheng?

Av Siri Hermo Ihugga EØS-motstander

Strømmen er et hett tema på manges lepper for tiden. Ganske naturlig egentlig,  nå når vannlandet Norge opplever skyhøye strømpriser, der vi som eier og produserer strømmen egentlig skulle betalt 12-15 øre pr kWh for strømmen vår. Hvordan kom vannlandet Norge i dette uføret?

Åslaug Marie Haga er en norsk diplomat, organisasjonskvinne og tidligere politiker. Haga var politisk rådgiver og statssekretær i Utenriksdepartementet 1989–1990 og 1997–1999, og var statsråd i Kulturdepartementet 1999–2000, Kommunal- og regionaldepartementet 2005–2007 og Olje- og energidepartementet 2007–2008. Wikipedia

I forbindelse med Norges 14. utenlandskabel i 2008 lanserte olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) en visjon om at Norge skulle bli Europas batteri.

Det kan jo se ut som denne visjonen er på god vei til å bli realitet.
Er det kun tilfeldigheter det som har skjedd med energiforsyningen vår siden 90-tallet?

Energiloven ble endret i 1990/91. Fra da av ble strøm/energi regnet som en vare som kan omsettes i et marked. Prisene for kraft skulle styres av tilbud og etterspørsel.
Som følge av Energiloven av 1990 ble børsfunksjonen utvidet til å omfatte kraftdistributører, industribedrifter, meglere og tradere.  

I 1992 ble EØS-avtalen vedtatt, og strømmen/energien vår ble endel av EØS-avtalens fire friheter, samt fri etableringsrett.  

På det tidspunktet var det vedtatt ni rettsakter som ble tatt inn i EØS-avtalen.
I dag omfatter EØS-avtalen omlag 96 rettsakter på energiområdet. De fleste av de opprinnelige er erstattet av nye, og flere er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Statnett Marked AS ble etablert i1993 som datterselskap av det norske nettselskapet Statnett SF.

Fra 1996 ble børsområdet utvidet til også å omfatte Sverige med det svenske sentralnettselskapet Svenska Kraftnät som medeier (50 prosent). Selskapet byttet da navn til Nord Pool. Siden har Finnland og Danmark koblet seg på.

I 1994 kom Energy Charter Treaty(ECT). Denne forpliktet regjeringen til å tilrettelegge for fri transport av strøm over landegrensene.  Her kan en vel kanskje slenge ut en påstand om at grunnlaget for fremtidig bygging av kraftlinjer ut av landet til EU ble lagt?

ECT-avtalen styrer også om landet prøver seg med priskontroll eller regulering av strømproduksjon, for staten må ifm dette betale produsentene det de taper på ikke å ha frihandel med strøm.  
Interessen for prisregulering fra statens side faller vel med dette skulle en tro.

I 2003 gikk Nordpool over fra å selge kraft i norske kroner, til å selge i Euro. Var dette en forberedelse til å knytte seg til et europeisk marked…?

I 2009 kom Lisboa traktaten. Der fikk EU for første gang en egen traktatbestemmelse om energi(artikkel 194)

I 2009 kom ENTSO-E avtalen. Den sørger for teknisk samkjøring av strømtransporten mellom Norge til andre EU-land.   Statsnett er primært TSO i ENTSO-E.

I 2009 vedtar EU Energipakken.

I 2010 selger Nordpool den finansielle kraftbørsen til Nastaq i New York.

I 2011 starter ACER sin virksomhet. Hovedkontoret ligger i Ljubljana i Slovenia. Byråets uttalte mål er å «tilrettelegge for mer konkurransepreget og integrert kraftmarked i Europa.» Det skal sørge for en effektiv kraftinfrastruktur, som skal tilrettelegge for fri flyt av strøm mellom landegrensene.

I 2013 ga Stoltenberg-regjeringen grønt lys for å bygge kraftkablene til Tyskland og England med støtte fra hele stortinget. Det var Statnett som sto bak regnestykket for prissmitte, der de mente kablene ville gi 3-4 øre høyere strømpris.

Solberg-regjeringen vedtar å bygge kablene i 2015.  

For det norske folk var det vel de siste to kablenes fulle drift i 2021 som fikk de fleste til å våkne til skyhøye strømpriser.

Norge har i dag totalt 18 strømforbindelser til sju forskjellige land. Sjøkablene dobler overføringskapasiteten fra Sør-Norge til kontinentet.

Her kan det nevnes at Statnett flere ganger har jobbet hardt for å få på plass store nok kabler nordover i Norge. KW på linja må økes, for ustabil vind- og solkraft trenger større linjer enn det stabil vannkraft gjør. Disse kablene vil øke flyten og kraftmengden til Nord-link, videre gjennom Sued-Link og hjem til Brussel.

I 2018 vedtar stortinget tilknytningen til ACER og energipakke 3. Både ACER og energipakkene er nå innlemmet i EØS-avtalen, og dermed juridisk bindende for Norge.  RME skal påse at EUs energiregelverk, som er innført i EØS-avtalen, blir fulgt i Norge. Det er RME som iverksetter beslutninger fra ACER, formelt via vedtak i EØS-tilsynet ESA, rettet mot norske selskaper.  

Oslo børs ble solgt i 2018, til det samme firmaet Euronext, som i des. 2019 fikk kjøpe 66% av aksjene i kraftbørsselskapet Nordpool. Nordpool var opprinnelig etablert som et statlig selskap.

Hovedeier i Nordpool er altså Euronext, Europas største børsselskap. Dette selskapet er igjen eid av amerikanske Intercontinental Exchange, som også eier de største amerikanske børsene.

Reguleringsmyndigheten for energi(RME) fattet i 2022 en endelig beslutning om at Statnett SF sertifiseres som operatør av transmisjonssystem(TSO) i Norge. I tråd med energiloven paragraf 4-10 og paragraf 4-8.

Eksporterer billig produsert kraft og importerer høye priser.

 

Nå når Statnett har fått klarsignal for linjebygging nordover så kan en vel tenke seg at også Nord-Norge vil kjenne på prissmitten, og Åslaug Hagas visjon om Norge som EUs batteri ligger an til å bli virkelighet.

Det snakkes og skrives mye i media om Norges energiforsyning. ACER, kabler, Støre, strømstøtte, fastpris og kjernekraft debatteres jevnlig, men elefanten i rommet-EØS-avtalen- hoppes alltid bukk over. Ved at Norge ble integrert i EUs energipolitikk så gjelder EØS-avtalen fullt ut i bransjen.

Krafta vår eies av EU, og det gjelder også om den kommer fra kjernekraft som nå presenteres som en løsning. Handlingsrommet som nevnes er borte så fort ting er ført inn i EØS-avtalen, og med det tiltak vi kunne satt inn. 

Strømstøtta har EU kun bevilget oss ut 2024, for den strider også mot EØS-avtalen. Støre får nå på pukkelen som fortjent, men det norske folk synes å glemme at med EØS-avtalens juridiske binding til EU ville resultatet blitt akkurat det samme om Listhaug, Moxnes eller noen andre ble satt i hans sted.

Vårt lovverk og nasjonale politikk er satt sjakk matt av en overnasjonal avtale, der bestemmelsene tas utenfor Norges grenser, av en fremmed makt. Imens forvitres det norske demokratiet og folkestyret.

Det er kun en løsning på uføret Norge er kommet i, og det er å si opp EØS-avtalen. Kun slik kan Åslaug Hagas visjon gå til grunne.

Forsidebilde: Richard Brutyo

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst


Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Kort sagt – sosialdemokratiet er kuppet og synger på siste verset. Det som før het Det norske Arbeiderpartiet kuttet først ut «Det norske..» Nå mener stadig flere de også bør sløyfe «Arbeider..» Tilbake har vi da kort og godt bare «Partiet». Demokratiets største svakhet er nemlig at det er min demokratiske rett å ville avvikle det.

  Svar
 • Northern Light.
  8 januar 2024 15:07

  Det var «våre» politikere og hovedstrømpresse og media som klarte å få folk til å tro på at Norge var «grønt «batteri» for Europa. Norge styres like mye fra NRK/riksavisene som fra Stortinget. Hadde presse og media drevet journalistikk, så hadde de bare behøvd å fortelle at norske vannkraftverk produserer ca 155 TWh, mens Europa bruker mange tusen TWh årlig, for å avsløre bløffen. Norsk forbruk fra industri, næringsliv, hav-og landbruk er rundt 135-140 TWh, og en 15-20 TWh i overproduksjon er bare en minimum sikkerhetsmargin.

  Denne overproduksjonen pluss for eksempel 50 TWh fra vindkraft fra Norge, kan ihvertfall de store landene i EU spare med energiøkonomisering og energigjenvinning. Europa trenger ikke strøm fra Norge i tillegg til gassen Norge eksporterer. Dette skulle presse og media ha avslørt fra første dag detaljene om ACER ble gjort kjent, men så eies norsk hovedstrømpresse og media av de samme kapitalkreftene som eier energiindustrien, og som har eierinteresser i grønn energi. Selvfølgelig, når staten tar risikoen, og finanskapitalen profitten.

  NRK er ingen nøytral nyhetsformidler som mange tror fordi det er statseid. Finansfolket tar tatt over rikskringkasteren for flere tiår siden. De utnevner NRK-sjefene, som i sin tur ansetter redaktørene i alle redaksjonene, og det norske folk får det nyhetsbildet og verdensbildet storkapitalen vil de skal ha. NRK har høy troverdighet, spesielt blant de over 70, som har sett Dagsrevyen siden begynnelsen av 60-tallet.

  Det har vært sporadiske protesttog mot ACER, men stort sett har det norske folk tatt det foruroligende pent. At vannkraftverkene og det elektriske nettet olde-og besteforeldrene har bygget og betalt, og som produserer en kWh for 12 øre, nå er under kontroll av kraftbørsspekulanter. Nå betaler folk det mangedobbelte, men vannkraftverkene produserer en kWh for akkurat den samme prisen som før ACER, ca 12 øre. Det er ran på høylys dag. Russerne for skylden, for strøm prises etter den høyeste prisen på gass, enda det var EU som stengte kranene for å sanksjonere Russland, ikke russerne.

  Den globale storkapitalens mål er å eie alle alle lands landressurser og aktiva. Utenfor Europa, i Nord- og Sør Amerika og Afrika, har de bare kunnet kjøpe opp kraftverk og kraftnett, eller overtatt dem som betaling etter å ha forgjeldet utviklingsland. For kunne overta kontroll og eierskap av statlige kraftverk og energinett i europeiske land, krevdes politisk sluhet.

  Overnasjonale avtaler og traktater som hovedstrømpresse og media og politikerne, i den rekkefølgen, presenterer som til beste for befolkningene: EU og EØS. Men egentlig globalistiske prosjekter, det er storkapitalens gradvise og trinnvise overtakelse av landressurser og infrastruktur. Privatisering, forkledd som EU-direktiv, EU-kommisjonen vil for eksempel privatisere helsevesenet i alle EU-land.

  Det er bare hjemfallsretten som gjør at det norske folk fremdeles eier vannkraften, og det er antagelig bare en utmelding fra EØS som kan hindre at finansfolket også tar over eierskapet. Vannkraften er det sentrale i det norske arvesølvet, helt avgjørende for at vi kan ha industri, næringsliv-hav-og landbruk i et land hvor nesten halvparten ligger under polarsirkelen.

  Før energiliberaliseringen og ACER kostet en kWh det samme, produksjonskostnad pluss vedlikehold uansett sprengkulde eller ikke. Nå når kraftspekulanter på en børs i Europa bestemmer prisen, er strømmen dyrest når svake grupper, arbeider-og lavere middelklasse trenger den mest. Rovdyrkapitalisme. Når de utgjør flertallet i samfunnet, hvorfor avsetter de ikke det korrupte Stortinget, og innsetter politikere som representerer folk og lands interesser i stedet?

  Et folk som holdes i uvitenhet kan lett forledes til å tro at «globale løsninger», som egentlig bare gagner den globale storkapitalen, er det beste. Det er ikke merkelig at finansfolket anser presse- og mediamakten de eier som den viktigste makten. Men det er bare når en nasjons folk, som Norges, selv har selvråderett og suverenitet over sine egne landressurser, fossefall og elver til energiproduksjon som vannkraft, olje, gass og nå også enorme metall- og mineralforekomster, at velstanden kan beholdes og fordeles. Vi må snarest melde oss ut av EØS og andre overnasjonale avtaler som tilsidesetter nasjonale regjeringer.

  Svar
  • En perfekt gjennomgang av virkeligheten. Men det hjelper ikke med nye partier heller. 10, 20,30,ja 49 prosent velgeroppslutning er ikke nok. Tipper man over 50 prosent har man likevel hele det gigantiske, hjernevaskede byråkratiet å beseire. Tror ikke folk flest skjønner hvor godt dette kuppet er planlagt. Filmen «Armageddon» med Bruce Willis renner meg i hu. Når presidenten spør Willis om konsekvensen og omfanget av worst case scenario: -Total sir!

   Svar
 • «..der vi som eier og produserer strømmen egentlig skulle betalt 12-15 øre pr kWh for strømmen vår. »

  ‘ Det er billig å produsere strøm når du ikke betaler for verken kraftverket eller drivstoff. Ifølge NVE er kostnaden for å drifte et vannkraftverk så lav som 4 øre per kWh.’
  nettavisen.no/okonomi/strommen-koster-15-ore-a-produsere-hvorfor-betaler-vi-over-7-kroner-for-den/s/5-95-1555281

  Men når strømmen/vannkraftenergien sendes på en europeisk børs så betaler vi altså for stømmen vår, i Norge, i Euro!
  Og betaler CO2-avgift i tillegg , fordi vi kjøper strømmen tilbake fra kull/gasskraftverk.

  Resten av mafia-strømprisene innbyggerne må betale i vinterlandet Norge kommer fra avgifter som ‘våre’ myndigheter legger på innbyggernes egen-nedbetalte vannkraft gjennom 50 år.

  Hvis ikke strømprisen hadde blitt satt opp/stjålet av våre politikere hadde både innbyggere og eksisterende næringsliv kunnet drevet på samme måte som tidligere. Med samme priser/lønninger.
  Nå måtte selvfølgelig alt at produksjon, transport og lagerhold i Norge øke prisene.

  Selvsamme politikere og deres penge-økonomer proklamerte deretter ‘inflasjon’.
  (Løgn igjen – det var kun prisøkning grunnet strømavgiftene, men FED/amerikanske bankkarteller ønsket dette for å få ned amerikansk underskudd.)
  – For å begrunne rente- økning. . – For å få NED prisstigningen! ;-)

  Uten politikere ( Ap/Sp/Høyre spesielt) hadde vi altså:

  1. Ikke fått mafia-strømpriser.
  2. Ikke fått økte priser generelt
  3. Ikke fått økte renter.
  4. Ikke fått redusert nødvendig boligbygging.
  5. Ikke fått konkurser i byggebransjen og smånæringslivet.

  Hvorfor stormer ikke norske innbyggere Løvebakken ( Bastillen) og henretter storbonden/godseierskapet ?

  Hva må skje før?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De fleste forstår nå at det er sprøyt det som serveres.

Ukrainere tror ikke lenger på landets krigspropaganda.

Forrige innlegg

Virkeligheten stivpyntes:

Antallet vaksinerelaterte dødsfall kamufleres.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.