POSTED IN Klima

En klimaoppsummering for 2021:

Ingen tegn til klimakrise.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Rapporten Klimastatus for 2021


Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

Professor Ole Humlum har utgitt sin årlige rapport om klimastatus for året 2021. Hovedkonklusjonen er: «Empiriske observasjoner over tid viser ingen tegn på klimakrise». Kloden er i god balanse langt innenfor kjente, historiske variasjoner.

Professor Ole Humlum samler klimarelaterte observasjoner og målinger fra anerkjente databaser og øvrige kilder og utgir månedlige oppdateringer (climate4you.com) presentert i bilder, grafer og tekst. I de senere år har han også utarbeidet en årlig status, «The State of The Climate». Hans gjennomganger har fått betydelig anerkjennelse og siteres stadig oftere nasjonalt og internasjonalt. Nå er oppsummeringen for 2021 publisert hos GWPF.

______________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
______________________________________________________

Humlum kommenterer de presenterte data og sammenhenger mellom dem over tid, benytter ikke modellberegninger eller teoretiske hypoteser som IPCC, men baserer seg på de viktigste observasjoner og sammenhengen mellom disse over tid. Det gir et bilde av klima (variasjoner/tendenser over tidsrom på 20-30 år eller lenger) som skiller seg fra IPCC og medienes hyppige fokus på værfenomener.

For interesserte er lesingen av rapporten meget opplysende. De viktigste konklusjoner er omtalt nedenfor.

Hovedkonklusjoner

«Empiriske observasjoner over tid viser ingen tegn på klimakrise».

For hovedtemaer presentert nedenfor fremkommer at klimaendringene ligger innenfor rammen av historiske variasjoner og i stor grad følger tidligere variasjonsmønstre og sykluser fra tiden før menneskeskapte utslipp kunne ha nevneverdig betydning.

footprint in snow
Klimakrisen, finnes den bare i mediene?

Videre bringer Humlum på banen noe så sjeldent (innen klima) som usikkerhetsvurderinger og omtaler også den ekstra temperaturstigning i historiske data forårsaket av administrative justeringer som myndighetsfinansierte laboratorier foretar. Likeså omtales de mange rapport- og mediefremstillinger som starter i et minimum og viser økning, mens dette ikke fremkommer fra den helhetlige tidsserie som viser periodiske variasjoner over lengre tidsrom.

Hovedfunn

Rapporten omhandler kapitler med hovedtema om klima og kan kort oppsummeres:

Atmosfæretemperaturer: Ulike aspekter av lufttemperatur, inklusive grafer, behandles over 16 sider. Siden 1979 (start satellittmålinger) har lavere troposfæretemperaturer økt over både land og hav, men tydeligst over land. Siden 1995 har stratosfæren hatt tilnærmet konstant temperaturnivå. En hovedobservasjon er at variasjoner i global middeltemperatur domineres av vekslingen mellom varm El Niño og kald La Niña fase (KN 120) i det ekvatoriale Stillehav. Dette gjenspeiler primært en naturlig redistribusjon av energi mellom hav og atmosfære som kan spre seg langt ut mot polare områder, men det er ikke en endring i klodens energitilstand.

Den enkleste forklaring på temperaturøkningen mellom 2016 og 2021 er økt solinnstråling fra mindre skydekke (observert) og eventuelle endringer av landskap (KN 312).

Arktis har hatt redusert temperatur siden 2016.

Usikkerheten i IPCCs temperaturestimater er minst 0.1 C. Systematiske feil som kan forbindes med et stort antall justeringer, valg av lite representative stasjoner (byoppvarming og preferanser hav/land, høytliggende, fjerntliggende) vil øke feilmarginene. Administrative justeringer til høyere verdier mellom år 1900 og 2000 (0.21 C, GISS) representerer halvparten av målt temperaturøkning.

aerial photography of clouds
Vanndamp i form av skyer

Drivhuseffekt fra vanndamp og CO2: Vanndamp er en meget kraftig drivhusgass i atmosfæren (KN 307), mens CO2 er svak (KN 297KN 300) både på grunn av absorpsjonsspekteret og mengde (3 % i snitt versus 0,04 % for CO2). Atmosfærens vanndampinnhold viser med årene en liten stigning i atmosfærelag opp til ca. 5 km. Ved 9 km er nivået redusert siden målingene startet i 1948. Det er bemerkelsesverdig, for IPCC modellene som domineres av effekter fra økt vanndamp beregner (feilaktig) den største teoretiske drivhuseffekt i denne høyden.

Havtemperaturer: Midlere havtemperatur ned til dybde av 1900 m er med ARGO-bøyer (fra 2004) målt til + 0.07 C. Høyeste verdi er målt til +0.2 C i øvre 100 m sjikt nær ekvator som mottar størst solinnstråling. Under dette nivået er midlere økning 0.025 C (midlere havdybde er 3800 m (snl). Variasjonene er noe ulike i sørlige og nordlige halvkule. (se også KN 313).

Havnivå: Satellittmålinger, som IPCC legger til grunn, viser siden 1990 en stigning på 3.3mm/år. Tidevannsmålere ved land viser stigning på 1-2 mm/år uten noen akselerasjon i forhold til historiske data tilbake til så tidlig som 1800-tallet (KN 119). Det er tidevannsmålinger som har betydning for effekter på land, samfunnets infrastruktur og videre planlegging.

Stormer og vinder: De nyere data for akkumulert syklonenergi i globale stormer og orkaner (ACE) ligger godt innenfor rammen av observasjoner siden 1970. Figuren viser ACE for henholdsvis sydlige halvkule (øverst), nordlige halvkule (midten) og globalt (nederst) mellom 1970 og 2020. ACE varierer markant med en 3.6 års syklus (Fourieranalyse, ikke vist), men uten noen klar trend over tid. I Atlanterhavsområdet er det indikasjoner på en ca. 60-års syklus for orkaner i data siden 1851.

Figuren er hentet fra side 43 i Humlums rapport. Kilde: Ryan Maue.

Snø og is: Snøutbredelsen domineres av forholdene på den nordlige halvkule og har vært rimelig stabil siden starten av satellittmålingene i 1979. Nivået i 2021 var svært nær gjennomsnittsnivået 1979-2021 med litt økning om høsten, stabilt midt-vinters og litt reduksjon om våren.

Havis: Utbredelse av havis ligger noe under gjennomsnittlig nivå siden 1979 (start satellittmålinger), men har tatt seg betydelig opp siden 2016 da to naturlige sykluser på sydlige og nordlige halvkule begge hadde et minimum. Den brå nedgangen i Antarktis i 2016 skyldtes markant fralandsvind. Inntil da hadde isen i sør vokst hvilket kompenserte minkningen i nord.

Konklusjon

Humlums presenterte data og tilhørende grafer/bilder er en solid motvekt mot den klimapropaganda som gjennomsyrer IPCCs, myndighetenes og medienes fremstilling og retorikk. Det er ingen klimakrise. og viktige effekter gjenspeiler primært naturlige variasjoner. I dagens kritiske matvaresituasjon er høyere temperaturer og mer CO2 en velsignelse for økt matvareproduksjon.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Guy Bowden

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Sveinung
  3 mai 2022 8:48

  Klimakrise er noe politikere har skapt og som journalister budbringer for å få aksept for å loppe folk for mer penger i det grønne skiftet. Og det er utrolig hvor godt det virker og hvor mange som ikke tenker selv og stiller kritiske spørsmål til det som åpenbarer seg for oss alle.

  Kloden blir kaldere!

  Vintrene blir lengre og somrene korte og hektiske. Vi, menneskene, er slik sammenskrudd at om her er åtte mnd. med vinter en mnd. med høst og en med vår, så husker vi bare de to øvrige med sol og sommer.
  (Puh … dette har vært den varmeste sommeren i manns minne).

  Pleier å si at jeg har en glimrende hukommelse, men at den varer veldig kort

  Les FAKTA OM KLIMA av Gregory Wrightstone. Her er værdata for flere millioner år tilbake i tid. (Iskjerneboring på Grønland har avslørt mye om hvordan været var «før i tiden»)

  Svar
 • Northern Light.
  3 mai 2022 14:08

  VED HJELP AV FN KAN STORKAPITALEN FÅ EIERSKAP OG FULL KONTROLL OVER VERDENS MATPRODUKSJON.
  World Economic Forum (WEF), en interesseorganisasjon for flere tusen av de største og rikeste multinasjonale selskapene, ble slått sammen med Forente Nasjoner for et par år tilbake. Uten at medlemslandene ble tatt med på råd i FNs generalforsamling, og uten at det ble en førsteside sak i hovedstrøms-pressen, det har bare blitt omtalt bare i notisform. De aller fleste av befolkningene i FNs medlemsland vet ikke engang om det.

  WEF representerer også de store agrobusiness selskapene, som styrer og kontrollerer 80% av verden kornhandel, de er ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, Louis Dreyfus Company og Glencore Agriculture. Nå kan en også legge til Gates Foundation, Gates er nå snart en av de største eiere av dyrket mark i USA, og propaganderer kraftig for genmodifisert matproduksjon.

  Den globale storkapitalens mål er å få full kontroll over matproduksjon, distribusjon av mat, salg og pris. Nå som WEF er i FNs organisasjon, kan de påvirke FNs klimapolitikk til å kvitte seg med småbønder som leverer maten lokalt. Det kan skje ved at FN legger utslippskrav på sine 193 medlemsland, CO2 per dekar, som ikke småbønder kan klare med en dieseldrevne maskiner, og landene må ta over, ekspropiere og kjøpe matjorden fra bøndene, og gjøre det om eller legge det til gigantiske industribruk eid av storkapitalen med elektrifisert maskinpark og for GMO-matplanter.

  Det er ikke uten grunn at Gates har kjøpt opp over 110 000 dekar jord i USA. GMO-mat og syntetisk kjøtt er hans neste store investering. Han sier: «Vesten må slutte og spise kjøtt». Les, vestlige lands befolkninger må kjøpe hans GMO-mat og kunstige kjøtt i stedet.

  De gigantiske argobusiness-selskapene har drevet «Landgrabbing» som betyr oppkjøp av dyrkbar jord og drikkevannskilder i flere tiår. først i u-land, ofte ved at landene først har blitt lurt til å ta opp enorme lån i Verdensbanken (WB) og IMF. Lån med betingelser som at utenlands kapital kan få få kjøpe dyrkbar jord.
  «Verdensbankens sentrale mål er å hindre andre land i å dyrke sin egen mat. Det er hoveddirektivet. Den vil bare gi lån til land for å tjene utenlandsk valuta, og den har insistert helt siden 1950 på at land som låner fra den, må omforme landbruket til plantasjeeksportavlinger for å dyrke tropiske avlinger som ikke kan dyrkes i USA av miljø- og værmessige årsaker.

  Og landene må ikke dyrke sin egen mat og må ikke foreta jordreformer eller ha småfamiliebasert jordbruk. Så Verdensbanken insisterte på at de skulle ha utenlandsk eid agribusiness i store plantasjelandbruk. Og det betyr at land som har tatt opp landbrukslån ikke kunne bruke dem for å produsere sin egen mat.

  Det har vært for å konkurrere med hverandre for å produsere tropiske eksportavlinger mens de er stadig mer avhengige av USA for matforsyning og korn. Og det er en del av hjørnet de er blitt malt inn i som kommer til å skape en slik global hungersnød denne sommeren». Kilde Michael Hudson.

  Svar
 • Magne Botnedal
  3 mai 2022 14:55

  Nettavisen har i dag en artikkel om løsningen på dagens energiutfordringer. Alle kommentarene går mot den politisk korrekte holdningen til temaet, selvsagt også mht havvind og nedsiden med dette. La inn denne kommentaren, som ble slettet av Amedia-avisen:
  Steigan, har en artikkel om hva havvind og kabler gjør med økosystemene, noe det er ganske utrolig at ikke miljøorganisasjonene har fanget opp. Men de er så religiøst opptatt av klimagalskapen, at de ikke kan se hva som er virkelige utfordringer
  https://steigan.no/2022/05/vindturbiner-til-havs-hva-skjer-med-livet-pa-bunnen

  Svar
 • Northern Light.
  3 mai 2022 16:24

  Monsanto-Bayer og Bill Gates slår seg sammen, de vil kontrollere hele matforsyningen.

  Monsanto Corporations drev en ødeleggende kamp mot bønder i løpet av 1990-tallet. Deres genmodifiserte frankenstein-mat og deres nevro-toksiske plantevernmidler fikk regjeringen til å påby sertifiseringsstandarder for matvarer. Men på grunn av Big Pharma, Bill Gates og medias hjernevasking, står Monsanto fortsatt sterkt og er klar til å ta fullstendig kontroll over matforsyningen ved hjelp av de samme mektige familiene og stiftelsene som allerede kontrollerer pengesystemet og energiforsyningen.

  Planene deres er omfattende beskrevet i en nylig rapport publisert på Corey’s Digs. Innendørs «vertikal matproduksjon», som er en svært innovativ og effektiv metode, blir finansiert av Bill Gates og lansert av World Economic Forum som en erstatning for konvensjonelt utendørs jordbruk. Aerofarms er bransje-lederen innen vertikalt jordbruk, og de utviklet også det første CRISPR-genmodifiserte planteproduktet og samarbeidet med NIH for å produsere proteiner for de dødelige Covid-vaksinene.

  Aerofarms gjør det klart at de ikke er konvensjonelle gartnere. De handler om syntetiske matprodukter, som helt klart er trenden i denne voksende industrien. Monsanto lager spesialtilpassede genetisk modifiserte frø for disse vertikale gartneriene, og University of California utvikler et plantebasert mRNA-vaksine som disse gartneriene kan dyrke i salathoder, og som tilfeldigvis er hovedavlingen til disse nye gartneriene. Disse GMO-gartneriene leverer allerede mat på store utsalgssteder, inkludert Kroger, Walmart og Whole Foods, og har enorm vekst.

  Og det er ikke bare ferskvarer som blir genmodifisert. USDA og FDA har allerede godkjent genetisk modifisert grisekjøtt, laks og storfekjøtt. Og de har godkjent syntetisk laboratorie- fremdyrket kjøtt. Bill Gates’ Good Food Institute planlegger kunstig kjøttproduksjon med $10 millioner i støtte fra USDA.

  Men for å gjøre Big Pharma-matforsyningen deres til den nye amerikanske standarden, vil de trenge en stor krise. Som de har fått med at nedstengningene i 2020 ødela forsyningskjeden, og som ble ytterligere ødelagt av amerikanske sanksjoner mot Russland. Dette har forårsaket en matforsynings-krise. Legg dette til at 16 matfabrikker i USA på mystisk vis har blitt ødelagt de siste ukene, også flere gjødselanlegg og dette skjer under en stor krise for levering av gjødsel.

  For å gjøre vondt verre tvinger Union Pacific Railroad fram en reduksjon på 20% i leveransene fra verdens største gjødselselskap. Og når folket krever en løsning, så viser det seg at Bill Gates har investert stort i alternativ gjødsel og er også en hovedaksjonær i Canadian National Railway, som hevder at de hjelper gjødselmarkedet å vokse.

  Kanskje det er Bill Gates og Monsanto som melder seg frivillig for redde alle med deres nye genmodifiserte bakteriegjødsel? Og kanskje det vil bli et tilbakeslag for dem slik det ble i Afrika, for etter 15 år med forsøk på å hjelpe, oppnådde Gates og Monsanto bare å øke sulten med 31 %. Men det er visst greit, fordi Monsanto-Bayer og Gates kommer sultne befolkninger til unnsetning med deres Big Pharma-matfabrikker, og med en splitter ny mRNA vaksine-salat. Og som om dette ikke var ille nok, er det uttalte målet for denne nye frankenstein-matindustrien å gjøre all mat sporbar, og det betyr å injisere all den kunstige maten med nanoteknologi.

  «Den som styrer matforsyningen kontrollerer folket, den som styrer energien kan kontrollere hele kontinenter, den som styrer pengene styrer verden.» Sitat av Henry Kissinger.

  Fra Global Research, publisert 2 Mai, 2022. Skrevet av Greg Reese.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Big Pharma Set to Control Entire Food Supply. Monsanto-Bayer and Bill Gates Join Hands.

  Kommentar:
  Det som ofte ikke nevnes med GMO-mat er at den er patentert, som vil si at selskapet som har fremstilt et GMO såkorn også eier det. Det kan gjøre at de gigantiske agrobusiness-selskapene også kan få eierskap til all såkorn og frø, ved at de for eksempel hevder at «GMO planter har lavere utslipp» og kan få FN/WEF til å utforme matdirektiver som påbyr bruk av GMO matplanter. Det er et globalt kupp av matproduksjonen vi er vitne til. Ikke for «helse, sikkerhet og klima» som er fortellingen som folk skal tro på, men for profitt og total kontroll på befolkningene.

  Svar
  • En annen hensikt med GMO er å hindre bonden i å legge av såkorn til neste års avling. Såkornet er sterilt, så om du tar av en potet/frø til neste setting/såing så er det ikke mulig å få det til å vokse. Dette må kjøpes av de som har sikret seg patentrettighetene. Og det du kjøper og sår, vokser bare denne ene gangen. Neste år er det påan igjen.

   Et lite utdrag av artikkel på nyhetsspeilet: (fra 2014) Der er mye info å finne om temaet, som bare blir mer og mer aktuelt.

   «Sterke krefter har i lengre tid forsøkt å påtvinge menneskehetens millioner, usunn GMO-mat, særlig i vestlige land som USA.

   Utvikling av GMO-vekster (Genetically Modified Organism) gjennonm såkalt genetisk engineering dreier seg om å ta gener fra en art og tvinge disse inn i en ny art. Dette er noe naturen ikke kan gjøre selv.

   GMO akselererer aldringen, endrer kolesterol og insulinreguleringen, forårsaker svulster, diabetes, ødelegger indre organer og fordøyelsen. Det er massive følgeskader. Sammenhengen mellom GMO-mat og negative helseeffekter er udiskuterbare.

   GMO-mat utgjør en alvorlig helserisiko på områder som f.eks. (bryst)kreft, allergier, immunforsvar, bukspyttkjertel, reproduktivitet, samt metabolsk, fysiologisk og genetisk helse.
   Det øker forekomsten av (bryst)svulster og risiko for nyre- og lever-problemer i rotter.
   Rotter foret med GM-korn dør. Rotter som fores med GM-mat (Genetisk Modifisert mat) har fått langsommere vekst, mindre hjerner, lever og testikler og ødelagt immunforsvar i løpet av 10 dager.

   Det er økt forekomst av nedsatt intelligens, autisme, genetiske skader, dødelige allergier og immunproblemer, også autoimmune, hos mennesker.

   Monsanto har hindret merking av GM-produkter i USA».
   (Videre er mye av informasjonen fra 2014 fjernet fra nettet).

   Den gang som nå, så ble/blir dette kalt konspirasjonsteorier. Jeg tror det er enda flere konspiratører som kommer til å få rett – enda en gang …

   Svar
 • Joda,befolkningsreduksjon er bra å sette fokus på og Sveinung og Nordlyset gjör en bra jobb synes jeg med å belyse deler av hvilke djevelske metoder denne overklassen bruker for befolkningskontroll.
  Det jeg synes er rart,det er at de ovennevnte herrer ikke vet at befolkningsreduksjon har värt på programmet i evigheter.
  Ett av disse programmene er kjent under navnet Planned parenthood og jödinnen Margareth Sanger er kjent som dets skaper.
  Nå er det allikevel ikke slik,planned parenthood ble klekket ut av Alva og Gunnar Myrdal og videreutviklet av RFSU også kjent som RFSL,mest kjent for sine kondomer.
  Jeg kan med hundre prosent sikkerhet si at Alva og Gunnar og RFSU og RFSL er svenske,hva nå det måtte bety.
  Kanskje Nordlyset og guttungen kunne utdype hva planned parenthood har betydd for befolkningsreduksjonen i verden siden dets begynnelse ?.
  Dere har jo kunnskaper om så mangt,så da venter jeg med spenning på opplysende informasjon fra dere.

  Svar
 • Det er vel og bra og veldig trygt å kommentere det som skjer veeeeldig langt unna,litt mer utrygt blir det om vi kommenterer driten som skjer i våre egne land og kommentarfeltene er som vanlig mest opptatt med det som er laaaannngt unna.Å dokumentere sannhet er f.eks ikke å angripe kreti og pleti med subjektive meninger om en politikers utseende eller offisielle politikk,da er det vel bedre å opplyse om maskeraden politikerne holder på med og deres desperate forsök på å skjule deres oppdragsgivere og eiere,da tror jeg vi hadde kommet noen vei,men om folk trenger andre til å tenke for seg,da blir det som det blir,ett tyranni gjennomfört av et fåtallsstyre som i tillegg er private eierinteresser og som aldri har tjent andre enn seg selv.

  Svar
 • Ta f.eks det Sorosstyrte open society,i styret for open society sitter en Daniel Sacs,han er bror av Fanny Sacs som er inngiftet med en pur ekte Wallenberg,men det henger ikke sammen,nei langt ifra.
  Eriksson konsernet er havnet i en fryktelig klemme for den ene korrupsjonsskandalen etter den andre,tett fulgt av Swedbank og SEB for skandaler om hvitvasking av penger over hele verden og jomen går ikke de samme navnene på de involverte som f.eks Bildt,Wallenberg,Reinfelt,Lundin og med den skjulte adelen i Sverige lurende som bakteppe,men ikke om de vise menn vil se på sine egne,de laaangt borte er det bedre å holde fokus på.
  Men nå ruller det på,det vil bli vanskelig for sirkusartistene å fremstå som sannferdige og innsiktsfulle.
  Volvo,jeg ruller og ruller.

  Svar
 • Petter Stordalen,Gulbrun Stordalen,Rökkes Aker og dets innsats for sikkerheten på Guantamo,Ghb og madam Kolonowski eller hva denne dama het,men i Stockholm bodde hun og GHB fikk mange av sine direktiver og oppläring derfra.Nei,nå snakker vi heller om noe koselig,noe laaaaangt herifra.

  Svar
 • Vi kan jo snakke om Bolsjevismen og hvem som sto bak og finansierte faenskapet i Sovjetunionen.Kanskje kan Björnar Bolsjöy öse ut av sin kunnskap og visdom,jeg så han har gjort comeback.

  Svar
 • Doktor Gro,eugenikkeksperten som ble WHO sjef finansiert av Verdens Oligarker kan vi jo snakke om,nei forresten Gro er God,vi fikk jo Grodagen.

  Svar
 • Vi kan snakke om Gro,s venner,Willy Brandt og klimahysteriets frontmann som hun hadde en koseprat med på riksdekkende Tv om isbreer som forsvant og slikt,det er lenge siden det,de har strategisk planlegging som strekker seg årevis tilbake i tid og og ingen tenker på det,at alt var planlagt.Al Gore var hans navn.Folket hadde ingen aning om hva som skulle ramme dem tiår etterpå.Nei folket går til valg i håp om at falskspillerne skal löse deres problemer som falskspillerne selv har skapt.

  Svar
 • Vi kunne snakke om glassmesterns barn.Disse barna som er ute dag og natt og ödelegger folks liv og leven.Eksempler på hvem disse barna er er f.eks barnevern,mattilsyn,politi og domstol mm.Alle veier förer til Rom heter ordspråket,så hvem leder disse barna ?.Hvem er glassmesteren ?.
  Nyhetsspeilet som Svenn Ung er så glad i,er ikke det der umerologene ,astrologene,flat eartherne,romvesenfolket og 6 dimensjonstenkerne gjemmer seg ?.Kan de väre noen av glassmesterns barn ?.
  Jeg bare spör ?.
  Norgesspartiet og Norgesavisen er representanter for noe brunt og ekkelt synes jeg,der gjemmer seg mye vigridfolk og man kan gjennom disse barna få höre mye fint om Nazisme,fascisme,quisling og sånt fint,der finnes masse fine lenker til enda flere barn av glassmestern,fint innpakket i flotte ord.
  Men hva vet jeg,jeg som bare er en kvise på samfunnets rumpe.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skylder på Russland for egen politikk.

Legger Biden-administrasjonen opp til matvarekrise.

Forrige innlegg

Covid19 og vaksiner

Stor økning i dødsfall etter at vaksinasjonsprogrammet begynte

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.