POSTED IN Diverse

Det skjer mye i verden nå.

Kortnyheter med en annen vinkling.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Kortnytt veke 26

Voltaire, International Newsletter – N°47 – 30 June 2023. Nyhetene er bak en betalingsmur på Voltairenet.org.

USAs etterretning publiserer rapport om Wuhan-laboratoriet 

Directøren for US Intelligence, Avril Haines, publiserte ein rapport om dei potensielle koplingane mellom Wuhans Institutt for virologi og opphavet til Covid-19 («The Potential Links Between the Wuhan Institute of Virology and the Origin of the COVID-19 Pandemic«). Dokumentet seier at Covid-19 sannsynlegvis har naturleg opphav, medan Energidepartementetes etterretningskontor og FBI meiner at det lekka frå Wuhan-laboratoriet.

Vi minner om at P4-laboratoriet i Wuhan er tilknytt Verdshelseorganisasjonen (WHO), og ikkje den kinesiske staten. Der har dei forska på mange virus, inkludert SARS-CoV, som Kina ser på som eit US-amerikansk biologisk våpen. Avisa The People’s Daily kommenterer: «USA må straks slutte å politisere og militarisere debatten rundt opphavet til Covid, slutte å leite etter syndebukkar og svare på spørsmåla om deira rolle i spreiinga av viruset. Dei må adressere det internasjonale samfunnets legitime uro, dele data med WHO om dei første mistenkte tilfella i USA, avsløre kva som skjer på Fort Detrick og i USAs biologiske laboratorium rundt om i verda.»

Ungarn er imot ukrainsk EU-medlemskap 

Ungarn er imot at Ukraina skal få EU-medlemskap så lenge landet ikkje respekterer Europarådets krav om minoritetsrettar. I sin rapport om Ukraina datert 12. juni 2023, gir Venezia-kommisjonenfleire «rekommendasjonar». Desse inkluderer utviding av «alles rett til å organisere arrangement på minoritetsspråk» og fjerning av «plikta til å tilby omsetting til ukrainsk ved offentlege arrangement om dei besøkande ber om det».

Zelensky-administrasjonen har annonsert stenging av hundre ungarske skular i Transkarpatia. I møte med ungarsk opposisjon, forsikrar dei om at tiltaket ikkje vil tre i kraft med det første.

EU vedtar utanomterritorialitet for sine unilaterale tvangstiltak 

EU, som allereie praktiserer unilaterale tvangstiltak (feilaktig kalla «sanksjonar») har bestemt seg for å i tillegg bruke prinsippet om ekstra-territorialitet, som også er eit brot mot Folkeretten. Brussel vil svarteliste tredjelands selskap som er mistenkte for å gjeneksportere forbodne varer til Russland, eller for å vere involverte i aktivitetar som t.d. maritim transport av russisk olje. 87 selskap som er anklaga for å «direkte støtte» det russiske militær-industrielle komplekset, med hovudkvarter i Armenia, Kina, UAE, Usbekistan og Syria, har blitt lagt til svartelista. «Ein kan neppe forvente at Brussel vil oppmode tredjeland til å slutte seg til sanksjonane via diplomatiske vegar. EU tyr alltid heller til svartelisting og tvang,» kommenterte Russlands EU-ambassadør Kirill Logvinov. 

Ukraina sel samlinga si av russisk kunst

Ifølge sjefen for den russiske utlandsetterretninga (SVR), Sergei Narysjkin,har styresmaktene i Ukraina bestemt seg for å eksportere kulturskattar. Det er eit brot på Den internasjonale konvensjonen for vern av kulturverdiar i tilfelle av væpna konflikt. Denne forbyr fjerning av kulturskattar frå eit land i krig.

• 70 måleri vart overførte frå Det nasjonale kunstmuseet i Kiev til Thyssen-Bornemisa Museum i Madrid i november 2022. • 11 kunstverk, inkludert fem ikon og elleve måleri vart overførte frå Det nasjonale museet for ukrainsk kunst i Kiev til Louvre Museum i Paris. • Det blir forhandla om fleire overføringar til Vatikanet og Tyskland. 

Et ikon, av gresk eikon, er i kristendommen et maleri med religiøst motiv, vanligvis utført på en treplate. Ikoner er tradisjonsbundne og har en kristen ikonografi. I Den ortodokse kirke spiller ikonet en svært viktig rolle som forkynnelse av Guds ord i form, farge og skjønnhet. Wikipedia

«Den globalistiske eliten, kjend for å notorisk tileigne seg andre sine gode, intensiverer sin innsats for å plyndre Ukraina. Om dei før har vore tilfredse med finansielle og materielle ressursar, inkludert korn og jordbruksland, så angrip dei no ortodokse heilagdommar på ukrainsk territorium,» sa Sergei Narysjkin. Ifølge han skal denne operasjonen vere organisert av International Alliance for the Protection of Heritage in Conflict Areas (ALIPH), leidd av den US-amerikanske samlaren Thomas Kaplan. Sjefen for den ukrainske ortodokse kyrkja, metropolitan Onufriy av Kyiv, skal ha blitt fortald at ikon, objekt for gudsdyrking og relikviar berre temporært blir overførte, «inntil normalisering (?) av situasjonen i Ukraina».

Engelsk blir snart administrasjonsspråket i Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelensky har lagt fram for Verkhovna Rada (parlamentet i Ukraina) eit hasteutkast til ei lov som skal heve det engelske språket sin status til landets «språk for internasjonal kommunikasjon». Dersom parlamentet vedtar lova, blir det obligatorisk for lokale styresmakters sjefar og varamenn, militære offiserar, påtalemakta, skatt- og tolltenestemenn, politifolk i over- og mellomskikt, seniortenestemenn i andre juridiske byrå og sivilforsvaret å meistre engelsk godt. Denne reformen kjem på eit tidspunkt når administrasjonen ikkje lenger brukar minoritetsspråk.

Ytre høgre entrar Finlands regjering 

Vilhelm Junnila

Vilhelm Junnila, parlamentarikar for Sannfinländarna, har blitt utnemnd til økonomiminister. Media har merka seg koplingane hans til Den nordiske motstandsbevegelsen (eit nynazistisk parti som er forbode etter Høgsterettsdom) og spøkane hans om talet 88 (som refererer til initiala i ’Heil Hitler’). Jussi Halla-aho, tidlegare medlem av den nasjonalistiske gruppa Suomen Sisu og partileiar for Sannfinländarna i nokre år, vart vald til Riksdagspresident. For 20 år sidan vart han i finsk høgsterett dømt for «egging til rasehat» og «brot mot religionsfridommen».

Israel ser mellom fingrane med «jødemordarar» 

Israels ambassadør til Ukraina, Michael Brodsky, gav eit intervju til Israels russisk-språklege internett-kanal Iton TV. Han sa: «Sjølvsagt likar vi ikkje desse heltane [Bandera sine menn], men for majoriteten av ukrainarar er dei heltar som kjempa for uavhengigheit … Derfor skulle det vere ukorrekt å sette vilkår for støtta vår til Ukraina (…) ved å kreve at dei sluttar å omdøype gatene sine eller slutte å kalle Bandera eller Melnik for heltar.» Talskvinna for det russiske utanriksdepartementet, Maria Zakharova, kommenterte: «Ingen fortener slike heltar. For dei er ikkje heltar. Dei er skapningar frå Helvete, og det er ikkje ein identitet, men ei skam for det ukrainske folket. Det er ei glorifisering av nazismen.»

I Zelenskys hovud stammar den ukrainske grunnlova frå 1700-talet 

I høve 27-årsjubileet for Ukrainas grunnlov (Konstitusjonen), leverte president Volodymyr Zelensky ein fargerik tale i Verkhovna Rada. Han prøvde å kople den noverande grunnlova med den til kosakkanes Hetman, Pylyp Orlyk, på 1700-talet. Denne referansen har den fordelen at den slettar opphavet til den noverande lovteksten, som har ein eksplisitt rasistisk paragraf som vart innført under Slava Stetsko, kona til nazi-statsministeren og copresident for World Anti-Communist League. Denne paragrafen slår fast at «å bevare den genetiske arva til det ukrainske folket, er Statens ansvar».

Vidare gjer denne referansen det mogleg å omskrive historia: Pylyp Orlyk sitt dokument er ikkje strengt tatt noka grunnlov, og har aldri blitt brukt til det. Tittelen er «Pakter og lover om rettar og fridommar for Saporosje-arméen» (Orlyks kortversjon på latin blir på WikiMedia framstilt som ei grunnlov, men tittelen er: Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporovien sem Conventorum,«Innhaldet i traktatane mellom hertugen og hæren til dei zaporozhianske konvertittane, i eit kortfatta kompendium». Også Harvards Ukraina-ekspert kallar dokumentet ei grunnlov, der forfattaren sjølv kallar det for «pakt» og «dokument»). Dokumentet avgrensar prerogativet til hetman’en, stadfestar spesialstatusen til kosakkane og stadfestar politisk og geistleg separasjon frå Moskva. Dokumentet set også eit mål om å utrydde jødane.

Soldatane som hadde gått i teneste under Pylyp Orlyk var Khazarar som avviste både statsjødedom og Kievsk Rus. Territoriet han gjorde krav på, inkluderte austre Ukraina, vestre Kasakhstan, nordvestre Usbekistan, austre Tyrkia, Georgia, Armenia og Aserbajdsjan. 

I 2021 vart ein kortfatta versjon av «Pakter og lover» lånt ut av Sverige for å bli synt fram i St. Sofias Katedral i Kiev som ein del av feiringa av 30-årsjubiléet for uavhengigheita. 

Nord-koreanarar spionerer ikkje på det ein trur 

Cyber-etterretningsfirmaet Recorded Future seier Nord-Koreas cyber-spionar prioriterer cyber-spionasje over destruktive digitale angrep. Av 273 operasjonar dei utførte gjennom dei siste 14 åra, var prioritetsmåla deira frå øvst til lågast: styresmakter, kryptovaluta, media, tradisjonell finans og, til sist, forsvarssektoren. [I ein tidlegare rapport (frå 2017?) skreiv dei: Frequently, senior political leaders, cyber security professionals, and diplomats describe North Korean leaders or their respective actions as “crazy,” “erratic,” or “not rational.” This is not the case.] 

Egypt startar montering av MisrSat-2-satellitten

Egypts romfartsorganisasjon (EgSA) har mottatt delane til sin MisrSat-2-satellitt frå Kina. Dei skal sjølve sette delane ihop for å eksperimentere med desse materiala og vinne autonomi på området. Egypt er den første afrikanske staten som utviklar romfartsindustri.

Israel ekspanderer vidare

Israels forsvarsdepartement har annonsert at dei har godkjent rundt 5700 nye bustadar på Vestbanken. I tre-kvart av eit hundreår har Israel halde fram med å bryte FN-resolusjonane med koloniseringa si av dei palestinske territoria.

Fentanyl framleis eit stridsemne mellom Washington og Beijing 

Kina har protestert kraftig etter at USA arresterte fleire av deira statsborgarar. Dei er anklaga for å ha forsynt kartell med ingrediensar til å lage fentanyl, ei droge som bringar død og forderving i USA. Beijing argumenterer med at «den grunnleggande årsaka til narko-problemet i USA ligg innanfor landets eigne grenser. USA prøver å løyse narkoproblema sine gjennom press, tvang og illegale metodar, og brukar eksterne middel til å behandle sine interne sjukdommar. Det vil rett og slett vise seg ineffektivt.» Handelen med desse ingrediensane er fullstendig legal. Kina understrekar at deira selskap ikkje er ansvarlege for kundane sine. «I staden for å overvake sine eigne selskap og individ, har USA lagt urimelege sanksjonar på kinesiske institusjonar, illegalt sanksjonert kinesiske selskap, og ope lurt i feller og rettsforfølgd kinesiske statsborgarar. Denne vilkårlege handlemåten trampar på Folkeretten og underminerer seriøst grunnlaget for samarbeid mellom USA og Kina om narkotika-kontroll.»

Generalforsamlinga til FN splitta om «ansvaret for å forsvare»

Generalsekretær António Guterres ville legge inn i Folkeretten ei plikt for statar til å hindre masse-overgrep (Ref.: United Nations A/77/910–S/2023/409). Hans teneste føreslo: «Medlemsstatar blir oppmoda til å erkjenne relasjonen mellom utvikling og ansvaret for å forsvare og bygge på utviklingsprogram på alle område av overgrepsrisikovurdering, tidlege varsel, å vere førebudd, og respons for å unngå, redusere eller mildne overgrepsrisikomoment og deira effektar.» 

Debatten sette Group of Friends of the Responsibility to Protect, leidd av Kroatia, opp imot Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations, leidd av Venezuela («Venner av ansvaret for å forsvare» versuss «Venner av å forsvare FN-pakta»). Costa Rica kom med ein merknad om at det var underleg å sjå på korleis manglande utvikling påverkar overgrep, når ein ikkje studerer korleis overgrep påverkar, og umogleggjer, utvikling.

Russland kritiserte kraftig generalsekretærens initiativ. Dei meinte det bruker eit mote-emne til å prøve å «redefinere den berykta ’humanitære intervensjonen’» som dei tidlegare kolonimaktene likar så godt. Denne kritikken forklarer korfor Russland berre viser til Minsk II-avtalane, og ikkje gjer hevd på ’ansvaret for å forsvare’ for å rettferdiggjere intervensjonen sin i Ukraina, sjølv om prinsippet passar perfekt til nett det.

Etablering av «Register over skade forårsaka av aggresjonen til Den russiske føderasjon mot Ukraina» 

«Konferansen for deltakarar i Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine» heldt sitt konstituerande møte i Europarådet. Til stades var representantar frå meir enn 40 land. 

«Dei som har gjort krigsbrotsverk – inkludert aggresjonsbrotsverk – må stillast til ansvar, og ein må gjere rett for offera, dei overlevande, familiane til dei som ikkje overlevde og for den ukrainske staten. Forsamlinga vår understreka at rettferd og generelt ansvar for aggresjonen og dens konsekvensar ikkje kan oppnåast utan full reparasjon av skadane på Ukraina og deira statsborgarar,» sa presidenten for Europarådets parlamentariske forsamling, nederlendaren Tiny Kox. 

Konferansen valde • sin president: Sandy Moss (Permanent representant frå UK) • visepresidentane: Tanja Gonggrijp (Permanent Representant frå Nederland) og Emil Ruffer (Direktør for avdeling for internasjonal rett under Den tsjekkiske republikks utanriksdepartement) • og fungerande direktør: Markiyan Kliuchkovskyi (rådgivar for president Volodymyr Zelensky). 

Global Financial Compact France organiserte eit møte for å opprette ei Global Finans-pakt

Dei rundt femti statsoverhovuda som var til stades på møtet i Paris, var einige om at Bretton Woods-institusjonane ikkje lenger fungerer, men dei greidde ikkje einast om kva som skulle kome i staden. Det beste som kom ut av møtet, var ein avtale mellom Zambias Vestlege og kinesiske kreditorar om å kansellere landets gjeld. 

Church of England trekk seg ut av Shell

Investeringsfondet Church of England Commissioners (CCE), eigd av den britiske anglikanske kyrkja og verdt 10 milliardar pund (ca. 135 mrd. norske kroner), har bestemt seg for å trekke seg ut av oljeselskap. Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, bad kyrkjegjengarane sine om å «ta global oppvarming på alvor og følge måla i Paris-avtalen». CCE hadde eit betydeleg tal aksjar i Shell. 

Korleis går det med BRICS? 

Sør-Afrika presenterte dei 19 søknadane til BRICS-medlemskap for organisasjonens utanriksministrar. Ifølge Pretoria har dei unilaterale tvangstiltaka til USA og EU skremt mange statar frå å samarbeide med dei. Desse økonomiane er ueinsarta, og om dei hadde blitt med i BRICS, så ville det grundig ha forvandla organisasjonen frå ei koordinering av framstigande statar til ei ikkje-Vestleg blokk.

***

Litt frå Telegram:

I Belarus har dei starta arbeidet med å bygge leirar som skal huse krigarane i PMC «Wagner»

Publikasjonen Layout stadfestar konstruksjon av ein leir i Osipovichi, Mogilev-regionen for 8000 krigarar. Ifølge dei vil det bli fleire leirar.

@ukraine_watch (https://t.me/ukraine_watch/4798)

Russland og Syria starta gjengjeldsangrep mot Idlib, drap og skada fleire dusin militante

Fleire dusin Takfiri-terroristar frå gruppa Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) havr blitt drepne og mange fleire skadde, etter at syriske og russiske krigsfly gjennomførte fleire gjengjeldsangrep mot terrorist-basar og våpendepot i Syrias nordvestre provins Idlib.

Desperasjon, Falske påskot & Falske Flagg

Etter at USA laug om masseøydeleggingsvåpen i Irak og deretter iscenesette kjemiske angrep i Syria, sver dei no på å gå til krig med Russland dersom atomkraftverket som Ukraina har skote på og bomba i fleire månadar blir øydelagt… 

FN: Guantanamo-fangar får «vondsinna, inhuman, nedverdigande» behandling

Den første FN-etterforskaren som besøker Guantanamo Bay [(!)] har fordømt fangeforholda ved den US-amerikanske fangeleiren… Fionnuala Ní Aoláin fordømde USA sin praksis der som bryt mot menneskerettane i Folkeretten. Bevis som kjem fram under tortur kan ikkje brukast i retten. Mange av fangane ho møtte viste bevis for «djup psykologisk skade og liding – inkludert djuptgripande angst, hjelpeløyse, håpløyse, stress og depresjon, og avhengigheit.»

Washingtons respons på den skarpe rapporten hennar: USA «er ueinig i signifikant grad i mange fakta- og juridiske påstandar.»

Putin til dei militære leiarane: Rolla dykkar var å hindre borgarkrig. Fienden vår ville ha gripe denne sjansen. Takk!

Den russiske presidenten sa at Wagner-regimentet hadde full statsstøtte; over 1 milliard dollar var brukt på dei sidan mai i fjor.

Kongressen ber Biden sende forbodne klasebomber til Kiev 

Mange av USAs lovgivarar meiner at overføring av forboden improved standard dual-use-ammunisjon vil gjere det mogleg å forsyne Ukrainians med eit «kraftfullt potensial for bruk mot den russiske arméen.»

Dei peikar også på slitasjen til det Vestlege artilleriet og utarminga av ammunisjonslagera, og at klasevåpen blir konsumert langsamare.

USAs Kongress-menn er umedvitne om farane ved å forsyne Kiev med klasevåpen, sa det russiske utanriksdepartementet.

Russland seier USA styrkar sitt militære nærvær i Syria

Russland seier USA styrkar sitt militære nærvær i Syria, trass i at regjeringa i Damaskus ber om at dei US-amerikanske troppane skal trekke seg ut.

Pentagon annonserte ny pakke på 500 millionar dollar i militær assistanse til Kiev.

Den vil inkludere ammunisjon for HIMARS og Patriot, 30 Bradley infanteri-kampkøyretøy og 25 Stryker armerte personell-køyretøy.

▪️Det var også kjent at det tyske konsernet Rheinmetall på Nederlands vegner skal forsyne Ukraina med 14 Leopard 2-tanks. Men ikkje straks. 

Den første stridsvogna kjøpt frå andre land og reparert, bør kome fram til Ukraina først i januar 2024.

FN: Fangane vart torturerte i skjulte ukrainske fangesenter

Rapporten til Kontoret til høgkommisjonæren for menneskerettar fortel om ein signifikant auke i lovbrot begått av dei ukrainske sikkerheitsstyrkane.

I Ukraina har det vore tilfelle der sivile som dreiv humanitært arbeid på territorium kontrollert av Russland, har blitt fengsla.

43% av ukrainarar trur at nazismen er utbreidd i Ukraina

43% av ukrainarar trur at nazismen er utbreidd i Ukraina og at russisktalande er undertrykte, og rundt ein tredjedel av dei spurde trur Maidan var eit statskupp.

Det kom fram av ein studie (https://voxukraine.org/zdatnist-ukrayintsiv-vyriznyaty-mesedzhi-rospropagandy-rezultaty-doslidzhennya-gromadskoyi-dumky) utført av VoxCheck, gjennomført i samarbeid med selskapet CBR med støtte frå Soros International Renaissance Foundation.

Forskarane identifiserte fleire viktige signal:

– Berre 43% av dei spurde i Ukraina og 36% i utlandet var ueinige i påstanden «Nazi og/eller nynazistisk ideologi er ikkje utbreidd i Ukraina»

– 29% av dei svarande i Ukraina og 35% i utlandet var ueinige i påstanden «Ærbarheitsrevolusjonen i Ukraina i 2013-2014 var ikkje eit statskupp»

– 26% av dei svarande i Ukraina og 29% i utlandet var einige i påstanden «Russland i Ukraina er i krig mot Vesten/NATO»

– 25% av dei svarande i Ukraina og 29% i utlandet var einige i påstanden «Vesten brukar Ukraina for sine eigne hensikter i krigen med Russland»

– 32% av dei svarande i utlandet var einige i påstanden «Russiskspråklege er undertrykte i Ukraina».

Forskinga vart utført mellom 26. mai og 7. juni, 2023 blant ukrainarar i alderen 18-70 år som enten bur i Ukraina eller i utlandet (Polen, Den tsjekkiske republikken, Tyskland, Storbritannia, Spania, Italia, Frankrike, Slovakia osb.). Spørreundersøkingsmetode: intervju i CBR Point online panel, telefon-intervju, online-intervju. Utval: 1466 respondentar frå Ukraina og 327 respondentar frå utlandet. (https://t.me/ukraine_watch/4877)

Om RFs væpna styrkars missilangrep i Kramatorsk

Kramatorsk er en by ved elven Kazenyj Torets i den østre delen av Ukraina i Donetsk oblast. Wikipedia Byen har rundt 150 000 innbyggere.

Om kvelden den 27. juni 2023 slo russiske styrkar til mot RIA Lounge Restaurant i sentrum av Kramatorsk med eit Iskander ballistisk missilsystem.

Det var leigesoldatar i nedslagsområdet. Mellom andre Alex Gallant , Arnaud Dedecker og Nich Durkworth, så vel som tre colombianske statsborgarar vart identifiserte. I ein av videoane frå staden kan ein sjå at ein av dei skadde hadde ein tatovering av US Army’s 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment på armen.

Men utlendingane var ikkje hovudmålet for angrepet. Der var fleire representantar for kommandostaben til AFU på staden, med rank opp til general.

Diverre vart det nokre sivile tap. Lokale styresmakter har rapportert om totalt 10 døde, men det er usannsynleg at det talet inkluderer dei som var det verkelege målet for angrepet. Ofte kjem namna deira opp til overflata i dei ukrainske media etter ei stund.

USA lokkar ulike nasjonar til å bli med i AUKUS trass i åtvaringar frå Russland og Kina

US-amerikanske senior-tenestemenn seier dei forhandlar med ulike land om å legge dei til i andre fase av indo/Stillehavs-sikkerheitspakta AUKUS, midt oppe i eskalerande spenningar mellom verdsmaktene.

100 US-amerikanske leiarar stammar frå slaveeigarar

Ei gransking utført av pressebyrået Reuters har funne at over 100 US-amerikanske leiarar – loovgivarar, presidentar, guvernørar og dommarar – har forfedre som heldt slavar, og dei fleste av dei er uvillige til å snakke om banda sine til Amerikas mørkaste skam. 

Grayzone talar for FNs Sikkerheitsråd

Max Blumenthal, som driv nettstaden Grayzone, talte i FNs Sikkerheitsråd om USAs militære støtte til Ukraina, korleis den har eskalert konflikten med Russland, og kva som er dei verkelege motiva bak Washingtons støtte til Kievs proksykrig: https://youtu.be/Ddc1ix_9MII

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Stort opprør i Frankrike, men ikke i Russland (kun en mindre væpnet Wagner-protest).
  Iflg vestlige ledere (bla Macron) skulle det jo ha vært helt motsatt. Merkelig!

  Svar
 • Northern Light.
  6 juli 2023 20:08

  Kristne i Israel angripes, den ekstremistiske regjeringen ledet av Netanyahu driver etnisk rensing.

  Av Dr. Philip Giraldi.
  Del 1. Israels nye regjering er fortsatt i ferd med å ta form, men noen av de politiske endringene er så jødisk-sentriske, at de uunngåelig påvirker minoritets-samfunn som palestinske kristne og muslimer. Regjeringen blir allerede beskrevet i pressen som den «mest ekstremistiske høyrefløyen i Israels historie», men hva det betyr overlates til leseren. Flere ministere i regjeringen har ekstreme synspunkter, inkludert å oppmuntre til folkemord eller til og med fullstendig fjerning av alle ikke-jøder med makt fra landet og okkuperte territorier.

  Biden-administrasjonen, der nesten halvparten av alle er er jøder, og nesten alle i utenrikspolitikken, gjør sitt for at Det hvite hus skal underkaste seg Israels interesser. Israel sitter i førersetet, og Biden vet det, og har erklært seg som sionist. Da er det klart at Israel og USAs jødiske lobby har full kontroll over både det Hvite Hus og kongressen.

  Israel er et fint sted hvis man føler seg rasemessig og moralsk overlegen, mens man skyter arabiske barn. Trekket til den israelske regjeringen mot høyre gjenspeiles i folkemeningen. En fersk meningsmåling fra Israel Democracy Institute avslørte at rekordhøye 62 % av israelske jøder plasserer seg på høyresiden av det politiske kartet. Dette blir best forstått ved å se på profilene til flere av Netanyahus nye ministre.

  Den som oftest siteres er Itamar Ben-Gvir fra Jewish Power-partiet. Ben-Gvir, som oppfordrer til å deportere arabere, har blitt siktet for forbrytelser 50 ganger, og dømt ved åtte anledninger, inkludert én gang for involvering i en jødisk terrorgruppe. Ben-Gvir er beryktet for sine provokasjoner rettet mot palestinske muslimer og kristne, og leder marsjer av væpnede bosettere med israelske flagg gjennom arabiske kvartaler i byer og tettsteder. Han prøver å få Knesset til å vedta lovgivning som gir juridisk immunitet til alle israelske soldater for alle drap på palestinere, og presser også parlamentet til å innføre dødsstraff for «terrorister», som betyr enhver palestiner som gjør fysisk motstand mot den israelske okkupasjonen.

  En annen ekstremistisk politiker som har fått et stort departement i Netanyahu-regjeringen, er Bezalel Yoel Smotrich som har fungert som finansminister siden 2022. Smotrich er leder av Det religiøse sionistpartiet, og bor i en ulovlig bosetning i et hus som også ble bygget ulovlig utenfor selve bosetningen på den israelsk okkuperte Vestbredden. Smotrich støtter utvidelse av israelske bosetninger på Vestbredden, motsetter seg enhver form for palestinsk stat, og benekter til og med eksistensen av det palestinske folket. Han har nå fått myndighet over bosettingsutviklingen på Vestbredden.

  Selv om Israels indre fiender ofte karakteriseres som muslimer, har det minkende kristne samfunnet i Israel og det som er igjen av Palestina, også vært under økende press ettersom Israel blir mindre multikulturelt, og mer en stat kun for jøder. Økende ulovlig bosettingsvekst i stort sett kristne områder, har også truet overlevelsen til mange kristne landsbyer og tettsteder. Likevel er Israel fortsatt et hjem til 185 000 kristne palestinere, hvorav de fleste er bosatt i Nasaret, Haifa og Jerusalem. Titusenvis av mennesker med delvis eller fullstendig kristen opprinnelse, hvorav noen er gift med jøder, bor også i Israel. Utover det er det mange katolikker, ortodokse og protestantiske kirker, institusjoner, hellige steder og kirkegårder i Israel.

  Lederen av den romersk-katolske kirke i Israel, Pierbattista Pizzaballa, sa at kristne har møtt vanskeligheter siden dannelsen av Netanyahus ytre høyre-regjering i desember i fjor. Ifølge Pizzaballa har regjeringen oppmuntret ultranasjonalistiske religiøse aktivister, mange av dem er væpnede nybyggere, og noen av dem har trakassert mannlige og kvinnelige medlemmer av presteskapet og vandalisert religiøs eiendom. Han sa de føler at den kulturelle og politiske atmosfæren i Israel kan nå rettferdiggjøre eller tolerere aggressive handlinger mot kristne».

  Francesco Patton, vokteren av Det hellige land, utdypet hvordan «Vi er forferdet av de mange hendelsene med vold og hat mot det katolske samfunnet i Israel». Han beskrev vanhelligelsen av en luthersk kirkegård, vandaliseringen av et maronittisk bønnerom, urinering på hellige steder, ødeleggelse av hellige bilder og «død over kristne» blir skrevet på kirkeeiendommer, alt fant sted kort tid etter at den nye regjeringen ble innsatt. Han la til at det israelske politiet rutinemessig unnlot å etterforske slike hendelser.

  Svar
 • Northern Light.
  6 juli 2023 20:13

  Del 2. For å avgjøre om påstandene om økt vold og hatforbrytelser rettet mot kristne var sanne, sendte den israelske avisen Haaretz den 26 juni, en av sine journalister kledd som prest inn til Jerusalem sentrum. I løpet av fem minutter ble journalisten Yossi Eli «hånet og spyttet på, inkludert av et barn og en soldat. Så spyttet en 8-åring på ham, og det samme gjorde en annen soldat».

  Den amerikansk-arabiske antidiskrimineringskomiteen (ADC) har bedt om en etterforskning israelsk-amerikanske bosettere, i den nylige bølgen av vold rettet mot både kristne og muslimske palestinske byer og landsbyer. ADCs direktør Abed Ayoub har sagt at «Vi har sterk grunn til å tro at amerikanske borgere er blant gjerningsmennene til de siste brutale og voldelige angrepene». Siden 21. juni har væpnede israelske bosettere terrorisert palestinske landsbyer på Vestbredden nesten daglig.

  De har ødelagt hjem, brent kjøretøyer og drept minst én palestiner. I flere tiår har amerikanske borgere flyttet til israelske bosetninger, som de bruker som base for vold mot palestinere, alt ustraffet, ettersom det israelske politiet og hæren ikke gir araberne beskyttelse og i stedet beskytter bosetterne.

  I en annen stor hendelse, for fem uker siden, forstyrret dusinvis av israelske ekstremister, primært ortodokse jøder, en kristen bønn for pilegrimer nær Vestmuren. Varaordføreren i Jerusalem, Aryeh King og ledende rabbiner Avi Thau ledet demonstrantene. Ekstremistene fordømte de kristne som «misjonærer» som forsøkte å konvertere jøder, og spyttet på og forbannet pilegrimene, hvorav mange ironisk nok var sterkt pro-israelske evangeliske kristne fra USA. Varaordfører King sa at kristne bør ha frihet til å tilbe «bare i deres kirker».

  I følge Protecting Holy Land Christians, en organisasjon etablert av kristne grupper for å øke bevisstheten om trusler deres religion, var 2022 «et av de verste årene for kristne i Jerusalem til nå». Organisasjonen rapporterte spytteangrep, hærverk og eiendomstyveri. En fersk rapport beskriver hvordan palestinere har blitt målrettet mot det den kaller nybyggerkolonialisme, som er en rekke tiltak som har til hensikt å ødelegge lokalsamfunnene deres og drive dem fra landet deres.

  Den identifiserer syv retningslinjer som Israel bruker mot palestinere i hele Palestina (1948 Palestina, Gaza, Vestbredden inkludert Øst-Jerusalem), og også for å straffe dem i eksil: «nektelse av opphold, konfiskering av land, nekter dem tilgang til naturressurser og offentlige tjenester, segregering, isolasjon og avslag på erstatninger». Rapporten konkluderer med «Enten disse retningslinjene vurderes separat eller samlet, er de et alvorlig brudd på internasjonal humanitær rett».

  Bare ett eksempel, det ærverdige armenske kristne samfunnet vært offer for et kontroversielt tomtesalg i hjertet av Jerusalems gamlebys armenske kvarter, som utvikles som et luksuriøst feriested. Det ødelegger et nabolag som har eksistert i syv hundre år . Den australsk-israelske utbyggeren gjorde det tilsynelatende gjennom en lyssky avtale med en bestukket tjenestemann som omgikk lokale reguleringer og regler for eiendomssalg. Den religiøse ledelsen i det armenske samfunnet, som teller mindre enn 1000, frykter at feriestedet vil tvinge mange familier, som allerede lider under Israels styre, til å reise.

  Svar
 • Northern Light.
  6 juli 2023 20:15

  Del 3. Nylig har disse tiltakene, i hovedsak folkemord, omfattet tyveri av Kristne historiske bygninger og land av regjeringen, og nekte dem andre rettigheter, som samlinger av de troende ved de eksisterende kirkene på store høytider som jul og påske. Det har også vært mange fysiske angrep på kristne utført av ekstremistiske jøder, så vel som vanhelligelse av kristne religiøse steder og ødeleggelse av kristne relikvier og statuer. En konferanse i Jerusalem som ble holdt sist fredag for å ta opp spørsmålet om økt vold mot kristne, ble boikottet av det israelske utenriksdepartementet. Den amerikanske ambassaden sendte heller ikke en representant eller observatør, noe som tydelig indikerte at den ikke var interessert i de kristnes situasjon i Israel.

  Den nye israelske regjeringen er lite interessert i menneskerettigheter for alle som ikke er en konservativ eller ortodoks jøde. Det er faktisk i hovedsak fiendtlig mot alle palestinere og utlendinger, enten de er muslimer, kristne eller ateister. De omtaler andre mennesker slik som tyske nazister på 1930-tallet brukte betegneksen «untermenschen» som betyr undermennesker, et ord som den gang ble brukt for å beskrive jøder, ironisk nok. At USA ignorerer alle Israels krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd er skammelig, men på linje med amerikanske jøder som er talsmenn for Israel, og har korrumpert og tatt kontroll over den politiske prosessen.

  Og ikke tenk for et sekund på at Israels ledere bryr seg om USA og amerikanere. Husk hvordan tidligere statsminister Ariel Sharon refererte til amerikanere i en samtale med utenriksminister Shimon Peres: « Jeg vil si deg veldig klart, ikke bekymre deg for amerikansk press på Israel. Vi, det jødiske folket styrer Amerika, og amerikanerne vet det». Og mer nylig sa Netanyahu «Amerikanere kan vi lede i den retning vi vil». Det er det de egentlig tenker om oss.

  Fra Global Research, publisert 5. juli 2023. Girbaldi har en doktorgrad i historie, er administrerende direktør for the Council for the National Interest, og ekspert på USAs Midt-Østen politikk.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Christianity’s Survival in Israel Is Under Attack.

  Svar
 • Kjell Aasen
  7 juli 2023 0:12

  NL: Uhyggelig lesning. Nazismen har bedre livsvilkår enn noensinne etter WW2. Korrupsjonen av medier er forbløffende enestående – uten deres enestående innsats ville dette vært umulig.

  Svar
 • «Vi minner om at P4-laboratoriet i Wuhan er tilknytt Verdshelseorganisasjonen (WHO), og ikkje den kinesiske staten. Der har dei forska på mange virus, inkludert SARS-CoV, som Kina ser på som eit US-amerikansk biologisk våpen. Avisa The People’s Daily kommenterer: «USA må straks slutte å politisere og militarisere debatten rundt opphavet til Covid, slutte å leite etter syndebukkar og svare på spørsmåla om deira rolle i spreiinga av viruset. »

  Ting ser ut til å komme på plass.
  Man kan lyve & overbevise noen hele tiden. Mange en liten stund. – Men ikke alle hele tiden. Sannheter kommer for dagen etterhvert. Enten det gjelder Vietnamkrigen og angrepet på USA i Tonkinbukta. Masseødeleggelsesvåpen i Irak som grunn til det anmerikanske angrepet. Massevoldtekt i Libya som grunn til det norske angrepet.
  Covid- ‘pandemien’ og dets løgner.
  Eller Holocaust/gassing i Tyskland for å uskyldiggjøre ‘dette forfulgte stakkars lille folket’ og dets edderkoppnett og overgrep gjennom flere verdenskriger.
  Men siden de samme bakmennene styrer det meste av verdens media kan det ta litt tid.
  En dag. En tid.
  Mørket kan ikke fortrenge lyset. – Men lyset kan fortrenge mørket.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Frankrike mister sin identitet og blir gradvis en del av den arabiske verden.

Frankrike blir islamisert.

Forrige innlegg

Sør-Kinahavet:

Går svanger med mye konfliktstoff.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.