POSTED IN Israel, Krig-fred, Midt-Østen

Det dreier seg om kampen om verdensopinionen.

Nyhetene vi får er forfalska av Israel.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Korleis Netanyahu forfalskar nyheitene

av Thierry Meyssan

Vi i Vesten trur vi er velinformerte om det som skjer i Gaza. Det er vi ikkje. Bilda vi ser er utvalde. Kommentarane vi høyrer lar oss ikkje forstå. Dei villeier oss med vilje. Avvikande meiningar blir sensurerte. 

VOLTAIRE NETWORK | PARIS (FRANCE) | 21 NOVEMBER 2023

Foto tatt frå eit israelsk bombefly.

Som alle krigar, er også krigen mellom staten Israel og det palestinske folket gjenstand for ein mediekrig. Den palestinske Resistansen treng ikkje fortelle historia om uretten den kjempar mot: ein treng berre sjå for å skjøne. Dei vel å forherlige ein eller annan del av motstandskampen. Israel må på den andre sida overtyde folk om sine gode hensikter, noko som ikkje er ei lett oppgåve, etter tre kvart hundreår med brot på Folkeretten.

FØR ANGREPET

Sidan angrepet til Den palestinske resistansen den 7. oktober, 2023, har Israel tatt i bruk alle sine ressursar for å få oss til å tru at angrepet vart utført av Hamas-jihadistar; og at Israel ikkje visste noko om førebuingane.

Hamas si rolle

Men dette angrepet vart utført av alle dei palestinske fraksjonane, unntatt Fatah [1]. Fram til nyleg definerte Hamas seg som «den palestinske greina av Det muslimske brorskapet», som det står i alle dokumenta deira. I den forma kjempa dei imot dei sekulære i Yasser Arafats Fatah og George Habash sitt PFLP, og deretter mot dei til president Bashar al-Assads Syriske arabiske republikk. I hans auge var dei alle «fiendar av Gud». Hamas var finansiert av Israel, og i Syria var krigarane deira kontrollerte av offiserar frå Mossad og NATO. Men etter at Brorskapet feila i Egypt og dei tapte i Syria, vart Hamas delt i éin seksjon som var lojal mot Det muslimske brorskapet, leidd av Khaled Mechaal og framleis innstilt på å opprette eit globalt kalifat, og éin som atter konsentrerte seg om frigjeringa av Palestina. Sistnemnde har på Irans initiativ fornya sine band med Syria, og leiaren deira, Khalil Hayya, vart tatt imot i Damaskus av president Bashar al-Assad. Dei fornya også banda sine med libanesiske Hizbollah, og deltok på møte med desse og andre delar av Den palestinske resistansen.

Syrias president, Bashar el-Assad, mottar Khalil Hayya i Damaskus den 19. oktober, 2022.

Alle komponentane av Den palestinske resistansen hadde blitt samde om å gjennomføre ein «neveslagsoperasjon» for å kidnappe israelske sivile og soldatar og kunne utveksle dei med palestinske sivile og soldatar som sit fengsla i Israel. Datoen 7. oktober var det Hamas aleine som bestemde, og dei andre palestinske fraksjonane vart informerte berre nokre timar på førehand. Av den grunn deltok fleire frå Hamas enn frå marxistane i PFLP og medlemmane av Resistansaksen (som er forbunden med Iran), Islamsk jihad.

Hizbollahs generalsekretær Hassan Nasrallah tok imot Hamas’ nummer to, Saleh el-Arouri og leiaren for Islamsk jihad, Ziad el-Nakhala.

Den opne løyndommen til 7. oktober-operasjonen

Operasjonen hadde blitt planlagd under eit koordineringsmøte i Beirut i mai. Den libanesiske pressa skreiv om det. Men sjølv om prinsipp, mål og modus operandi var fastslått, var det ingen som visste når det skulle skje.

Dei egyptiske etterretningstenestene var først ute med å slå alarm. Dei støttar Den palestinske resistansen, men kjempar mot Hamas utan å skille mellom dei to retningane i organisasjonen. Dei uroa seg ikkje over at Den palestinske resistansen kunne sigre, men over Det muslimske brorskapet.

Ministeren for dei hemmelege tenestene, Kamal Abbas, åtvara personleg sine israelske motpartar [2].

Obert Yigal Carmon, direktør for Middle East Media Research Institute (Memri), åtvara personleg venen sin, statsminister Benjamin Netanyahu, om at noko var på gang. Men ifølge Carmon lytta ikkje Netanyahu [3].

Central Intelligence Agency (CIA) har skrive to rapportar om førebuingane til angrepet. Ifølge New York Times, vart rapport nummer to, datert den 5. oktober, sendt til styresmaktene i Israel. Ifølge Corriere della Sera, kalla direktøren for Shin Bet (kontraetterretning) deretter inn dei sentrale direktørane for alle sikkerheitstenestene til eit møte den 7. klokka 8 på morgonen.

Men Israel hadde tid til å flytte den ekstraordinære rave-festen direkte til grensa mot Gaza og gi ein fridag til dei styrkane som hadde ansvaret med å beskytte den [4].

I dag er mange av gislanes familiar overtydde om at Benjamin Netanyahu let det skje, slik at det kunne rettferdiggjere operasjonen hans mot folket i Gaza.

ETTER ANGREPET

Sidan 7. oktober har Israel prøvd hardt å få oss til å tru at:

– heile Den palestinske resistansen ikkje er anna enn ein gjeng med jihadistar;

– folk som støttar palestinarane er antisemittar.

IDF sin video-montasje

Dei israelske forsvarsstyrkane (IDF) har produsert ein video-montasje der dei brukar angriparane sine videoopptak, opptak frå overvakingskamera og sine eigne filmopptak. Føremålet med montasjen er å overtyde folk om at Den palestinske resistansen er ein gjeng med antisemittiske barbarar. Vi ser utolelege scener av ein familie der faren blir myrda rett framfor barna sine. Vi ser ein jihadist som prøver å kappe hovudet av eit lik med ein spade. Men ingen valdtekter, ingen lemleisting. Vi ser også brende kroppar, som sjåaren trur har blitt brende av motstandskjemparane. I røynda var dei mål for luft-til-bakke-missila til den israelske hæren som hadde kome for å arrestere angriparane.»Hannibal-direktivet» stipulerer at soldatar må drepe «terroristar» utan omsyn til utilsikta israelske tap av menneskeliv.


Denne montasjen vart sett av medlemmar av Knesset, deretter av US Congress, før den vart vist i parlamenta i dei ulike NATO-medlemslanda. Berre det belgiske parlamentet nekta å sjå denne propagandaen utan ekstern ekspertise. Filmen vart også vist fram til utvalde journalistar i ulike hovudstadar.

Dei israelske styresmaktene har ikkje vist vanlege folk anna enn dei 10 minutta i videoen under. Dei seier at dei av respekt for offera ikkje vil gjere heile videoen offentleg tilgjengeleg. Men korfor skulle eit redusert publikum vere meir respektfullt? Eigentleg handlar det om å hindre spesialistar i å eksponere bedraget ved å spørje, offer for offer, kven det var som drap han eller ho.

Filmen kan sees her.

Demonstrasjonar mot antisemittisme

For å vinne Vestens folkeopinion over på si side og sette massakren dei gjer i Gaza i perspektiv, oppmodar Israel til støttedemonstrasjonar over heile Vesten. Sidan det ville ha vore umogleg å mønstre støtte for ein armé som praktiserer folkemord på direktesendt tv, føreslår Mossad demonstrasjonar mot antisemittismen som Hamas viser.

Men Hamas er gjennomsyra av ideologien til Det muslimske brorskapet. Dei er sunni-suprematistar. Lenge kjempa dei primært mot sjiittande og drusiske muslimar. Dei var verkeleg antisemittiske, men på same måten som dei og var imot alle andre muslimske trusretningar og alle andre religionar, verken meir eller mindre. Mossad har derfor iblant brukt eit anna argument: arabiske immigrantar støttar Hamas og er derfor antisemittiske. Europeiske statar bør gripe inn med tiltak for å forsvare sine jødiske befolkningsgrupper.

Washington-demonstrasjonen var derfor framfor alt imot det påståtte barbariet til Hamas, medan Paris-evenementet fokuserte på kampen mot antisemittisme. Men ingen av dei fekk fullt hus. Den i Washington vart boikotta av mange jødiske foreiningar. Berre 200 000 deltok, dei fleste av dei kristne sionistar. Folk kom meir for å høyre fjernsynsevangelisten John Hagee enn å sjå presidenten av staten Israel, Isaac Herzog. Den i Paris vart opna av statsministeren og alle hennar forgjengarar og presidenten av Konstitusjonsrådet og hans forgjengarar. Men berre nokre titals tusen stod bak dei. To som merka seg ut som fråverande, var utanriksminister Roland Dumas (også eks-president av Konstitusjonsrådet) og Dominique de Villepin (også eks-statsminister). Dei har utmerka seg som motstandarar av imperialismen, og såleis mot regjeringane til USA og Israel.

I fleire tiår har Israel anklaga antisemittar for å skjule seg bak ein fasade av anti-sionisme. Litt etter litt har dei smelta ihop dei to omgrepa. Men europeisk antisemittisme er ei form for framandfrykt som starta under det romerske imperiet, heldt fram under den katolske kyrkja og tok steget vidare under Nazismen. Den består i å gi jødane kollektivt skulda for oppstand, for å ha drept Kristus eller for å øydelegge den ariske rasen. Antisionisme, på den andre sida, er det politiske synspunktet at jødisk nasjonalisme ikkje burde tene eit kolonialistisk prosjekt. I dag er dei fleste amerikanske jødar anitsionistar, medan majoriteten av europeiske jødar er sionistar.

Den franske senatoren Stéphane Le Rudulier (Republikanar) har nett lagt på bordet eit lovforslag om å auke straffa sor å fornærme eller oppelde til hat eller vald mot Staten Israel. Bortsett frå det faktum at det er vanskeleg å skjøne korfor desse lovbrota skulle vere verre i dette tilfellet enn andre, bør ein hugse på verda i 1975 vart skaka opp av ein debatt om sionismens natur. Organisasjonen for afrikansk einskap (OAU) hevda at»rasistregimet i okkuperte Palestina rasistregima i Zimbabwe og South Africa har sams imperialistisk opphav, at dei dannar ein heilskap og har den same rasistiske strukturen, og at dei er naturleg forbundne i sin politikk, som er designa for å undertrykke vyrdnaden og integriteten til mennesket». Likeeins har Organsasjonen av alliansefrie nasjonar har kalla sionismen «ein trussel mot fred og sikkerheit i verda» og bede alle land opponere mot denne rasistiske og imperialistiske ideologien. Og til sist har FNs Generalforsamling adoptert ein resolusjon som kallar sionismen for «ein type rasisme og rasediskriminering» [5].

Men FN-resolusjonen vart oppheva i 1991, for å hjelpe Israel å implementere resolusjonane frå Madrid-konferansen om Palestina. Dei to andre tekstane er framleis i kraft, og sidan Israel ikkje har implementert verken avgjerdene frå Madrid eller andre internasjonale tekstar om Palestina, har spørsmålet om å gjeninnføre resolusjon 3379 vore oppe mange gongar.

ISCENESETTINGA PÅ AL-SHIFA-HOSPITALET

Det var med dette som bakteppe at IDF iscenesette oppdaginga av Hamas’ militære HQ, under Gazas største sjukehus. Ein PR-tenestemann fortalde oss at det hadde blitt funne våpen på staden og at det var husa gislar i ein underjordisk bunker under sjukehuset.

Medan folk debatterer om dette beviset er truverdig eller ikkje, så gløymer dei historia til dette sjukehuset. Det vart bygd av Israel i 1983 [6]. IDF har alle planane. Mossad installerte Hamas i kjellaren der då dei kjempa mot Fatah. Seinare vart sjukehuset ein møteplass for Hamas-tenestemenn og utlandske journalistar. Men alt dette gjer det ikkje til eit arsenal eller eit militært hovudkvarter.

I denne episoden av den israelsk-palestinske krigen har IDF anklaga Hamas for å grave tunnelar under sjukehuset. Dei tok først ei avgjerd om å øydelegge det med penetrerande bomber for å nå ned i djupet. Men etter formaningar frå Verdshelseorganisasjonen (WHO), måtte IDF innrømme at målet deira ikkje legitimerte ei total øydelegging av eit sjukehus. Altså trekte dei evakueringsordren og omringa sjukehuset. 2300 menneske – pasientar, helsepersonell og flyktningar – overgav seg til den israelske arméen, som omsynslaust ransaka dei.

Det var først to dagar etter angrepet at IDF hevda dei hadde oppdaga det militære hovudkvarteret til Hamas under Al-Shifa-hospitalet. I realiteten viser bilda dei sleppte tydeleg at ein brønn nær sjukehuset førte til galleri, men ikkje til noko rom som kunne brukast til hovudkvarter

Skytinga, straumbrotet og ransakinga av sjukehuset forårsaka mange dødsfall, så IDF frakta inn eit dusin kuvøser som ikkje kan fungere, nettopp på grunn av straumbrotet, som Reuters og BBC har rapportert om. Men Mossad tener eit nyttig føremål, for BBC har orsaka for sjåarane sine for at dei ikkje har rapportert om kuvøse-donasjonane og at der var hebraisk-arabiske tolkar til stades.

Thierry Meyssan

Omsett av

Monica Sortland

[1] “Israeli military censorship hides the truth from you”, by Thierry Meyssan, Translation TheAltWorld, Voltaire Network, 1 November 2023.

[2] «Egyptian General Intelligence Director supposedly warned Netanyahu about ’something fierce from Gaza’», Smadar Perry, YNetNews, October 10, 2023. «What went wrong? Questions emerge over Israel’s intelligence prowess after Hamas attack», Tia Goldenberg, Associated Press, October 9, 2023.

[3] «L’ex 007 Carmon: «Ho avvertito dell’attacco di Hamas, Netanyahu non ha ascoltato. I servizi hanno agito tardi», Federico Fubini, Corriere della Sera, 23 novembre 2023.

[4] «C.I.A. Reports Contained General Warnings of Potential Gaza Flare-up«, Julian Barnes, Adam Entous, Edward Wong & Adam Goldman, New York Times, November 13, 2023.

[5] « Résolution 3379 de l’Assemblée générale de l’ONU », ONU (Assemblée générale) , Réseau Voltaire, 10 novembre 1975.

[6] «Top Secret Hamas Command Bunker in Gaza Revealed», The Tablet, July 9, 2014.

Forsidebilde: Marvin Meyer

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • «De fleste amerikanske jøder er antisionister.»? Interessant! Men det er jo Thierry Meyssan alltid.
  Ikke bare internasjonalt utbasunerer Israels ledere rasistisk «Übermensch»-mentalitet, men også innad har Israel rasistiske undertoner hvor de som er ashkenazi sitter i ledelsen; etniske sefardi og misrahi har for det meste dårligere betalte jobber.
  Også Israels egne grensevakter ble ignorert da de varslet om at noe var på ferde. Israelere har nå sett at de kan bli drept av sine egne i sine hjem i kibbutzen. Eller på rave party.
  «forsvare sine jødiske befolkningsgrupper» kan jødene selv bidra til ved å ta avstand fra sioniststaten Israels overgrep, hvis ikke vil jødehatet i større grad ramme dem alle ved at man lett tror at de som tier samtykker. Sionismen er ikke bra for jødene; støtter de den vil hele den jødiske mentalitet stå i lys av Israels adferd, og det må de, for sin egen sikkerhets skyld, forstå. Noen tar affære. Sinnene er i kok mellom pro- og antisionister i Washington:
  https://www.youtube.com/watch?v=nHXE9DuCJes

  Svar
 • Uansett virker det som om mange nordmenn har sterk sympati med palestinerne. Dekningen er langt bedre enn den av andre konflikter, ikke minst Ukraina, der fremstillingen er helt historieløs og russerne i Donbas aldri nevnes.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   23 november 2023 9:54

   Du har gode poeng. Kiev-styret og språkminister Taras Kremin meiner russarar ikkje finst i Ukraina:

   https://www.rt.com/russia/587803-russian-speaking-ukraine-language/

   Mange russisk-talande er flykta til Russland, men nokre er att.

   Svar
  • Enig, Ole, og moderasjon er bra, for muslimene i Europa kan bli sinte, og enda sintere når støtte til Palestina kriminaliseres; razziaer i Berlin som foregår nå kan tas ille opp i klan-regjerte bydeler; de kan lett bli farlige, særlig hvis de har illegale skytevåpen. nrk.no «Tysk politi raidet Hamas-tilknyttede eiendommer.»

   Svar
 • «åtvara personleg venen sin, statsminister Benjamin Netanyahu, om at noko var på gang. Men ifølge Carmon lytta ikkje Netanyahu.»

  Var dette en ‘Krystallnatt’-operasjon på ny?
  En jødisk/zionisisk igangsatt hendelse for å gi sympati for ‘dette lille forfulgte folket’ w.w.
  Som ble/blir brukt for alt det er verdt.
  Så forfeilet det i så fall. Men propagandaen vant. :

  ‘8. november 1938, dagen etter at vom Rath var skutt, dukket det opp mistenkelige personer i byene nær grensen til Frankrike. De oppsøkte borgermestere og kretsledere og andre viktige funksjonærer og spurte om hvilke aksjoner som var planlagt mot jødene. Funksjonærene var forbauset over spørsmålene og svarte at de ikke visste om noen slike planer. De fremmede provokatørene lot da som om de var sjokkerte og rasende. De ropte og klaget og forlangte at noe måtte gjøres mot jødene. Deretter forsvant de. De tyske funksjonærene glemte episodene til neste kveld.
  I et tilfelle oppsøkte to menn i SS-uniform en oberst i SA(Sturmabteilung) og ga han ordre til å ødelegge nærmeste synagoge. For å forstå hvor idiotisk dette er må man kjenne til de tyske organisasjonene og forholdet mellom dem. Et slikt tilfelle ville aldri kunne ha skjedd i virkeligheten og viser at det må ha dreid seg om provokatører. SA-obersten avviste kravet og rapporterte hendelsen til sin overordnete.
  Både det nasjonalsosialistiske partiets egne selvforsvarsstyrker, SA-Sturm Abteilung, og politiet beskyttet jødene og deres butikker, synagoger og annen jødisk eiendom. Dagen etter, den 10. november, anmeldte mange jøder hærverket til politiet som etterforsket sakene.
  Lutze tilkalte sine SA-Gruppenførere som var i München sammen med ham til møte og ga tilsvarende ordre til dem om å beskytte jøder og deres eiendom mot pøbel og hærjinger. Politirapportene finnes fremdeles i tyske arkiver. ‘
  vigrid.net/hckrystallnatten.htm

  Svar
 • Northern Light.
  23 november 2023 21:11

  Israels «våpenhvile» i Gaza: En pause for å lade våpnene på nytt for neste trinn i folkemordet mot palestinerne.

  Av Jordan Shilton.
  Del 1. Den korte pausen i Israels brutale angrep på den forsvarsløse sivilbefolkningen i Gaza, som er planlagt å begynne klokken 10:00 lokal tid torsdag, (oppdatert: Reuters sier den starter kl 06.00 norsk tid fredag) blir i stor grad presentert som en «våpenhvile» eller i det minste en «humanitær pause».

  Forutsatt at avtalen blir oppfylt, som på ingen måte er sikkert, vil det utgjøre bare en pause i Israels militære offensiv, for etnisk rensing av Gaza med et folkemord mot det palestinske folket.

  Vilkårene i avtalen, formidlet av Qatar og USA, inkluderer at Hamas løslater av 50 kvinner og barn blant de rundt 240 israelerne som ble tatt til fange av Hamas under motangrepet i Israel 7 oktober. Til gjengjeld vil Israel løslate 150 palestinske fanger, stanse kampene på Gazastripen i fire dager, og tillate 200 lastebiler som frakter hjelp å komme inn i enklaven hver dag. Antallet palestinske fanger som blir løslatt er minimalt, sammenlignet med de over 10 000 palestinerne som holdes i internering av Israel under de mest brutale forhold, inkludert rutinemessig tortur.

  Avtalen er fortsatt svært ustabil, som vises av kunngjøringen sent onsdag av Israels nasjonale sikkerhetsrådgiver om at løslatelsen av de første gislene vil bli forsinket med opptil 24 timer og først finne sted fredag. I løpet av den fire dager lange pausen vil Israel avstå fra å operere kampfly og droner over det sørlige Gaza, men i nord vil de kun gjøre det i et kort tidsvindu mellom klokken 10.00 og 16.00. hver dag.

  Alle israelske bakkestyrker vil forbli, klare til å gjenoppta krigen med et øyeblikks varsel. Som Netanyahu sa på en pressekonferanse: «Når pausen er over, gjenopptar vi krigen. Det kan være at vi blir tvunget til å gjøre det mye tidligere». Han avviste også ethvert forslag om at pausen gjaldt Israels nordlige grense, der Israel Defense Forces (IDF) har angrepet Hizbollah i Sør-Libanon. For å understreke poenget sa krigsminister Benny Gantz: «Det som skjer nå i Nord-Gaza kan også skje i Sør-Libanon og Beirut».

  Selv om pausen i kampene varer, vil det styrke Israels militære posisjon. Noen militæranalytikere har hevdet at siden Israel har brukt om lag 2500 smartbomber for angrep i Gaza, har de bare lagre av presisjonsstyrte bomber i 10 dager. Med daglige C-17-flyvninger som ankommer Israel fra den amerikanske flybasen Ramstein i Tyskland med sårt tiltrengte militære forsyninger, vil den fire dager lange perioden gi IDF tid til å fylle opp lagrene.

  Den militære situasjonen på bakken kan også tillate Israel å bruke pausen til å forberede neste etappe i sitt folkemord. Som Wall Street Journal skrev i en lederartikkel på onsdag, er tidspunktet for avtalen «ikke dårlig for Israel. Etter å ha inntatt en dominerende posisjon i Gazas nord, må de forberede seg på å snu sørover».

  Den kriserammede Netanyahu-regjeringen er langt mindre begeistret for avtalen. Netanyahu har gjentatte ganger understreket at hans hovedmål i Gaza-krigen er å «eliminere» eller «ødelegge» Hamas, noe som i realiteten betyr utvisning av palestinerne fra Gaza. Jewish Power, Netanyahus fascistiske koalisjonspartner, stemte for å avvise gisselavtalen.

  Netanyahu kom imidlertid under økt press fra gislenes familier de siste dagene for å gjøre mer for å sikre løslatelsen. Han er svært upopulær i Israel, store deler av befolkningen holder ham ansvarlig for dødsfallene til israelske sivile. Netanyahus stadig mer prekære stilling gjør det desto mer sannsynlig at han vil forsøke å gjenoppta og intensivere krig for enhver pris, siden alternativet nesten helt sikkert ville være slutten på hans ledelse, etterfulgt av straffeforfølgelse.

  I løpet av de seks ukene siden Israels luftbombardement startet, har godt over 14 000 palestinske sivile blitt drept, og over halvparten av Gazas bygninger er ødelagt. Bare 10 av Gazas 36 sykehus fungerer. Al-Shifa sykehus har vært okkupert av israelske tropper, med deler av det omgjort til en militær forlegning. Underernæring og sykdom er utbredt blant befolkningen på grunn av at IDF bevisst har gjort bakerier til mål, som alle har måttet stoppet driften, og mangel på drivstoff for å drive vannrensesanlegg.

  Svar
 • Northern Light.
  23 november 2023 21:20

  Del 2. Uvitende om denne menneskelige katastrofen, prøver hovedstrømpressen å få alle til å tro at USA grep inn i forhandlingene med Qatar for å sikre en «humanitær pause». Vermont-senator Bernie Sanders skrev i en artikkel for New York Times at «pausen» er et «lovende første skritt som vi kan bygge videre på.» Sanders, som for bare to uker siden avviste enhver snakk om en våpenhvile, fortsatte med å oppfordre til en «betydelig, utvidet humanitær pause» og arbeide mot en «tostatsløsning», som alt kunne oppnås «hvis USA bruker den betydelige innflytelsen vi har på Israel».

  Forslaget om at amerikansk imperialisme, etter mer enn tre tiår med uavbrutt kriger i Midtøsten, Sentral-Asia og Nord-Afrika, fungerer som en slags modererende innflytelse på det israelske regimet, er absurd. Gjennom hele det seks uker lange bombardementet av Gaza har den ubetingede støtten fra Washington, og dets europeiske imperialistiske allierte til det israelske militæret, oppmuntret Netanyahu-regjeringen til å utføre krigsforbrytelser på daglig basis. Disse har inkludert ødeleggelsen av sykehus, skoler og kritisk offentlig infrastruktur, drap på over 100 FN-hjelpearbeidere og avskjæring av elektrisitet, drivstoff og vann til Gazas 2,3 millioner innbyggere.

  Når det gjelder «tostatsløsningen», har det israelske regimet åpent erklært sine intensjoner for folkemord mot palestinerne, med USA tjenestemenn som hele tiden erklærte at de ikke ville pålegge noen «røde linjer» for Israels gjennomføring av krigen. Et lekket dokument fra etterretningsdepartementet i oktober, avslørte planer om å drive Gazas befolkning inn i teltleirer i Egypts Sinai-ørken. Nylig oppfordret finansminister Bezalel Smotrich til «frivillig migrasjon» av Gaza-befolkningen til «verdens land».

  Imperialistenes tilslutning til metoder for krigføring som ikke er sett siden nazistene, kan bare forstås i sammenheng med en rask eskalering mot tredje verdenskrig. Israels imperialistisk-støttede angrep på Gaza er en del av en Midtøsten-front, fremfor alt
  har Washington oppfordret til det med sikte på å beholde sitt regionale hegemoni. Biden-administrasjonen har utplassert to hangarskip-kampgrupper, og en atom-ubåt i regionen for å forberede seg på militær konflikt med Iran.

  Samtidig fortsetter Washington sin støtte til det høyreekstreme ukrainske regimet i USA-NATO-krigen mot Russland, og tar sikte på å underlegge landet status som en koloni og plyndre dets naturressurser. I Asia-Stillehavet fortsetter regelmessige provokasjoner fra amerikansk imperialisme og dens regionale allierte mot Kina. Den ufølsomme likegyldigheten Biden, Tysklands Scholz, Frankrikes Macron og Storbritannias Sunak har vist overfor mordet på over 14 000 palestinere, understreker at i denne nye omfordelingen av verden mellom stormaktene som er godt i gang, er menneskeliv billig og kan ofres.

  Den eneste måten å stoppe folkemordet i Gaza på er gjennom utviklingen av en global antikrigs-bevegelse ledet av arbeiderklassen. Demonstrasjonene som har involvert millioner av mennesker rundt om i verden de siste seks ukene, har vist at det eksisterer utbredt avsky og forargelse i alle land over Israels voldsomme angrep, og støtten det har mottatt fra de imperialistiske maktene.

  Det som kreves er en avgjørende vending til arbeiderklassen, som må mobiliseres i kamp for å stanse militære operasjoner i Gaza og i hele regionen. Militære forsyninger til Israel må blokkeres, og produksjonen av militært utstyr og andre kritiske produkter må stanses gjennom aktiv intervensjon fra arbeidere i det politiske livet. Det bør forberedes en politisk generalstreik på internasjonal skala i opposisjon til de imperialistiske maktene som støtter det israelske regimet, som selv er dypt foraktet på grunn av tiår med angrep på arbeidernes lønn og vilkår og rettsforfølgelse av blodige kriger. Suksessen til denne kampen avhenger fremfor alt av utviklingen av en massebevegelse av arbeidere som kjemper for et sosialistisk og internasjonalistisk program.

  Fra World Socialist Web Site, publisert 23 november 2023.
  Oversatt fra engelsk. Orginalartikkel: Israel’s Gaza “truce”: A pause to reload the guns for the next stage in the genocide against the Palestinians.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  23 november 2023 22:03

  «Mosebøkene spesifiserer at sabbaten skal være en hviledag, men nevner bare noen få eksempler på hva som utgjør arbeide, nemlig å tenne ild, pløyning og innhøsting, å bære ting fra sted til sted eller å gå langt fra hjemmet. Rabbinerne har likevel utledet 39 arbeidsforbud fra disse tekstene. De inkluderer blant annet bilkjøring, reising, betjening av elektriske apparater og musikkinstrumenter, håndarbeid, tegning og skriving.» SNL

  Men dreping og rasering er visst lov på sabbaten?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Myndighetene visste det:

Covid19-vaksinen ga hverken sykdoms- eller smittebeskyttelse.

Forrige innlegg

Rettssak i Australia forteller: Ikke bli varsler

Taushetsplikten overfor forbrytelser går foran avsløring av slike forbrytelser.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.