POSTED IN Norge

Det blir stilt spørsmål i Italia om hensikten med Koronatiltakene.

Hva var hensikten og hvem er ansvarlig?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Italienske leger gjør opprør

De som uttrykker skepsis mot forholdsmessigheten til tiltakene som angivelig er nødvendige for å begrense koronaviruset, blir ofte henvist til hva som skjedde i Italia. Nå har imidlertid italienske medisinske spesialister ytret seg, som selv med den den største vrangvilje ikke kan beskyldes for uvitenhet om situasjonene der. Italienske leger som arbeider med syke bekrefter hva kritiske røster lenge har mistenkt: Covid 19 er ikke mer alvorlig enn andre koronavirus hvert år; ikke alle de døde var virkelig «koronadødsfall»;  med prioriteringen av viruset, ble behandlingen av andre sykdommer forsømt; og mye mer.
Appellen til Italias toppolitikere: En grundig granskning av de utallige feilbedømmelsene er tvingende nødvendig – og en øyeblikkelig opphevelse av unntakstilstanden, som ikke lenger er basert på et «behov».
(Bilde:Universitetet i Padua)

(navnet på underskriverne er på slutten av appellen)

 • Vi de undertegnede, som spesialister, kommer daglig i kontakt med helsevirkeligheten og har derfor direkte kunnskap om beredskapssituasjonen vi nå opplever. Vi mener det er avgjørende å gi vårt bidrag og konfrontere dere med noen betraktninger og spørsmål angående tiltakene institusjonene har gjort for å begrense smitten. For det første mener vi at det er nødvendig å tydelig og vitenskapelig troverdig gjøre det klart at Covid-19 har vist seg å være en type influensa, og derfor ikke er mer alvorlig enn andre sesongavhengige koronavirus: selv om WHO erklærte en pandemi den 11. mars (1), motsier det offisielle antallet døde, smittede og helbredede definisjonen av en «pandemi» (2).Man må gi riktig informasjon samt kriterier som gjør en istand til å forstå de reelle dataene, og forhindre at media sprer alarmerende nyheter, som etter vår mening er helt uberettiget. Den statistiske framstillingen av dødsfall er uttrykk for en institusjonell kommunikasjon som har forhindret, gjennom hele nødssituasjonen og som fortsatt pågår, muligheten til å skape en klarhet i situasjonen, noe som fører til en ond sirkel når det gjelder helsetiltak og sosiale innvirkninger.
 • Spesielt er det viktig å presisere:
 • at det totale antallet dødsfall fra sykdommer eller naturlig død som vises i de daglige «krigsbulletinene» ikke bare er relatert til Covid-19 eller smittsomme sykdommer
 • hvilken prosentandel av dødsfallene som skyldes Covid-19 (og utelukkende Covid-19) og i hvilken grad dette avviker fra tidligere års gjennomsnitt for lignende patologier (3)
 • hva som er de virkelige årsakene til at viruset spredte seg så unormalt i noen områder i Nord-Italia og at så mange flere mennesker døde sammenlignet med andre, til og med tilgrensende, områder av landet
 • at virustestene basert på vattpinner viser en prosentandel av «falske positive» og «falske negative» resultat (4). Så folk regnes som «smittede» som ikke er det. Følgelig må prosentandelen som skapes fra prøvene tolkes og forklares for helsearbeidere, media og befolkningen, for å unngå unødvendig panikk
 • at blodprøvene som brukes må tolkes deretter, at det må forklares at folk som tester positivt på IGG-tester ikke utgjør noen fare for befolkningen, men tvert imot bekrefter at spredningen av Covid-19 synker, som vanligvis er tilfelle for lignende sykdommer.

Det må også avklares:

 • hvilke kriterier som ligger til grunn for ekspertenes prognoser og i hvilken grad prognosene blir bekreftet av de virkelige dataene som er tilgjengelige for oss i dag
 • hvilken titler, autoritet og erfaring som kjennetegner kommisjonærene som har til oppgave å foreslå tiltak for å begrense epidemien;
 • hva er kriteriene for å bli valgt til denne kommisjonen og om det er noen interessekonflikter som kan påvirke beslutningene på noen måte;
 • hva som er årsaken til beslutningen om ikke å ta hensyn til studier og undersøkelser laget av leger og spesialister på dette området, til fordel for den tvilsomme tolkningen fra «eksperter», selv der deres uttalelser er motbevist i dokumenterte tilfeller (5);
 • bruken av respiratorer er i det minste veldig kontroversiell (6);
 • av hvilken grunn man undervurderte rollen som forbyggelse og medikamentell terapi, så vel som kjente og velprøvde metoder, eller forsinket bruken av dem; denne beslutningen har resultert i stygge utfall og lange sykehusopphold som man kunne ha unngått, i stedet kunne pasientene blitt behandlet hjemme og blitt friske uten alvorlige komplikasjoner (7);
 • av hvilken grunn obduksjoner er blitt forhindret. Da noen ble gjort, viste de seg å være en uunnværlig kilde til veldig verdifull informasjon og som har vist at hovedårsaken til dødsfallene ikke var sykdommens virulens, men feil behandling (8 );
 • vi ønsker også å fremheve nedgangen i diagnoser og terapeutiske prosedyrer mot andre sykdommer og omfordeling av ressurser til én enkelt sykdom i mange tilfeller. Karakteristisk for denne situasjonen er etableringen av midlertidige sykehus utelukkende for nødssituasjonen rundt SARS-CoV-2, der bare noen få pasienter ble innlagt og som stort sett er stengt i dag;
 • av hvilken grunn ble det bestemt, på anvisning fra WHO,  å plassere eldre pasienter i aldershjem, med de kjente konsekvensene;
 • antall døde som er erklært omkommet av Covid-19 og som er beordret kremert, og på hvilket vitenskapelig grunnlag det ble besluttet å fatte denne beslutningen (med mange implikasjoner), som normalt skjer ved bakterielle årsaker til sykdom
 • av hvilket motiv «trues» det stadig med en fremtidig mulig innskjerpelse av tiltakene, som om epidemiologi bare var avhengig av manglende overholdelse av helseforskrifter – med en effektivitet som i det minste er tvilsom: Det er ingen vitenskapelige bevis som antyder at det på dette stadiet av epidemien, utover desinfeksjon av hender, fortsatt er nødvendig å holde en sikkerhetsavstand og å bruke munnbind og hansker (9).
 • Hvem er de såkalte ekspertene som har foreslått for departementet å foreskrive bruk av ansiktsbeskyttelse og sosial distansering også for elever når skolene åpner i september: Disse beslutningene må begrunnes og, i tilfelle noe taler imot dem, umiddelbart trekkes tilbake.

Vi stiller spørsmåltegn ved hvorfor det utøves en terrorpolitikk og en alvorlig mystifisering av virkeligheten, der Covid beskrives som et monster i stedet for en alvorlig epidemi som kan tas hånd om med normale medisinske midler ,og enda mindre representerer en fare i den såkalte «fase 2». Vi påpeker at denne strategien ifølge nylige studier kan ha ført til et økt antall selvmord (10) og psykopatologier (11). De som slo alarm uten grunn fra et klinisk og epidemiologisk synspunkt, er ansvarlige for disse konsekvensene.

_______________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
_______________________________________________________________

Vi krever – med pålitelige vitenskapelige argumenter – at dere forklarer overfor innbyggerne årsakene som førte til innføringen av sosial distansering og isolasjon i karantene av mennesker som tester positivt, men ikke er syke.(12)

Vi ønsker også å vite årsaken til at befolkningen ikke har blitt informert raskt, hensiktsmessig og fullstendig om den forebyggende verdien av hygieniske tiltak og profylakse hjemme og i eldres hjem, om munnhygiene, inkludert anti-virale munnskyll, om ernæring for å beskytte mot smittsomme sykdommer og deres komplikasjoner, helsefremmende fysisk aktivitet, samt risikoen ved røyking og forurensing relatert til sykdommens alvorlighetsgrad.

Vi ønsker også å vite hvilket vitenskapelig grunnlag som førte til beslutningen om å foreskrive bruken av munnbind, som – hvis det faktisk var snakk om virkelig effektive bind – uansett ikke ville ha praktisk bruk og måtte byttes ofte; og – der de ikke er effektive, som de mest utbredte modellene og de hjemmelagde maskene – mer enn noe annet representerer en «dramatisering» av det bevisst skapte terrorklimaet, uten noe reelt grunnlag.

Vi fremhever de helsemessige følgene av å tvinge folk til å bruke munnbind i timevis, og de velkjente risikoene, inkludert hyperkapni og superinfeksjoner av bakterier (13).

Vi rapporterer også at, spesielt i disse dager, øker rapporteringer om svekkede mennesker som har hatt på seg munnbind i lang tid (14), spesielt i forbindelse med [de høyere] utetemperaturene. Pressen har rapportert om dødsfall som kan ha sammenheng med at man har hatt på seg munnbind på jobb, trening og i idrett (15).

Vi ber om grunnen til at det, basert på beslutninger truffet av «eksperter», ble besluttet å stenge landet og skape en alvorlig sosial og økonomisk krise som kunne vært unngått eller i det minste begrenset. Beslutningen om ikke å differensiere begrensningstiltakene- både geografisk og epidemiologisk – ser ikke ut til å være berettiget, og den er heller ikke teknisk eller vitenskapelig forsvarlig.

Til tross for et tydelig positivt medisinsk bilde, eksisterer det fortsatt et imponerende antall begrensninger og forbud som mangler vitenskapelig eller juridisk legitimitet.

På den annen side finnes det et forvirrende, selvmotsigende og uberettiget regelverk for alle som er i daglig og direkte kontakt med pasienter.

Gitt overveielsene ovenfor, og hvis regjeringen og helsedepartementene fortsetter med tiltakene:

 • uten å involvere legene som jobber på stedet,
 • uten å ha undersøkt informasjonen vi har presentert nå,
 • uten å ha sjekket dataene som blir formidlet til befolkningen med en komparativ referanse til andre historiske hendelser i et helhetsbilde,er det mulig de vil sette igang med en ny runde maktmisbruk og overgrep, lovbrudd, brudd på hensiktsmessighet og proporsjonalitet, og ineffektive og fremmedgjørende tiltak.

Som leger og innbyggere direkte berørt av myndighetenes tiltak, ber de undertegnede regjeringen, helsedepartementet og de administrative organene som ble kontaktet i dag om å vise med hvilken juridisk rett og/eller hvilken bestemmelse:

 • hvilke kriterier som har blitt brukt for å lage prognoser utarbeidet av eksperter, med en klar presentasjon av kriteriene,
 • Hvorfor de restriktive tiltakene mot obduksjoner ble vedtatt,
 • Hvorfor kremeringen av lik ble vedtatt, med en tydelig framlegging av kriteriene som ble brukt,
 • og lovhjemmelen som ble brukt for å bestemme dette.

Hvilken institusjon, hvilken tjenestemann, hvilken person som er ansvarlig for prosessen har gitt følgene opplysninger:

 • de virkelige dataene som er tilgjengelige i dag og dataene som ble brukt for å bestemme tiltakene de siste 3 månedene, dataene og studiene som ble brukt for å lage mulige scenarier for innstramming av tiltakene,
 • informasjonen som ble brukt når det gjelder behovet for å pålegge bruk av munnbind og sosial distansering, også for elever etter gjenåpningen i september,
 • informasjonen som ble brukt for å fastlegge behovet for sosial distansering og karanteneisolasjon av individer som tester positivt,
 • basert på hvilken informasjon beslutningen ble tatt om ikke å differensiere tiltakene på geografisk-epidemiologisk basis.I tillegg ber underskriverne om at navnet på den tjenestemann som er ansvarlig for fremgangsmåten nevnt ovenfor, i samsvar med artikkel 5, lov 241/1990 og artikkel 328 i straffeloven, må enten fatte de korrekte beslutningene eller forklare årsakene til forsinkelsen innen tretti dager etter mottak av denne appellen, med advarsel om at vår klage ellers vil bli forelagt den relevante juridiske myndighet.

De undertegnede forlanger at regjeringen, helsedepartementet og de administrative organene som kontaktes i dag, med tanke på årsakene gitt i unntakstilstand-prosedyren, må avslutte de tiltak som er gjort til nå på grunnlag av en nødssituasjon, ettersom de faktiske forholdene ikke lenger eksisterer. Vi forlanger at regjeringen fatter politiske beslutninger basert på reelle data, som fremfor alt er riktig kontrollert og klassifisert. Vi forlanger at regjeringen ikke gjemmer seg bak enkle og regulatoriske tiltak diktert av teknikere som ikke har et helhetlig syn på landet vårt, men som de som har utnevnt dem bør ha.

I en ånd av oppriktig samarbeid, håper vi på et svar på det vi har sagt, som vil avslutte farlige spekulasjoner om at Covid-19 vil bli brukt til andre formål, skapt av all denne amatørismen.

Prof. Dr. Pasquale Mario Bacco

Dr. Antonietta Gatti Ardea

Dr. Mariano Amici Camposano

Prof. Carmela Rescigno

Dr. Fabio Milani Loiano,

Dr. Maria Grazia Dondini

28/5/2020

Brevet er adressert til: Statsministeren, Helseministeren, Helsedepartementet, Generaldirektoratet for helseforebygging (ISS) , guvernørene i regionene.

(Kilde, inkl. fotnoter)

Forsidebilde: Alin Luna

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • CapitanLorenzo
  29 juni 2020 17:16

  Regner med at disse legene snarest blir innkvartert i sine hjem med fult bevæpnede vakter 24/7. Slike folk kan da ikke få lov til å gå løs? Tenker de ikke på at det italienske folk kan begynne å tenke selv og agere deretter når de får slike opplysninger? Fysjom, sier jeg, hvordan skal det gå med NWO hvis slike skal få holde på slik?

  Svar
 • 1. Er hele «pandemien » ondskap?
  2. Er det dumhet? ( hvor mange døde i forhold til tidligere års virus-influensa?)
  3. Er det frykt for å miste makt/stemmer som styrer politikeres handlinger?
  4. Er det en frykt for at folk skal forlange å være med å bestemme, slik at frykt mot noe ukjent/farlig skal få folk til å holde seg i ro?
  5. Eller er det hele en økonomisk køpenikade for å tilrane seg makt over nasjoner og bedrifter som går penge-økonomisk konkurs.
  ( Ved at Fed/IMF låner ut penger og svinbinder nasjoner. Det trengs jo ikke penger, men arbeidskrefter for å lage velstand i en nasjon. Men vi blir innbilt at det er omvendt.)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Venstresidens fallitt:

Støtter opprustning og krig.

Forrige innlegg

Konfliktene i USA tilspisses:

Landet går mot borgerkrig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.