POSTED IN Boligpolitikk, Demokrati, Miljøpolitikk

Demokratiet svekkes

Statsforvalteren åpner for å underkjenne et enstemmig vedtak i Oslo bystyre

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Den 4. september 2019 vedtok bystyret i Oslo enstemmig at endringer som ikke er i tråd med reguleringsplanen på ei tomt i en bydel i Oslo, skulle avvises. Dette vedtaket reiser Statsforvalteren for Viken tvil om gyldigheten av gjennom sine underordna. Statsforvalteren har tidligere vært både stortingsrepresentant, kulturminister og partileder for Kristelig Folkeparti: Valgerd Svarstad Haugland. Med den politiske bakgrunnen burde hun ha de beste forutsetningene til å forstå politiske vedtaks forrang.
Statsforvalterens varsla underkjenning av bystyrevedtaket er nok et eksempel på den lange rekka av eksempler på folkestyrets forvitring og politikkens retrett. Måten som maktutredninga fra 2003 karakteriserte sånn landet vårt styres nå. Politikens retrett er en betegnelse på svekking av folkevalgt demokratisk styring.
Det finnes bare én akseptabel utgang for statsforvalter Haugland på denne saka: Enten må hun godta Oslo bystyres enstemmige vedtak om at flere utsettende tiltak av vedtatt reguleringsplan fra 2007 ikke lenger blir godtatt. Eller så må hun gå av.
I tillegg må byrådet må holde fast på bystyrevedtaket fra 04.09.2019.

Innlegget er henta fra politikus.no
Av red. OBB

Redaktøren av Politikus har bodd på Ensjø fra 2013,
er varamedlem til et styre i et borettslag der og er med i Beboeraksjonen på Ensjø.
Jeg skriver her helt på egne vegne
uten å ha drøfta noe som helst av dette med andre som arbeider for parkene.

Red. OBB. 

Den store Ensjøplanen,
«Norges største byutviklingsprosjekt» — men «uten vert»*
«…Ensjøutbyggingen er det siste store området som kan bygges ut i nærheten av Oslo sentrum», sa daværende Høyre-ordfører Fabian Stang i 2012. Høyres byutviklingsbyråd Folke Fredriksen sa samtidig at «For å skape gode bydeler er kommunen opptatt av …at det skulle skapes nye grøntområder inne på området».

Det er bare det at det reguleringsplanarbeidet som blei påbegynt før årtusenskiftet og enstemmig vedtatt i bystyret i Oslo 2007, blei «gjort opp uten vert»*. Den mest sentrale tomta for boligene og særlig det flotte H-forma parkdraget, eies nemlig av en tomteeier som overhodet ikke har tenkt å bry seg om bystyrets fullt lovlige reguleringsvedtak. Han lar ikke bare være å bygge, men gjør også endringer i strid med vedtatt reguleringsplan og har i alle år arbeidd intenst for å utsette gjennomføringa av reguleringsplanen lengst mulig.

Parkene
Her er planen med det viktige H-forma parksystemet fra 2007. I dag er ikke sådd ett eneste grasstrå innafor den rød merkinga, det skraverte.

Protester til ingen nytte overfor et handlingslamma byråd
Etterhvert som tusener flytta inn rundt de parkene det var lokka med, og det ikke kom et eneste grasstrå, begynte vi å etterlyse parkene. Det blei å stange mot en mur. Tomteeieren fikk full politisk oppbakking for sin trenering. MDG lærte seg en unnskyldning som de gjentok hver gang de ble spurt: «Vi forstår beboernes utålmodighet». Ingen ba om forståelse, men alle om parker! Byrådet til Raymond Johansen, med MDG i spissen, har i åtte år vist fullstendig handlingslammelse.

IMG_2634
Bystyret vedtar ingen nye utsettelser på Ensjø 04.09.2019. Foto: OBB

Mange «grønne kamper» har møtt motstand i det MDG-styrte Oslo. Men bare Ensjø har fått et ganske detaljert tilleggsvedtak til reguleringsplanvedtaket fra 2007. Det var partiet Venstre som utforma et vedtak i sju punkter som bystyret vedtok med mindre justeringer. Noen punkter enstemmig, andre punkter med flertall etter bystyrebehandling. Byrådets handlingslammelse blei stilt i forlegenhet med Venstres forslag, og Ap/MDG/SV-byrådet måtte knele i det siste bystyremøtet før kommunevalget i 2019. Det er dette enstemmige bystyrevedtaket Valgerd Svarstad Hauglands saksbehandlere nå ikke vil godta relevansen av.

Bystyrevedtaket i 2019 er et «fullt lovlig» demokratisk vedtak som følger opp og skjerper arbeidet med den reguleringsplanen som kommunens politikere og administrasjon ikke har klart å gjennomføre i løpet av et kvart århundre. Det sier alt om våre folkevalgtes frivillig valgte underdanighet når de lar en svært rik — utenbys — tomteeier ignorere demokratiske vedtak — i praksis sabotere det. I et kvart århundre.

Venstres forslag:
Bystyrets pålegg til byrådet: Avvis alle utsettelser som ikke oppfyller reguleringsplanen
«Byrådet bes avvise framtidige forslag til endringer på tomtene gnr. 129 bnr. 18 og 29 som ikke er i tråd med oppfyllelse av reguleringsplanen». Dette vedtok bystyret i Oslo 04.09.2019 — enstemmig.

Tomteeieren ba om dispensasjon fra reguleringsplanen i ti år for ei ombygging som gjorde at han kunne utsette å gjøre noe med reguleringsplanen, les parkene, i ti år ekstra i tillegg til de 14 åra som han foreløpig har klart å utsette parkene med. Byplanetaten innvilga han dispensasjon 20.08.2021 i to år, foreløpig, i det etaten ignorerte bystyrevedtaket.

Dette var ei sak som lå under byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen fra MDG, der Plan- og bygningsetaten er plassert. Hvis hun ikke hadde glemt det, framstår det som om byråden har latt være å orientere byplansjefen sin om de politiske rammene som gjelder for arbeidet hennes. Samtidig som heller ikke byplansjefen har evna å orientere seg om de rammene som det folkevalgte styrende organet bystyret har gitt for arbeidet hennes. Som vanlig er for offentlige byråkrater når folkestyret svekkes.

 Få dager seinere var det møte i byutviklingsutvalget i Oslo kommune, og både Venstre og Rødt blei orientert om Byplanetatens og byrådens brudd på bystyrevedtaket. Venstre fikk ordet først til saka og spurte byråden om hvorfor. Byråd Marcussen ville ikke ta ansvaret ved å svare sjøl. Hun sendte byplansjefen sin fram til politikerne som slakt der byplansjefen sterkt måtte beklage sin feil overfor politikerne og der hun lovte å rette opp feilen. Det skjedde i et vedtak fire dager seinere da dispensasjonen blei trekt tilbake.

Bystyret burde reist mistillitsforslag også mot Marcussen for denne saka, som tidligere mot Lan Marie Berg. Det er Marcussen som er skyld i at tomteeierens advokater med støtte av statsforvalteren mener at de har funnet et påskudd til fortsatt utsetting av etablering av parkene.

Er politiske vedtak en saklig grunn for styringa av en kommune?
Det er det siste vedtaket som tomteeierens advokater klager på. Valgerd Svarstad Hauglands saksbehandlere reiser tvil om bystyret i Oslo kan vedta vilkår for sin egen reguleringsplan fra 2007:

Statsforvalteren vil ikke utelukke at politiske føringer er en saklig grunn som kan vektlegges i dette «kan»-skjønnet, slik kommunen har gjort i det nye avslagsvedtaket 25.08.2021.

«vil ikke utelukke at politiske føringer er en saklig grunn»! Les det en gang til! Så langt er det kommet med svekkinga av folkestyret i Norge. Politikkens retrett er den politiske vitenskapens begrep for svekking, forvitring, av folkevalgt demokratisk styring. «Utviklingen de siste tjue årene har vært en langtrukken tilbaketrekking av politiske organers løpende beslutningsmakt», skreiv maktutredninga i 2003 — for tjue år sia! (kap 3 side 16). Aktuelt for denne saka er at «politiske avgjørelser flyttes fra politisk myndighet til uavhengige direktorater og kontrollorganer».

Bystyrets vedtak har også grunnlag i en Høyesterettsdom fra 2011. I den dommen uttalte Høyesterett at når en kommune først hadde vedtatt en reguleringsplan, kunne det ikke settes strenge grenser for kommunens handlingsrom for disponering av det arealet reguleringsplanen omfatter.

Statsforvalter Haugland: Godta bystyrevedtakene eller gå!
Det er ikke uvanlig å ikke bry seg om politiske vedtak nå. Sånn at all representativ folkevilje nulles ut. Det er det Statsforvalteren driver med i denne saka med sitt juridiske dill. Oslo bystyre har fatta et styringsvedtak for sin administrasjon som er helt i samsvar med vårt styringssystem. Det første vedtaket var et vedtak administrasjonen ikke hadde lov til å fatte, og det blei trekt tilbake etter bare fire dager. Disse fire dagene er selvfølgelig ikke noe problem for motstanderen av reguleringsplanen. Omgjøringa er helt i samsvar med forvaltningslova, jf § 35.

En tidligere stortingsrepresentant, statsråd og partileder burde skjønne såpass at politiske vedtak skal følges i samsvar med det som omtales som vårt demokratiske styresett. Valgerd Svarstad Haugland må som statsforvalter godta Oslo bystyres vedtak som styrende for administrasjonen i Oslo.  Hvis hun underkjenner det enstemmige bystyrevedtaket fra 04.09.2019 og godkjenner administrasjonens brudd på det vedtaket, kan hun ikke ha jobben lenger.

*Synonymordboka foreslår
å forklare begrepet «å gjøre regning uten vert»
Med disse orda: 
Feilbedømme, forregne seg, ta feil.

Framheva bilde:
Markering før bystyremøtet 04.09.2019.
Foto: OBB/Politikus

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Vi nærmer oss sakte men sikkert et totalitært regime viss vi ikke sier stopp nå. Til mer makt de gir seg selv, og som vi blir tvunget til å akseptere, til mer vil de i fremtiden tilrane seg. (denne gjengen eier ikke magemål i så henseende) Folket «sammensuriumet» som sugga fra Bergen kaller oss, driter de i.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

LNG-gass fra USA skal redde EU.

Men nå mangler de skip i et marked hvor alle kjemper om gass.

Forrige innlegg

Krigsretorikk og enorme bevilgninger til korrupte Ukraina – ikke til USAs befolkning.

Sprekker Demokratene i USA?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.