POSTED IN Endring av politikken, Klima, Norge

Clintel: FNs klimapanel med et fastlåst syn

Alvorlige feil i IPCCs siste rapport

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Pressemelding fra Clintel
redigert av Politikus.no

Utviklinga av klimaet i hele verden, basert på grunnlagsrapportene til FNs klimapanel, er langt mindre alvorlige enn det 1 500 godt kvalifiserte klimaforskere fra hele verden har kommet fram til. Disse godt kvalifiserte i organisasjonen Clintel konkluderer i en pressemelding 09.05.2023 om sin siste rapport: «Gjennom økende rikdom og teknologiske framskritt er menneskeheten i det store og hele motstandsdyktig når det gjelder klimaendringene og kan lett håndtere dem. Den globale oppvarmingen er langt mindre farlig for menneskeheten enn det som IPCC forteller oss.»
Dette utdyper de etter grundig gjennomgang av hele den siste rapporten til FNs klimapanel, IPCC.
«IPCC ignorerer avgjørende fagfellevurdert litteratur som viser at normaliserte tap pga. katastrofer har avtatt etter 1990, og at menneskelig dødelighet på grunn av ekstremvær har blitt redusert med mer enn 95 % siden 1920. IPCC har trukket de motsatte konklusjonene gjennom selektiv utplukking fra litteraturen, og hevder at det er en økning i skader og dødelighet på grunn av menneskeskapte klimaendringer.»

Først om vitenskap:
Påstanden om 97 prosent enighet er en løgn
— og uvitenskapelig
En av de mest hardnakka påstandene blant dem som hevder at «Kloden koker», er at 97 prosent av alle vitenskapsforskere hevder at været nå menneskeskapt og at vi går mot allverdens klimakatastrofer. Like mye dommedag som alle religioner til sammen.

Men at 97 prosent av alle vitenskapseksperter hevder det, er rett og slett en blank løgn. Påstanden baserer seg på en gjennomgang av 11 944 artikler og at de skulle vise oppslutninga om menneskapt vær og klima. Men av de 11 944 artiklene var det bare 41 av dem som støtta påstanden om menneskeskapt vær, og det er 3,4 promille!
Uansett er det dessuten fullstendig uvitenskapelig å hevde at faktum om naturvitenskapelige fenomener avgjøres etter avstemninger. Paven hadde makt til å vedta at sola kretsa om jorda. For Einstein var ett motbevis mot hans teorier nok til at han måtte revurdere sitt syn, hevda han.

Som et ferskt eksempel sier fysikeren John Clauser, som i 2022 fikk Nobelprisen i fysikk, at falsk informasjon om klimaet har villeda folk, medier og politikere, og skapt en situasjon som truer verdensøkonomien og milliarder av mennesker. «Folks oppfatninger om klimaendringer gjenspeiler en farlig korrumpering av vitenskapen som truer verdensøkonomien og milliarder av mennerskers velferd».

Hva er Clintel?
Stiftelsen Clintel blei starta i 2019 med formål å frambringe kunnskap og forståelse for årsak og virking av klimaendringene og om virkningen av klimapolitikken. Clintel har publisert uttalelsen World Climate Declaration, som nå har blitt signert av mer enn 1 500 forskere og eksperter fra hele verden. Hovedbudskapet i deklarasjonen er at «det finnes ikke noen klimakrise».

Pressemelding om Clintels rapport
Clintel har nå utarbeida en rapport etter å ha gått gjennom hele rapporten til FNs klimapanel. I pressemeldinga om rapporten 9. mai 2023 oppsummerer Clintel, sitat:

 • IPCC skjuler gode nyheter om reduserte tap ved katastrofer og klimarelaterte dødsfall
 • IPCC hevder på feil grunnlag at klimafølsomheten er høyere enn 2.5 °C; det er mer sannsynlig at den er under 2 gr C
 • IPCC forleder beslutningstakerne ved å fokusere på et usannsynlig worst-case scenario
 • Feilene i rapporten AR6 er alvorligere enn dem som ledet til granskingen fra IAC i 2010

IPCC ignorerer avgjørende fagfellevurdert litteratur som viser at normaliserte tap pga. katastrofer har avtatt etter 1990, og at menneskelig dødelighet på grunn av ekstremvær har blitt redusert med mer enn 95 % siden 1920. IPCC har trukket de motsatte konklusjonene gjennom selektiv utplukking fra litteraturen, og hevder at det er en økning i skader og dødelighet på grunn av menneskeskapte klimaendringer.

Den 180 sider lange rapporten er – så langt vi kjenner til – den første seriøse internasjonale «vurdering» av IPCCs Sjette vurderingsrapport, AR6. I Clintels rapport vises hvordan IPCC omskriver klimahistorien, fremhever et usannsynlig worst-case scenario, har en betydelig tendens til å favorisere ‘dårlige nyheter’ fremfor ‘gode nyheter’ og tar ikke med i resultatsammendraget Summary for Policy Makers de gode nyhetene som finnes i de underliggende fagrapportene.

Feilene og ensidigheten som Clintel dokumenterer i sin rapport er langt alvorligere enn dem som ledet til granskingen av IPCC som ble utført av Interacademy Councel (IAC Review) i 2010. Clintel mener at IPCC bør reformeres eller avvikles. [Utheva av Politikus]

Med den nylig publiserte synteserapporten, altså Synthesis Report, har IPCC fullført sin sjette evalueringssyklus, som besto av i alt sju rapporter. En internasjonal gruppe forskere fra Clintel-nettverket har analysert flere påstander fra WG1, (Arbeidsgruppe 1: Det Vitenskapelige Grunnlag), og WG2 (Arbeidsgruppe 2: Påvirkning, Tilpasning og Sårbarhet). Clintels arbeid har nå ført til rapporten The Frozen Climate Views of the IPCC.

I hvert kapittel dokumenterer Clintels rapport forutinntatte syn og feil i evalueringene fra IPCC.

I 52 av i alt 53 fagfellevurderte artikler
om «normaliserte katastrofetap» fantes det ikke noen som helst
økning i skader som kunne tilskrives klimaendringene.

Denne typen feil er alvorligere i rapporten WG2 enn i rapporten WG1. Når man tar i betraktning den politiske betydningen av det som er kjent som ‘Tap og Skade’ (I de årlige klimamøtene, COP, forhandler landene for tiden om donasjoner til et fond for Tap og Skade), ville man forvente fra IPCC en grundig gjennomgang av den relevante litteraturen. Men nei, Clintel viser at IPCC har feilet totalt på dette området. I en oversiktsartikkel om Tap og Skade, publisert i 2020, viste det seg at i 52 av i alt 53 fagfellevurderte artikler om ‘normaliserte katastrofetap’ ikke fantes noen som helst økning i skader som kunne tilskrives klimaendringene. Derimot fremhevet IPCC den eneste artikkelen som hevdet at tapene økte. Denne artikkelen er – ikke overraskende – feilaktig, men den ble antagelig plukket ut nettopp fordi IPCC syntes at dens konklusjoner passet godt i sin klimafremstilling.

Klimarelaterte dødsfall
«Vi er på en motorvei mot klimahelvete», sa FN-sjefen Guterres nylig. Men et dypdykk i tilgjengelige dødelighetsdata viser at antallet klimarelaterte dødsfall er på det laveste i manns minne. Den velkjente økonomen Bjørn Lomborg publiserte i 2020 denne viktige opplysningen i et fagfellevurdert tidsskrift, men igjen valgte IPCC å ignorere dette. IPCCs strategi synes å være å gjemme alle gode nyheter om klimaendringene og å rope høyt om alt som måtte være mindre bra.

Å viske ut klimahistorien
Rapporten fra WG1 er heller ikke fri for fordommer og misvisende konklusjoner, og Clintels rapport dokumenterer problemer i hvert eneste kapittel. IPCC har eksempelvis forsøkt å skrive om klimahistorien ved å viske ut eksistensen til det såkalte Holosene Temperatur Maksimum (eller Holosene Klima Optimum), en varm periode som fant sted for mellom 10 000 og 6 000 år siden. IPCC har også tatt i bruk en ny Hockeykølle graf, som er basert på spesielt utplukkede temperaturproxier, samtidig som de har ignorert rekonstruksjoner av temperaturer der disse viser at det tidligere har vært større variasjoner enn i dag, slik som den veldokumenterte Lille istiden. Den nye grafen likner til forveksling på en graf som beviselig er basert på feil metode og feil bruk av data, kalt Hockeykølla, og som velorienterte forskere vet er falsifisert.

IPCC hevder at det i løpet av de siste ti-år har vært en akselerasjon i havnivåstigningen. Clintel viser at denne påstanden er feilaktig, fordi IPCC ignorerer en ti-årig (syklisk) variasjon i havnivået. Vi viser også at IPCCs verktøy for havnivå – som er gjort tilgjengelig for første gang – viser et mystisk og usannsynlig hopp oppover i 2020.

Klimafølsomheten
Den kanadiske økonomen Ross McKitrick peker på at alle de globale klimamodellene som brukes av IPCC viser altfor mye oppvarming i troposfæren, både globalt og i tropene (der det ifølge modellene skal være en varmeflekk – Hot Spot). Dette viser etter alt å dømme flere fundamentale problemer med den måten modellene simulerer klimasystemet.

Et ‘spektakulært’ resultat i IPCCs rapport AR6 var at den nedre grensen for det sannsynlige området for klimafølsomheten ble hevet fra 1,5 oC til 2,5 oC, og derved hevdes det at lave verdier for klimafølsomheten nå er usannsynlige. Clintels rapport viser at den observerte oppvarmingen og uavhengige forskeres arbeid, klargjør at den virkelige verdien heller vil være under 2 grader C enn over 2,5 oC. Dette betyr også at det beste estimatet for klimafølsomheten, som IPCC sier er 3 oC, ikke kan rettferdiggjøres.

I tillegg til dette er det slik at IPCC fastholder sitt høyeste utslippsscenario, det såkalte RCP8.5 (eller nå SSP5-8.5). I de senere år har en rekke artikler vist at dette scenariet er helt usannsynlig og at det ikke burde bli brukt for utforming av politikk. Dypt inne i rapporten fra WG1, vedgår IPCC at dette scenariet har ‘en lav sannsynlighet’, men denne svært viktige merknaden ble ikke framhevet i Summary for Policy Makers, så de viktige beslutningstakerne er uvitende om dette forholdet. Til tross for den lave sannsynligheten for at RCP8.5 skal inntreffe er dette det scenariet som er mest omtalt i IPCCs rapport fra Arbeidsgruppe 2.

Granskingen fra IAC
Tilbake i 2010 førte feil i rapporten fra WG2, i den fjerde evalueringsrapporten AR4, til at Interacademy Council (IAC) foretok en gransking av IPCC. Evalueringsrapporten anbefalte blant annet at «å ha grupper av forfattere med divergerende syn er det første skrittet mot å sikre at det tas hensyn til en stor bredde i gruppens synspunkter.» Denne viktige anbefalingen ignoreres fortsatt av IPCC. Og enda verre er det at vi kan dokumentere at Roger Pielke Jr., en vitenskapsmann med betydelig ekspertise på disse områdene, er betraktet som en slags ‘Voldemort’ av IPCC, og at de forsettlig unngår å nevne både hans arbeider og hans navn. Dette fører til forutinntatte konklusjoner.

Reformer
Vi må dessverre konkludere med at IPCC har gjort en dårlig jobb med å evaluere den vitenskapelige litteraturen. Alle land stoler på at IPCCs rapporter understøtter deres klimapolitikk, og de fleste media stoler blindt på deres påstander. Clintelrapporten The Frozen Climate Views of The IPCC viser at denne tilliten ikke er berettiget.

Etter vårt syn bør IPCC reformeres og burde favne om et bredere område av synspunkter. Et første skritt vil være å invitere forskere med andre synspunkter, som for eksempel Roger Pielke Jr. og Ross McKitrick. Hvis det å inkludere andre synspunkter er uakseptabelt, burde IPCC bli avviklet.

Våre egne konklusjoner om klimaet – basert på den samme underliggende litteraturen – er langt mindre alvorlige. Gjennom økende rikdom og teknologiske framskritt er menneskeheten i det store og hele motstandsdyktig når det gjelder klimaendringene og kan lett håndtere dem. Den globale oppvarmingen er langt mindre farlig for menneskeheten enn det som IPCC forteller oss.

Den norske versjonen er p. t. ikke ferdig, men den engelske versjonen av rapporten kan lastes ned her.

Framheva bilde: Foto: OBB/Politikus

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  14 mai 2023 14:51

  IPCC er ikke en vitenskapelig organisasjon, den er politisk. IPCCs oppgave er å sementere klima-narrativet for verdens befolkning; polene smelter og havene vil fordampe. Den fremstår som vitenskapelig, og bruker vitenskapelig språkbruk. Men som artikkelen viser, en artikkel hovedstrømmedia aldri vil publisere, er IPCCs rapporter helt feil, og det skyldes ikke feil i tolkning av resultater fra studier og rapporter, det er rett og slett forfalskning. FN er en fullstendig korrupt organisasjon, spesielt etter FN inngikk partnerskap med World Economic Forum.

  Den globale storkapitalen vil ha hundre prosent eierskap og kontroll på verdens matproduksjon, både med land-og havbruk. Folk skal tro at landbruket er årsaken til en (media-konstruert) global oppvarming, og akseptere at små-og middelstore gårdsbruk legges ned over hele verden, for å erstattes med storkapitalens enorme industrigårder for genmodifisert mat, drevet av deres agro-business selskaper.

  Det er derfor deres administrasjoner i alle land, kalt regjeringer, nå driver krig mot mindre produsenter av mat, både til lands og til havs. Norge er intet unntak, småbrukere pålegges å bygge egne fødselsrom for griser og kyr, som gjør gjeldsbyrden så høy at det blir ikke blir nok marginer for driften. Sjarkfiskere pålegges så dyre sertifiseringer av fiskeridirektoratet, at de må legge opp og gi fra seg fiskekvoten, som går til store fabrikktrålere med utenlandsk kapital.

  Fiskekvotene blir også for dyre for unge kystfiskere som vil kjøpe en sjark. Vi må ha fiskekvoter selvsagt, fastsatt av marinbiologer som bestemmer hvor mye av populasjonene av matfisk kan beskattes. Men hvorfor skal norske kystfiskere med sjarker behøve å betale for fiskekvoten, når de produserer mat for den norske befolkningen, og leverer fisken til norske fiskemottak langs kysten?

  Storkapitalen vil ha de enorme fiskeriressursene i de norske fiskerisonene langs fastlandskysten, Svalbard og Jan Mayen. De vil at deres fabrikktrålere skal kunne fiske i norske fiskerisoner, og seile ut igjen for å selge fisken der de får mest betalt, uten å måtte levere til norske fiskemottak, en globalistisk politikk. EØS som gjør Norge til et uformelt medlem av EU, undergraver det norske folks eierskap også til fiskeressursene, og et medlemskap i EU, vil gjøre at selvråderett og suverenitet over fiskeressursene blir borte, som med vannkraften.

  To ting er eksistensielt for mennesket, drikkevann og mat. Det er derfor storkapitalen vil ha full kontroll og drikkevannet og maten, ikke for alles beste som FNs oppgave er å få folk til å tro.

  Det er rundt 600 millioner gårdbrukere over hele verden, for det meste familiedrevne småbruk, mest ektepar med 2-6 barn. Legg til 60 millioner kystfiskere og fiskerbønder med familier, og det gjør at de som lever av land-og havbruk blir nesten to milliarder. De produserer 75 prosent av maten på bare 25 prosent av Jordens areal. Dermed kan en ane hvor stor katastrofe det blir for milliarder av mennesker hvis finansfolket som styrer FN skal klare å overta matproduksjonen, og konsentrere den til industrigårder for GMO-mat, og fabrikker for insektbasert mat og kunstig kjøtt.

  FN er globalistenes fremste verktøy for verdensherredømme, som WHO er et bevis på med sin «avtale» som tilsidesetter de 194 medlemslandenes egne vurderinger når det gjelder folkehelsen. WHO er til 80 prosent privatfinansiert, og halvparten av det fra Gates Foundation, som har store eierinteresser i selskapene som fremstiller «vaksinene», og WHO skal bestemme når det skal erklæres pandemier, og hva landene må kjøpe av den farmasøytiske industrien.

  FN brukes av storkapitalens overtakelse av matproduksjonen, som vil gi dem enorm profitt, i tillegg til til enorme profitten WHO gir Big Pharma som deres front-organisasjon. Seksualisering av barn er nå også en del av FNs agenda frem til 2030. Er FN Dyret i Åpenbaringen? Slike tanker kan en få, når en så gjennomkorrupt organisasjon med 194 medlemsland som må følge FNs direktiver, har fått en slik enorm makt. Skal nasjonene beholde sin selvråderett og suverenitet over egne landressurser og matproduksjon for eksempel, må den ødeleggende globalismen som er den største trusselen mot menneskeheten, stoppes. Det kan se ut som å oppløse FN vil være noe av det viktigste som kan gjøres for å få dette til.

  Svar
 • N.L.:
  » ..når de produserer mat for den norske befolkningen, og leverer fisken til norske fiskemottak langs kysten?»

  Vi betaler skatt/avgifter i en nasjon for å få inn penger til å betale fellesutgifter.

  Men det viktigste er jo real-verdiene ( F.eks. mat og vann. )
  Realverdier som selvfølgelig er viktig for befolkningens velferdsopplevelse og trygghet.
  Jo rimeligere, jo bedre for befolkningen. – Og som gjør at vi ikke trenger å bruke valuta for å kjøpe samme varer fra andre land.
  Men så ser vi at vår politiske administrasjon tenker mer på sin egen (penge-) mage enn befolkningens ve & vel. En mage som aldri blir mett, og som får mer jo høyere prisen er. Avgifter/skatter regnes jo i prosent.
  ( Vinterens/årets strømpriser og avgifts-galskap i mente.)
  For disse ( og dette systemet) betyr det lite hva som ‘produseres’ ; det kan være bare tulle-aktivitet ( en forbruker av resurser, men negativt for samfunnet ) så lenge det bringer penger inn i statskassen.

  Har vi et politisk system for å få det verre og mer uforutsigbart?
  Nei, det skulle jo være nettopp omvendt.
  Vi blir lurt.
  Vi har ikke råd til å fø Løvebakken ( røver-bakken) lengre.
  ( Ingen nevnt, ingen glemt; vi har ikke lengre noen politisk opposisjon. )
  Vi skal bygge landet.

  Svar
  • ‘Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett til å bekjempe pukkellaks. Den uønskede fisken er særlig ventet å invadere elvene i Finnmark til sommeren, men også andre elver sørover i landet. Ifølge Klima- og miljøminister Espen Barth Eide skal pengene gå til flere pukkellaksfeller og til å lønne de som skal røkte fellene.’
   nrk.no/tromsogfinnmark/nyhetssenter-troms-og-finnmark-1.16139260

   Hvorfor ikke gi skatte/avgifts-frihet til de fiskerne som fanger denne gode mat-fisken og selger den til befolkningen?

   Nei, fyda. Det var noen fiskere som gjorde dette med den forrige ‘trusselen’ , Kongekrabben.
   Så gikk ‘staten’ inn med advokater og rettsaker og dømte disse , som løste et problem, til bøter og fengselstraff fordi de ikke betalte skatt/avgifter.
   Det viktigste er at ‘staten’ får sin penge- mat.

   Svar
 • Ikke minst er istiden voldsomt oppskrytt. Nå, når det har vært mulig å konstruere globale kart over hvordan kloden har sett ut tidligere, kan vi se at iskalotten ikke har væt noe større. Den har bare vært plassert annerledes.
  GeoNomad er en YT kanal som har mange videoer om historiske forløp, og er vel langt mere troverdig enn Nrk.

  video link følger i neste post og blir stoppet, midlertidig.

  Hva som ser sannsynlig ut er at den geografiske Nordpol lå ett annet sted, og da sånn sirka sør i Grønland, hvilket er langt fra nåværende plassering. Hva som taler for dette er at en plutselig nedfrysning av tempererte soner inntraff, derfor finner vi godt bevarte mammuter som ble frosset ned raskt. I en av GeoNomads videoer kan mammut beltet sees, det er på den tilsvarende varme siden, eurasia/Sibir.

  Så med andre ord, dette taler for at det aldri var noen istid. Og enhver som skremmer med istid kan helt greit ignoreres.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Folkehelsedirektør: Vaksinene virker.

Tallene sier det motsatte.

Forrige innlegg

Tilfeller av kreft øker etter vaksineringen i Norge.

Nå øker også brystkreft og føflekk-kreft.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.