POSTED IN Krig-fred, Virkelighetsforståelse

Brukes den for å starte «The Great Reset»?

Dreier Ukraina-krigen seg om noe helt annet enn vi blir fortalt?

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ukraina og den djupare agendaen Globalt sjølvmord

av F. William Engdahl

F William Engdahl

9. mars, 2022

Den russiske presidentens avgjerd om militær aksjon i nabolandet Ukraina den 24. februar 2022, har sjokkert mange, meg sjølv inkludert. Spørsmålet no, nesten to veker inn i militæraksjonen til Russland og andre krefter inne i Ukraina, er kva som pressa Russland inn i det vestlege medium framstiller som ein unilateral, illegitim aggresjonskrig. Ein open trussel frå den ukrainske presidenten og komikaren Volodymyr Zelensky den 19. februar, under møte med topptenestemenn i NATO og andre på den årlege Tryggingskonferansen i München, gir oss ein stort sett ignorert nøkkel til å forstå korfor Moskva handlar som dei gjer. I tillegg har nye rapportar om fleire Pentagon-laboratorium for biovåpen rundt om i Ukraina føya seg til teppet av bakgrunnstruslar. Trudde Moskva at dei stor overfor ein bokstaveleg talt kjemp-eller-døy-situasjon?

Litt viktig historisk bakgrunnen

Konflikten vi no ser i Ukraina, har sine røter i 1990-talet og den USA-støtta kollapsen til Sovjetunionen. Under To-pluss-fire-forhandlingane om ein avtale for Tysklands gjenforeining, samtalar mellom USAs utanriksminister James Baker III og dåverande Sovjet-leiar Mikhail Gorbatsjov, saman med Frankrike, Storbritannia og den vest-tyske regjeringa, gav Baker eit muntleg løfte om at NATO ikkje ville lee seg «ein tomme» austover og true tidlegare Sovjet-territorium, mot at SSSR skulle la Tyskland sameinast att innanfor NATO.

I fleire år har Washington loge om denne avtalen, samstundes som dei har inkludert det eine etter det andre av tidlegare Warszawapakt-land – Polen, Den tsjekkiske republikken, Romania, Ungarn, dei baltiske statane – i NATO og nærare skothald til Russland. Nyleg siterte Putin frå Baker-avtalen frå 1990 for å forsvare det russiske kravet om at NATO og Washington skal gi rettsleg bindande garantiar om at Ukraina aldri skal latast inn i NATO-alliansen. Så langt har Washington kategorisk nekta å gå med på det.

Putin sin tale i München 2007

På den årlege Tryggingskonferansen i München i 2007, etter at Bush/Cheney-administrasjonen hadde kunngjort planar om å installere US-amerikanske missilvernssystem i Polen, Romania og Den tsjekkiske republikken for å «vakte mot pøbelstatar som Nord-Korea eller Iran», leverte Russlands Putin bitande kritikk mot USA sine løgner og brot på forsikringane frå 1990 om NATO. På det tidspunktet hadde 10 tidlegare kommunistiske aust-statar blitt slopne inn i NATO, trass i USA sine løfte om det motsette frå 1990. Vidare var både Ukraina og Georgia kandidatar til å slutte seg til NATO etter dei USA-leidde Fargerevolusjonane i dei to landa i 2003–2004. Putin argumenterte korrekt for at USAs missilar var retta mot Russland, ikkje Nord-Korea eller Iran.

NATO enlargement stages | Download Scientific Diagram

Putin fortalde sitt vestlege publikum: «Det har vist seg at NATO har utplassert sine frontkjemparar på våre grenser, og vi oppfyller framleis strengt vår del av avtalen og reagerer ikkje på desse hendingane i det heile. Eg meiner det er openlyst at NATO-ekspansjonen ikkje har noko å gjere med moderniseringa av Alliansen, eller å sikre tryggleiken i Europa. Tvert imot, den representerer ein alvorleg provokasjon som svekkar graden av gjensidig tillit. Og vi har rett til å spørje: mot kven er denne ekspansjonen retta? Og kva skjedde med forsikringane som våre vestlege partnarar gav etter oppløysinga av Warszawapakta? Kor er alle dei erklæringane i dag? Ingen hugsar dei ein gong,» sa Putin. «Men eg vil ta meg til rette og minne tilhøyrarane her om det som vart sagt; eg vil sitere frå talen til NATOs generalsekretær Wörner i Brussel den 17. mai 1990. Han sa då: ’det faktum at vi er klare for å ikkje plassere ein NATO-armé utanfor tysk territorium, gir Sovjetunionen ein fast tryggleiksgaranti’. Kor er desse garantiane?» Det var for 15 år sidan.

Maidan-statskuppet i 2014

I november 2013 kunngjorde eit økonomisk korrupt og rotete Ukraina, under den valde og også veldig korrupte presidenten Viktor Janukovitsj, at heller enn å akseptere eit «spesielt» forhold til EU, så ville Ukraina ta imot eit mykje meir generøst tilbod frå Moskva om å slutte seg til Den eurasiatiske økonomiske unionen, leidd av Moskva. Russland hadde gått med på å kutte prisen på russisk gass til Ukraina med 30% og å kjøpe ukrainske statsobligasjonar for 15 milliardar dollar for å mildne Kievs finanskrise. 

På same tid, den 21. november, lanserte Arseny Jatsenjuk – mannen som vart utvald av Washingtons Victoria Nuland og Kiev-ambassadør Geoffrey Pyatt – saman med den gong visepresident Joe Biden, det som vart kalla Maidan-plass-protestane mot Janukovitsj-regimet, støtta av US-amerikanske frivillige organisasjonar. Den 20. februar, 2014, etter at CIA-organiserte snikskyttarar, som skal ha vore rekrutterte frå nabolandet Georgia, drap fleire dusin protesterande studentar pluss politifolk, og fekk Janukovitsj til å flykte, vart Jatsenjuk innsett som statsminister i eit handplukka USA-drive regime, handplukka av Nuland og Biden og fleire.

Seinare, i eit intervju med ei russisk avis i desember 2014, sa George Friedman frå det privateigde firmaet Stratfor, som tilbyr konsulenttenester til mellom andre Pentagon og CIA, om det USA-leidde regimeskiftet i Kiev i februar 2014 at «Russland kallar hendinga som tok stad i starten av dette året for eit statskupp organisert av USA. Og det var i sanning det grøvste kuppet i historia.» Han var skrytande i dette intervjuet.

Maidan Nezalezhnosti - Wikipedia
Maidan-plassen. Sentrum for opprøret. (Foto Wikipedia)

Kiev-kupp-regimet gav seg etter 22. februar 2014 i kast med å føre ein utryddingskrig og ei etnisk utreinsking av russisk-talande i austre Ukraina, i stor grad under leiing av ein privat armé av bokstaveleg talt nynazistar frå Høgre Sektor (forbodne i Russland), dei same som stod for sikkerheita på Maidan-plassen og starta eit terrorvelde mot russisk-talande ukrainarar. Det vart danna bataljonar av nynazistiske leigesoldatar. Dei vart gitt offisiell status som soldatar av Ukrainas Nasjonalgarde, t.d. Azov-bataljonen, finansiert av den ukrainske mafiabossen og milliardæren Ihor Kolomojsky, som også støtta presidentkandidaturet til Zelensky økonomisk. Azov-soldatane har til og med SS-runer som logo. I 2016 anklaga FNs høgkommisær for menneskerettar (OHCHR) Azov-bataljonen, offisielt opphøga til regiment i januar 2015, for krigsbrotsverk som masseplyndring, fengsling utan lov og dom og tortur.

I dag er Nuland Bidens viseminister for politiske saker, med ansvar for ukrainske og russiske saker. Ho veit godt kven Azov-bataljonen er.

Zelensky og München 2022

Den 19. februar i München trua Ukrainas president Zelensky med å utplassere atomvåpen på ukrainsk jord. Han sa det var hans unilaterale annullering av Budapest-memorandumet av 1994, sjølv om Ukraina ikkje var blant dei som signerte på den avtalen. To dagar seinare, om kvelden den 21. februar, heldt Putin sin tale, der han anerkjende den suverene uavhengigheita til folkerepublikkane Donetsk og Lugansk. Han refererte eksplisitt til Zelensky sin atomvåpenlovnad i München, og understreka: «Dette er ikkje tomt skryt».

Den 6. mars siterte det statlege nyheitsbyrået RAI Novosti i Moskva ei høgare russisk SVR-utlandsetterretningskjelde med detaljkunnskap om eit hemmeleg ukrainsk prosjekt, angiveleg med livsviktig hemmeleg vestleg støtte, som gjekk ut på å bygge opp ukrainsk atom-missil-kapasitet og ei ukrainsk atombombe, i eit uforskamma brot på ikkjespreiingsavtalen. Byrået melde at ukrainske kjernefysikk-vitskapsfolk skjulte våpenutviklinga ved å lokalisere den nær atomreaktoren i Tsjernobyl, der det er høge strålingsnivå – ei forklaring på det raske russiske trekket å sikre Tsjernobyl. «Det var der, etter tilgjengeleg informasjon å dømme, dei arbeidde både med å lage ei ’skiten’ bombe og separere plutonium,» siterer RIA Novosti kjelda på. Bombeforskningsfasiliteten var lokalisert på Det nasjonale vitskapssenteret, Kharkov-instituttet for fysikk og teknologi. No kjem det rapportar om krafige kampar mellom russiske styrkar og nynazistiske ukrainske Azov-krigarar som etter rapportar å dømme legg planar om å bombe forskingsreaktorområdet og skulde det på Russland. Kampane for kontroll med det store Zaporizhzhia-atomkraftverket er også tydelegvis ein del av forsøket på å skjule det illegale ukrainske bombeprosjektet.

Det blir no meir og meir tydeleg at Putin hadde alvorlege grunnar til å reagere på den ukrainske atomtrusselen. Eit ukrainsk kjernefysisk missil under seks minutt unna Moskva ville vere ein eksistensiell fare enten Ukraina var ein del av NATO eller ikkje.

Gigantisk militær opprusting – biokrigføring?

Det var meir. Ukrainsk presse rapporterte for eit år sidan om nye, vestleg-bygde NATO-marinebasar i Otsjakov og Berdyansk. «moderne infrastrukturfasilitetar med kapasitet til å ta imot skip av alle typar, utstyrt etter NATO-standard og bygd med pengar frå Allianse-landa… Om tre år vil vi klare å angripe russiske skip i Svartehavet med myggflåten vår. Og om vi slår oss i hop med Georgia og Tyrkia, vil Den russiske føderasjonen bli blokkert,» skrytte ukrainske militærekspertar.

I tillegg hadde USAs Pentagon ikkje mindre enn åtte, kanskje så mange som 30, topp-hemmelege biovåpen-forskningslaboratorium i Ukraina, der dei testa DNA’et til rundt 4000 frivillige frå militæret. Straks russiske soldatar skulle til å sikre bevisa, så sletta USAs ambassade alt dei før hadde skrive om labane frå nettsidene sine, og ukrainarar skal ha sørga for å øydelegge lab-bevisa. Ukrainske labar i Kharkiv og andre stadar opererte i samarbeid med USA. Mengder av slike våpen vart i løynd lagra, i direkte brot med internasjonale konvensjonar.

Ein heil månad før den russiske militære aksjonen den 24. februar i Ukraina, fekk den uavhengige biokrigsforskaren Dilyana Gaytandzhieva nokre dokument i hende som greia ut om «US Pentagons biologiske eksperiment med potensielt dødeleg utfall på 4400 soldatar i Ukraina og 1000 soldatar i Georgia. Ifølge dei lekka dokumenta, skulle alle dødsfalla blant dei frivillige rapporterast innan 24 timar (i Ukraina) og 48 timar (i Georgia).» Ho greier ut om eksperimenta på menneske, som inkluderte testing for antistoff mot 14 patogenar, inkludert Krim-Kongo hemoragisk feber, Borrelia-artar (Lyme disease) og andre. Ifølge dokumenta er labane i Ukraina og Georgia del av Pentagons «$2,5 milliardars program for biologisk engasjement under Defense Threat Reduction Agency (DTRA), som inkluderer forskning på bioagentar, dødelege virus og antibiotikaresistente bakteriar.»

Den 6. mars stadfesta generalmajor Igor Konasjenkov, talsmann for det russiske forsvarsdepartementet, i ei melding til pressebyrået RAI Novosti i Moskva at dei hadde mottatt dokument «frå tilsette ved ukrainske biologiske laboratorium som slo fast at komponentar til biologiske våpen var under utvikling i Ukraina, nært russisk territorium. … Under ein spesialoperasjon vart det avdekka at Kiev-regimet implementerte ei lynoppreinsking av spor etter eit militært biologisk program finansiert av USAs forsvarsdepartement.»

woman in blue long sleeve shirt holding clear glass bottle

I tillegg til desse bevisa for kjernefysiske og biologiske masseøydeleggingsvåpen i Ukraina dei siste åra, har Vestens NATO-medlemsland pøst militært utstyr for milliardar av dollar, inkludert anti-tank-våpen og eksplosivar, inn i Ukraina medan Zelensky – som rykte blant opposisjonen seier gøymer seg på USAs ambassade i Warszawa – stadig vekk gjentar sine bøner om ei NATO-«flyforbodssone» over Ukraina, noko som ville vere ei direkte casus belli [handling eller situasjon som provoserer til, eller rettferdiggjer, krig, mrk.] for krig mellom Russland og NATO, ein krig som raskt kunne utvikle seg til atomkrig eller vidare.

Spørsmålet er om denne årelange provokasjonen mot Russlands nasjonale tryggleik frå Washington og NATO via Ukraina har som mål å øydelegge livsdugleiken til Russland som suveren nasjon og militærmakt. Det er eit kalkulert trekk å bruke sanksjonar mot Russland for å forårsake global kollaps og energikrise, matmangel og verre, alt saman for å fremje Davos sin 2030 Great Reset-agenda? Kast skulda på «vonde Putin» og Russland, medan BlackRock og finansmaktene omorganiserer verda? Det er for tidleg å seie, men sikkert er det at same kva som sette i gang aksjonen til Russland den 24. februar, 2022, så må det ha vore langt meir alvorleg enn det CNN og andre vestleg-kontrollerte medium fortel oss.

F. William Engdahl er konsulent og førelesar på området strategisk risk. Han har ein grad innan politikk frå Princeton University og er bestseljande forfattar av bøker om olje og geopolitikk. Han skriv for nettmagasinet“New Eastern Outlook”

Omsett av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Ryoji Iwata

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Svar
  • Fra lenken din, Cirrus.:

   «USA sender sine diplomater rundt i verden, deres ambassadører i alle land har ordre om å kreve at disse landene avslutter samarbeidet med Russland under trussel om sanksjoner. Vi ville forstå om de gjorde dette med små land. Men når slike ultimatum og krav stilles til Kina, India, Egypt eller Tyrkia, ser det ut til at våre amerikanske kolleger totalt har mistet kontakten med virkeligheten, eller deres overmenneskelige kompleks har overveldet deres følelse av normalitet. «

   Svar
 • Kjell Aasen
  24 mars 2022 12:30

  Er «Vestens velgere» blitt TV-dukker?
  Svaret er ja for minst 95%. Og resten forholder seg roolig. Å gå i mot den genene hop er risikabelt – en blir sencurert, tatt vekk.
  MSM media av alle slag hamrer det samme USA/NATO/EU bildet.
  Men – det det heldigvis kun gjeldende for USA/Europa – resten har en helt annen oppfatning enn de sistnevnte – de har hatt dem som herrefolk.

  Svar
 • “Noen” ønsket denne krigen og har interesse av å holde den gående så lenge som mulig»

  Men noen langsiktig avtale ville ikke EU gjøre med Russland. EU ville kun kjøpe til ( kortsiktig) markedspris.
  Nå har jo USA fått det slik de ville; – en dyrere gass på langsiktige avtaler. 😉

  Og folk ble kalt for gale konspirasjonsteoretikere for å si at USA har egen interesse i det som skjer nå og hvordan de aktivt har jobbet for å ødelegge forholdet mellom eu og Russland, bare for å fremstå som en «reddende engel».

  ‘EU og USA har inngått en langsiktig avtale for å sikre at Europa får mer flytende gass (LNG) som skal erstatte import av russisk gass. ‘
  https://www.tu.no/artikler/usa-skal-sikre-eu-15-milliarder-kubikkmeter-gass-i-2022/518375

  Svar
 • Russland kriger ikke mot Ukraina, men mot fientlige operatører som har tatt tilhold i landet på oppdrag av globalister og dypstat i USA . For ca.100 år siden skjedde en «revolusjon» i Russland. Det var ingen folkelig revolt, men profesjonelle anarkister og fanatikere utdannet i USA og betalt av storbanker som Jacob Schiff (nå Bush), Rothchild, Warburg, Rockefeller etc. Hensikten var å plyndre Russland som var på høyden økonomisk, teknologisk, kulturelt. Russland var en gullgruve å ble rundt 1917 ansett modent for plyndring og ødeleggelse. Til dette formål hadde frimurere og illuminati (da som nå eier bank å regjering i USA og UK) fått skapt kommunismen som ideologisk redskap. Med ca. 10.000 anarkister og terrorister utdannet i USA på plass med fri tilgang til penger fra USA fikk de igang borgerkrigen som til slutt skapte Sovjetunionen. Nå er Russland nok en gang på et nivå som gjør landet verd å plyndre. Generalprøven i Ukraina og Maidan-plassen viste mulig fremgangsmåte også i Moskva. Men det viste seg umulig å skape en slik situasjon i Moskva. Putin og landets ledelse forsto. Derfor måtte krig skapes i nabolandet Ukraina, og derfra prøve eskalere krigen slik at Russland kan angripes med atomvåpen. Så egentlig er Russlands kamp vår kamp.

  Svar
  • Min far var frimurer, så jeg vet ikke hvor han er nå, på Guds kne som han trodde, og rebredt til å si noe sant,

   Svar
 • takk til Kommentarfeltet og Lindtner!!!!!

  Svar
 • En artikkel som belyser hele Ukraina- Russland i nyere tid, på en riktigere måte enn fremstillingen(propagandaen) i media og fra Nato.

  Løgner og fravikelser av avtaler.
  En artikkel som bør spres der det går an.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   18 oktober 2023 11:46
   Svar
   • Fra lenken din i steigan, T.S. :

    «Ifølge Stoltenberg erklærte President Putin, høsten 2021, et utkast til traktat som de ønsket at NATO skulle signere, for å love ikke mer Nato-utvidelse. … Det skrev vi selvfølgelig ikke under på. … Han ville at vi skulle undertegne det løftet, aldri utvide NATO. … Det avviste vi. Så han gikk til krig for å hindre NATO, mer NATO, nær sine grenser. Han har fått det stikk motsatte.»»

    Stoltenberg var jo motstander av Nato; da Nato var en forsvars-makt.
    Nå har altså Stoltenberg , som leder av selvsamme, blitt den mest aggressive angreps-makt-lederen verden har. Ikke i ord riktignok, men i løgn & handling.
    – Og han fikk jobben fordi han tok i mot ordre fra bakmennene i USA/Israel. Og uten skrupler bombet/ødela et Libya som knapt hadde eget forsvar.
    Men Libya truet altså amerikanske bankkarteller/Fed sin (dollar-) kontroll over det afrikanske kontinentet, – og som hadde holdt dette kontinentet i et (penge-) fattigdomsgrep i hundre år.
    Dette var begrunnelse nok for Stoltenberg. – Og antagelig verdt 30 000 drepte ikke- stridende. Og samtidig ødelegge store vanningsanlegg, drepe statslederen og rive i stykker porten til Middelhavet/Europa. For ytterligere destabilisering av både Afrika og Europa.
    Hva vil han /Nato sin begrunnelse være for å angripe Russland?
    Den samme?
    Etter ordre fra bakmennene som vil ha En verden, En leder, – og En valuta. Og totalkontroll.
    Russland har antagelig stor grunn til å være engstelige.
    Og det har Norge også, som har fostret dette (u-) vesenet.
    Noen VIL krig.

 • I det store, eventuelt lille, politiske spillet som foregår bør vi vite at dette er en kamp om økonomisk herredømme w.w. Det militære spillet nå er bare en tryllekunst, akkurat som 1. og 2. verdenskrig.
  Det grusomme og utenkelige skal få oss til å ‘føle’ , og ikke oppdage hva den andre handa gjør.
  At Norge er en av medspillerne ( for å gjøre seg lekker?) er bare trist.
  Innbyggerne i Norge skjønner ikke at Norge, via politikerne /Ap ( og Høyre) er blitt en røvernasjon.
  – Selv om de SELV blir røvet av de samme ‘politikerne’ gjennom strømpriser og ‘inflasjon’ og tvangsinmelding i EU/Eøs.
  Det kunne vært morsomt. – Hvis det ikke hadde vært en tragedie.

  Dette vil nok måtte betales tilbake en gang.
  Kanskje blir Norge/norske innbyggere ‘dette lille uskyldige folket’. en gang ? 😉
  Læreguttene blir ofte bedre ( eller verre?) enn svennene sies det.
  Vi blir jo brukt. Og når vi ikke ser/skjønner hvem som er bakmennene, og protesterer, så kan vi jo lett brukes til mye.

  ‘ – Det lukkede målet var at dette ga et mulighetsvindu for Stoltenberg-regjeringen til å gjøre seg lekker for USA. Han hadde ennå ikke blitt invitert til Det Hvite Hus. Det skjedde etter Libya-operasjonene, sier Heier.
  Moxnes påpeker at Norge slapp 567 bomber, nesten 10 prosent av Nato-bombene i Libya.
  – Vi angrep sensitive mål som ikke engang erfarne krigsnasjoner ønsket å bombe. Vi må få svar på hvor mange mennesker ble drept, skadet, traumatisert og hvor mye infrastruktur som ble ødelagt av de norske bombene, krever Moxnes.
  Han vil også vite i hvor stort omfang Natos bombing bidro til etnisk rensing mot folk av en annen hudfarge, og gjeninnføring av åpent slaveri i Libya, noe som skjedde som følge av ulike militsers framvekst etter at Nato rensket ut regjeringsstyrkene.
  – Hvilket ansvar bærer Norge for ofrene og deres etterlatte? spør han videre.
  Moxnes påpeker at Libya sitter på enorme oljereserver.
  – Nå forsvinner langt større del av pengene ut av landet, mens mange lever i en fattigdom som var utenkelig før krigen, sier han.’
  abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/05/25/195399660/rystende-uttalelser-om-grunnen-til-at-norge-bombet-libya

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  30 mai 2024 8:24

  Putin sin tale frå 2007 står seg godt. Vestleg overmot står for fall.

  Svar
 • Fortsatt, eller enda mer, en svært viktig og informerende artikkel.

  Hvis vår statskanal Nrk hadde vært en informasjonskanal, og ikke bare en propagandakanal, hadde de ( f.eks. i Urix eller Solberg/Debatten) invitert Jens Stoltenberg til å svare på hele denne artikkelen.
  Det ville belyst Ukraina/Russland på en svært viktig måte.
  Nå ser det ut til at all ‘ informasjon’ vi får kun en mørklegging og regisserte løgner.

  Dette ville nok avslørt både Jens Stoltenberg, Ap/Sp /Støre . – Og Høyre.

  Derfor, – helt utenkelig at det vil skje.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva vet de som styrer landet?

Mine spørsmål til spørretimen i Stortinget!

Forrige innlegg

Det dreier seg om ytringsfriheten

Uten ytringsfrihet for Julian Assange er den truet for alle.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.