POSTED IN Klima, Sanksjoner

Bedre å sanksjonere russisk gass selv om det fører til voldsom økning i CO2-utslipp.

Klimaendringene var ikke så viktige likevel.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Akkurat nå, mens Norge er inne i en kuldebølge er det ingen som snakker om klimaendringene. Bare vent. Når mildværet kommer, kommer klimapratet. I mellomtiden har noen tjent seg søkkrike på penger på klima-saken, f.eks. de som har hoppet på batteriproduksjon og tror at det å gjøre flytte elektrisk energi over på batterier fører til mindre klima utslipp. Det fører bare til mindre elektrisk energi som må erstattes av annen energi.

Knut Lindtner
Redaktør

Økonomisk krig

Hurra, Putin har avskaffet klimaendringene!

Siden Russland intervenerte i Ukraina, er ikke klimaendringene noe problem lenger. Istedenfor en energiomstilling satser EU nå på de skitneste energikildene.

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

Artikkelen er oversatt av Rune G

Det er fortsatt ikke så lenge siden at den nyutnevnte lederen av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, annonserte sin «Green Deal for Europe». Planen er fram til 2030 å investere en billion euro, altså 1000 milliarder euro, i kampen mot klimaendringene. Og hvor populært var ikke det, for kanskje husker du ennå: Det var på den tiden da Gretas vitner hver fredag hoppet rundt i gågatene for å demonstrere mot de angivelig menneskeskapte klimaendringene, som det påstås allerede om ti år vil føre til verdens undergang om man ikke veldig raskt og radikalt avstår fra å bruke fossile energikilder.

Klimaendringer som forretningsmodell

At klimaendringene, som utvilsomt har vært et reelt fenomen så lenge kloden vår har eksistert, er menneskeskapte, er noe som sannsynligvis ikke engang Gevær-Uschi (Ursula von der Leyen er tidligere forsvarsminister, o.a.) tror på, men klimaendringer er noe som man kan tjene mye penger på. Hvorfor man har all grunn til å tvile på at klimaendringene er menneskeskapte, og hvorfor påstanden om at praktisk talt alle forskere og eksperter er enige i dette spørsmålet, er en ren løgn, kan du lese mer om her. Og hvordan det blir rapportert om temaet klimaendringer utenfor den vestlige medieboblen, kan du lese om her.

Nå skal det ikke handle om myten om menneskeskapte klimaendringer, men om hvordan dette temaet brukes til å holde menneskene i Vesten for narr. Hele klimahysteriet er nemlig ikke noe annet enn en forretningsmodell som man kan tjene store penger på på skattebetalernes bekostning. Tenk bare på de 1000 milliardene som von der Leyen har lovet bort til dette formålet. Pengene går nemlig først og fremst til Bill Gates. Og det er ingen spøk – du kan lese mer om det her.

Bill Gates har sammen med andre oligarker opprettet et investeringsfond spesielt for det formål å investere i selskaper som tjener penger på den angivelige kampen mot de angivelig menneskeskapte klimaendringene. Fondet har han kalt «Breakthrough Energy», og Ursula von der Leyen har gjort dette fondet til en offisiell partner for sin «Green Deal for Europe». De 1000 milliardene skal gå til Gates og hans venner.

Putin har avskaffet klimaendringene

Om von der Leyen og alle de andre politikerne i Europa selv faktisk hadde trodd på det tøvet som de forteller folk om de menneskeskapte klimaendringene og om verdens snarlige undergang, måtte de – helt uavhengig av Putin og Ukraina – ha holdt fast ved at bruken av fossile energikilder skal utfases. Men det er nettopp det de ikke gjør.

photography of white smoke
Putin har vist av CO2 ikke er viktig likevel.

Isteden satser EU utrolig nok igjen i økende grad på kull som en erstatning for den relativt rene russiske gassen, som man ganske snart vil gi avkall på for å irritere den onde Putin. Å irritere Putin er viktigere enn å beskytte klimaet og å forhindre det ragnaroket som angivelig vil bli resultatet av klimaendringene. Istedenfor å redusere utslippene av CO2, som, om de ikke bringes under kontroll, angivelig snart vil drepe oss alle, gjør EU det stikk motsatte og satser fullt og helt på skitne energikilder. Til og med brunkull opplever i EU for tiden en renessanse.

Vi kan altså slå fast at Putin ikke bare avskaffet Covid-19 da han intervenerte i Ukraina, han avskaffet samtidig også klimaendringene. Putin befridde så å si over natten verden fra de verste farene som har hengt over oss i de siste to årene.

Det russiske nyhetsbyrået TASS har presentert en meget god analyse av følgene av EUs nye energipolitikk, som jeg har oversatt. Hvis det hadde vært ekte journalister til stede på forbundsregjeringens pressekonferanser, som virkelig var bekymret for at klimaendringene ville kunne føre til verdens undergang, måtte de jo ha stilt en rekke spørsmål til Habeck (tysk visekansler og minister for økonomi og klimavern,o.a) & Co. om hvorfor det nå er slik at klimaendringene plutselig er blitt mindre farlige.

Oversettelsen begynner:

Skitten økonomi: Å gi avkall på russisk energi fører til global oppvarming

EU drøfter en mulig embargo på russisk olje og gass. Konsekvensen av en slik avgjørelse vil være en økning i skadelige utslipp av CO2 og metan til atmosfæren.

EUs 27 medlemsstater fortsetter arbeidet med den sjette pakken med antirussiske sanksjoner. Etter forbudet mot import av kull, som ble vedtatt den 7.april, planlegger EU å forby import av russisk olje. Den gamle verden håper dessuten å være i stand til å klare seg uten gass fra sibirske felt når vi kommer til midten av dette tiåret. Europeernes offisielle standpunkt er at hydrokarboner skal erstattes av fornybare energikilder. Men virkeligheten ser annerledes ut. Embargoen på russisk kull fører til økt produksjon av nettopp dette fossile brennstoffet i EU. Hellas tar igjen i bruk brunkull, som er en spesielt miljøskadelig type kull. Enda farligere for miljøet er det å erstatte den gassen som produseres i Jamal og transporteres i rørledninger med flytende gass fra USA eller Qatar. Konverteringen fra en fysisk tilstand til en annen er bare mulig under tilførsel av store mengder energi, og i tillegg kommer konsekvensene av transporten til vanns. Det har blitt beregnet at transport av flytende gass i tankskip fører til 2,5 ganger mer skadelige luftemisjoner enn transport i rørledninger. For ikke å nevne miljøskadene som utvinningen av skifergass forårsaker.

Det ikke så grønne Europa

leafless tree on desert during daytime
Var ikke dette en del av konsekvensene av økte CO2-utslipp?

De forandringene som skjer, oppfattes geopolitisk sett som at en energiavhengighet blir erstattet av en annen energiavhengighet. Fra og med februar 2022 vil de europeiske landene frigi midler til bygging av stadig flere terminaler for flytende naturgass som skal erstatte leveransene fra rørledninger. Tyskland vil investere 3 milliarder euro i grupper av flytende terminaler, mens Spania, som allerede har 6 terminaler, vil bygge rørledninger for å bringe flytende gass til sine naboland. Et lignende infrastrukturprosjekt ble man enig om i Nord-Europa. I havnen i Paldiski i Estland skal det bygges en terminal for flytende gass som skal leveres til Finland. På Balkan vil Hellas ha en ledende rolle: Den 3.mai startet Hellas byggingen av en terminal ved den egeiske kysten, som landet vil bruke til å forsyne sine naboer, herunder også land som ikke er medlemmer av EU, med flytende gass.

Dette fører til bekymring blant miljøvernere. For å få gassen inn i tankene, må dens temperatur senkes til -160 grader Celsius, noe som fører til at lastens volum blir redusert med en faktor på 600. Konverteringen krever mye energi, og dermed kan det også lett oppstå lekkasjer. I hele prosessen, fra gassen utvinnes til den leveres til terminalen, skjer det spontane metanemisjoner til atmosfæren. Ifølge Natural Resources Defense Council avgir LNG opptil 6 prosent av disse skadelige forbindelsene til luften før energien når fram til forbrukeren.

Enda verre for miljøet er det at kilden til den flytende naturgassen ventes å være amerikanske felt. Det har ikke bare å gjøre med det faktum at veien over Atlanteren er veldig lang, men også med hvilken type gassreserver det her er tale om. Ved utvinning av skifergass, noe som amerikanerne prøvde ut i 2000- og 2010-årene, utvinner man olje og gass gjennom å bryte opp jorden, noe som fører til forgiftning av vann og grunn- og luftforurensning med etan og metan. Eller rettere sagt, ikke alle gjør det: Utvinning av skifergass er forbudt i deler av USA. Men i USA finnes det ikke nok gass av andre typer, og i framtiden vil langt større mengder av den gassen som kommer fra de delstatene i USA hvor de nye produksjonsmetodene er lovlige gå til Europa.

I en økonomisk krig er alle midler tillatt

Europeiske og amerikanske politikere som ble valgt på løfter om å gjennomføre «grønn» politikk, vil måtte forklare for sine velgere hvorfor utviklingen går denne veien. President Joe Biden, som hadde lovet å ikke gi noen nye tillatelser til olje- og gassutvinning, er nå i 2022 blitt den største eksportøren i verden av skiferprodukter. I et møte med Ursula von der Leyen, presidenten i Den europeiske kommisjon, lovet Biden bare i inneværende år å levere ytterligere 15 milliarder kubikkmeter gass til den gamle verden og opptil 50 milliarder fram til slutten av dette tiåret. Da kan vi konstatere at han har snudd 180 grader, for han innledet jo sin tid som president i 2021 med – utelukkende av miljøvernhensyn – å forby Keystone-rørledningen mellom Canada og USA.

black and brown ships under cloudy sky
Å frakte gass over havet med disse båtene er langt med forurensende og energikrevende enn russik gass i rør.

Den europeiske kommisjon går også i samme retning. I begynnelsen av februar 2022 gav de europeiske stats- og regjeringssjefene etter en langvarig debatt naturgass status som en «grønn energikilde». Den gang handlet det om gass i rørledninger, i dag blir flytende gass ved assosiasjon likeledes regnet som «grønn», selv om det ikke på noen måte er det samme. Det er samtaler mellom europeerne og amerikanerne: Den gamle verden venter på at USA skal tilby seg å redusere metanemisjonene som skjer under transporten. Men gassen blir allerede akseptert, slik at en forbedring av teknologien først vil kunne skje en gang i framtiden.

Det er forståelig når man kjenner holdningen til Frans Timmermans, som er visepresident i Den europeiske kommisjon og ansvarlig for den grønne omstillingen. Han har nemlig samtidig godkjent enda en overgang til kull, som EU vil bruke til å erstatte russisk gass. «Under de rådende omstendigheter [militæroperasjonen i Ukraina] finnes det ingen tabuer [heller ikke kull]», forklarer Timmermans.

Ingen tabuer?

I virkeligheten er det minst én, faktisk rettslig bindende, begrensning for de europeiske økonomiene. Den europeiske klimaloven, som ble vedtatt i 2020, angir kjøreplanen for framtiden: Den tvinger EU-landene til å senke sine utslipp med 55 prosent sammenlignet med utslippene i 1990, og med en tidsramme på bare åtte år fram til 2030. Det er vanskelig å kombinere det med en økonomisk krig mot Russland. De landene som fremdeles har kullreserver, har allerede utnyttet alle nye antirussiske sanksjoner til å øke sin produksjon, altså til å sabotere loven.

I fremste rekke står Polen. Polen er kjent for sin tradisjon med gruvedrift og ville egentlig først utfase kull helt i 2049. I dag blir dette målet regnet som irrelevant. «Vi ønsker at kullbasert energi også skal bli brukt i Polen i den andre halvdelen av dette århundret», sa visestatsministeren Jacek Sasin i april. For miljøvernere var det ikke oppmuntrende. Kullindustrien er med hensyn til utslipp av CO2 i gjennomsnitt dobbelt så stor som naturgassindustrien. Dette vil bety at Russland vil komme til å selge det kullet som var bestemt for EU på de asiatiske markedene, og at europeerne utvinner sitt eget kull istedenfor å kjøpe det, noe som vil føre til mer miljøforurensning i hele verden.

photography of excavators at mining area
Dette blir igjen fremtiden for en del europeiske land. Blir Svalbard-gruvene åpnet?

I de første månedene av 2022 har det etablert seg en trend i EU med å vende tilbake til kull. Hellas har annonsert at de igjen vil utvinne brunkull, en ekstremt miljøskadelig type kull. Romania har planer om å sette kullkraftverk i drift igjen, og Tyskland vil forlenge levetiden til de kullkraftverkene som ennå ikke har blitt nedlagt. Italia har sagt seg villig til å gjenoppta driften i nedlagte kullkraftverk. Den økende interessen for kull har drevet kullprisene oppover, og skapt tvil om at verden etter Det internasjonale klimaforumet i Glasgow i november 2021 vil stenge gruvene overalt.

Ett skritt fram og to tilbake

I EU blir det å føre en økonomisk krig mot Russland gjennom å utvinne skitten energi betegnet som et midlertidig tiltak. Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis brukte ordet «midlertidig» da han skulle forklare sine velgere hvorfor det var nødvendig å sette kullkraftverkene i drift igjen. Og den italienske statsministeren Mario Draghi brukte det samme ordet. Kullprosjektene i Portugal, Romania og Tsjekkia betegnes som midlertidige.

I disse landene er det offisielle synet at man i den nærmeste framtid skal bidra til at Europa gjør framskritt i overgangen til fornybare energikilder. Med tiden skal de erstatte miljøforurensende kull, noe som vil gjøre det meningsløst å betale for hydrokarboner. Men uten ytterligere forklaringer virker dette perspektivet ikke overbevisende. For om de fornybare energikildene hadde vært pålitelige, ville den gamle verden ha satt sin lit til disse tidligere. Faktum er at det vindstille været over Nordsjøen sommeren 2021 førte til enorme tap for de fornybare energikildene og umiddelbart økte avhengigheten av gass og har utløst energikrisen, som fortsatt vedvarer. Hvordan kan vi unngå at det samme scenariet gjentar seg i framtiden? Kullprosjekter og til og med den skitne flytende naturgassen fra USA ble betegnet som midlertidige løsninger, men det er jo ikke noe som varer lenger enn midlertidige tiltak.

Slutt på oversettelsen

Forsidebilde: Albert Hyseni

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Helt i tråd med manus – Driter i buksa bare skjorta passer. Snakk om dobbelmoral. Må være politiker for å forstå logikken.

  Menneskene er de eneste skapninger som kan oppføre seg irrasjonelt i fornuftens navn.

  Svar
 • Wasan Totland
  22 mai 2022 12:32

  De båtene som er avbildet er vel oljetankere?

  Svar
  • Tror du har rett i det. De LNG skip jeg vet om har ‘kuler’ på dekk. (Også de LNG skip jeg seilte med)

   Svar
 • Tyskland har nå snart lagt ned alle sine atomkraftverk (som tidligere produserte 170 TWh med strøm hvert år, til sammenligning er Norges årlige strømproduksjon på rundt 150 TWh). I Europa har man satset sterkt på å bruke store mengder med strøm til datasentre (inkl produksjon av kryptovaluta). Datasentre er ikke en sentral del av Det grønne skifte. I Sverige opplever man nå knapphet på strøm i Sør-Sverige pga datasentre og store investeringer i svensk næringsliv har blitt kansellert pga dette.
  Molbopolitikk er vel det riktige uttrykket.

  Tysklands energipolitikk er farlig for hele Europa. Tyskland har Europas dyreste strøm (når det gjelder kostnad pr KWh). Dette kan svekke Tysklands konkurranseevne og spesielt den tyske industrienes konkurranseevne i forhold til andre EU-land som har lavere kostnad pr KWh (som Norge, Sverige og Frankrike – jeg snakker her om kostnad pr KWh og ikke nødvendigvis om markedspris pr KWh).
  For å kompensere for denne forskjell, ser det ut som Tyskland tvinger øvrige land i EU/EØS til å innføre like dårlig og dyr energiteknologi som Tyskland (bla ved å presse andre land til å legge ned sine atomkraftverk, atomkraftverk som altså produserer strøm 24/7 kontra kombinasjonen av feks vindmøller/gasskraftverk/batterier/hydrogen som trengs for å produsere strøm 24/7).
  Man har i EU et felles marked uten tollmurer og man har felles valuta og rentenivå. I det lange løp er det derfor viktig for Tyskland at andre land i EU/EØS ikke har billigere strøm enn Tyskland. Selv om strømprisen er den samme i flere EU-land pga dagens overføringslinjer mellom landene, har Frankrike likevel et potensiale til å kunne ha lavere strømpriser enn Tyskland (eller kan støtte sin industri mer enn Tyskland). Dagens høye europeiske strømpriser undergraver den europeiske industriens evne til å konkurrere på verdensmarkedet utenfor EU/EØS. Dette er noe som kan skape økt konflikt feks mellom Tyskland og Frankrike (og spesielt med dagens skyhøye gasspriser).

  Svar
 • «Det var på den tiden da Gretas vitner hver fredag hoppet rundt i gågatene for å demonstrere mot de angivelig menneskeskapte klimaendringene, som det påstås allerede om ti år vil føre til verdens undergang»

  Dette er vel bevisst politikk for å få en ny generasjon til å gi opp. (?)
  Sett et mål, og når du tror du har fått en retning og nærmer deg målet, så skiftes fokus og det settes andre retninger & mål.
  En smart måte å frustrere & forvirre en befolkning.
  Befolkningen er ikke fullt styrbar før de har mistet egen retningssans, håp & tro.

  Svar
 • Vår løgnkultur har ikkje livets rett og bør gå under. Vår politiske løgnkultur må forsvinne, men fleirtallet er hjernevaska og dumme og oppdratt til å betale skatt med glede. Kanskje det hjelper at unemnelege biovåpen tek livet av mange? Løgner er våre valgte livsvenner.

  Svar
 • Ja den religiöse bevegelse som fikk drahjelp av den svenske drittungen Greta er nok ute og leter etter noen dype hull å gjemme seg i.
  Lille Grata har og hadde ett godt propagandaapparat i ryggen og det er vel bare Nazzene som ikke forstår at det apparatet var Svensk.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  24 november 2022 9:45

  EU, og dermed Noreg, tvingar no folk til å byta ut alle ljoskjelder i heimen i løpet av 2023. Berre led-ljos vert lovleg. Når led-ljos ryk, må du kasta heile stasen. Du kan ikkje byte pæra. Straumsparing er argumentet. Ljos er den minste delen av straumbruken vår.

  Det vert uhorvelege bosmengder av slik utfasing. Led-tvangen minner om påboda om nye straummålarar og overgangen til dab-radio. Millionar av fungerande apparat gjekk rett i boset.

  Fridomen i Vest er oppskrytt. Miljøarbeidet òg. Thomas Röper set verkeleg skapet på plass: Grøn politikk er ein forretningside, og har ingenting med omtanke for naturen å gjera. Rein bløff, som vanlege folk får betala mykje for.

  Svar
  • Ja, T.S.
   «Fridomen i Vest er oppskrytt. Miljøarbeidet òg. »

   Så lenge vi ikke ønsker å erkjenne helt åpenlagte ting fordi vårt hode ikke liker tanken, da finner vi heller ingen sannhet. Stakkars engasjerte miljøungdom som må vokse opp i dette bedrageriet.
   Men det går antagelig ( forhåpentligvis) opp for innbyggerne i Norge at vi blir tatt ved nesen.
   Det vi har bygget opp for sikkerhet og velstand tar det politikerne kun noen få år å ødelegge.
   – Mens de proklamerer at de støtter oss.
   Nå skal vi fryse og sulte igjen, for politikken og pengenes skyld.
   Så, i vinterlandet Norge, varmer vi opp hjemmene våre mer enn nødvendig?
   Skal vi skamme oss ? ;-)

   ‘….vi må slutte å varme opp eller kjøle ned hjemmene våre mer enn nødvendig. ‘
   forskning.no/klima/lekket-utkast-til-fn-rapport-sier-utslippene-ma-na-toppen-innen-fire-ar/1898446

   «I en økonomisk krig er alle midler tillatt «.

   Ja, og dette er en penge- økonomisk krig, handelskrig og valutakrig. Som alle verdenskriger har vært.
   Tyskland var i 1939 for industri-sterke og måtte bort.
   Nå er det Russland og Kina som må bort av samme grunn.

   ‘Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel’. 
   Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

   ‘Det israelske folket verden over erklærer økonomisk og finansiell krig mot Tyskland.’
   vigrid.net/knustyskland.htm

   Svar
 • Northern Light.
  25 november 2022 17:03

  MIT-studie: Jorden kan regulere og stabilisere sin egen temperatur.

  Av Kevin Hughes.
  En studie fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) har funnet at Jorden selv er i stand til å regulere og stabilisere temperaturen over store tidsrom, selv etter dramatiske endringer i klimaet.

  Studien publisert 16 november i Science Advances utdypet planetens «stabiliserende mekanisme», som har tillatt eksistensen av forskjellige livsformer de siste 3,7 milliarder årene. Denne stabiliserende mekanismen har blitt antatt å eksistere før, men nå beviser studien at dette systemet eksisterer.

  «Vi har en planet med et klima som ble utsatt for mange dramatiske ytre endringer,» sa MIT klimaforsker og studiemedforfatter Constantin Arnscheidt. «Hvordan overlevde livet hele denne tiden? En påstand er at vi trenger en slags stabiliserings-mekanisme for å holde temperaturene egnet for liv. Men det har aldri blitt påvist fra data at en slik mekanisme konsekvent har styrt jordens klima».

  For å bevise denne påstanden undersøkte Arnscheidt og hans medforfatter Daniel Rothman, eksisterende paleoklima-data samlet inn de siste 66 millioner årene. De brukte matematisk modellering, for å avgjøre om svingninger i jordens gjennomsnittstemperaturer kan være begrenset av en eller flere faktorer.

  MIT-forskerne mener at forvitring av silikatbergarter er en kritisk mekanisme i hvordan jorden regulerer temperaturen. Ettersom silikatbergarter forvitrer over tid, blir dypere lag av mineraler konstant eksponert for atmosfæren. Kjemiske reaksjoner med silikater trekker karbondioksid ut fra atmosfæren og binder det i stein- og hav-sediment.

  Økende mengder karbondioksid i atmosfæren øker forvitringen, og øker volumet av eksponerte silikatbergarter som igjen binder mer av klimagassen fra atmosfæren, og forhindrer fremtidig forvitring. Som forventet tilsvarer tidsskalaen for temperaturstabiliseringene tidsskalaen for forvitring av silikatbergarter, som er opp til rundt 400 000 år. Fossiler og iskjerner indikerer at denne forvitringen faktisk holder temperaturene i sjakk.

  Jordens stabiliserende mekanisme stopper global oppvarming.
  Forskningsstudien er de første som bruker faktiske data for å fastslå eksistensen av en stabiliserende mekanisme. Dette stabiliserende «gjenopprettingssystemet» bidrar til å forklare hvordan jorden har holdt seg beboelig for liv gjennom dramatiske klimaendringer i den geologiske fortiden.

  «På den ene siden er det bra, fordi vi vet at dagens globale oppvarming til slutt vil bli stoppet gjennom denne stabiliserende mekanismen. Men på den annen side vil det ta hundretusenvis av år, så det er ikke raskt nok til å løse dagens saker, sa Arnscheidt. Relatert: Teori om årlig økning i jordens temperatur på grunn av klimaendringer er nå motbevist.

  Uten en stabiliserende mekanisme, bør svingninger i den globale temperaturen utvikle seg med tidsskalaen. Men teamets forskning viste et system der svingninger ikke utviklet seg, noe som indikerer at en stabiliserings-mekanisme dominerte klimaet, før svingningene ble for ekstreme. Tidsskalaen for denne stabiliserende effekten – hundretusenvis av år – samsvarer med det forskerne forutsier for forvitring av silikatbergarter.

  Dessuten motbeviser studien av Arnscheidt og Rothman, påstander fremsatt av klimaalarmister som Greta Thunberg, tidligere visepresident Al Gore og Bill Gates. Publikasjonen av studien kom midt i en lekket video med Gates, som avslører at ren energi-bevegelsen er en svindel for å ytterligere fremme interessene til den globale eliten. Relatert: Video som avslører temperaturdata for global oppvarming som vitenskapelig svindel.

  Fra Natural News, publisert 24 november, skrevet av Kevin Hughes.
  Oversatt fra engelsk, linker og en video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: MIT study: Earth can regulate, stabilize its own temperature.

  Svar
  • Takk, bra gjennomgang, nordan ligth. Det vi vet er at politiker ikke vil kjøpe den. De hyler med ulvene!
   Det som jeg også finner betenkelighetsfult er flytting av hydrogen fra Norge til Tyskland gjennom rør

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Befolkningen i Norge er prisgitt medienes fortellinger.

De tankene de fremmer er de rikeste sine tanker.

Forrige innlegg

Det fallerte imperiet prøver seg hele tiden.

Prøver USA å organisere en fargerevolusjon i Bangladesh?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.