POSTED IN Endring av politikken, Helse

Bakspillet for å omgjøre WHO fra et rådgivende til et overstyrende organ.

«Med rett til å styre over liv og død!»

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen ble skrevet før forslaget fra Biden-administrasjonen om at WHO, Verdens Helseorganisasjon, skulle få overnasjonal makt ble stanset av en rekke land på møtet i Genève. Det er likevel interessant å bli orientert om bakgrunnen for dette forslaget og hvilken tenkning som ligger til grunn for det. Det er også interessant å få innsikt i hvilket politisk spill (manipulering) som ble gjort for å få forslaget gjennom.

Artikkelen gir oss innblikk i de prosesser det aldri orienteres om, prosesser som forgår på bakrommene i store private foretak, stiftelser og lukkete organisasjoner. Befolkningen orienteres ikke. Typisk er at det nesten er ingen i Norge som viste at vår helseminister var i Genève for å underskrive dette dokumentet som setter norsk grunnlov til side og som ikke har vært diskutert i Norge.

Demokratiet vårt er i praksis degeneret til en floskel.

Knut Lindtner
Redaktør

WHO sitt hemmelege kupp: å diktere Gates’ og farmasigigantane sin globale helseagenda

av F. William Engdahl

På Biden-administrasjonen sitt initiativ, skal WHO innan november 2022 – nett når influensasesongen startar på den nordlege halvkula – innføre, for første gong i historia, ein toppstyrt kontroll over heile planetens nasjonale helsereguleringar og -tiltak.

Gjennom eit regelrett statskupp i løynd, vil WHO få drakonisk ny makt til å overstyre den nasjonale suvereniteten til 194 FN-medlemsland, og til å diktere helsetiltaka deira med heimel i internasjonal lov. 

Det blir iblant referert til som WHOs Pandemi-traktat, men det er langt meir. Verre. Størstedelen av WHO sitt budsjett kjem frå private, vaksine-tilknytte stiftingar som Gates Foundation eller frå farmasi-gigantane, Big Pharma – ein massiv interessekonflikt.

Drakonisk ny WHO-makt 

Å gjere noko i løynd, betyr å gjere det på hemmeleg eller skjult måte, å hindre at det blir breitt kjent og kanskje opponert mot. Dette gjeld for forslaget som Biden-administrasjonen leverte til WHO i Geneve den 18. januar, 2022, ifølge offisielle WHO-dokument. WHO skjulte detaljane i USAs endringsforslag i nesten tre månadar, heilt fram til 12. april, berre ein månad før det relevante WHO-organet (The World Health Assembly, Working Group on Strengthening WHO Preparedness and Response to Health Emergencies ) møtest for å godkjenne dei radikale tiltaka [Møtet gjekk av staben 22. – 28. mai, mrk.]. Og i staden for den før brukte ventetida på 18 månadar for å bli ein internasjonal rettstraktat, er det no berre brukt 6 månadar. USA sitt forslag får støtte frå alle EU-landa, og totalt 47 land forvissar om at dei nesten heilt sikkert vil stemme for.

Forslaga, med den offisielle tittelen “Strengthening WHO preparedness for and response to health emergencies: Proposal for amendments to the International Health Regulations” (styrking av WHOs beredskap mot helsekriser: forslag til tillegg til Det internasjonale helsereglementet), vart levert av assisterande sekretær for globale spørsmål (OGA) i US Department of Health and Human Services, Loyce Pace, som «tillegg» til ein tidlegare ratifisert 2005 WHO International Health Regulations treaty, IHR (2005). WHO definerer 2005-traktaten slik: «Det internasjonale helsereglementet (IHR 2005) leverer eit overbyggande rammeverk som stadfester land sine rettar og plikter med omsyn til handsaming av folkehelsehendingar og naudsituasjonar som har potensiale til å krysse landegrenser. IHR er eit internasjonalt rettsinstrument som er juridisk bindande for 196 land, inkludert dei 194 medlemslanda til WHO». (Mi utheving).

Loyce Pace

Frøken Pace kom til Biden-administrasjonen frå ein sjefsposisjon i Global Health Council, Det globale helserådet, som inkluderer nokre av dei mest korrupte namna innan Big Pharma blant sine medlemmar: Pfizer, Lilly, Merck, J&J, Abbott og Bill Gates-finansierte AVAC, for å nemne nokre av dei. Forslaga henner til den radikale omdanninga av WHO sine maktmiddel under «pandemiar» og epidemiar, kunne like gjerne ha vore skrivne av Gates og Big Pharma.

Før vi ser nærare på kva Loyce Pace sine «tillegg» vil gjere for å omdanne WHO til eit globalt helsediktatur med ei makt verda aldri før har sett til å overstyre avgjerdene til dei nasjonale regjeringane, må vi kjapt innom eit juridisk spørsmål. Når dei maskerer den komplette endringa av 2005-traktatsmakta til WHO som berre «tillegg» til ein ratifisert traktat, hevdar WHO – saman med Biden-administrasjonen – at ei godkjenning av tillegga ikkje krev at medlemsregjeringane tar nokon ny ratifiseringsdebatt. Dette gjer dei for å snike seg under radaren. Utan nasjonal debatt blant folkevalde representantar, blir det ikkje-folkevalde WHO ei global supermakt over liv og død i framtida. Washington og WHO har med vitande og vilje innskrenka prosessen med offentleg deltaking for å køyre dette igjennom.

Ei de facto ny lov

Som påkravd, publiserte WHO til slutt dei US-amerikanske «tillegga». Dokumentet viser så vel slettingane som dei nye tillegga. Det Biden-administrasjonen sine endringar gjer, er å tranformere ei tidlegare rådgivande rolle for WHO til ei overstyrande. Der WHO før har rådgitt nasjonale regjeringar om ikkje berre pandemirespons, men også alt som har med nasjonal «helse» å gjere, har dei no fått ei heilt ny makt til å overstyre nasjonale helseorgan dersom WHOs generalsekretær, no Tedros Adhanom, vil det. USAs Biden-administrasjon og WHO har rotta seg saman for å skape ein heilt ny traktat som vil overføre alle helseavgjerder frå nasjonalt eller lokalt nivå til Geneve i Sveits og WHO.

Utdrag frå dokument A75/18 med USA sine endringar utheva eller strokne over.

Typisk for Washington-tillegga til den eksisterande traktaten, er paragraf 9. USA si endring er å sette inn «skal» for «kan»: «Dersom gjeldande stat ikkje aksepterer tilbodet om samarbeid innan 48 timar, skal WHO …» (i same paragraf, no sletta:) «tilby samarbeid med WHO, medan det vert tatt omsyn til gjeldande stat sine synspunkt…» Synspunkta eller avgjerdene til t.d. Tyskland eller India, eller helsestyresmaktene i USA, blir irrelevante. WHO vil kunne overstyre nasjonale ekspertar og diktere, som internasjonal lov, sine påbod for kvar pandemi, eller sjølv epidemi, som måtte kome. Sjølv lokale helsespørsmål.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, sjefen for WHO, ville etter forslaget fått diktatorisk makt.

I den nye føreslåtte paragraf 12, «Korleis bestemme om ei folkehelsekrise har internasjonal eller regional betydning, eller krev middels helsemerksemd», kan WHO-sjefen – no Tedros i sin nye 5-års-periode – aleine avgjere om han vil erklære krisesituasjon, sjølv utan samtykke frå medlemsstaten. WHO-sjefen vil så konsultere sin relevante WHO-«Krisekomité» om Polio, Ebola, Fugleinfluensa, Covid eller kva det no måtte vere dei erklærer å vere eit problem. Kort sagt er dette eit globalt diktatur over folk si helse, av ein av dei mest korrupte helseorganisasjonane i verda. Medlemmane av ein gitt Krisekomite under WHO er valde gjennom utransparente prosedyrar, og vanlegvis er mange av medlemmane – slik som den dei no har for polio – tilknytte ulike Gates Foundation frontgrupper som GAVI eller CEPI. Men utvelgingsprosessen er fullstendig ugjennomsiktig og intern innan WHO.

Blant andre fullmakter, vil den nye Pandemi-traktaten gi Tedros og WHO makta til å påby vaksinepass og Covid-sprøyter over heile verda. Dei jobbar med å skape eit globalt vaksinepass/program for digital identitet. Under den nye «Pandemi-traktaten» blir ingen halde til ansvar dersom folk blir skadde av WHO sin helsepolitikk. WHO har diplomatisk immunitet. 

Tidlegare senior-tilsett ved WHO og varslar, Astrid Stuckelberger, no vitskapskvinne ved Institutt for global helse ved Universitetet i Geneve sitt medisinske fakultet, seier at «viss den nye Pandemi-traktaten blir godkjend av medlemslanda, så betyr det at WHO si grunnlov vil ha forrang over grunnlovene til dei einskilde landa under naturkatastrofar eller pandemiar. Med andre ord: WHO vil befale andre land, ikkje lenger kome med rekommandasjonar.»

Kven er WHO?

Generalsekretæren for WHO ville ha den ultimate makta under dei nye reglane, t.d. makta til å bestemme om t.d. Brasil eller Tyskland eller USA skal innføre pandemi-lockdown i Shanghai-stil eller andre tiltak. Dette er ikkje bra. Særleg ikkje når sjefen for WHO, Tedros, frå Tigray-regionen i Etiopia, er tidlegare medlem av politbyrået til den terroriststempla (av Washington) Marxist-organisasjonen Tigrai-folkets frigjeringsfront. Han har inga legeutdanning, den første i historia av WHO-generalsekretærar utan. Han har ein doktorgrad i Community Health, definitivt eit vagt område, knapt medisinsk kvalifikasjon for ein global helse-tsar. Blant dei vitskapelege artiklane han har publisert, finn vi titlar som «Verknadane av dammar på overføring av malaria i Tigrai-regionen». Han skal ha fått WHO-jobben sin i 2017 via støtte frå Bill Gates, WHOs største private donor.

Bill Gates

Som Ethiopias helseminister i det Tigrai-leidde diktaturet, var Tedros involvert i ein skandaløs dekkoperasjon ved tre store utbrot av kolera i 2006, 2009 og 2011. Ein granskingsrapport publisert av Society for Disaster Medicine and Public Health fann at under eitt stort kolerautbrot: «Trass laboratoriestadfesting av V-kolera som årsak til den akutte vasne diareen, har regjeringa i Ethiopia (Tedros) tatt ei avgjerd om å ikkje erklære «kolerautbrot», av frykt for økonomiske etterverknadar som resultat av handelsembargo og redusert turisme. Vidare nekta regjeringa gjentatte gongar, med ringeakt for Internasjonalt helsereglement (WHO), å erklære ein koleraepidemi, og avslo internasjonal assistanse».

Som etiopisk helseminister og seinare utanriksminister, vart Tedros skulda for systematisk etnisk utreinsking av rivaliserande stammar i landet, særleg amhariane; at han skal ha nekta tilhengarar av opposisjonen mat-hjelp frå Verdsbanken og andre; nepotisme; og at han skal ha brukt internasjonal økonomisk støtte som skulle gå til bygging av sjukehus, til å finansiere politiske kampanjar for sitt eige minoritetsparti. Ironisk nok er dette det motsette til den nye WHO-lova som Tedros no støttar. Den 22. september, 2021, føreslo Merkels Tyskland at Tedros skulle halde fram i ein ny periode, utan opposisjon.

WHO, Gates, GERM

Eit hint om kva som ventar under dei nye reglane, vart gitt av WHOs største donor (inkludert hans GAVI), den sjølvutnemnde «Globalist Everything Czar», Bill Gates. På bloggen sin den 22. april føreslår han noko med det artige namnet GERM-team (Global Epidemic Response and Mobilization). Det skulle ha ein «permanent organisasjon av ekspertar som får full løn og er førebudde på å sette i verk ein koordinert respons mot eit farleg utbrot, når som helst.» Han seier modellen for framlegget er Hollywood-filmen Outbreak. «Teamets sjukdomsovervakingsekspertar skulle sjå etter potensielle utbrot. Med det same dei får ferten av eit, skulle GERM ha evna til å erklære eit utbrot…» Det skulle sjølvsagt koordinerast av Tedros’ WHO: «Arbeidet skulle koordinerast av WHO, den einaste gruppa som kan gi det global kredibilitet.»

Blir korrupte WHO verdens første overnasjonale styringsenhet?

Ein dystopisk idé om kva som kan skje, gir den falske fugleinfluensa A(H5N1) som no forårsakar avliving av titals millionar kyllingar verda rundt om berre éin kylling testar positivt for sjukdommen. Testen er den same bedragerske PCR-testen som vart brukt til å oppdage CoViD-19. 

Nyleg gav dr. Robert Redfield, Trumps CDC-sjef, eit intervju der han «predikerte» at fugleinfluensa vil hoppe over til menneske og bli svært dødeleg i den komande «store pandemien», som Covid-19 berre varma opp til. Redfield erklærte i eit intervju i mars 2022: «Eg trur vi lyt skjøne – eg har alltid sagt at eg trur covid-pandemien var eit varsel. Eg trur ikkje det er den store pandemien. Eg trur den store pandemien framleis ventar i framtida, og dét vil bli ein fugleinfluensa-pandemi for menneske. Den kjem til å ha signifikant dødelegheit – i området 10-50%. Det blir trøbbel.» Med WHOs nye diktatoriske makt, kan dei erklære ei helsekrise basert på ein slik svindel, uavhengig av motstridande bevis.

Fritt omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: La Liberté ou la Mort by Jean-Baptiste Regnault (Wikimedia Commons)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Jeg la merke til denne profetiske uttalelsen fra Robert Redfield da den kom, og han er helt sikkert ikke synsk når han kan forutsi dødsprosenten på 10 til 50 og at det blir nettopp fuglevirus og ikke et annet.
  Kanskje det er bare bløff, kanskje ikke. Apeviruset later til å være manipulert for å smitte bedre, ifølge portugisisk forskning og dr. Robert Malone. Hvis det blir et reellt livstruende fuglevirus har bakmennene garantert en motgift til seg selv som de kan ta mens folket dør som fluer. 50% er jo som svartedauden, bra som en begynnelse for disse som mener passende antall overlevende står skrevet på noen steiner i USA. En sinnsyk mafia styrer verden.

  Svar
 • Informativ artikkel som bør deles så mye som overhodet mulig. Opplever svært mye manglende kunnskap blant folk når dette er tema i en diskusjon/samtale.

  En liten korrigering til innledningen: «Gjennom eit regelrett statskupp i løynd, vil WHO få drakonisk ny makt»

  Man får ikke drakonisk makt. Men man kan sette i verk/gjennomføre drakoniske tiltak.

  Drakon er et mannsnavn. I antikkens Hellas var der en lovgiver, Drakon, som innførte så strenge tiltak at en kunne risikere dødsstraff for små forseelser/bagateller. dermed fikk han «isk» tilføyd til navnet og derfra har vi drakonisk/drakoniske tiltak – umenneskelige/unødvendig strenge.

  Svar
 • «Typisk er at det nesten er ingen i Norge som viste at vår helseminister var i Genève for å underskrive dette dokumentet som setter norsk grunnlov til side og som ikke har vært diskutert i Norge.
  Demokratiet vårt er i praksis degeneret til en floskel.»

  Amen.
  En komisk tragedie.
  Og altså null oppmerksomhet i media når vårt regjeringsparti opptrer som om vi lever i et diktatur, men – styrt av overnasjonale organer.
  Hurra for 17 mai. ;-)

  Svar
 • Northern Light.
  4 juni 2022 15:29

  En ny studie antyder at det siste apekopper-utbruddet er et resultat av et laboratorie-manipulert virus, muligens sluppet ut med vilje.

  En ny studie fra Portugals National Institute of Health (NIH) har avdekket bevis på at viruset som er årsaken til apekopper-utbruddet som sprer seg over Europa, Amerika og Australia, har blitt modifisert i et laboratorium, og ytterligere bevis tyder på at det har blitt sluppet ut med vilje.

  Apekopper begynner med en feber før et utslett utvikler seg noen dager senere, ofte først i ansiktet og deretter sprer det seg til andre deler av kroppen. Utslettet endres og går gjennom ulike stadier før det til slutt danner en skorpe som senere faller av. Et individ er smittsomt til alle skorpene har falt av og det er intakt hud under.

  Sykdommen har alltid vært ekstremt sjelden og ble først identifisert hos mennesker i 1970 i Kongo hos en 9 årig gutt. Siden den gang er det rapportert om tilfeller i 11 afrikanske land. Det var ikke før i 2003 at det første apekopper-utbruddet utenfor Afrika ble registrert, og dette var i USA, og det har aldri blitt registrert i flere land samtidig før nå.

  Plutselig blir vi fortalt at tilfeller av apekopper nå registreres i USA, Canada, Storbritannia, Australia, Sverige, Nederland, Belgia, Frankrike, Spania, Italia og Tyskland, alt på samme tid.
  I følge UK Health Security Agency er det identifisert 172 tilfeller av apekopper i England frem til 29. mai 2022, og de har gitt ut ny veiledning som råder alle med viruset til å avstå fra sex mens de har symptomer, og å bruke kondom i minst åtte uker etter at infeksjonen er borte. Men det er noe ekstremt rart med dette utbruddet, og det er utbrudd i vestlige land på samme tid for første gang i historien,.

  Vi tror ikke på tilfeldigheter. For i Mars 2021 samarbeidet Nuclear Threat Initative (NTI) med Munich Security Conference for å gjennomføre en simulering for å redusere biologiske trusler. Øvelsen undersøkte svakheter i nasjonal og internasjonal biosikkerhets og pandemi-beredskap, undersøkte muligheter for å forbedre forebygging, og responsevne for biologiske trusler. Simuleringen: «Et apekopper-utbrudd som begynte 15. mai 2022, og resulterte i 3,2 milliarder tilfeller og 271 millioner dødsfall innen 1. desember 2023».

  Skal vi virkelig tro at det bare er en tilfeldighet at vi nå er vitne til et utbrudd av apekopper, med de første tilfellene som ble rapportert til Verdens helseorganisasjon 13. mai 2022? Simuleringen i München gikk ut på at det konstruerte apekopper-viruset ble utviklet i det fiktive landet Anicas institutt for virologi av forskere som jobbet sammen med en terrorgruppe. De slapp deretter det «svært smittsomme og dødelige» patogenet på en overfylt togstasjon i det fiktive nabolandet Brinia.

  Nå antyder en ny vitenskapelig studie publisert av NIH at utbruddet av apekopper kan være et resultat av noe uhyggelig likt. Studien ble publisert 23. mai 2022 og kan leses her (link i orginalartikkelen). Forskere fra NIH samlet inn prøver fra 9 pasienter mellom 15 og 17 Mai 2022. Forskerne konkluderte med at utbruddet av apekopper i flere land, trolig har en felles opprinnelse fordi alle virussekvensene er tett samlet.

  De konkluderte også med at viruset tilhører den vestafrikanske gruppen av apekoppervirus. De fant ut at det er nærmest knyttet til virus som kom fra Nigeria til flere land i 2018 og 2019, nemlig Storbritannia, Israel og Singapore. Dette viser at det siste utbruddet kan være et konstruert virus som er sluppet ut.

  Det neste beviset på at dette viruset er sluppet fra et laboratorium kommer med funnet at selv om viruset ligner mye på de som kom fra Nigeria i 18/19, er det annerledes med over 50 genetiske variasjoner. Forskerne sier at dette er langt mer enn forventet. Dette tyder på at noen har modifisert dette viruset. Men heldigvis er det noen som har forstått dette og det er ingen ringere enn Dr Robert Malone, og han har gitt en lettfattelig oversikt over hva forskerne forsøker å forklare.

  Studien har avdekket mange bevis som peker på at det siste utbruddet av apekopper er resultatet av et modifisert virus. Sammen med simuleringen i München i Mars 2021 som tilfeldigvis dreide seg om et utbrudd av apekopper som startet i Mai 2022 som et resultat av bioterror, så er det ikke vanskelig å forstå at enten er dette et ekte utbrudd av apekopper som med vilje har blitt sluppet ut eller en utrolig tilfeldighet, og vi tror ikke på det sistenevnte.

  Fra The Expose, publisert 1 Juni 2022, skrevet av The Expose.
  Oversatt fra engelsk, redigert og forkortet. Linker og oversikter i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Study finds latest Monkeypox Outbreak is result of Biolab manipulated Virus possibly released intentionally.

  Svar
  • «…er det annerledes med over 50 genetiske variasjoner. Forskerne sier at dette er langt mer enn forventet. Dette tyder på at noen har modifisert dette viruset. »

   Skremmende i så fall.
   Virkelig skremmende.

   Svar
 • Northern Light.
  4 juni 2022 16:36

  Mange forestiller seg at de Forente Nasjoner er en ideell organisasjon og er i sin helhet, og alle underorganisasjonene som WHO, finansiert av de 194 medlemslandene. Men hadde presse og media drevet journalistikk, hadde de kunnet avsløre at Verdens Helseorganisasjon er finansiert for det meste av private givere, og det hele 80 prosent, og nesten halvparten av dette kommer fra Gates Foundation. Bare 20% av WHO er finansiert av FNs medlemsland.

  Og Gates har store eierinteresser i de farmasøytiske selskapene som fremstiller vaksinene. Dermed er det ingen overdrivelse å si at WHO ikke er noe annet enn en front-organisasjon for den farmasøytiske industrien. Ikke bare det, men World Economic Forum og FN inngikk et partnerskap for noen år tilbake, noe presse og media har holdt vekk fra førstesidene.

  Og WEF organiserer og er partner med de store selskapene i den farmasøytiske industrien, og kapitalforvaltningsselskapene som er de finansielle eierne. Dette er egentlig en enorm skandale, men det blir ingen skandale når presse og media unnlater å skrive om det. Så har også vestlig presse og media samme finansielle eiere som den farmasøytiske industrien.

  Hvordan kan en da stole på at direktiver fra WHO ikke er diktert av Big Pharma? WHO kan bestemme at alle innbyggere i de 194 medlemslandene skal ha vaksiner, og dermed tvinge befolkingene til å ta/få eller kjøpe produkter av Big Pharma til priser de setter, til enorm profitt. Ikke bare vaksiner med stor fortjeneste, men også testsett for virus.

  Når verden har 8 milliarder innbyggere kan antall vaksiner og testsett ganges med åtte milliarder, og profitten blir astronomisk for eierne og de finansielle eierne som Covid-pandemien har vist, og de har tenkt å gjenta sin suksess. Uttalelser, bøker, dokumenter og taler fra WEF Davos, WHO og Fauci antyder at verden skal holdes i en kontinuerlig pandemi-tilstand frem til 2030.

  Det bør fremmes forslag om at ingen av FNs organisasjoner skal være finansiert av private. De skal kun være finansiert av medlemslandene. Ikke at det stopper den enorme korrupsjonen i WHO og andre organisasjoner i FN. Hvordan kunne FNs generalsekretær underskrive avtalen med WEF uten at de 194 medlemslandene ble tatt med på råd?

  De enorme agrobusinesselskapene som WEF organiserer ønsker seg hundre prosent eierskap og kontroll på matproduksjonen i verden, og hvordan kan en da stole på at direktiver om mat og CO2, metan og nitrogen utslipp fra landbruk ikke er diktert av finansfolket i WEF? Gates er nå en av de største eierne av matjord i USA, og vil at folk i vestlige land skal spise hans kunstige kjøtt og GMO-mat fra hans og agrobusinesselskapenes gigant industribruk.

  Med WEF slått sammen med FN, har den globale storkapitalen fått FNs styringsverktøy over 194 land, og World New Order, en verden styrt av en ikke-valgt elite av billionærer, med en herskerklasse og slaveklasse, har kommet nærmere.

  Svar
 • Findus Eilertsen
  9 juni 2022 8:57

  Folk må bli klar over at WHO er en PRIVAT interesse organisasjon som jobber ikke for helse men å fremme interessene til eierne av legemiddelindustrien. Det eneste de som eier legemiddel industrien bryr seg om er makt og penger…

  Svar
  • «Folk må bli klar over at WHO er en PRIVAT interesse organisasjon»

   Og det hadde vært greit, – hvis de/WHO ikke hadde fått politisk ( styrings-) makt. (Å komme med råd/informasjon er noe annet. )
   – Eller vi hadde hatt politikere som IKKE lot seg STYRE av over-nasjonale organer, det være seg private eller ikke.

   Svar
   • Altså er WHO ett non govenment office (NGO).
    Samtidig sier Russland og Kina at de er lei av allianser eller klikker som blander seg inn i et selvstendig lands indre anliggender.De snakker også om ikkevennlige og vennlige land og sier at de ikke kan forholde seg til de som ikke kan ta avgjörelser på selvstendig basis.
    Er de folkevalgte, de som spiser fyrstekake i Brussel ?.Ja forresten EU flagget er blågult,er det noen andre land som har blågult i flagget ?
    Hvordan er det med FN,hvilke farger har de ?.
    Bankene som styrer politikken,er de folkevalgt ?.
    Bankene som vil ha bort kontanter,de vil legge alle egg i en kurv,kalt den digitale magiske boks,derifra forvinner mye penger,såsom når pengene forsvinner på börsen,blir de bare borte ?.Eller havner de i et annet marked eller hva ?.Jeg bare spör.
    Bankene som stadig vekk blir tatt i hvitvaskingskandaler og annet fiffel,hvordan kan de ha fått en så skyhöy posisjon at de ikke bryr som om lover og regler de selv har skapt,hvem var det som sa at,vi bryr oss ikke om lover og regler,vi skaper dem,eller noe i den dur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De havner bl.a i hendene til IS.

Økende bekymring for Ukrainavåpen på avveie.

Forrige innlegg

Ledes landet av kleptomaner?

USA stjeler ikke bare syrisk olje men også syrisk hvete.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.