POSTED IN Covid-19, Klima

Bakgrunnen for energikrisen i Europa:

«Det grønne skiftet.»

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Selv om denne artikkelen er skrevet for snart to år siden er den utrolig aktuell når en ser på den energikrisen som akkurat nå utspiller seg i Europa som følge av «Det Grønne Skiftet» og sanksjonene mot Russland. Mediene prøver å avlede oppmerksomheten fra denne realiteten ved å si at det er Ukrainakrigen som er årsaken til energikrisen, men det er blank løgn. Ende mer løgn blir det når en hevder at Russland nekter Europa energi.

Denne krisen oppstod lenge før krigen, særlig i Tyskland som i en årrekke har avviklet stabile energikilder som kull- og kjernekraftverk. Når «vennligsinnete allierte» som USA sprenger gassrørledningene som kan forsyne Tyskland med stabil og billig energi er løgnen komplett.

Redaksjonen

Den «store nullkarbon»-konspirasjonen og WEFs «Great Reset»

Av F. William Engdahl. Henta frå Global Research. Omsett av og henta frå saksyndig.

Fyrst publisert med framsyn 8. februar 2021.

Det globalistiske Davos World Economic Forum proklamerer naudsynet av det å nå eit verdsomspennande mål om «netto nullkarbon» innan 2050. Dette høyrer for det meste heime i ei fjern framtid og burde difor i stor grad ignorerast. Likevel gjer forvandlingar som er undervegs frå Tyskland til USA til tallause andre økonomiar, klar scena for danninga av det som på 1970-talet vart kalla Den nye internasjonale økonomiske ordenen.

I røynda er dette ein sjablong for teknokratisk totalitær korporativisme, ein som lover enorm arbeidsløyse, av-industrialisering og økonomisk kollaps gjort med vilje. Ta bakgrunnen til vurdering.

Klaus Schwab sitt World Economic Forum (WEF) fremjar for tida favorittemnet sitt, Den store tilbakestillinga [The Great Reset] av verdsøkonomien. Nøkkelen til alt dette er det å forstå kva globalistane meiner med netto nullkarbon innan 2050.

EU fører an løpet, med ein vågal plan for å bli verdas fyrste «karbonnøytrale» kontinent innan 2050, og redusere sine CO2-utslepp med minst 55% innan 2030.

I eit innlegg frå august 2020 på bloggen sin, skreiv den sjølvutnemnde globale vaksine-tsaren Bill Gates om den komande klimakrisa:

«So frykteleg som denne pandemien er, kan klimaendring bli verre… Den relativt vesle nedgangen i utslepp dette året gjer éin ting klart: vi kan ikkje oppnå nullutslepp ved å berre – eller til og med aller mest – fly og køyre mindre.»

Med eit regelrett monopol på hovudstraumsmedia, so vel som sosiale media, har den globale oppvarmingslobbyen kunne leie mykje av verda til å anta at det beste for menneskeheita er å eliminere hydrokarbon, inkludert petroleum, naturgass, kol og til og med den «karbonfrie» kjernekraftelektrisiteten innan 2050, at vi håpefullt kan unngå ein auke på 1,5 til 2 grader Celsius i verdas snittemperatur. Der er berre eitt problem med dette. Det er dekke for ein annan, diabolsk agenda.

Opphavet til «global oppvarming»

Mange har gløymt den opphavlege vitskaplege tesen som vart framsett for å rettferdiggjere eit radikalt skifte i energikjeldene våre. Det var ikkje «klimaendring». Jorda sitt klima endrar seg konstant, korrelert til endringar i utslepp av solstormar eller solflekk-syklusar som påverkar klimaet på Jorda.

Rundt tusenårsskiftet då dei tidlegare soldrivne oppvarmingssyklusane ikkje lenger var til stade, flytta Al Gore og andre forteljinga i eit språkleg krumspring over til «klimaendring», frå global oppvarming. No har fryktforteljinga blitt so absurd at alle avvikande vêrfenomen blir behandla som «klimakrise». Kvar orkan eller vinterstorm blir hevda å vere bevis på at klimagudane straffar oss syndige CO2-utsleppande menneske.

lightning struck on desert
Alt ekstremvær defineres nå som uttrykk for en klimakrise

Men vent. Heile grunnen for denne overgangen til alternative energikjelder slik som sol- eller vindkraft, og det å gå vekk frå karbon-energikjelder, er deira påstand om at CO2 er ein drivhusgass som på eit eller anna vis svevar opp i atmosfæren der den dannar eit teppe som visstnok varmar jorda under opp – global oppvarming. Drivhusgassutlsepp, ifølgje det amerikanske Environmental Protection Agency, kjem for det meste frå CO2. Altso fokuset på «karbon-fotavtrykk».

Det som nesten aldri blir sagt, er at CO2 ikkje kan drive opp i atmosfæren frå bileksos eller kolkraftverk eller andre menneskeskapte opphav. Karbondioksid er verken karbon eller sot. Det er ein usynleg, luktfri gass som er essensiell for plante-fotosyntese og alle livsformer på jorda, inkludert oss. CO2 har ei molekylær vekt på litt over 44 medan luft (hovudsakleg oksygen og nitrogen) har ei molekylær vekt på berre 29.

Den spesifikke tyngda til CO2 er rundt 1,5 gonger større enn luft. Det vil antyde at CO2-eksosgassar frå køyretøy eller kraftverk ikkje stig opp i atmosfæren rundt 20 kilometer eller meir over jordas overflate for å danne den frykta drivhuseffekten.

Maurice Strong

For å setje pris på kva slags kriminell handling som utfaldar seg i dag rundt Gates, Schwab og forkjemparar for ein påstått «berekraftig» verdsøkonomi, må vi gå tilbake til 1968 då David Rockefeller og venner skapte ei rørsle rundt ideen at menneskeleg forbruk og befolkningsvekst var hovudproblemet i verda. Rockefeller, som hadde skapt rikdommen sin ut av olje, skapte den ny-malthusianske Club of Rome i Rockefeller-villaen i Bellagio, Italia. Deira fyrste prosjekt var å finansiere ein tullestudie ved MIT kalla Limits to Growth i 1972.

Maurice Strong

Ein nøkkelorganisator til Rockefellers «nullvekst»-agenda på tidleg 70-tal var hans årelange venn, ein kanadisk oljemann ved namn Maurice Strong, òg ein medlem av Club of Rome. I 1971 vart Strong utnemnt til undersekretær i FN og generalsekretær på Stockholm Earth Day-konferansen i 1972. Han var òg forvaltar [trustee] i Rockefeller-stiftinga.

Maurice Strong var ein tidleg nøkkel-spreiar av den vitskapleg ubegrunna teorien om at menneskeskapte utslepp frå transportkøyretøy, kolkraftverk og landbruk forårsaka ein dramatisk og akselererande auke i den globale temperaturen som trugar sivilisasjonen, sokalla global oppvarming. Han fann opp det elastiske uttrykket «berekraftig utvikling».

Som leiar av FNs Earth Day-konferanse i Stockholm i 1972, fremja Strong befolkingsreduksjon og lågning av levestandard rundt om i verda for å «redde miljøet». Nokre år seinare sa den sjølvsame Strong:

«Er ikkje det einaste håpet for planeten av de industrialiserte sivilisasjonane kollapsar? Er ikkje det ansvaret vårt å sjå til at det skjer?»

Dette er agendaen som i dag er kjent som Den store tilbakestillinga/Great Reset eller FNs Agenda 2030. Strong skapte deretter FNs interstatlege panel rundt klimaendring (IPCC: The UN Inter-governmental Panel on Climate Change), eit politisk organ som fremjar den ubeviste påstanden om at menneskeskapte CO2-utslepp var i ferd med å dytte verda over i ugjenoppretteleg økologisk katastrofe.

Medgrunnleggjar av Club of Rome, dr. Alexander King, innrømte det essensielle bedrageriet til deira miljømessige agenda nokre år seinare i boka si The First Global Revolution. Han skreiv:

«Gjennom jakta på ein ny fiende for å foreine oss, fann vi på at ideen om forureining, trugselen om global oppvarming, vassmangel, hungersnaud og liknande ville passe inn… Alle desse farane er forårsaka av menneskeleg inngripen, og det er berre gjennom endra åtferd og haldningar at dei kan bli overvunne. Den ekte fienden er dermed menneskeheita sjølv.»

King innrømte at «trugselen om global oppvarming» berre var eit knep for å rettferdiggjere eit åtak på «sjølve menneskeheita». Dette blir no rulla ut som Den store tilbakestillinga og netto nullkarbon-manøveren.

Alternativenergi-katastrofe

Hans Joachim Schellnhuber – Wikipedia
Joachim Schnellnhuber

I 2011, etter råd frå Joachim Schnellnhuber ved Potsdam-instituttet for klimapåverknadsforsking (PIK), gjorde Angela Merkel og den tyske regjeringa vedtak om totalforbod mot kjernekraftelektrisitet innan 2022, som del av ein regjeringsstrategi frå 2001 ved namn Energiewende eller Energi-vending, for å lite på sol- og vindkraft og andre «fornybare energikjelder». Målet var å gjere Tyskland til den fyrste «karbonnøytrale» energinasjonen.

Strategien har vist seg å vere ein økonomisk katastrofe. Frå å ha eit av den industrielle verdas mest stabile, lågkostnads og billegaste kraftskapingsnett, har Tyskland i dag blitt verdas dyraste straumskapar. Ifølgje den tyske energiindustriforeininga BDEW, vil Tyskland seinast innan 2023 når det siste kjernekraftverket stengjer, stå overfor straummangel.

På same tid blir kol, den største kjelda til elektrisk kraft, fasa ut for å nå netto nullkarbon. Tradisjonelle energiintensive industriar slik som stål, glasproduksjon, grunnleggjande kjemikaliar, papir og sementproduksjon, står overfor aukande kostnader og nedstengingar, eller offshoring og tap av millionar av faglærte jobbar. Den energiineffektive vind- og solkrafta kostar i dag 7 til 9 gonger meir enn gass.

Tyskland har lite sol samanlikna med tropiske land, so vind er sett på som hovudkjelda for grøn kraft. Ein treng eit digert input av betong og aluminium for å produsere sol- eller vindfarmar. Som treng billeg energi – gass, kol eller kjernekraft – for å produsere. Når dette blir fasa ut blir kostnadene svindyre, sjølv utan «karbonskatt».

green and brown soccer field
Tyske vindturbiner

Tyskland har allereie rundt 30 000 vindturbinar, meir enn nokon andre i EU. Dei gigantiske vindturbinane har alvorlege problem relatert til støy og infralyd-helserisiko for dei som bur nær dei digre strukturane, og fugleskade. Innan 2025 vil om lag 25% av dei eksisterande tyske vindmøllene måtte erstattast, og det å bli kvitt dei er eit kolossalt problem. Selskapa blir saksøkte når innbyggjarane innser kva for ein katastrofe dei er. For å nå mål innan 2030, innrømte Deutsche Bank nyleg at staten vil måtte skape eit «øko-diktatur».

På same tid pressar tyskarane på for å gjere slutt på bensin- og dieseltransport innan 2035 i favør av elektriske køyretøy, og dei er i ferd med å øydeleggje Tysklands største og mest profitable industri, bilsektoren, og utslette millionar av jobbar. Køyretøya som går på litium-ion-batteri, har eit totalt «karbon-fotavtrykk» som, når ein inkluderer effekten av å utvinne litium og produsere alle delane [til batteria], er verre enn [fotavtrykket til] dieselbilar.

Og mengda straum som må leggjast til for eit nullkarbon-Tyskland innan 2050, vil vere langt meir enn i dag, sidan millionar av batteriladarar vil trenge eit nett med påliteleg kraft. No byrjar Tyskland og EU å innføre nye «karbonskattar», visstnok for å finansiere overgangen til nullkarbon. Skattane vil berre gjere elektrisk kraft og energi endå dyrare, noko som sikrar at den tyske industrien kollapsar raskare.

Avfolking

Ifølgje dei som pressar fram nullkarbon-agendaen, er dette akkurat det dei vil: av-industrialiseringa av dei lengst framkomne økonomiane, ein kalkulert strategi som har pågått over fleire tiår som har som mål, som Maurice Strong sa, å føre til kollapsen av industrialiserte sivilisasjonar.

factories with smoke under cloudy sky
Dette skal vekk, men da forsvinner også grunnlaget for et moderne samfunn.

Å snu den noverande industrielle verdsøkonomien tilbake til ein vedfyrande, vindmøllebasert dystopi der straumbrot blir normalen slik det er no i California, er ein essensiell del av ei Nullstillingsforvandling under Agenda 2030: FN Global Compact for Sustainability.

Merkels klimarådgjevar, Joachim Schellnhuber, presenterte i 2015 den radikale grøne agendaen til pave Frans, brevet Laudato Si, som Frans sin utvalde til pavens vitskapsakademi. Og han gav EU råd om deira grøne agenda. I eit intervju frå 2015 erklærte Schnellnhuber at «vitskap» no har avgjort at den maksimale bereevna til ei «berekraftig» befolkning var rundt seks milliardar færre menneske:

«På ein særs kynisk måte er det ein triumf for vitskap fordi vi i det minste har stabilisert noko – nemleg estimata for bereevna til planeten, nemleg under ein milliard menneske.»

 For å gjere det må den industrialiserte verda plukkast frå kvarandre. Christiana Figueres, ein bidragsytar til World Economic Forums Agenda, og tidlegare administrerande sekretær i FNs rammeverkskonvensjon for klimaendring, avslørte det sanne målet til FNs klimaagenda på ein pressekonferanse i Brüssel i 2015 der ho sa: «Dette er fyrste gong i menneskas historie at vi gjev oss sjølve i oppdrag å med overlegg endre den økonomiske utviklingsmodellen som har herska sidan Den industrielle revolusjonen.»

Figueres sine 2015-kommentarar gjev i dag gjenklang gjennom Frankrikes president Macron i World Economic Forums «Davos Agenda» i januar 2021, der han hevda at «under dei noverande mostenda, er kapitalistmodellen og open økonomi ikkje lenger gjennomførbare.» Macron, ein tidlegare bankier i Rothschild, påstod at «den einaste måten å kome seg ut av denne epidemien, er å skape ein økonomi som er meir fokusert på å eliminere gapet mellom rike og fattige.» Merkel, Macron, Gates, Schwab og venner vil gjere det ved å føre levestandardar i Tyskland og OECD ned til nivåa til Etiopia og Sudan. Dette er deira nullkarbon-dystopi. Å alvorleg avgrense flyreiser, bilkøyring, at folk flyttar på seg, stengje ned «forureinande» industri, alt for å redusere CO2. Det er nifst kor beleileg koronaviruspandemien gjer klar scena for Den store tilbakestillinga og FNs Agenda 2030 netto nullkarbon.

Forsidebilde: Lisa Luminaire

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Adlyde ?.Hvem adlyder vi ?.Hvorfor ?Hvorfor går en rasende mobb til angrep på de som ikke adlyder ?.
  Hvem er lederen for mobben ?.
  Ja dette er spörsmål enhver bör spörre seg etter nedstengninger og reiseforbud og maskepåbud og «vaksineplikt og nå ingen tilgang til mat eller varme.Vi forstår oss ihjel når gisseltakeren slenger ut sine formaninger,ikke en fis er tillatt,da kommer mobben og tar deg.
  Yttringsfrihet og fri meningsutveksling,hva er det ?.Er det derfor man gjemmer seg bak fiktive navn for å kunne kjenne seg trygg mot represalier fra mobben ?.Er man fri da ?.Eller er det for noen best å gjemme seg bak et fiktivt navn fint,fordi da kan de holde på med en agenda som ganske enkelt er å lede folk vekk fra et tema de ikke önsker blir belyst,altså ett troll.
  Så har vi bot,er da og disse botfarmene,hva er det ?.Ja det er jo når alle disse sosiale mediene driver med politisk påvirkning,folk liker jo å väre en del av flertallet og botfarmene sörger for vindretningen,selv om informasjonen og påvirkningsmetodene deres aldri har med sannhet å gjöre.
  Så har vi alle disse alternative,de fremstår som prektige sannhetsforkjempere,men er de det alle sammen ?.
  Nei,jeg tror ikke det.
  Hva er det de ikke vil prate om ?.Tja,Steigan og Derimot er ikke veldig interessert i hva som forgår i USA,det er jo valg der 3 november og nyhetsbildet derfra er ganske interessant.
  F.eks,her om dagen gikk Resident Biden til frontalagrep på Trump og MAGA bevegelsen,han erklärte närmest borgerkrig,for deretter,dagen etter si at han ikke mente noe med det han sa.
  Jeg trodde en president skulle väre samlende,men jeg har vel tatt feil.
  En alternativ side som ikke har hovedfokus på betenkelighetene med å ha et privateid globalistisk bankvesen,hva er det for slags motstandsarbeid ?.
  Om vi har en alternativ motstandsbevegelse som ikke vil snakke om monetärmekanikk og om hvordan det privasteide globalistiske bankvesen skaper penger ut av luft,hva driver disse alternative med da ?.Forstår de ikke at dette bankuvesenet er driverne av den ondskapen vi ser og opplever hver dag ?.
  Når disse alternative ikke er interessert i å rydde i egen hage,hva er årsaken ?

  Svar
 • Sanna Marin melder at finland skal gi energiselskapene 100 millioner i stötte.
  Magdalena Andersson melder at riksdagen på mandag skal stemme over om energiselskapene skal få flere hundre millioner i stötte.
  Årsaken sier de er at Nordstream er stengt.Noen timer etter melder russland at nordstream er åpen igjen.
  Blir det gitt stötte til energiselskapene likevel ?.Detta blir spanande.
  Hvorfor enegiselskapene skal få stötte er begravd i tåkeheimen til presse og politikk.

  Svar
  • Wasan Totland
   10 september 2022 9:41

   Disse selskapene har vel inngått så mange fastpriskontrakter at de ikke tjener nok?

   Svar
   • Vi har kraftprodusentene på den ene siden og så har vi kraftforbrukerne(altså oss) på den andre siden.
    Hva driver denne gjengen som forhandler prisene på kraft på med ?.Hvorfor er de der ?.Hvilken samfunnsnytte bedriver de ?.
    EGENNYTTE,tilrettelagt av våre politikere.Det er bikke vanskeligere enn det.

 • Om det koster 15 öre å produsere en kilowatt da skal det koste 15 öre å motta denne kilowatten,mottageren er tross alt eieren,ja en kan jo legge på 10 prosent til samfunnsnyttige tiltak.
  Denne korken som sitter i midten,det er en kork,den må fjernes,hva skal folk med en kork som skal forhandle pris,uten korken vil det alltid väre riktig pris.
  Det var de nordiske landene som begynte utformingen av nordpool.Dansken og finnene syntes det var en dårlig ide,men svenskene og nordmennen fikk det som de ville.
  Nordpool er som vi alle vet,veldig bra for forbrukerne,det synes iallefall politikerne og globalistene..

  Svar
 • Gata der jeg bor er 500 meter lang,å kjöre fra den ene enden til den andre koster meg med dagens bensinpris 75 öre,men mirakler over alle mirakler,midt i gata er det nå 30 ulike gode forhandlere som skal hjelpe meg med riktig pris for å flytte meg fra A til B.Jeg tenker,her må jeg väre smart,spotpris eller fast avgift,jeg har glemt at för de dukket opp,da var det gratis.

  Svar
 • Det er jamen bra at vi har et godt utbygd veinett i Norge,ja jernbane og skipstrafikk og flytrafikk,det fremmer jo handelen som jo betyr fordeling.Det som er trist eller bra,hva vet jeg er at noe har bestemt seg for å hindre fri ferdsel,hva kan det komme av ?.Dette noe har bestemt at nei,fri ferdsel,det er ikke for alle,bare de som betaler ferdselsavgift skal få lov å forflytte seg,ja selv om du bare skal på butikksenteret,ja närbutikken finnes jo ikke lenger,så må du betale.Det er sperringer overalt,enten det gjelder å forflytte seg eller motta ström eller fylle på bensin eller skaffe seg solcelleström eller hva,skal du ta med guttungen for å fiske en kvikkslvforgiftet fisk,ja da er det fisketrygd og fiskekort,det er parkeringsavgift,det er nesten så jeg tror at styresmaktene ikke vil meg vel.Ja for ikke skjönner jeg hvor alle pengene tar veien,ja ikke forstår jeg heller hvordan alle disse stengslene er bra for folket som bor i et land som det sies at folk er lykkelige.

  Svar
 • «og befolkningsvekst var hovudproblemet i verda. »

  Nå er jo ‘befolkningseksplosjonen’ godt plassert nede for lengst , med kunnskap.
  Bla. fortrinnelig vist av Rosling i en av hans godt lagde foredrag:

  Om overbefolkning på jorda. En god video med Rosling. ‘Ikke få panikk’:

  https://www.youtube.com/watch?v=FACK2knC08E

  De siste to årenes ‘pandemi’ vil også plasseres der den høre hjemme; – i en konstruert ‘politikk’.

  Snart vil nok ‘KLIMAKRISEN’ også bli plassert der den høre hjemme .
  -Som politisk tullball kun for å skremme og pasifisere folk.
  – Og innbille folk at kriser ‘bare kan løses globalt’. Nasjonal styring skal bort.
  Og et skremt folk er lettere å styre.
  – For de som arbeider for En verden, En leder, – og En valuta.
  Total kontroll.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når analysene svikter:

Partiet Rødt risikerer å bli en historisk parantes.

Forrige innlegg

Ingen mistenksomhetskultur i Rødt

En kasserer uten kontroll underslo 1 million kroner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.