POSTED IN Globalisering

Spotlight-konferansen:

Aktører fra fortida som former nåtid og framtid – hvis vi lar dem

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Marie Rørvik

Den 15. april var vel 300 mennesker fra flere land samla til Spotlight-konferansen i Stavanger. Overordna tema for konferansen var å knytte sammen trådene i tida og bringe det større bildet fram i lyset. Arrangørene var Children´s Health Defense Europe og Bindersinitiativet.

Innledningsvis sa Thomas J. Middelthon at bindersinitiativet er en folkebevegelse som står opp for sannhet, frihet og demokrati – verdier som er under alvorlig press fra «big money, big press, big data, big pharma and the other big ones.» Bindersen ble brukt som tegn på motstand under 2. verdenskrig. «Noen av oss ser en parallell i denne tiden», sa Middelthon. «Vi opplever nå at fakta og frihet forvitrer, og med det demokratiet.»

Konferansen er reaksjon på det som har skjedd under den såkalte koronapandemien. Talerne kom fra flere land og representerte farmasiindustri, journalistikk, legestand, biologisk forskning, jus, politikk og samfunnsforskning.

Dette er en transkripsjon av nesten hele innlegget til Jacob Nordangård på Spotlight–konferansen i Stavanger 15.4.2023 med noen mindre tilpasninger av meg til et tekstformat.

Jacob Nordangård var første taler. Han er filosof, har PhD i teknologi og samfunnsendring. Han har skrevet 6 bøker. Tittel på foredraget hans var: “Shapers of the Future. The Digital World Brain». «Den digitala världshjärnan» er tittel på hans siste bok. Før den gav han ut «Rockefeller. En klimatsmart historia».

Nordangårds presentasjon viste at idéer fra fortiden innflytelsesrike futurister er med på å skape nåtiden. Her er i hovedsak hva han sa:

Futurister er motivert av endring. De ønsker en aktiv rolle i transformasjon av verden. De har grandiose ideer og ser for seg et utopisk samfunn samtidig som dommedag inngår i deres trossystemer. Zbigniew Brzenzinski sa: «Makt vil gravitere mot de som kontrollerer informasjon og kan anvende den raskest.» Kunsten er å se krisene i forkant. Fremdeles finnes dommedagsklokken i Chicago fra 1947. Nå nærmer den seg 12.00.

Thomas Malthus, engelsk prest på 1800– tallet, sa: «Vi må kontrollere populasjonen ellers vil det ikke være nok mat til alle.» Flere fiksjonsforfattere tok fatt i futuristiske temaer, som H. G. Wells: I «The World Brain» beskrev han hvordan universelle informasjonsressurser ville sette verden fri. Han var venn med Julian Huxley som stifta UNESCO i 1946. Han hadde også visjonen om at samfunnet kan bli perfekt styrt av vitenskap. Han var eugenikker og transhumanist som ville skape et bedre menneske ved å forene menneske og maskin.

Oliver Reiser skreiv boka «The World Sensorium. The Social Embryology of World Federation 1946”. Han hadde også ide om det perfekte samfunnet; en verdensføderasjon. I boka «Cosmic Humanism and World Unity» fronta han global politisk og kulturell integrasjon med:

  • Et felles språk
  • En verdensreligion
  • Kontrollert evolusjon (eugenikk/transhumanisme)
  • En teknologisk sammenkobla menneskehet
  • Utvikling av en verdensorganisme med en verdenshjerne
  • Undervisning for å innpode de «riktige» globale verdiene

Eugene Rabinowitch sa at mennesker må anta at deres sikkerhet, frihet og velstand, ja, selve overlevelsen, er avhengig av at verden styres under en lov.

World Future Society (WFC) ble etablert i 1966 av Edward Cornish. WFC ble snart den mest innflytelsesrike futurist–organisasjonen i verden med bl.a. Barbra Marx Hubbard og Maurice Strong. De hevda at vi erfarer et vendepunkt i sivilisasjonen og at det å gå tilbake til status quo er uakseptabelt. De ønsket å spille en vital rolle i utvikling av det nye og nødvendige systemet. De ville lage nye metoder ved hjelp av vitenskap. Blant dem finner vi Googles Ray Kurzweil. Al Gore kom inn i slike kretser.
(Min kommentar: Barbra Max Hubbard har en spirituell tilnærming til løsningene. I «Conscious Evolution» ser hun ikke endetiden, men muligheter for en global renessanse.)

Herman Kahn (grunnlegger av Hudson-instituttet) og Anthony J. Wiener gav i 1967 ut «The Year 2000», med store ideer om hva de ville skape og hvordan framtiden ville se ut i år 2000. En del av det har blitt sånn. Kahn ble en flittig gjest hos Nelson Rockefeller. I 1970 kom sjokkbøker av Zhigniew Brzezinski, Alvin Toffler og Aureljo Peccei.

Standford Research Institute og RAND Corporation er tenketanker som arbeider med det militæret. Club of Rome, etablert i 1986, ble den viktigste tenketanken. Den videreførte den malthusiske idéen. Gjør vi ikke disse endringene, venter dommedag, mente de. Disse dommedagsprofetene har hatt enorm innflytelse på agendaen og troen på hva som skjer dersom vi ikke tilpasser oss systemet og skaper et verdensstyre. Dette er de rike sin tenketank, blant dem David Rockefeller og leder av Fiat-selskapet i Italia.

Stockholmkonferansen i 1972 ble leda av Maurice Strong, generalsekretær, knytta til Rockefeller-nettverket, Club of Rome og futuristene. World Future Society (WFS) hadde et møte i 1975 om kriser og muligheter i Washington. Hvordan kan vi gjøre dette, hvordan skape og influere meninger så vi får det samfunnet vi ønsker? W. Warren Wagar sa: «Det er ingen bedre tid til å implementere radikale endringer enn etter en verdensomspennende katastrofe.»

Medlem av Club of Rome and WFS, Erwin László presenterte prosjektet “Goals for Mankind”, der de ved computermodeller definerte at menneskepopulasjonen må være mindre enn en milliard. Dette har blitt gjentatt mange ganger.

Brundtlandkommisjonen lagde i 1987 en av de viktigste rapportene om den futuristiske agendaen, en vitenskapelig agenda om å skape framtiden ved å komme sammen i en verdensorganisme. Rapporten etter Rio-konferansen i 1992 førte til Agenda 2021. På FN sin World Commission on Environment and Development var Gro Harlem Brundtland sammen med Maurice Strong, den trilaterale kommisjonen og Rockefellernes eliteorganisasjon. Her er to bøker fra Rio-konferansen:

Maurice Strong: “We want the world in our hands” Jacob Nordangård spurte: “Er det duen eller hendene som tar kloden?”

Club of Rome, Rockefeller Foundation og FN var involvert i The Great Transition Initiative 2002. Essayet heter “Great Transition og beskriver historiske røtter, framtidige farer, mulige strategier, globale aktører og verdier for den nye agendaen.
Derfra stammer slagordet “Build Back Better». (Rapporten kan lastes ned.)

Agenda 2021 førte til Agenda 2030. 25.9.2015 ble FNs 17 bærekraftsmål til. De er gode utenpå, men ikke inn, sa Nordangård. Jfr. Klaus Schwabs bok 2018: “Shaping the Future. The Fifth Industrial Revolution.

I 2019 kom Planatary Emergency Plan med tanker om The Great Reset. Hvordan kontrollere alt rundt oss og få færre kriser? Group of 30 arbeider med hvordan det kan oppnås.

I 2002 så de for seg denne utviklingen:
Den konvensjonelle verden: Markedskrefter og politisk reform. Markedskrefter betyr at makt flyttes til privat sektor, internasjonale banker og WTO og at FN i stor grad er en tannløs plattform for internasjonale konferanser. Ingenting er løst og kriser øker i horisonten. I scenariet politiske reformer er regjeringer i stand til å smi «omfattende initiativer for å tilpasse økonomien til miljømessige og sosiale mål». Men det er ikke nok.

Barbarisering: Festningsverden og sammenbrudd. Uten noen vellykket transformasjon starter barbariseringsscenarioet. I Fortress World «er mektige internasjonale styrker i stand til å innføre orden i form av et autoritært system for global apartheid med eliter i beskyttede enklaver og et fattig flertall utenfor.»

Stor overgang: Økokommunalisme og nytt paradigme. I sammenbruddsscenarioet er dette ikke vellykket. «De autoritære kreftene til Fortress World er ikke i stand til å motvirke spredning av kaos når miljø- og sosiale kriser kommer ut av kontroll, konflikter sprer seg og institusjoner går i oppløsning.» I utvinningen fra sammenbruddsscenarioet kan et lappeteppe av selvopprettholdende samfunn dukke opp.
Men ed en vellykket transformasjon gjennom Policy Reform stiger en ny bevissthet med globalt medborgerskap, velvære for fremtidige generasjoner – og demokratiske institusjoner for global styring. Dette er det nye paradigmet og det foretrukne utopiske scenarioet.

Nordangård la til i spøkefull tone: Et navn? En liten svensk jente? Greta eller: Kanskje en pandemi. I 2006 ble Triggers for the Transformation presentert. De triggerne er klimaforstyrelser, pandemi, makroterrorisme, slutt på olje og økonomisk kolaps.

I 2010 kom Rockefeller Foundation med rapporten «Scenarios for the Future». De hadde øvelsene Lockstep, Hack Attac scenario og Clever Together. Den teknologiske revolusjonen gir muligheter til fullstendig overvåkning av mennesker og varer. Det er innbakt i Agenda 2030 av 25.9.2015 og FNs 17 bærekraftsmål. De ser fine ut på utsiden, men ikke om vi ser på innsiden. Inni er World Economic Forums Klaus Schwab med boka om den 4. industrielle revolusjonen, av 2015, presentert på WEF i 2016. Hans futuristiske mål er å omskape menneskeheten og planeten ved å øke digital teknologi, omskape den fysiske verden med kunstig intelligens og roboter, endre mennesket ved nevro– og bioteknologi, integrere miljøet ved romteknologi og geoengineering. I 2018 publiserte han: «Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution».

Nordangård kommentar mens han viser bilde med bl.a. Børge Brende og Klaus Schwab: Dette ser ut som en nazi– håndbok. Alt er om teknologi. Viser partnerskap mellom FN og WEF og deres felles agenda:

– Finansiere Agenda 2030
– Klima-endringer
– Helse
– Digitalt samarbeid
– Kjønnslikeverd og styrking av kvinner
– Utdanning og ferdigheter

Explore The Great Reset Transformation Map Image: World Economic Forum

Dette skal være handlingens tiår symbolisert ved globalistlogoen. Nordangård viser bilde av Greta som ankom New York for Planetary Emergency Plan 24.9.2019, av Club of Rome. Kopiert fra deres hjemmeside, der planen kan lastes ned:
«Den første utgaven av Planetary Emergency Plan ble lansert på WWFs Leaders for Nature and People-arrangement i New York i september 2019, på sidelinjen av FNs klimatoppmøte. Planen har siden blitt inkludert i internasjonale diskusjoner om klima, biologisk mangfold, bærekraftig utvikling og globale risikoer og gir Club of Rome enestående kontakt til de høyeste nivåene av beslutningstaking.»

På vegne av WHO erklærte Tedros 11.3.2020 en global helsekrise på grunn av en påstått pandemi. 3.6.2020 sa Klaus Schwab: “Pandemien representerer et sjeldent men smalt vindu av mulighet til å reflektere, tenke nytt og restarte vår verden.»

Gouterres og Global Governance Forum 16.-17.9. 2020 var et virtuelt møte der de la ut et veikart for den framtida vi ønsker, det FN vi trenger. UN75. Deltakere: Ban Ki-Moon, Gro Harlem Brundtland. Dr. Madelaine K Albright. Prof. Benjamin A Gambari, Aya Chebbi, Mary Robinson og Juan Manuel Santos. De lagde planen “Our Common Agenda” 10.9.2021 på vegne av FN. Det bekrefter det som står i Rockefeller– rapporten om å kontrollere framtida.

Alt er om å kontrollere. «Vi har kommet inn i en perfekt lang storm med Covid, og ting vil bli verre. Tharman Sharman Garatman, del av Group of 30 der vi også finner Global Challenges Foundation med Johan Rockström som skreiv boka; «Governing for Climate Future».

Den nye agendaen skal vedtas på Summit of the Future 2024. De ønsker å vedta redskaper for å håndtere bedre pandemiske sykdommer, klimaendringer, økonomiske sjokk og zyberangrep. De vil ha en deklarasjon for framtidige generasjoner. Nå er vi i en tid med eksistensielle trusler og katastrofale risiker, sier de. De sier digital ID er nødvendig sammen med global 5G overvåkning. De vil ha laboratorier for å analysere privat digital info som mobil, bank, atferdsmønstre og klimarisiko. Melissa Flemming fra FN sa: «Vi eier vitenskapen» (om pandemi og klima).

Rapport om katastrofale farer skal publiseres hvert 5. år: Global Catastrophic Risks. Future Complex Global Shocks. De vil skape en katastrofeplattform med deltakere fra
Gavi, Cepi, UNICEF, Unitaid, Welcome, The Global Fund, FIND, World Bank Group, WHO.

Den globale alliansen har en stor plan for en liten planet etter initiativ fra Rockefeller med flere består av Club of Rome, Rockefeller Philantropy Advisors, WEF, MAVA Foundation, gef (The Green European Foundation), Global Challenges Foundation, Gordon and Betty MOORE Foundation, Porticus og OAK Foundation.

Jacob Nordangårds konklusjon: “Jeg tror ikke de vil lykkes fordi de jobber ikke med sannhet, men med løyner, og sannheten vil vinne.»

Min sluttkommentar: Nå satser verdenslederne på at teknologi er løsningen. De vil bygge et tempel i den digitale skyen med Yuval Noah Harari, en av sjefsideologene til World Economic Forum, som høyesteprest. Dr. John Coleman mente at det er Committee of 300 som er hovedaktørene på den destruktive verdensscenen. I en video opprinnelig fra 1994 kan vi se og høre om dette her. Vi får høre om de kyniske bakenforliggende kreftene som er bak New World Order.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det går ikke som planlagt i Ukraina.

Nervene på høykant hos USA-eliten?

Forrige innlegg

Ukraina er det ikke, heller ikke USA.

Kina er nå på offensiven.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.