POSTED IN Helse

Advokater går ut mot Pandemiavtalen.

WHO er et ikke-valgt mafia-lignende organ og kan ikke styre helsepolitikken i verdens land.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Advokatar frå ti land går kraftig ut mot Pandemitraktaten

Ei gruppe advokatar som kallar seg Anwälte für Aufklärung («advokatar for oppklaring») hadde måndag 3.juli eit møte i den tyske byen Köln, og ei pressemelding vart i samband med møtet og den påfølgjande pressekonferansen sendt ut. Dr. Alexander Christ er talsmann i denne advokatgruppa, som har base i Berlin. I pressemeldinga står det mellom anna å lese (mi omsetjing):

«Vi advokatar avviser planen om å lage ein pandemitraktat av Verdas helseorganisasjon (WHO) og å lage tillegg til helseretningslinjene IHR. Spesifikt ber vi statane i Europa om å ikkje ta del i planane om å gje WHO langtrekkjande rettar i framtida til å erklære framtidige pandemiar, so vel som å etablere retningslinjer for å nedkjempe slike pandemiar, der medlemsstatane vil måtte lyde blindt og utan noka vidare moglegheit for nasjonal intervensjon eller gjennomgang.»

Vidare skriv advokatgruppa at for å reagere meir effektivt og tydeleg i framtida på brot på grunnleggjande menneskerettar og restriksjonar på fridom og basale rettar mot befolkningar i demokratiske statar, har advokatane i fellesskap danna ei internasjonal adokatforeining, The International Association of Lawyers for Human Rights (IAL), «den internasjonale advokatforeininga for menneskerettar». I det sokalla grunnleggingsdokumentet er det 27 signaturar, men det er venta at foreininga vil vekse betydeleg. Stiftinga består mellom anna av advokatar frå Austerrike, Tyskland, Sveits og Spania.

Ein av grunnane til at denne konferansen vart halden i Köln 3.juli, var å utvide det internasjonale samarbeidet til advokatar som allereie har kritisert dei ulovlege statlege tiltaka som fann stad under covid-19-«pandemien», og kor sårbare nasjonale lovverk var i dei landa der WHO sine supranasjonale tiltak vart innført. Advokatgruppa fryktar med rette at liknande brot på nasjonale lover vil finne stad i framtida, iallfall om WHO får viljen sin, som er å bli det øvste autoritative organet som over natta – og utan lokale politiske diskusjonar i medlemslanda – kan innføre nedstengingar, vaksinepåbod, maskepåbod og andre brot på grunnleggjande menneskerettar.

Advokatgruppa meiner at menneskerettane er ukrenkjelege, og at dei under ingen omstende må ugyldiggjerast av ein WHO-pandemitraktat, til og med ikkje – og iallfall ikkje – under pandemiar eller andre helsekriser. Folks sjølvbestemmingsrett er sjølve grunnlaget i eit demokratisk samfunn, for det er frå folket makta kjem. Ytringsfridom er ein menneskerett, og den sensuren vi såg under «pandemien», og alle sanksjonane mot dei som ytra seg kritisk til tiltaka, var dermed berre éin av måtane menneskerettane vart brotne på.

Dei nye internasjonale helseretningslinjene (IHR) skal leggjast fram på WHO si generalforsamling i 2024. Advokatgruppa skriv:

«Ifølgje den noverande kunnskapstilstanden, som ein kan finne på Europarådet si heimeside, blant andre, har pandemitraktaten og tillegga til IHR som mål å føre Verdas helseorganisasjon inn i rolla som ei de facto ‘verdshelseregjering’ som ein supranasjonal og global superorganisasjon.»

Kort fortalt vil WHO – dersom denne traktaten og tillegga til helseretningslinjene blir vedtekne – få rolla som koordinerande autoritet for globale helseproblem, noko som ta frå medlemslanda sjølvråderetten over folkehelsa. I tillegg opnar dette opp for omfattande overvaking og sensur, som er rettferdiggjort gjennom bekjemping av «feilinformasjon». Advokatgruppa meiner at dette vil føre til eit globalt, paternalistisk overvakingssystem frå WHO si side, som er i direkte strid med eksisterande lovar og reglar. I utgangspunktet kan ein supranasjonal organisasjon berre gripe inn og overta styringa i eit land om landet sjølv ikkje er i stand til det. I verste fall kan ei slik overstyring bli hovudregelen. Advokatgruppa meiner at innføring av folkehelsetiltak må bestemmast lokalt, ettersom det jo er dei lokale helsetenestene som kjenner best til den lokale sjukdomssituasjonen. Under «pandemien» vart det innført landsdekkjande tiltak uavhengig av lokal «smitte»-situasjon. Som dei skriv om WHO si «handtering» av covid-19:

«I den tidlegare korona-pandemien, til dømes, viste WHO gjennom eit globalt nederlag at dei ikkje på noko tidspunkt var i stand til å vurdere situasjonen riktig. Overføring av makt til ein anonym, ikkje demokratisk legitimert organisasjon med ein mafia-liknande struktur, som får midlar frå tvilsame pengekjelder og har nær relasjon til den farmasøytiske lobbyen – for å seie det mildt – og som i framtida vil vere i stand til å ukontrollert avgjere når ein pandemi har brote ut, når den er over og korleis folk over heile verda skal oppføre seg, må på det sterkaste avvisast.»

Dette innlegget er hentet fra Saksyndig

Forsidebilde: Eric Masur

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Det KAN virke som om noe arbeider for at ‘alle kriser er globale’ .
  Nasjonal sjølråderett skal bli sett på som ‘nasjonalisme’, .. -farlig farlig.

  Og dette bare kan løses med : ‘En verden, En leder’ . ;-)

  Svar
 • I en ideell verden ville protester hatt sin virkning. Men de tider er slutt. Vi ser over alt i verden at myndighetene har sin egen vilje på tvers av landets lover. De er styrt av en agenda som trumfer folkets vilje. Vi ser det tydelig demonstret i Norge. Folket klager, men det motsatte skjer. Styre og stell er ledet av globaluster på tvers av partigrensene. Derfor kan vi regne med at Norge og de aller fleste medlemsland i FN vil tilslutte seg «Pact for the Future» den 23. september 2024. I følge WEF vil krisene oppstå. De har makt til å starte dem, til og med naturkatastrofer.

  Svar
 • Naturkatastrofer. Jovisst:
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2023/04/15/dags-for-vadret-som-destruktivt-vapen/

  Nedlagt blogg, men artiklene består./kommentarer likeså. Naturligvis leser vi svensk ;)
  Og dere her kjenner til uttrykket (et av globalistenes; fra det velkjente forbrytersyndikatet) på veien mot 1-en verdens «slaveleir» (ordlyden en smule endret herifra).

  Og glem ikke:
  Geoengineeringwatch.org. Dedikert redaktør gjennom mange, mange år.

  Svar
 • Vår egen helseminister Ingvild Kjerkol er over seg av begeistring for dette forslaget om at WHO skal ha overnasjonal makt i alle «pandemi» spørsmål. Hun er enten usedvanlig lite intelligent, eller så må hun anmeldes for brudd på menneskerettighetene og vår Grunnlov.

  Svar
 • Hun er nok, som alle andre politikere, veldig lite intelligent. Men….det er ingen unnskyldning. Kjør henne, sammen med alle andre politikere og byråkrater, for riksrett, så vi kan få slutt på den egenrådigheten de viser. Ta gjerne med vår tronarving i samme slengen. Kongehuset skal være upolitisk. Det er visst noe som har gått i glemmeboken.

  Svar
 • Northern Light.
  12 juli 2023 15:34

  «Overføring av makt til ein anonym, ikkje demokratisk legitimert organisasjon med ein mafia-liknande struktur, som får midlar frå tvilsame pengekjelder og har nær relasjon til den farmasøytiske lobbyen – for å seie det mildt – og som i framtida vil vere i stand til å ukontrollert avgjere når ein pandemi har brote ut, når den er over og korleis folk over heile verda skal oppføre seg, må på det sterkaste avvisast». WHO oppsummert på en glimrende måte.

  Verdens Helseorganisasjon skulle ikke ha mandat til å pålegge noen av FNs medlemsland noe som helst, det er en tvers igjennom korrupt organisasjon. WHO er 80 prosent privatfinansiert, og halvparten av dette kommer fra Bill og Melinda Gates Foundation, som har store eierinteresser i gigantselskapene som fremstiller «vaksinene», en av mRNA-injeksjonene kalt vaksiner som ble patentert før plandemien startet. Dette skulle alene være nok til å erklære WHO totalt korrupt, men det stopper ikke med det. WHO er i Forente Nasjoners organisasjon, som inngikk partnerskap med World Economic Forum for noen år tilbake.

  WEF er herskerklassen av billionærenes og milliardærenes offisielle organisasjon, og er partner med de gigantiske farmasøytiske selskapene og Gates Foundation, og de enorme kapitalforvaltningsselskapene BlackRock, StateStreet og Vanguard med flere. Et utrolig kupp av den globale storkapitalen. De er også finansielle eiere av farmasiselskapene som fremstiller vaksinene, og er beleilig nok finansielle eiere av vestlig hovedstrømpresse og media. Ordet korrupt dekker ikke dette.

  En vestlig presse og media som fra første dag det ble erklært en pandemi, viste seg som den enormt effektive propaganda-maskinen den er for sine eiere, og startet en skremselspropaganda som har fått over 6 milliarder mennesker, først og fremst i den industrialiserte verden, til å ta en uprøvd eksperimentell injeksjon. Dessverre har de fleste tatt flere av injeksjonene, som nå mange fagfelle-vurderte rapporter klart viser svekker immunforsvaret. Det skulle heller vært kalt et biovåpen, ikke en vaksine.

  De som har fått et svekket immunforsvar, må ha medisiner fra den samme farmasøytiske industrien for å holde seg i live. Hvis pandemiavtalen implementeres av de 194 medlemslandene i FN, er det et fantastisk kupp av Big Pharma. Det 80 prosent privatfinansierte WHO, med Big Pharma overordnet i FNs organisasjon, kan nå erklære pandemier som de vil, til en vanvittig profitt for farmasiselskapene. Hvis de vil gjenta suksessen med covid, kan de multiplisere profitten per «vaksine», og tester for å påvise viruset, med minst 8 milliarder som var verdens folketall i 2022.

  De kan også erklære epidemier mellom pandemiene, som apekopper og malaria. En malariavaksine som Mosquirix som Gates har eierinteresser i, som har vist seg å gi farlige bivirkninger og være virkningsløs, men for 10 dollar per injeksjon og 4 injeksjoner per person til 100 millioner mennesker sør for Sahara, blir også det en pen gevinst for Big Pharma og de finansielle eierne.

  Malaria bekjempes best med forbedrede sanitærforhold, som innlagt vann fra vannverk, og avløp til renseanlegg for hver bolig. Men det finnes det ikke penger til i mange afrikanske land, for de holdes i et jerngrep av IMF og Verdensbanken, og multinasjonale selskaper med de samme finansielle eiere som Big Pharma, plyndrer landene for deres enorme landressurser, uten at befolkningene får noe. Livet i USA imperiets, les Wall Street bankkartellets «regelbundne orden», som betyr; hovedregelen er at den globale storkapitalen tar over eierskapet til alle lands aktiva.

  Nå som WEF er slått sammen med FN, har herskerklassen FNs makt og styringsstruktur for 194 medlemsland til sin disposisjon for å bygge sitt verdensherredømme New Wold Order. Det blir en realitet etter Agenda 2030, når «private/public merger» og ubetalbar statsgjeld, gjør at storkapitalen tar over statsbudsjettene, og driver de tidligere suverene nasjonene som sine selskaper.

  Den globale storkapitalens dystopiske fremtidsvisjon som slavebinder menneskeheten må stoppes. At landene i sør forstår dette og melder seg ut av FN og WHO for å oppløse organisasjonen, ville vært en bra start.

  Svar
 • Det er ikke bare pandemier som vil bli underlagt FN’s krisehåndtering. Alle mulige og umulige kriser vil bli håndtert av FN. Hvis ikke kriser oppstår av sg selv så vil de bli fabrikert. Det har de makt og midler til. Det som kanskje ikke er så godt kjent er at Vatikanet har store interesser i dette. Vi ser det i ordbruken til FN, som: «Our Common Agenda». Paven bruker uttrykk som «Common Good» og «Common Home».

  https://thefederalist.com/2023/07/04/the-u-n-is-planning-to-seize-global-emergency-powers-with-bidens-support/

  https://www.breitbart.com/immigration/2019/05/03/pope-decries-excessive-demands-national-sovereignty/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

NATOs generalsekretær nå

En svarteper-jobb?

Forrige innlegg

Klasebomber vil ikke endre noe av krigen.Det vil taktiske atombomber kunne gjøre.

Da har vi tredje verdenskrig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.