POSTED IN EU, Norsk politikk

ACER-saken.

Det er det norske folket som eier kraften, ikke Stortinget eller EU.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

ACER-SAKEN – HØYESTERETT LÅST AV EØS-AVTALEN?

Innlegget er hentet fra facebook

Av Jørund Hassel

Høyesterett – kraftbørsselskapenes forlengede arm? Eller dekker de over at herredømmet over den norske kraftproduksjonen er falt ut helt ut av norske hender?

Organisasjonen «Nei til EU» tapte rettsaken mot den norske stat – om hvorvidt tilslutning til EUs energiunion og EUs energibyrå skulle vært avgjort etter Grunnlovens § 115 – og ikke § 26.

Ikke uventet. Det er tre forhold som trolig har påvirket dette. Disse er blant annet;

1. Høyesterett betraktet de som «lite inngripende» at Norge underla seg EUs jernbanedirektiv 4, slik at jernbanelovene – og dermed en viktig del av sikkerhet og beredskapen i Norge – nå eies av EU, og hvor Norge er underlagt EU-retten (EFTA-domstolen) hva angår jernbanelovgivning. Den avgjørelsen kaper presedens.

2. EØS-loven sier at EUs lover har forrang foran norske ved motstrid. Det samme har Norge skrevet under på i protokoll 35 til EØS-avtalen. Det låser norsk lov og rett.

3. Forvirkningsbestemmelsene er den tredje faktor. Det er beskrevet slik – vedrørende «forvirkninger av rettsakter – som er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen», sitat:

«I sak C-129/96 (Inter-Environnement Wallonie) uttalte EU-domstolen at det følger av lojalitetsplikten at medlemsstatene /mens fristen (for gjenomføring) løber, skal afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af det i direktivet foreskrevne resultat i alvorlig fare».

Og videre, sitat:

«Dette gjelder tilsvarende i tilfeller der bestemmelser i en ny rettsakt åpner for særlige overgangsordninger eller pålegger medlemsstatene fremtidige resultatforpliktelser. Unnlatelsesplikten retter seg mot samtlige nasjonale myndigheter og omfatter [«enhver generel eller specifik foranstaltning, der kan fremkalde en sådan fare»].

Og endelig, sitat;

«Dersom norske myndigheter skulle misbruke gjennomføringsfristen til å undergrave den fremtidige virkningen av en rettsakt, vil dette kunne påtales av ESA (EFTAs overvåkingsorgan) i form av traktatbruddsøksmål for EFTA-domstolen. (Kilde: Halvard Haukeland Fredriksen og Gjermund Mathisen/ EØS-rett, dvs tredje utgave – side 375 og 376).

I tillegg spiller bestemmelsene om den frie etableringsretten inn (EØS-lovens art 31), og kravet om ensartethet i EU-/EØS-området (jf EØS-lovens art 105).

I Høyesteretts dom i «Acer-saken» – kom man frem til at det er «lite inngripende» det som skjer med norske strømpriser, strømmarkedet (EU-priser på strøm), importert inflasjon som følge EUs energipriser, CO2-kvoter som EU må betale for sin energi fra blant annet kull og gass (Norge produserer ren energi og burde sluppet å sponse EUs C=2-utgifter), kraftbørsmarkedet (som er privatisert og solgt ut av landet til det nederlandske investeringsselskapet Euronext/ Nasdaq), mv.

Det er vi alle som er eiere

Mesteparten av den norske kraftproduksjonen og kraftselskapene, eies og driftes av det norske folket gjennom kommuner, fylket og den norske stat. Den norsk stat eier også kraftlinjene. Det eneste logiske ville vært at strømmen ble solgt til selvkost pris – og sikret norske husholdninger og arbeidsplasser billig strøm – ikke at andre land har fått førsteprioritet på den.

Det er kriminelt å registrere at folkevalgte på Stortinget/ regjering tror at det er de som eier kraftproduksjonen og kraftselskapene, og at de kan gjøre hva de vil med dem – uten å spørre folket (eierne). I hvert fall spekulerer Stortinget/ regjeringen på at folk ikke leser partiprogrammene når de avgir stemme ved stortingsvalg (79,4% av velgerne stemte dessverre for tilslutning til EUs tredje energipakke og EUs energibyrå Acer ved Stortingsvalget i 2017).

Kraftproduksjonen i Norge er faktisk en verdiskapning som hele Norges befolkning står bak. Det vi opplever nå er at det er EU og privatpersoner på kraftbørsene (børsene) som sitter og profiterer på vår felles verdiskapning. Profit som styres i et «marked»/ EUs fire friheter (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft).

Siden sist vintersesong avdekket at det norske folket, regjering og Storting (demokratiet) er helt handlingslammet når det gjelder hvem som har første prioritet på strømmen våren, det at vi ikke får lov til å bestemme prisen på vår egen strøm, eller hvem som skal få tilgang til den, og Norge er blitt et fristed for internasjonal kraftkrevende industri/ utenlandske selskaper som vil teppelegge Norge med vindturbiner (til lands og til hav). Dette kan ikke beskrives som annet enn en form for økonomisk slaveri – hvilket er i strid med menneskerettighetskonvensjonens art 4. Det norske folket får ikke utbytte/ fortjeneste på vår egen kraft, som omsettes på kraftbørsene, siden vi ikke får delta på like vilkår med EU og kraftbørsspekulantene.

Høyesterettsdommen viser at det bare er en oppsigelse av EØS-avtalen som kan hjelpe oss (jf EØS-lovens art 127) ut av uføret. Da har vi heldigvis handelsavtalen fra 1973, som vår handel med EU i det store skjer etter, og som fortsatt har rettskraft (EØS-lovens art 127).

Det nylig avholdet landsmøtet i Fellesforbundet – er forhåpentligvis et lys på veien ut av EØS – slik at det faktiske demokratiet kan gjenreises i Norge.

Forsidebilde: Mikita Karasiou

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Takk for fin artikkel og jeg ofte spør jeg meg om våre rikspolitikere vet hva de holder på med?
  Er vi virkelig vitne til udugelighet, uforstand og kunnskapsløshet?
  For å synligjøre svindelen det norske folk blir utsatt for, vil jeg skrive om en avtale der landets egen befolkning blir sittende igjen med svarteper.
  Den norske stat har skrevet under på en kontrakt med tysk jernbane om en strømpris på 30 øre kilowattimen.
  Se Nettavisen, https://www.nettavisen.no/okonomi/kjempeavtale-for-tysk-gigant-skal-betale-minipris-for-norsk-strom/s/5-95-599060?fbclid=IwAR1xFUfDrKeHja0Kkqd38kAAN2MEpoNfjr07ZNAxJYoq1gzdn4kYA4mD83I
  Mens vi, det norske folk, skal måtte sitte igjen med ustabil strøm fra vindturbiner til en langt høyere pris. Er ikke det et regelrett tyveri? Hva slags rikspolitikere har vi? Hvem har gitt dem oppdraget?
  Se nrk.no, https://www.nrk.no/norge/statkraft-skal-levere-strom-til-tyske-tog-1.16060865
  se Aftenposten, https://www.aftenposten.no/verden/i/Q74JdR/olje-og-energiministeren-beklaget-omstillingen-gaar-for-sakte

  Svar
 • Det er vel ikke Norge som har skrevet under på alle de ulovlige avtalene men selve personene som har skrevet under som har gjort noe ulovelig .Slik politikerne oppfører seg nå legges det opp til av hvem som helst kan bryte loven lovelig så fremst at loven skal være lik for alle.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  3 november 2023 9:06

  Svært opplysande artikkel, og gode kommentarar!

  Dagens norske straumprissystem gjer oss alle til underdanige klientar avhengige av Støre si «rause» straumstøtte. Og det er kanskje òg litt av poenget?

  Svar
 • Daniel Ducrocq
  3 november 2023 9:15

  Veldig grundig og opplysende artikkel!

  Svar
 • Mesteparten av norske vannkraftverk eies av kommuner, fylkeskommuner og av Statkraft (og Statkraft eies av staten). Det finnes også privateide vannkraftverk (bla eier Hydro flere vannkraftverk helt eller delvis).

  Det finnes (heldigvis) regler ang såkalt konsesjonskraft hvor kommuner og fylker som eier vannkraftverk kan selge (en viss mengde) av sin strøm skal til sine innbyggere og til en mye lavere priser enn markedspris. Konsesjonskraft betraktes som å være en slags form for naturalia og ikke en vare (salg av varer er underlagt EØS, men ikke salg av naturalia til eierne av denne produksjon).

  CO2-avgifter i EU påvirker norsk strømpris gjennom prissmitte gjennom kablene. I Norge har man imidlertid en ordning med CO2-kompensasjon hvor kraftkrevende industri i Norge helt eller delvis får tilbakebetalt fra den norske stat den del av deres strømpris som skyldes denne CO2-avgift som smittes over fra EU
  (CO2-avgift Fra gasskraftverk og kullkraftverk i EU. mens norske bedrifter stort sett bare bruker ren strøm produsert uten CO2-utslipp).
  Grunnen til at dette godtas av EØS er fordi at norsk kraftkrevende industri skal forbli i Norge (og bruke CO2-fri strøm) istedenfor å flytte sin produksjon til feks Asia og Midt-Østen hvor strømmen kommer fra kullkraftverk og gasskraftverk. CO2-kompensasjon kan i praksis betraktes som å være en form for strøm-støtte som gis fra den norske stat til norsk kraftkrevende industri.

  Uten CO2-kompensasjon kunne situasjonen i Norge ha vært ganske ille. Feks kunne Elkem og Hydro allerede ha flyttet sin aluminiums produksjon ut av landet og Hydro kunne feks ha fortsatt sin virksomhet i Norge bare med å produsere og selge strøm til det norske strømmarked.

  Svar
 • Det er mye fokus på hvor kraftverkene kan selge strømmen sin og til hvilken pris, men nesten ingen fokus på hvor de får råvaren fra og hva de betaler for den. Ingenting, så vidt jeg kan se. Men råvaren er jo vannet i innsjøer og vassdrag, og det tilhører oss, folket! Hvilken rett har de til uhemmet å forsyne seg av dette? Dette ble til og med regulert i Magnus Lagabøtes lov, hvor ingen hadde rett til å tilrane seg vannet til egen bruk. Det var straffbart!

  Svar
 • Northern Light.
  3 november 2023 14:30

  Norges vannkraftverk med det elektriske nettet som skal frakte og distribuere kraften til Norsk industri, næringsliv, land-og havbruk og husholdninger, det har blitt bygget og betalt av våre besteforeldre og oldeforeldre. Det er ikke noe å diskutere, det er det norske folks eiendom, til storkapitalens politikere med EU/EØS regelverk opphever hjemfallsretten også.

  ACER-»avtalen», som finanskapitalens politikere og hovedstrømpresse klarte å lure nordmenn til å gå med på, har tatt fra oss råderett og suvereniteten over vannkraften. Før ACER betalte nordmenn fra sør til nord produksjonsprisen på ca 10 øre kwh pluss drift og vedlikehold av kraftverk og nett, rundt 30 øre per kwh. Etter ACER betaler vi en pris per kwh fastsatt på en kraftbørs i utlandet, etter den dyrest prisede gasskraften, uten et øvre pristak.

  Noe som de fleste nordmenn tar foruroligende pent. Dette skulle fått nordmenn til å finne sammen, og rasende avsatt administrasjonen kalt regjering, men i stedet prøver de heller å finne penger til å betale strømregningen, og betale nettleie for et elektrisk nett de eier, betalt ned for lengst av våre besteforeldre. Nå betaler nordmenn det mangedobbelte for strømmen, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra nøyaktig samme kraftverk og kraftnett.

  Dette er ikke på grunn av dumheter fra skuespillerne på Stortinget kalt politikere, de utfører et oppdrag. Administrasjonene vi kaller regjeringer, gjør oppdraget de har fått fra den globale storkapitalen de tjener. Mange av dem er selv av finansfolket, de overfører nasjonenes eiendom til dem selv. De har formet en dypstat i alle land, ved å utnevne og ansette hverandre etter å ha kommet i posisjon politisk, som for eksempel direktører i forvaltning og kraftselskaper. Storkapitalens mål er å eie alle landressurser, aktiva og infrastruktur i alle nasjoner. I deres nye verdensordning tar kapitalen over staten oppgaver, kapitalen blir Staten.

  I alle vestlige land kan en observere det samme, politikerne skyfler pengene ut av statskassene og ut av landene og til prosjekter de selv har startet, som klima, grønt skifte, covid, Ukraina og annet. En form for hvitvasking hvor mye av pengene forsvinner på veien. Ingen vet helt hvordan pengene til Regnskogfondet har blitt brukt for eksempel. Hele det vestlige politiske systemet går ut på å samle all rikdom fra nasjonenes folk til den økonomiske eliten, og få folket til å tro det er til fellesskapets beste. Det er oppgaven til storkapitalens presse og media, som sammen med politikerne styrer folket.

  Hele EU/EØS prosjektet går ut på dette. Det kalles den Europeiske Union, fordi ordet union assosieres med «alle for en, og en for alle», som om EU ble opprettet som et fellesskap til det beste for Europas folk. Men det er en union mellom eierne og styremedlemmer i store multinasjonale selskaper, kapitalforvaltningsselskaper og bankkartellet, den globale storkapitalen, for å tilrane seg nasjonenes aktiva, og samtidig utviske deres identitet. EU skal bli et frihandelsområde, for kapitalen skal ikke ha grenser.

  Dette vises ved at helt siden EU ble opprettet, har de rike blitt rikere og de fattige blitt fattigere, i samme takt med at statlige selskaper blir privatisert, og politikere som representerte folk og lands interesser har blitt byttet ut med storkapitalens politikere. De har tatt over arbeiderpartiene, landsorganisasjonene og store fagforeninger i alle land i Europa etter annen verdenskrig.

  I 94′ var en av argumentene at «hvis vi ble med i EU, kan vi reise mellom EU-landene uten pass». I dag har ikke arbeiderklassen i de fleste EU-land råd til å reise noen steder. Arbeider- og lavere middelklasse har fått dårligere kjøpekraft hvert år, og arbeiderklassen i EU er nå arbeidende fattige, mens de rike aldri har vært rikere. Forskjellene har aldri vært større, og forskjellene øker år for år.
  Et annet var «sikkerhet» for landene militært. Det eneste som er sikkert, er at det militær-industrielle komplekset profitterer på denne forestillingen.

  EU/EØS er globalistiske prosjekter som er en del av herskerklassens mål om verdensherredømme, deres nye verdensordning. Sammenslåingen av Forente Nasjoner/World Economic Forum et annet. De overnasjonale avtalene som GATT, TTIP, TISA, WTO, ISDS med flere, skal tilsidesette nasjonale myndigheter. Norge må ut av EØS og overnasjonale avtaler, skal folket få tilbake råderett og suverenitet over egne landressurser, og for å bestå som nasjon og ha et folk med nasjonal identitet.

  Svar
  • Takk for en interessant artikkel og ikke minst takk til Northern Light for en glimrende oppsummering. Denne burde være obligatorisk lesning for Ola Nordmann slik at den politiske bevisstheten her i landet kanskje kunne godt noen hakk opp!
   Uansett, «de» vil aldri klare å fullføre sin 2030-agenda; toppene der vet deres dager snart er talte selv om det enda vil ta litt mer tid før det skjer. Når oppgjørets time kommer tipper jeg noen kommer til å bli litt svette for sviket de har vært med på, også noen i den politiske administrasjonen/diverse regjeringer og andre myndighetspersoner.

   Svar
 • ACER-saken – Et FORMIDABELT bevis på at Norge »forvaltes» av en gjeng meget godt gasjerte selvforherligende quislinger som alle har ‘karret’ seg til en plass på stortinget.
  [Den mest fremtredende av disse er naturligvis den ‘bærekraftige’ skattesnyteren og råtne globalisten ‘Landsmorder’ Gro Harlem Brundland, som hele veien har mer enn entusiastisk vært assistert av sin tidligere ‘veskebærer’ – ‘bryggeutbygger’ – Jonas Gahr Støre].
  (At det gjennområtne norske rettsvesenet spiller på samme lag, er mere å oppfatte som en ‘implisitt naturlov’ i vår Amerikanske vassalstat!)

  Og imens, snubler det norske folk ufortrødent rundt i en statlig indusert kognitiv dissonans daglig ‘beroliget’ v.h.a. Marienlyst’s godt betalte quisling spinnmeister’s – »nyheter med sport» . . .

  Jeg er pisse FORBANNET over å måtte titulere meg som ‘nordmann’ i det globale galehus vi er tvunget til å leve i – av grunne, fullstendig perspektivløse, politiske dyr!

  Svar
  • Eric det er jeg så j.. enig i. NL har og så f.. rett i betraktningene sine. Når i h..skal vi samle oss foran stortinget og rive disse landsforæderne ut av kontorene sine. Sette dem på minstelønn, slik at de kkan føle på kroppen hva de har stelt i stand.

   Svar
 • Folket kan få slutt på dette, men da må de ut på gater og torg med knyttneven høyt hevet. Ikke sløse bort flere penger på rettsaker fordi det er de samme kjeltringene som har makta der.

  Svar
 • Ja, N.L.:

  «Noe som de fleste nordmenn tar foruroligende pent. Dette skulle fått nordmenn til å finne sammen, og rasende avsatt administrasjonen kalt regjering, men i stedet prøver de heller å finne penger til å betale strømregningen, og betale nettleie for et elektrisk nett de eier, betalt ned for lengst av våre besteforeldre.»

  Det er både forunderlig og tragisk.
  Det er stortingsvalg om to år. To år med fortsatt tyveri, men..
  Da håper jeg det norske folket har tatt til fornuft og får fjernet disse tyvene fra Løvebakken.

  Kan INP være løsningen?

  ‘Det har vist seg gjennom de siste 25 år at Norge har avgitt for mye suverenitet til EU, igjennom EØS-avtalen og andre EU-byråer.
  EU-reglene har forrang over norsk lov, som gjør at demokratiet, folkestyre og Grunnloven settes til side. Viktige politikkområder blir i stadig større grad regulert av EUs lovgivning snarere enn av de norske folkevalgte, som har fratatt oss debattarenaer, dialog og påvirkning.
  EØS-avtalen har ødelagt den gode demokratiske debatten i vårt land.
  Det er vår jobb i Norge å sikre den norske modellen, Grunnloven og det norske folkestyret.
  Det ansvaret må vi ta! Den norske stat skal ikke avskilles fra det norske folk.’
  inpartiet.no/Politikk/kjernesaker/eos-avtalen

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russlands FN-ambassadør:

Israel som okkupasjonsmakt har ingen rett til selvforsvar.

Forrige innlegg

Når en mangler argumenter:

Vi må finansiere krigene i Ukraina og på Gaza på grunn av Kina.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.